Usvojena inicijativa da općina Kalesija u 2022.godini počne sa realizacijom Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnosti

Općinski vijećnici su na 9.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija postavili nova vijećnička pitanja i inicijative.

Fadil Alić (SDA) – Vijećničko pitanje: Da li su od 3.marta do danas vremenski uvjeti dozvoljavali da se sanira put u zaseoku Muharemovići, MZ Petrovice? Put je oštećen prilikom izgradnje pješačke staze i do danas nije izvršena sanacija puta.

Hasad Imamović (SBB) – Vijećničko pitanje: Da li je su pojedini vijećnici u sukobu interesa, direktori javnih preduzeća, članovi upravnih odbora, predsjednici nogometnih saveza…?

Nermin Živčić (SDP) – Inicijativa: Da općinski načelnik i nadležna služba što hitnije iznađu rješenje i saniraju problem plavljenja podvožnjaka kod sportske dvorane, na putu koji vodi prema Jelovom Brdu i Gojčinu.

Mještani Jelovog Brda i Gojčina već više od dvadeset godina muku muče sa plavljenjem podvožnjaka kod sportske dvorane, te prilikom svake obilnije kiše u nemogućnosti su da dodu do svojih domova ovom dionicom puta. Svjesni činjenice da je općinski načeinik na početku svog prvog mandata obečeao djelimično riješio problem podvožnjaka, sigurni smo da se ovaj problem može dugotrajno riješiti. Smatram da ovaj problem treba što hitnije.

Mujo Mujkić (NIP)Inicijativa 1: Da se uputi zahtjev Federalnoj direkciji cesta da izvrše izgradnju trotoara od Kalesije Gornje do benzinske pumpe “Amox” u Kalesiji

S obzirom da se od 2012. počelo sa izgradnjom trotoara od Omege do centra Kalesije a do danas ovaj projekat nije realizovan, smatamo da je neophodno okončati započeti projekat. 

Inicijativa 2: Da se izradi plan kapitalnih ulaganja po mjesnim zajednicama.

Obrazloženje: S obzirom da imamo neravnomjerno ulaganje sredstava po mjesnim zajednicama na području općine Kalesija tražimo da se donese plan ulaganja kako bi mjesne zajednice mogle sve ravnomjerno zastupljene u budžetu općine Kalesija.

Pitanje 1: Da li je općina Kalesija poduzela bio kakve provjere diploma uposlenih u općini i javnim preduzećima?

Pitanje 2: Koliko je potrebno savjetnika općinskom načelniku? Na oglasnoj ploči sam vidio da općinski načelnik, prema novoj sistematizaciji, planira imati dva savjetnika.

Admir Karić (NIP) – Inicijativa 1:  Da u što skorije vrijeme, po mogućnosti u prvoj polovini godine, Općinsko vijeće Kalesija održi TEMATSKU SJEDNICU na kojoj ćemo dobiti sve informacije o radu Regionalne deponije Crni vh (kao i obavezama Općine Kalesija prema istom) , planu za potpuno uklanjanje ostakata na deponiji Vis, kao i stanju u KP Komunalac DD Kalesija .

Po mogućnosti u pripremi poziva i materijala za ovu sjednicu omogućiti opciju da se vijećnici odreknu dnevnice za Tematsku sjednicu sa navedenim dnevnim redom. Općina Kalesija je jedna od 9 općina koja 2009.godine osnovala međuopćinsko vijeće, a 03.02.2010. ove općine su preuzele na sebe realizaciju projekta izgradnje Regionalne SANITARNE deponije.
Kalesija je druga općina po učešću, a samim tim i upravljanju deponijom, sa 18%. (Zvornik 29%; Kalesija 18%; Bratunac 12%; Srebrenica 11%; Vlasenica 10%; Sapna 7%; Milići 5%; Šekovići 5%; Osmaci 3%)
Iako svaka lokalna zajednica, odnosno njeni stanovnici, priželjkuju i „sanjaju“ da odvoze otpad izvan sredine u kojoj žive, u Kalesiji se često može čuti da je ovo „najveća promašena investicija Kalesije ikada“.
Raspon analize o koristi ili šteti se kreće od teze „najbolji projekat ikada“ do „najgori projekat ikada“, zavisno da li se problematizira novčana strana  (rashodovna strana budžeta) ili pak se zdravlje stanovništva stavlja na prvo mjesto.  Ovo „nepovoljno kreditno zaduženje“ kako ga neki nazivaju, poredivši cijene odvoza otpada na ovu deponu sa cijenama odvoza na deponije koje ustvari ograđene parcele ili provalije, koje su praktično ekološke bombe, sa cijenama odvoza na našu SANITARNU deponiju je stvar općeg neznanja ili loše namjere. Za nadati se da je ovo prvo, jer se to može ispraviti mnogo lakše.  Prije nego li se počelo sa odvozom otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju Cri vrh, odnosno prije zaustavljanja odvoza na „privremenu deponiju Vis“, Kalesija je, prema izvještajima sa UKC-a koji su prezentirani javnosti na jednoj od sjednica OV Kalesija prije nekoliko godina, imala više pacijenata na liječenju od malignih bolesti nego li sve ostale općine/gradovi u TK. Kao jedan od glavnih uzročnika se spominjala deponija ispod Visa, gdje je često vršeno paljenje otpada zbog kojeg bi se dim širio kilometrima u centar grada i okolna naselja, kao nošen vjetrom nizvodno niz Spreču, a riječa Spreča i sada nakon kišnih padavina i topljenja snijega kroz zemlju se zagađuje sa deponije Vis. Stanje u KP Komunalac Kalesija, u kojem Općina Kalesija ima udio vlasništva od 51%, je konfuzno već godinama.
Izvjesni su pomaci kada je u pitanju broj korisnika, čiji se broj više nego utrostručio proteklih 5 godina, na čemu treba odati priznanje vlasti i menadžmentu preduzeća, ali istovremeno iste upitati kako to da  sa skoro 5.000 korisnika više imamo iste(finansijske) probleme u funkcionisanju preduzeća?!
Sve gore navedeno treba prezentirati javnosti, odnosno građanima Kalesije. Ukoliko nas je neko prije više od 10 godina stavio u nepovoljan položaj – da eventualno donesemo zaključak da pokrenemo postupak protiv krivca/krivaca.  Pozvati na Tematsku sjednicu OV Kalesija osobe koje su tada učestvovale u početku projekta, da dodatno objasne razloge ulaska u projekat.  Direktor Deponije, kao i drugi upravljači iste, da vijećnicima i javnosti prezentiraju realnu priču, kao i prednosti Kalesije kao jednog od „suvlasnika“ koji isplaćuje svoje obaveze redovno.
Svakako, da nam rukovodstvo obrazloži i to – da li je broj uposlenih u ovom preduzeću raspodjeljen prema udjelu vlaništva, kao i da li Kalesija ima bilo kakve benifite osim mogućnosti dovoza otpada.
Da pojasnimo sva budžetska opterećenja po građane, uz nedostatke dok traje kreditno zaduženje do prednosti nakon isplate kredita.
Analizirati kako to da Brčko, Bijeljina, Banovići (…) i još neke općine razmatraju opciju odveza otpada na ovu deponiju, jer im se i isplati i voze smeće izvan svoje lokalne zajednice, a da se ne isplati Kalesiji koja je fizički najbliža. Svakako, potecnirati zdravstveni segment priče, i pozvati na sjednicu relevantne osobe koje mogu govoriti o tome.

Na Tematskoj sjedici jasno prezentirati plan za poptuno uklanjanje deponije ispod brda Vis. Na Tematskoj sjednici prezentirati kompletno stanje u KP KOMUNALAC DD Kalesija, iz „ugla“ Općine, kao i dati priliku da se dioničari izjasne o svojim problemima i kako OV može pomoći u rješavanju tih problema. U iznošenju stanja u Komunalnom preduzeću pripremiti izvještaje o platama uposlenika, te razmotriti opciju kako da se poboljšaju uslovi rada, sa akcentom na plate, za uposlenike koji rade na terenu, od vozača do utovarivača otpada.

Inicijativa 2: Da Općina Kalesija u 2022.godini počne sa realizacijom Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnsoti s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom Općine Kalesija 2022-2024.

Osobe sa invaliditetom, svih generacija, na području Općine Kalesija imaju neravnopravan položaj kada je u pitanju korištenje svih javnih resursa, ponajviše postojanje tzv. „arhitektonskih barijera“.
Od korištenja usluge u zgradi Općine (u kojoj su stručne službe na spratovima, a zgrada nema lifta), preko usluga u Domu zdravlja (gdje su pedijatrijska služba, laboratorij i druge usluge na spratu zgrade bez lifta), u školama, gdje osim pristupa u prizemlje ima omogućen pristup za osobe sa invaliditetom… a da ne spominjemo ostale objekte koji nemaju adekvatan pristup, osim prilaznih rampi koje su često NEpraktične i postavljene samo radi reda.

Akcioni planovi ovoga tipa su obično tretirani na kantonalnom nivou (naprimjer, na netu su dostupni akcioni planovi iz oblasti invalidnosti za Kanton Sarajevi, ZE-DO kanton…), te bi Kalesija bila prva (?), a sigurno jedan od rijetkih općina/gradova koja je tretirala ovo pitanje, te bi na taj način imali otvorena vrata da aplciiramo na razne projekte, domaće i inostrane, kojima bi mogli poboljšati uslove života za osobe sa invaliditetom. Predlagač ove inicijative je predsjednica Organizacije mladih NIP Kalesija, Samra Bukvar, Bachlelor logopedije i audiologije, koja svoja stečena zvanja prilikom fakultetskog obrazovanja i prakse u odrađivanju pripravničkog staža daje na raspolaganje.

Pitanje 1: Ko i zašto od općinskog načelnika i pomoćnika ne dostavlja vijećnicima odgovore na vijećnička pitanja?

Pitanje 2: Koji je stvarni motiv donošenja Pravilnika o novoj sistematizaciji u Organu uprave općine Kalesija?

Pitanje 3: Da li načelnik i pomoćnici načelnika znaju da je cijena godišnje članarine 10 KM?

Nedžad Bukvar (SDP) – Inicijativa: Da se u što kraćem vremenskom periodu obezbijede uslovi za što kvalitetniji rad općinskih vijećnika

IZJAŠNJAVANJE PO INICIJATIVAMA:

Jednoglasno je usvojena inicijativa Kluba Naroda i pravde da Općina Kalesija u 2022.godini počne sa realizacijom Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnosti s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom Općine Kalesija 2022-2024.

Nije usvojena inicijativa Admira Karića da u što skorije vrijeme, po mogućnosti u prvoj polovini godine, Općinsko vijeće Kalesija održi TEMATSKU SJEDNICU na kojoj ćemo dobiti sve informacije o radu Regionalne deponije Crni vh (kao i obavezama Općine Kalesija prema istom) , planu za potpuno uklanjanje ostakata na deponiji Vis, kao i stanju u KP Komunalac DD Kalesija .

Također, nije usvojena inicijativa Nermina Živčića (SDP) da općinski načelnik i nadležna općinska služba što hitnije iznađu rješenje saniraju problem plavijenja podvožnjaka kod sportske dvorane, na putu koji vodi prema Jelovom Brdu/Gojčinu.

Nisu usvojene inicijativa Muje Mujkića da se izradi plan kapitalnih ulaganja po mjesnim zajednicama i da se uputi zahtjev Federalnoj direkciji cesta da izvrše izgradnju trotoara od Kalesije Gornje do benzinske pumpe “Amox” u Kalesiji.  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.