Vijećnička pitanja i inicijative sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Fetah Hujdur (PDA) – Dva pitanja.  Da li je krenula realizacija projekata koji budžetom su planirani za ovu kalendarsku godinu.Zašto u rad nije pušten repetitor BH-a telecoma za Lipovice i Hrasno?  

Ferid Hodžić (PDA) – Inicijativa: Da se izvrši sanacija klizišta u naselju Mahala u MZ Hrasno. Prošlo je šest godina od elementarnih nepogoda, a sanacija još nije izvršena. Također, moglo bi doći do presijecanja putne komunikacije.

Mirsad Omerović (samostalni vijećnik) – pitanje i inicijativa: Kad će se pokrenuti aktivnosti na izradi Akcionog plana za rješavanje problema Roma na području općine Kalesija?

Da se izvrši numerisanje i označavanje objekata u MZ Kalesija Centar

Admir Karić (NiP): Dvije inicijative i tri pitanja.

Inicijtive: Da općinski načelnik i nadležna općinska Služba za upravu i društvene djelatnosti pokrene postupak revizije/provjere diploma državnih službenika i namještenika koji su zaposleni u općinskom organu uprave, na način da izvrše provjeru vjerodostojnosti diploma kod ustanova koje su te diplome izdale.  Također, da direktori javnih ustanova i preduzeća, čiji je osnivač Općina Kalesija, pokrenu postupak provjere diploma svih radnika koji su u radnom odnosu. Po usvajanju ove inicijatve, na prvoj  narednoj sjednici načelnik i(li) Služba za upravu i društvene djelatnosti  su dužni obavijestiti vijećnike i javnost o poduzetim mjerama.

Napominjem da bi eventualne neregularnosti mogle dovesti do ušteda u Budžetu u narednom periodu, kao i do eventualnih povrata novca u Budžet nakon sudskog procesa. Naime, ukoliko je, naprimjer, nečija fakultetska diploma neregularna – ta osoba na ime plate na  godišnjem nivou ošteti budžet u iznosi od nekoliko hiljada KM, zavisno od pozicije, kao i eventualnih imenovanja u razne komisije. Ne bi bilo loše provjeriti i diploma vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija, ali nakon provjere gore navedenih, jer primanja/paušali vijećnika ne ovise o njihovoj stručnoj spremi, te su regulisani na drugačiji način

Da se vozila u vlaništvu Općine Kalesija obilježe dodatnim oznakama (grb Općine i natpis „Službeno vozilo“)  na  vidljivim mjestima, kako bi se spriječila zloupotreba istih u toku i van radnog vremena.
Inicvijativu na realizaciju upućujem općinskom načelniku i nadležnim službama. Decenijama se vozila koriste za privatne stvari.

Pitanja: Možete li nas detaljno upoznati sa procedudarama prilikom isplate/naplate novčanih sredstava na ime uginuća stoke (od trenutka uginuća i načina prijave, pa do zadnjeg čina – isplate/naplate)? Da li ste Vi prilikom svog učešča u navedenom procesu zloupotrijebili svoj položaj i ostvarili materijalnu korist, ili Vam je poznato da je to neko uradio?!

Na Kolegiju za IV redovnu sjednicu sam načelnika pred kolegama pitao da li je to rekao, što je on ponovio, rekavši, citiram – „Toliko sam naloga za isplatu potpisao da nakon toga sigurno nema niti jedno grlo stoke u Kalesiji“, aludirajući na to da je neko vršio zloupotrebio i ostvarivao materijalnu korist. Načelnika pozivam da poduzme javnosti kaže informacije sa kojima raspolaže, te da javno obznanimo imena osoba koja su oštetila budžet.  To su mogli biti samo; direktor i uposlenici Veterinarske stanice, sanitarni inspektor (ili u njegovom odusustvu neko od njegovih kolega), i eventualno neko od građana koji je tokom godine prijavio enormno veliki bro uginuća.

– Da li su prijavljeni radovi u Kalesiji na parcelama nedaleko od centra Kalesije, pored pruge, KČ 1210/2 i 1211/6, katastarska općina Prnjavor, u Općini Kalesija (www.katastar.ba), gdje se proteklih mjeseci vrši intenzivno nasipanje  raznim materijalima i izdizanje istih na nivo pruge?
Da li se radi o nelegalnim radovima?
Da li su radovi prijavljeni u JP Željeznice FBiH (riječ je o parcelama u neposrednoj blizini pruge, odosno u tzv „pružnom pojasu“)?
Zbog čega općinska inspekcija, ali i načelnik, ne štite imovinu Općine, a to je zemljište KČ 1210/7, koje se nalazi između dvije sporne parcele, a „izvođači radova“ nasipaju i ovu parcelu, iako ta parcela, barem još uvijek, nije prodata od strane Općine?!
Prije nekoliko dana sam radove pored pruge nedaleko od centra Kalesije prijavio općinskoj inspekciji, koja je po izlasku na teren zabilježila službenu zabilješku (koju sam dobio na uvid prilikom posjete inspektoru kada sam došao po informacije o njihovom postupanju), koja se uveliko razlikuje od odgovora koji sam dobio od iste općinske inspekcije na vijećničko pitanje na prethodnoj sjednici. Naime, općinska inspekcija je, za razliku od odgovora na vijećničko pitanje, „registrovala“ nelegalne radove.

Da li su počeli, i da li su prijavljeni nadležnim općinskim organima (i ako jesu prijavljeni – kada su prijavljeni?) radovi na dva placa pored željenzičke pruge nedaleko od centra Kalesije, koje je Općina prodala u prošlom mandatu a saglasnost za prodaju dalo Općinsko vijeće u prošlom mandatu? Šta se gradi? Ko je (su) investitor(i)? Ko je izvođač radova?

Podsjećam da je u prošlom mandatu OV dalo saglanost za prodaju dvije novoformirane građevinske čestice. Kupac prve je bio  Mirsad Kalajdžić iz Kamenice, sa adresom stanovanja u Sarajevu,  dok je kupac druge građevinske čestice, za koju je OV dalo saglanost na zadnjoj sjednici u prošlom mandatu, Dževad Sakić, sa adresom prebivališta u Dubnici, općina Kalesija.

Mujo Mujkić (NiP) – Pitanja: Kad će sala Općinskog vijeća biti u upotrebi? Za renoviranje sale u protekle tri godine su utrošena značajna sredstva a sala i dalje nije u upotrebi. Koliko je do sada utrošeno novca, zbog čega nisu završeni radovi?

Kakvo je zagađenje rijeke Gribaja od prije 10-tak dana i da li postoji inspekcijski nalaz šta se desilo. Da li je izlazila inspekcija da utvrdi način i identifikuje počinioca zagađenja?

Galib Softić (SDP) – Inicijativa: Da se u Vijeću Kalesija i naseljenom mjestu Zelina omogući jedno mjesto za mještane Zeline. U Vijeće MZ Kalesija Centar je imenovana osoba koja ne živi u Zelini. Da se ispoštuje Statut MZ-e. Dostavljeno pismo mještana Zeline. Slična situacija dogodila se i u Memićima, gdje je kao predstavnik Brezika imenovana osoba koja živi u Memićima

Armin Karić (SDP) – Tri inicijative i tri pitanja.

Da načelnik i nadležne Službe pripreme Odluku o uslovima i načinu raspolaganju nekretnima u vlasništvu općine Kalesija, kako bi ove odluke donosilo Općinsko vijeće, a ne općinski načelnik. Smatram da bi na ovaj način do pravični

Da Regionalna direkcija cesta pristupi izgradnji pješačke staze na Pisti u Vukovijama.

Da Općinsko vijeće Kalesija  donese izmjene i dopune o naplati parkinga, a kako bi ukinuli naplatu parkinga od kružnog toka do Gradske dvorane.

Pitanja:

Koliko usluga je pruženo u Covid ambulantama u mjesecu martu, a koliko u mjesecu aprilu 2021.godine?

Koliko je doktora stomatologije uposleno u Domu zdravlja Kalesija, zaključno sa 1.6.2021.godine. Priča se da je uposlen četvrti doktor stomatologije?

Da li je u proteklom periodu JZU Dom zdravlja Kalesija sklopila bilo kakvu vansudsku nagodbu sa nekim od uposlenika Doma zdravlja?

Fadil Alić (SDA) – jedno pitanje i dvije inicijative. Kada će se pred vijećem naći Odluka o izmjeni Prostorno planske dokumentacije? Ima interesa od strane privrednika da se prošire privredni kapaciteti, ali nisu u mogućnosti realizovati svoje planove zbog postojeće prostorno-planske dokumentacije.

Inicijativa: Da se krene sa inicijativom za izgradnju brze ceste na području općine Kalesija. Postojeći magistralni put je preopterećen.  Inicijativu proslijedi JP Ceste FBiH i Vladi FBiH. Druga inicijativa: Da se pri davanju saglasnosti za prodaju državnog zemljišta Općinskom vijeću Kalesija dostavi pismo namjere kako bi vijećnici bili upoznati sa namjenom zemljišta, koje je predmet prodaje.

ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Nermin Živčić (SDP) – Odgovor na pitanje vijećnika Admira Karića. Dobit ćete detaljan odgovor u pisanoj formi ako treba za svako grlo. Ukupan broj grla u Kalesiji je oko 6.200 krupne stoke, uključujući i Farmu „Milkos“. Sve je bilo dostupno i transparentno, prilikom ukopa na stočno groblje. Prisutan je bio sanitarni inspektor, koji je izvršio i fotografisanje ukopa svake životinje.

Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – odgovor na pitanje Muje Mujkića. Da se javnost umiri nije bilo ekološkog incidenta u rijeci Gribaja. Nadležni inspektor je izlazio i dobit ćete zvanični nalaz. U pitanju je bilo pranje bačvi i buradi krečom. Na pitanje Fetaha Hujdura, u toku su radovi na nekim projektima. U pitanju su poslovi na uređenju Gribaje, Dubnice…

Rusmir Hasanović (savjetnik načelnika) – Budući da se mojim imenom licitiralo po potanju poticaja jesenje sjetve. Federalno ministarstvo poljoprivrede je raspisalo poticaje za jesenju i proljetnu sjetvu. Radi se o sredstvima ovog ministarstva i oni su raspisali uslove ko može dobiti sredstva. Na poticaje mogu aplicirati svi oni koji imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo. Radi se o čistoj proceduri i jasno je propisano ko se može prijaviti na sredstva do 1.000 KM, a što se dokazuje zasijanim površinama, računima za sjemenski materijal i pesticide.

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: