Usvojen Nacrt budžeta za 2022.godinu

Vijećnici su na današnjoj 8.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija usvojili Nacrt budžeta za 2022.godinu, u iznosu od 11.072.960 KM.

Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu koja će trajati do 10.decembra 2021.godine. Građani će kroz javnu raspravu u mjesnim zajednicama imati mogućnost da iznesu primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt budžeta.

Nakon provedene javne rasprave vijećnicima će, najvjerovatnije na decembarskoj sjednici, na usvajanje biti ponuđen Prijedlog budžeta za 2022.godinu.

Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2022.godinu iznose 11.072.960 KM, a sastoje se iz poreznih i neporeznih prihoda, prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera koji se uplaćuju u budžet, kapitalnih transfera, kao i kapitalnih primitaka koji će se ostvariti u 2021.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu (sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta). Porezni prihodi učestvuju sa 56,72 %, Neporezni prihodi sa 16,64 %, Tekući transferi sa  13,36 %, Kapitalni transferi sa 7,04 %, Kapitalni primici sa 3,35 %, Prihodi posebnog računa sa  2,89 %.  Poglavlje rahoda obuhvata planiranje bruto plaća zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove i nabavku stalnih sredstava. Plate i naknade troškova zaposlenih povećani su za 17,34% zbog povećanja broja zaposlenih, a na osnovu usvojene nove sistematizacije radnih mjesta. Materijalni troškovi su planirani sa 54,94%  u odnosu na budžet za 2021. godinu.Tekući transferi su planirani sa 109,21% u odnosu na budžet 2021.godine.Kapitalni transferi su planirani sa 121,64% u odnosu na budžet za 2021.godinu. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su sa 83,17% u odnosu na budžet 2021.godinu, Isplate dugova po izdatim garancijama  su  smanjene za 2,55% u odnosu na 2021.godinu a tekuća rezerva planirana je na istom nivou kao i u 2021.godini. Ukupno planirani izdaci u budžetu općine za 2022.godinu izvršavat će se na osnovu zakonom propisanih nadležnosti putem određenih općinskih Službi koje su u posebnom dijelu prikazane kao nosioci sredstava. Plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 33,14%, doprinosi poslodavca sa 3,19%, izdaci za materijal i usluge sa 16,87%, tekući transferi sa 19,94%, kapitalni transferi sa 11,78%,  kapitalni izdaci 12,83%, izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama 1,80% i tekuća rezerva 0,45%.Tekući rashodi i izdaci u ukupnim rashodima učestvuju sa 84,92%, a  Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci ( Razvoj ) sa 15,08%.

Admir Karić (NIP) – Budžet ze Zakon. Mi usvojimo Zakon koji treba da slijedimo i poštujemo. Svjedočim da niti jedan prijedlog građana sa prošlogodišnje javne rasparve nije uvršten u ovogodišnji budžet. Imamo konstantno povećanje sredstava za plaće uposlenih, što govori da stalno imamo nova upošljavanja. Prema Nacrtu budžeta imamo u planu 296 hiljada maraka za vijećničke paušale i dnevnice,  što je povećanje za 136 hiljada KM. Imamo novu stavku koju pozdravljam, a to je nagrada za nadarene sportiste. Godinama unazad smo u aprilu imali javne pozive za neprofitne organizacije i udruženja građana, a u prvih devet mjeseci ove godine imamo utrošenih samo 300 KM.  Ove godine nismo dali nikome ništa ili ćemo do kraja godine dati 14 hiljada maraka, ali zato u Nacrtu za iduću godinu, koja je izborna, planiramo 50 hiljada maraka za nevladin sektor. Raduje su Nacrtom budžeta planirana sredstva za općinskog pravobranioca i da ćemo konačno riješiti taj problem.

Galib Softić (SDP) – Potrebno da se što više građana uključi u javnu raspravu kako bi kreirali što bolji budžet od kojih će građani imati koristi. S obzirom da je Gradski stadion u vlasništvu općine Kalesija trebalo je Nacrtom planirati od 15 do 20 hiljada KM za izgradnju sportsko-rekreativnog centra “Bosna”. U Nacrt budžeta je trebalo uvrstiti rješenje problema kanalizacione mreže u Kalesiji. Udruženju penzionera je potrebno povećati sredstva s obzirom na veliku smrtnost. Predlažem da se u budžetu planiraju sredstva i za Udruženje antifašista Kalesija. Također, prelažem da izgradnju pješačkog mosta u zaseoku Mehanovići u Prnjavoru. Treba izdvojiti više sredstava za završetak Gradske dvorane u Kalesiji.  Malo je sredstava za mjesne zajednice.

Nedžad Bukvar (SDP) – Da idemo normalnim redom imali bi prvo izvještaj, rebalans, pa tek onda Nacrt budžeta. Planiranje nosi odgovornost. Nažalost, iz godine u godinu planiranje se vrši na nerealan način. Siguran sam da je rebalans čista obmana. Imamo primjera da stavke koje su planirane budžetom na početku godine neće biti realizovane, ali će u potpunosti biti realizovane stvake koje su uvrštene kroz rebalans.  Interna kontrola utroška budžetskih sredstava je nešto što bi obavezno trebali imati. Mjesna zajednica ne bi trebala raditi niti jednu javnu nabavku, jer u mjesnim zajednicama nemamo stručno osposobljene ljude koji će provesti postupak javne nabavke.  

Fetah Hujdur (PDA) – Budžet će biti najbolji ako se bude vodilo računa o ravnomjernim razvojem svih mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Potrebno je da se uključimo u javni raspravu i da iskažemo relane potrebe. Svi se bavimo rashodovnom, a niko prihodovnom stranom.  

Mujo Mujkić (NIP) – Budžet je okvir u kojem mi dozvolimo načelniku i izvršnoj vlasti da troše novac građana. Ako odredimo precizan okvir tada će načelnik moći trošiti novac onako kako smo mi to previdjeli. Ovakav Nacrt budžeta, kao I prethodni, bili su nerealni. Bilo je prijedloga budžeta od 14 miliona, a na kraju ostvarenje bude 8 miliona. Nerealno je iskazana prihodovna strana. Plate zaposlenih su planirane u iznosu od 3,6 miliona maraka. Načelnik je najavljivao smanjenje administracije, a vidimo da se svakim danom povećava broj uposlenih. U prethodnim godinama smo imali sredstva za plate uposlenika u iznosu od 1,6 miliona maraka. Otkud toliko povećanje troškova za ove namjene? Mislim da ova vlast postaje svrha samooj sebi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: