Usvojen Program rada općinskog načelnika za 2022.godinu

Općinsko vijeće Kalesija je na današnjoj 9.redovnoj sjednici usvojilo Program rada općinskog načelnika i Općinskog vijeća za 2022.godinu.

Također, usvojena je i Odluka izvršenju budžeta za 2022.godinu. Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka budžeta Općine Kalesija za 2022.godinu, njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlašćenja Općinskog načelnika, općinskih službi i drugih organizacionih jedinica, kao i druga pitanja u izvršavanju budžeta za tekuću godinu.

Vijećnici su prihvatili i Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata za predsjednika i članova  nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i prijedlog za kandidate predstavnike državnog kapitala u nadzornom odboru KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.

Prihvaćen je i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje  na području grada Kalesije u 2022.godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.