Usvojena inicijativa da se uputi zahtjev Direkciji cesta FBiH za izgradnju pješačke staze od Kalesije Gornje do “Amoxa”

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj 13.redovnoj sjednici postavili nova vijećnička pitanja i inicijative.

Usvojene su inicijative Mirsada Omerovića da se u okviru Programa redovnog održavanja u nadleženosti KP „Komunalac“ DD uvrsti održavanje novoizgrađene ulice od kružnog toka u centru Kalesije do JP „Veterinarska stanica“ Kalesija i da se riješi problem pristupnog puta za porodice sa pet stambenih jedinica u naselju Petrovice.

Usvojna je i inicijativa Muje Mujkića da se riješi pitanje izgradnje pješačke staze od Kalesije Gornje do Amoxa.

Nije usvojena druga inicijativa Muje Mujkića da se KP „Komunalac“ DD Kalesija uključi u rješavanje zbrinjavanja animalnog otpada za vrijeme kurban bajrama.

Mirsad Omerović (nacionalna manjina) – Inicijative:

Da se riješi problem pristupnog puta za porodice sa pet stambenih jedinica u naselju Petrovice. Da se u okviru Programa redovnog održavanja u nadleženosti KP „Komunalac“ DD uvrsti održavanje novoizgrađene ulice od kružnog toka u centru Kalesije do JP „Veterinarska stanica“ Kalesija.   

Fadil Alić (SDA) – Inicijativa: Da Federalna direkcija cesta pristupi izgradnji pješačke staze od Babajića do Memića, duž magistralnog puta M4.

Mujo Mujkić (NIP) – Inicijativa: Da se uputi zahtjev Federalnoj direkciji cesta da riješi problem izgradnje pješačke staze od Kalesije Gornje do benzinske pumpe „Amox“ na ulazu u Kalesiju.  Da se prvi i drugi dan kurban bajrama po sanitarnim propisima zbrine animalni otpad, po svim MZ-a na području općine Kalesija, a u saradnji sa KP „Komunalac“ DD Kalesija.   

Pitanja: Kad će sala Općinskog vijeća biti u upotrebi, šta se dešava sa radovima i kada će radovi biti završeni? Zbog čega je Nedžad Paloš odbio općinsko priznanje „Priznanje sa zlatnim grbom općine Kalesija“? Također, vraćam općinsko priznanje koje je moja firma dobila 2004.godine. Priznanje ću vratiti predsjedavajućem Općinskog vijeća.

Jasmin Smajić (samostalni viječnik) – Inicijativa: Da se pristupi rješenju problema o prodaji nekretnina preduzećima kojima je Općinsko vijeće dodijelilo polovinom prošle godine.

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Inicijetive: Da se u MZ Dubnica na putu Dubnica – Mahmutovići obezbijedi postavljanje uporivača brzine, u cilju bezbjednosti pješaka na ovoj dionici. Da se u svim OŠ u kojima učenici iskažu interes organizuju škole sport, kulturne i umjetničke aktivnosti, na način da se 50 % finansiranja omogući iz budžeta općine Kalesija, a preostali dio sredstva putem članarine.

Pitanja: Da li je općina Kalesija aplicirala na poziv za rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK-a, na koje dionice i koji je iznos sredstava? Zašto kandidat koji je učestvovao za prijem u radni odnos u JZU Dom zdravlja Kalesija, a koji nije izabran, ne može dobiti potrebne akte ove ustanove, kao i dokumentaciju koja se odnosi na javni konkurs.

Nedžad Bukvar (SDP) – Pitanje: Kada će se sjednice Općinskog vijeća početi održavati u Sali Općinskog vijeća Kalesija? Inicijetive: Da se što hitnije uputi zahtjev JP Ceste FBiH za rekonstrukciju i uređenje raskrsnice u naseljenom mjestu Rainci Gornji. Da se hitno preko Službe odrede i definišu granice između čiitaonice u Raincima i puta prema Mešićima i Bukvarima. Da PS Kalesija pojača kontrole u Raincima Gornjim, sa osvrtom na nepropisno parkiranje automobila i dostavnih vozila.

Admir Karić (NIP) – Inicijative: Da se u naselju Dubnica, na putu koji pored BP POLO vodi prema Mektebskom centru,  na dionici puta u ravnom dijelu od pravoslanog groblja do silosa i od silosa do kuće na krivini prije nego počinje uspon – postave se barem dva „ležeća policajca“/usporivača, zbog sigurnosti odvijanja saobraćaja, prije svega zbog sigurnosti pješaka i djece. Po potrebi postaviti i više „ležećih policajaca“/usporivača, ukoliko za tim ima potrebe i duž cijelog puta do Mektebskog centra.
Inicijativu upućujem nadležnoj općinskoj službi. – Da općinski načelnik počne sa isplatom sa budžetskog koda „614175 – Učešće utroškovima logopeda“ za građane koji su podnijeli Zahtjev/Molbu za isto, te da na taj način animiramo i druge građane da potraže svoja prava za djecu kada je u pitanju navedena stavka.Da općinski vijećnici koji su zaposleni u javnim ustanvama i preduzećima čiji je osnivač Općina/OV Kalesija, kao i oni koji budu zaposleni u budućnosti – svoj vijećnički paušal i dnevnicu uplaćuju u kompletnom iznosu u tu ustanovu/preduzeće, te na taj način djelimično sufinansiraju svoje zapošljenje barem dok su vijećnici.

Pitanja: – Da li je, ili KADA ĆE BITI,  pokrenut postupak protiv savjetnika načelnika za pravna pitanja, Rusmir Hasanović, sekretara Općine, Mujo Tosunbegović, ili pak protiv načelnika, Sead Džafić – ZA ODGOVORNOST I OBAMNJIVANJE VIJEĆNIKA KOJI SU ZBOG NETAČNIH INFORMACIJA USVOJILI NELEGALNU ODLUKU I SMIJENILI OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA , gdin Halil Aščić?! Da li isti osjećaju odgovornost, zakonsku, a prije svega ljudsku i moralnu, i da li će se javno izviniti Halilu Aščiću, ali i vijećnicima jer su ih obmanuli!? Najvažnije pitanje, na koje pitanje očekujem u pisanoj formi – ko će snositi novčanu odgovornost za isto, te da li će kompletna šteta biti isplaćena novcem građana Kalesije, odnosno iz Budžeta Općine Kalesija?! (Trošak: plaćanje svih troškova za Halil Aščić, plus plaćanje zastupanja Općine od strane advokata kojeg je angažovao načelnik). – Da li je zbog dolaska „počasnog građanina“ Bakira Izetbegovića iz centa Kalesije izmješten/UKLONJEN  štand za prodaju voća i povrća, i mliječnh proizvoda, porodice  Buljugić, koja je odobrenje za korištenje dobila upravo od Općine?
Zar je važnija nečija šetnja od par minuta kroz centar Kalesije od egzistencije porodice sa dvoje teško oboljelih? – Pitanje za JZU Dom zdravlja Kalesija, n/r direktor:
Da je tačno da pravnik u kalesijskom Domu zdravlja i dalje ima pomoćnike sa kojima dolazi na radno mjesto u i van radnog vremena, te da isti u bermudama nakon radnog vremena koristi službeno vozilo Doma zdravlja (Ukoliko ne dobijem odgovor dostavicu fotografije u stilu svojih kolega, za dodatno tumačenje)?
Zbog čega su vozači u službi Hitne u proteklim mjesecima u nemilosti menadžmenta, pogotovo glavne medicinske sestre (odgovor ne bi trebao biti da nisu, nego je pitanje u cilju da porazgovarate sa istima!), a istovremeno se vozila Hitne pomoći koriste na način da se nekim pacijentima uskraćuje pravo na korištenje istog a drugim „pacijentima“, sa švicarskom i njemačkom penzijom, vozila Hitne pomoći služe kao taksi prijevoz i dostava terapija?!

Ferid Hodžić (PDA) – Inicijativa: Da se pristupi sanaciji klizišta na putu Hrasno – Dubnica u dijelu Brezovače, koje prijeti presijecanjem putne komunikacije. Pitanje: Da li je raspisan tender i kada je u planu asfaltiranje puta Hrasno – Horozovina?  

Hasad Imamović (SBB) – Inicijative: Da se prilikom predlaganja općinskih priznanja obavezno dostavljaju i obrazloženja za kandidate. Da se u Domu zdravlja Kalesija obezbijede sredstva za nabavku CT aparata. Pitanje: Zbog čega pojedina područja u MZ nemaju snadbijevanje gradskom vodom? Na koji način će se realizovati sredstva za ambulantu u Memićima, koja su planirana budžetom za ovu godinu?

Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – odgovor na vijećnička pitanja. Govoreći o pravobranicu vijećnik Admir Karić je pitao zašto nije prisutan pravobranilac. Pravobranilac ima zakazan sastanak i bit će prisutan negdje oko 14:30 h. Konkursna procedura u Domu zdravlja je propisana da direktor odlučuje o pitanjima zasnivanja i prijema u radni odnos. Kompletna procedura je u nadležnosti direktora. Upravni odbor nije nadležan niti je učestvovao u ovim aktivnostima.

Admir Karić (NIP) – -Drago mi je da smo dobili podršku za izgradnju pješačke staze. Proteklih godina je bila praksa da je u kontejnerima za vrijeme kurban bajrama bilo animalnog otpada. Nadam se da će vijeće prihvatiti inicijativu i bilo bi dobro da KP „Komunalac“ DD Kalesija prihvati obavezu odvoza animalnog otpada za vrijeme kurban bajrama.

Fadil Alić (SDA) – Mirsad Ibralić je tražio da se KP „Komunalac“ uključi u program održavanja novoizgrađene ulice. Inicijativa za pješačku stazu će imati podršku. Posljednjih godina se dešava imamo pojavu bacanja animalnom otpada. Volio bih da je kolega Mujkić zatražio pojačani inspekcijski nadzor u vrijeme kurban bajrama. Svaki građanin treba zbrinuti animalni otpad.

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Inicijative Mirsada Omerovića i Muje Mujkića vode ka boljitku građana na prostoru općine Kalesija. Trebamo uraditi zaključak da se Federalna direkcija cesta uključi u rješavanje problema izgradnje pješačke staze duž magistralnog puta na području općine Kalesija. Podržavam inicijativu Muje Mujkića da se „Komunalac“ angažuje u odvoz animalnog otpada. Treba riješti i pitanje pristupnog puta. Jasmin Smajić (samostalni vijećnik) – sve četiri inicijative imaju smisao i svoju svrhu. Kada je u pitanju inicijativa Muje Mujkića, riječ je o procentu od 15-20% stanovništva koji ne poštuju propise, a s druge strane bi i preostali građani slijedili njihov put. Podržavam ideju da se uključi inspekcija u rješavanje ovog problema.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: