Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za prvih šest mjeseci ove godine

U periodu januar-juni 2021.godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 4.392.788,21 KM, Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.566.664,48 KM.U ovom periodu ostvaren je višak prihoda  u iznosu od 826.123,73 KM. U naredni period se prenosi neutrošeni dio sredstava u iznosu 826.123,73 KM.               

Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka navedenog perioda dat je u bilansu Godišnjeg obračun Budžeta po izvorima i vrstama prihoda  i primitaka, kao i raspored rashoda i izdataka na osnovne i bliže namjene, sa uporednim pokazateljima u odnosu na budžet iz 2021.godine.     

Ukupna sredstva u iznosu od 4.392.788,21 KM ostvarena su iz ostvarenih prihoda i primitaka do 30.06.2021.god. 

Iz prikazane tabele se vidi da u ukupno ostvarenim prihodima i primicima porezni prihodi učestvuju sa 68,57%, Neporezni prihodi sa 24,40%,Tekuće potpore i grantovi sa 7,01%, kapitalni transferi sa 1,96%, kapitalni primici sa 0,13%, prihodi posebnog računa sa 5,24%.              

Raspoređena sredstva u izvještajnom periodu iznose 3.566.664,48 KM, a  odnose se na slijedeće rashode i izdatke:      

Iz prikazane tabele se vidi da u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Bruto plaće učestvuju sa 30,13%, Naknade troškova zaposlenih 4,29%, Doprinosi poslodavca sa 3,39%,Izdaci za materijal i usluge 16,26%, Tekući transferi sa 21,70%, Kapitalni transferi sa 2,83%, Izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 15,37%, izdaci za otplatu duga po izdatim garancijama 5,69% i tekuća rezerva 0,35%.Višak prihoda iskazan u izvještajnom periodu  iznosi 826.123,73 KM što je za 527.123,73KM više od       planiranog suficita u 2021.godini. Višak neutrošenih sredstava u ovom izvještajnom periodu  iznad planiranih u iznosu od 527.123,73 KM utrošit će se do kraja budžetske 2021.godine u skladu sa Budžetom za 2021.godinu.                                                                                             

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: