Informacija sa današnje sjednice Vlade TK

Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Izmjenama i dopunama usklađuju se postojeća zakonska rješenja sa činjenicom da je od 1. januara 2018. godine prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i započelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i da je Općina Tuzla, ranije, promijenila status u Grad Tuzla. Takođe, vrši se popunjavanje pravnih praznina i nedoumica, sve kako bi se izbjegle bilo kakve dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja. Zakonom se prije svega pokušalo popraviti uslove obrazovanja za same učenike pa je jedna od novina osiguranje sufinansiranja prijevoza učenika za učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra dok je dosadašnjim rješenjem sufinansiranje bilo osigurano za učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od četiri kilometra. U pojmovnik zakona je uvedena kategorija saradnika kao lica koja pružaju pomoć u komunikacijskoj i socijalnoj uključenosti učenika u odgojno-obrazovni proces, tehničku pomoć u kretanju i obavljanju higijenskih potreba te drugu vrstu pomoći zavisno od potreba učenika te uvedena kategorija stručnih saradnika za obavljanje specifičnih poslova i oblika rada za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.  Ostalim odredbama pokušalo se razriješiti sporna pitanja koja su se pojavila kroz primjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u praksi, popuniti pravne praznine primjećene kroz primjenu zakona te bolje formulisati pojedina zakonska rješenja a sve u cilju smanjenja zahtjeva za tumačenje pojedinih odredbi koji su upućivani zakonodavcu i resornom ministartvu, te je izvršeno usklađivanje pojedinih odredbi sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

Iz sličnih razloga Vlada je danas utvrdila i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju vrši se odgovarajuće usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je od 1.1.2018. godine, u okviru Vlade Tuzlanskog kantona, prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i započelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i da je ranije Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, te popunjavanje pravnih praznina i nedoumica, sve kako bi se izbjegle bilo kakve dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja. Najbitnije novine predviđene ovim zakonom su uvođenje pravne pretpostavke za organizovanje novog tipa gimnazije, gimnazija informacionih tehnologija, čiji je naziv određen kroz širi konsenzus postignut na nivou obrazovne struke kao i uvođenje mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, koje za cilj ima podsticanje učenika za upis srednjih škola i zanimanja u okviru istih koja su potrebna tržištu rada. Također, jedna od novina je i produžavanje roka za prelazak iz jednog u drugi obrazovni program kada se radi o prelasku u drugi obrazovni program u okviru različite škole ili različite struke. Ostalim odredbama pokušalo se razriješiti sporna pitanja koja su se pojavila kroz primjenu Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju u praksi, popuniti pravne praznine primijećene kroz primjenu zakona te bolje formulisati pojedina zakonska rješenja a sve u cilju smanjenja zahtjeva za tumačenje pojedinih odredbi koji su upućivani zakonodavcu i resornom ministarstvu, te je izvršeno usklađivanje pojedinih odredbi sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu

Prvenstveno s ciljem da se sportskim organizacijama omogući da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama kantonalnog Zakona o sportu. Prijedlog Zakona izmjena i dopuna prati zakonska rješenja sa državnog nivoa koji se naročito odnose na osiguravanje rodne ravnopravnosti te zabrane diskriminacije po bilo kojem osnovu. Navedeno, se prije svega odnosi i primjenjuje kod formiranja savjetodavnog tijela ministarstva –Savjeta za sport, gdje je povećan broj članova Savjeta sa sedam na devet, kako bi se na taj način omogućila odgovarajuća zastupljenost predstavnika iz svih oblasti sporta (stručnjaci sa područja odgoja i obrazovanja, kvalitetnog i vrhunskog sporta, sportske rekreacije, sporta za lica sa invaliditetom, oblasti sportske medicine itd.).  Ispravljene su određene nedorečenosti važećeg zakona kada je u pitanju osnivanje sportskih saveza Grada i općina. Precizirana je nadležnost Sportskog saveza Kantona kada je u pitanju saradnja sa sportskim organizacijama drugih nivoa vlasti i administrativnog organizovanja. Također su utvrđene i precizirane dodatne obaveze Sportskog saveza Tuzlanskog kantona u odnosu na Vladu Kantona i resorno nadležno ministarstvo u smislu obavljanja određenih stručnih poslova. Dodatno je uređen sistem koji se odnosi na stručni rad u oblasti sporta i precizirani stručna sprema i druge reference neophodne za obavljanje stručnih poslova u oblasti sporta, precizirano koje visokoškolske ustanove su ovlaštenici za izdavanje licenci za rad u oblasti sporta, određen organ visokoškolske ustanove koji donosi obrazovni plan i program za izdavanje licenci, te organ visokoškolske ustanove koji donosi akt kojim se utvrđuju troškovi stjecanja, izdavanja i produžavanja licenci za radu u oblasti sporta.

Utvrđen Nacrt Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje

Vlada je danas utvrdila i Nacrt Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu dostavila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje. Strategija sadrži smjernice za promjene i unapređivanje odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kao nositelja razvoja ljudskih potencijala i inkluzivnih praksi. Vizija inkluzivnog odgoja i obrazovanja predstavljena kroz ovu Strategiju u središte procesa stavlja dijete/učenika kojem sistem odgoja i obrazovanja treba osigurati najbolje uvjete i podršku za uspješno učenje i cjelovit razvoj u skladu s njegovim sposobnostima, potrebama i interesima. Ovim dokumentom teži se uspostavi odgojno-obrazovnog sistema koji svakom djetetu/učeniku omogućuje uključivanje u život zajednice kojoj pripada. Strategija je zasnovana na socijalnom modelu/modelu ljudskih prava i sva područja djelovanja, mjere i aktivnosti usmjerene su na prilagođavanje okoline djetetu/učeniku sa poteškoćama u razvoju uvažavajući pravo djeteta/učenika da bude uključeno u društvo u svim njegovim aspektima, pa tako i u redovne odgojno obrazovne ustanove što je garantirano i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. S jedne strane ovaj dokument sistematizira već postojeće dobre prakse, ali donosi i inovativne modele podrške kroz uspostavu Centara za razvoj inkluzivnih praksi, umrežavanje svih struktura na području Kantona, a koje djeluju u korist inkluzije u odgoju i obrazovanju, te razvoj mreže mobilnih stručnih timova kao jedne od važnih uloga Centara za razvoj inkluzivnih praksi. Strategija je usmjerena na primjenu inkluzije kao jedine alternative odgoju i obrazovanju učenika sa poteškoćama u razvoju u Tuzlanskom kantonu. Ona određuje jasan sistem rane detekcije i intervencije, te protok informacija o potrebama za podrškom od predškolske preko osnovnoškolske do srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove s ciljem zadržavanja kontinuiteta podrške. Strategija usmjerava procjenu djece sa poteškoćama u razvoju kroz utvrđivanje njihovih potencijala, potreba i interesa i prestaje bazirati pristup djeci na dijagnostici nedostataka. Promjena načina kategorizacije djece kroz formiranje mobilnog stručnog tima za utvrđivanje potencijala, potreba i interesa predstavlja jednu od ključnih promjena u pristupu djeci kroz model ljudskih prava čime se trajno napušta sveprisutni medicinski model.

Ostale odluke

Vlada je danas imenovala pregovarački tim Vlade za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Predsjednik tima je ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, a članovi su ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović i ministar finansija Miralem Nuhanović, dok je za sekretara Tima imenovana Mirela Tuzlak. Ovaj tim je ovlašten da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, vodi pregovore radi zaključivanja Aneksa Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, te da vodi pregovore o ostalim pitanjima vezanim za navedeni Kolektivni ugovor. Također, Vlada je prihvatila prijedlog za pokretanje postupka zaključivanja aneksa Kolektivno g ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskog kantona. Glavna intencija ovih aktivnosti jeste usklađivanje odredbi kojima je regulisana najniža plaća, odnosno jednak tretman svih uposlenika, kako bi se preveniralo da određeni broj uposlenika, sa najnižim koeficijentom za obračun plaće bude doveden u neravnopravan položaj.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekta „Festival školskog filma TK“ Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla dodijelilo 3.970,00 KM. Također odobreno je i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za izgradnju kotlovnice u objektu Područne škole Vučkovci Općina Gradačac je JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Gradačac dodijelila 48.327,29 KM.

Obzirom na predstojeće radove na izgradnji novog objekta Općinskog suda u Tuzli, kao i rekonstrukciji objekta u kojem su trenutno smješteni Kantonalni, Općinski sud i Kantonalno tužilaštvo Tuzla, Vlada je danas dala saglasnost predsjedniku Općinskog suda u Tuzli, da pronađe odgovarajući kancelarijski prostor, površine cca 240 m², i potpiše ugovor o njegovom zakupu u iznosu do 3.000,00 KM mjesečno, za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji zgrade u kojoj su trenutno smještene tri pravosudne institucije, a najduže do jedne godine dana. Današnjom odlukom Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da unutrašnjom preraspodjelom sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona, Općinskom sudu u Tuzli osigura sredstva potrebna za zakup prostora.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, kao i Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, sa Izvještajem o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području TK u školskoj 2016/17. godini, Izvještajem o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama TK u školskoj 2016/17. godini, kao i Izvještajem o rezultatima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama TK, ostvaren u školskoj 2016/17. godini.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem državnog službenika – stručnog saradnika za upravno rješavanje u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Obzirom na novo imenovanje članova Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima- poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. – 1995. godine, te umjesto dosadašnjeg ministra za boračka pitanja Fahrudina Skopljaka imenovala novog resornog ministra Enesa Gegića.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: