U srijedu 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Damir Džafić zakazao je 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u srijedu, 6. jula, u BKC-u „Alija Izetbegović“ Kalesija, sa početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se 12 tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija, Odluka o privremenom stambenom zbrinjavanju readmisiranih državljana BiH u stambenim jedinicama saniranim kroz implementaciju projekta “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji”, Odluka o dodjeli na upravljanje i korištenje objekta u Raincima Gornjim Nogometnom klubu “Rainci” Rainci Gornji, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.

Na dnevnom redu je Odluka o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne ceste, gradske ulice i nerazvrstane ceste na području općine Kalesija, Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije: Ibralić Mehmedaliji iz Lipovica i Murić Husi iz Dubnice.

Vijećnici će još razmatrati Odluku o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, Planu jesenje sjetve za 2022. godinu, Izvještaje o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu, radu i poslovanju u 2021. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija, KP “Komunalac” d.d. Kalesija, kao i Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Kalesija za period 01.01. – 31.05.2022. godine.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o privremenom stambenom zbrinjavanju readmisiranih državljana BiH u stambenim jedinicama saniranim kroz implementaciju projekta “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji”.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli na upravljanje i korištenje objekta u Raincima Gornjim Nogometnom klubu “Rainci” Rainci Gornji.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne ceste, gradske ulice i nerazvrstane ceste na području općine Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – liciitacije:
  a) Ibralić Mehmedalija iz Lipovica,
  b) Murić Huso iz Dubnice.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija.
 9. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2022.godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu.
 11. Razmatranje i usvjanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2021. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.
  a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
  b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
  c) KP “Komunalac” d..d. Kalesija
 12. Razmatranje i usvjanje Izvještaja o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Kalesija za period 01.01. – 31.05.2022. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.