USVOJEN REBALANS BUDŽETA OPĆINE KALESIJA

Općinsko vijeće Kalesija je na 19.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za ovu godinu. Radi se o povećanju budžetskih sredstava za milion i 311 hiljada KM, u odnosu na planirani budžet. Tako će budžet općine Kalesija za ovu godinu iznositi 9 miliona i 424 hiljade KM, umjesto planiranih 8 miliona i 113 hiljada KM. Kao razlozi za rebalans općinskog budžeta navedeni su povećana potreba za sredsvima namijenjenim za otklanjanje posljedica prirodne nesreće. Općina Kalesija je  od Vlade FBiH dobila sredstva u iznosu od 20 hiljada, od Kantona 588 hiljada,  od Fonda za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 609 hiljada, kapitalni transferi od Kantona povećani su za blizu 50 hiljada, dok su porezi na plaće uvećani za 21,5 hiljadu maraka. U rashodima su povećana sredstva za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća za 871.690 KM.

Vijećnici su, između ostalog,  još usvojili Odluku o uslovima i načinu dodjele prava vlasništva nad nekretninama u vlasništvu općine Kalesija nastradalim licima pogođenim prirodnom nesrećom,  Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Memići Kalesija, kao i Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju plana parcelacije “Industrijska zona” Kalesija.

Usvojena je inicijativa Kluba vijećnika SDP-a da se u MZ Memići izvrši nova preraspodjela vijećničkih mandata, s obzirom da je formirana nova MZ-a Zukići, čije predstavnik do sada bio član Vijeća MZ-e Memići.

Na prijedlog općinskog načelnika, kao ovlaštenog predlagača, u dnevni red su uvrštene, a kasnije i usvojene Odluka o utvrđivanje lokacije za postavljanje plakata, postera, oglasa i drugog reklamnog materijala tokom predizborne kampanje za opće izbore 2014. godine, Odluka o određivanju poligona za polaganje vozačkog ispita iz upravljanja motornim vozilom i ulica za osposobljavanje vozača motornih vozila za upravljanje motornim vozilom,  Odluka o izmjenama i dopunama o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Kalesija, dijela naselja Sjeverna zona i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana dijela naselja Kalesija, dijela naselja Južna zona i Regulacionog plana Južna zona centar Kalesije.

Klub vijećnika SDP-a je predlagao da se u dnevni red ove sjednice uvrste i Informacija o provedenim aktivnostima na sanaciji prirodnih nesreća i Infrmacija o podjeli humanitarne pomoći namjenjene osobama ugroženim poplavama i klizištima. Međutim, nakon obrazloženja općinskog načelnika da ova informacija nije pripremljena, a da će za narednu sjednicu Općinsko vijeće biti upoznato o svim detaljima u vezi sa utroškom sredstava i humanitarnoj pomoći, predsjednik kluba vijećnika SDP-a, Muhamed Osmanović je povukao prijedloge.

 

Radio Feral

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: