Usvojena Odluka o imenovanju Općinske izborne komisije Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o imenovanju Općinske izborne komisije Kalesija.

Ovom Odlukom za članove Općinske izborne komisije Kalesija, imenuju se:

1. Huseinović Hajrudin  –  za predsjednika,

2. Draškić Perica  –   za člana,

3. Herić Sulmin  –   za  člana,

4. Mehmedović Elvira  –   za člana,

5. Hasanović Esada –   za člana

Vijećnici su usvojili amandman vijećnika Edisa Mujanovića (SBB), kojim je Mujčinović Enesu na listi zamijenila Hasanović Esada.

Podsjećamo, Komisija  za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija, koju je imenovalo Općinsko vijeće Kalesija je na zahtjev CIK BiH ponovila proceduru i nakon obavljenog intervjua sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, Općinskom vijeću na usvajanje dostavila listu kandidata:

1. Huseinović Hajrudin  –  za člana, 2. Draškić Perica  –   za člana, Herić Sulmin  –   za  člana, 4. Mehmedović Elvira  –   za člana, 5. Mujčinović Enesa  –   za člana.

Na ovakav prijedlog Odluke vijećnik Edis Mujanović (SBB) je uložio amandman u kojem je predložio da se Mujčinović Enesa briše sa liste, a umjesto nje na listu uvrsti Hasanović Esada. Prilikom izjašnjavanja, vijećnici su sa 14 glasova ZA usvojili amandman.

Da bi usvojena Odluka stupila na snagu potrebna je saglasnost CIK BiH.

Obrazloženje predložene Odluke

Općinsko vijeće Kalesija je na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 18.03.2021. godine, na prijedlog Komisije  za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija (u daljem tekstu – Konkursna komisija), poslije provedene zakonske procedure,  donijelo Odluku o razrješenju predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije kao i Odluku o imenovanju Općinske izborne komisije. Takodje, prema propisanoj proceduri, Odluke su, sa pratećom dokumentacijom, dostavljene Centralnoj izbornoj komisiji BiH (u daljem tekstu – CIK BiH), radi davanja saglasnosti. Imajući u vidu da je Konkursna komisija, prilikom razmatranja prispjelih prijava, odredjen broj istih odbacila, zbog popunjavanja obaveznih izjava od strane kandidata, na način koji ih eliminiše iz dalje konkutrencije, CIK BiH je svojim aktom od 16.04.2021.godine od ove komisije tražio dodatno obrazloženje o razlozima odbacivanja ovih prijava.  U svom izjašnjenju, Konkursna komisija je detaljno iznijela razloge za svoje postupanje, nakon čega je uslijedio novi akt CIK BiH, naslovljen kao „Zahtjev za otklanjanje nedostataka“. U ovom aktu CIK BiH naavodi da je na svojoj 46. sjednici od 12.05.2021.godine utvrdila da je Konkursna komisija „nepravilno primijenila člana 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH…“ u pogledu izjašnjenja kandidata u tački 3a. Izjave, zbog čega su odbačene prijave 9 od 20 kandidata. U daljem tekstu je naloženo Komisiji da prihvati sve prijave koje su odbačene iz ovih razloga, da obavi intervju sa kandidatima, izvrši bodovanje kandidata, formira novu rang-listu i dostavi je na odlučivanje Općinskom vijeću Kalesija.

Slijedeći upute CIK BiH, Konkursna komisija je u ponovnom postupku razmotrila sve prijave te utvrdila da, od ukupno 20 podnesenih prijava, 15 prijava zadovoljava uslove propisane javnim oglasom za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije, ispunjavaju uslove tražene Javnim oglasom, dok je 5 prijava zbog nedostatka formalnih uslova isključeno iz dalje konkurencije.

U skladu sa procedurom propisanom odredbom člana 7. stav 1. u tačaka c), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 26/18 i 36/19) Konkursna komisija je, sa kandidatima koji su ispunili uslove javnog oglasa i koji su pristupili po pozivu, obavila intervju dana 18.05.2021. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama općine Kalesija, ocijenila kandidate i utvrdila Rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavlja Općinskom vijeću na dalji rad i postupanje.

Odredba člana 7. stav 1. u tačci d), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 26/18 i 36/19), propisuje  da nadležni organ, cijeneći položaj kandidata na rang listi, donosi Odluku o imenovanju članova Općinske izborne komisije.

Općinsko vijeće bi, cijeneći položaj kandidata na rang listi, trebalo donijeti Odluku o imenovanju članova Općinske izborne komisije.

Obzirom da je u sastavu OIK potrebna zastupljenost manje zastupljenog pola u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, odnosno, 40%, a da na utvrđenoj rang listi među prvih 5 kandidata nema dovoljan broj kandidata ženskog spola, u cilju poštivanja navedenog Zakona, prvi  kandidat manje zastupljenog spola  —  ženskog spola rangiran posle 5. og mjesta pozicioniran je na 5 mjesto.

Ukoliko lica koja se nalaze na prvom, drugom i trećem, četvrtom i petom mjestu rang liste, a čija se imena nalaze u prijedlogu odluke, ne dobiju podršku većine od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija, izjašnjavanje bi se trebalo nastaviti po redoslijedu kandidata na rang listi sve do izbora potrebnog broja članova Općinske izborne komisije, odnosno do kraja rang liste ukoliko niko ili nedovoljan broj kandidata od lica sa rang liste ne dobije potrebnu većinu za izbor.

Članom 2.12 stav 8. Izbornog zakona BiH utvrđeno je da Općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje predsjednika iz reda članova Općinske izborne komisije, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

Na osnovu navedenog, ukoliko predloženi kandidati u prijedlogu Odluke o imenovanju Općinske izborne komisije, dobiju podršku većine od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija, Konkursna komisija predlaže da se iz reda imenovanih članova Općinske izborne komisije za predsjednika imenuje prvorangirani kandidat Huseinović Hajrudin.

Ukoliko kandidat predložen za predsjednika ne dobije podršku većine od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija, izjašnjavanje se nastavlja iz reda lica imenovanih za članove a prema broju osvojenih bodova na intervjuu.

Konkursna komisija, prijedlog Odluke o imenovanju Općinske izborne komisije Kalesija, upućuje Općinskom vijeću Kalesija na razmatranje i odlučivanje, navedeno je u obrazloženju predlagača Odluke.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: