Šta sadrži Prijedlog odluke o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2018.godinu?

Općinsko vijeće Kalesija će u  subotu, 26.maja na 15.redovnoj sjednici  razmatrati Odluku o rebalansu budžeta za 2018.godinu.  Budžet općine Kalesija u predloženom rebalansu viši je za milion i 67 hiljada maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet.  Naime, budžet općine Kalesija za ovu godinu iznosi 10.525.932 KM, od čega je za ovu godinu planirano da se prikupi 8.168.894, dok preostalih 2.107.038 KM predstavlja prenesena sredstva iz prošle godine. Novim prijedlogom rebalansirani budžet će iznositi 11.592.778 KM.  U obrazloženju prijedloga rebalansa budžeta za ovu godinu navodi se povećanje prihoda i primitaka, obezbjeđenje sredstava za započete projekte u predhodnoj godini i potreba za finansiranjem novih projekata.

U Odluci o rebalansu se navodi da su prihodi i primici su povećani za 1.067.058 KM. Kod neporeznih prihoda planiranao je povećanje za 183.968 KM, tekućih transfera 534.600 KM, kapitalnih primitaka 313.400 KM i  kod prihoda posebnog računa za 35.000 KM. Preneseni dio prihoda iz predhodnih godina smanjen je za 212 KM.

Na osnovu svih navedenih korekcija raspoloživa sredstva za 2018.godinu povećana su  za 1.066.846 KM i u ovom prijedlogu iznose 11.557.778 KM.

U skladu sa raspoloživim sredstvima izvršena je raspodjela rashoda po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Povećani su rashodi kod izdataka za materijal i usluge za 182.640 KM, Tekući transferi i drugi tekući rashodi povećani su za 40.000 KM, Kapitalni transferi su povećani za 640.610 KM i izdaci za nabavku stalnih sredstava za 168.596 KM.

Započeti projekti iz predhodne godine odnose se na: Izrada gl.projekta Sekundarne mreže kanalizacije u Kalesiji I Faza u iznosu od 11.500 KM, Izrada projekta klizišta u Lipovicama u iznosu od 13.800 KM, Izdaci za uvođenje Iso standarda u iznosu od 2.900 KM, Nastavak uređenja prostorija u MZ Brda u iznosu od 6.000 KM, Vodovod Babajići – Kundakovići u iznosu od 24.210 KM, Vodovod kolektivno naselje Jeginov lug u iznosu od 7.000 KM, Vodovod Hrasno Donje Ibralići u iznosu od 44.100 KM, Renoviranje ambulante u Gojčinu u iznosu od 5.000 KM, Popravka puta u Mahmutovićima u iznosu od 15.000 KM, dogradnja i izgradnja fekalne kanalizacije Kalesija centar i okolnih naselja u iznosu od 140.000 KM, dio sekundarne fekalne kanalizacije pored pješačke staze Rainci Gornji-Petrovice Gornje u iznosu od 17.500 KM, izrada Regulacionog plana poslovne zone Kalesija u iznosu od 18.800 KM, Regulacioni planovi poslovna zona Kalesija Gornja i Krušik I i II u iznosu od 11.500 KM, izmjene i dopune regulacionih planova Južna i sjeverna zona Kalesija u Iznosu od 13.800 KM, izrada eksploatacionog bunara BK4 u iznosu od 7.000 KM, izgradnja potisnog cjevovoda Krušik – rezervoar Džafići u iznosu od 60.000 KM, sanacija sanitarnih prostorija na drugom spratu općine u iznosu od 7.500 KM, sanacija kancelarija u prizemlju općine u iznosu od 7.500 KM i izrada projekta klizišta Kikači (Mujanovići) u iznosu od 5.000 KM.

Uvedene su nove pozicije: izrada studije izvodljivosti za Gradsku toplanu u iznosu od 44.000 KM, Vodovod Prnjavor u iznosu od 8.000 KM, Vodovod Gornji Rainci u iznosu od 70.000 KM, izgradnja puta Dubnica-Hrasno Gornje u iznosu od 50.000 KM, izrada fekalne kanalizacije u MZ Prnjavor u iznosu od 417.496 KM, Projekat dekarbonizacije u fabrici vode Krušik u iznosu od 68.000 KM, rekonstrukcija seoskog puta Vukovije D.-Krivača u iznosu od 292.000 KM, izdaci za usluge obezbjeđenja objekta  u iznosu od 10.000 KM, izdaci za nabavku košulja radnicima šalter sale u iznosu od 2.440 KM, čišćenje i sanacija obala rijeke Prela u MZ Vukovije Gornje u iznosu od 72.000 KM i sanacija klizišta u Lipovicama u iznosu od 170.000 KM.

Na slijedećim pozicijama je izvršeno povećanje sredstava: vodosnadbijevanje istočnog dijela općine za iznos od 106.000 KM, izgradnja rezervoara i dijela distributivne mereže u Hrasnu Donjem za iznos od 15.000 KM, asfaltiranje lokalnih puteva za iznos od 360.000 KM, proširenje kapaciteta izvorišta Krušik za iznos od 165.000 KM, unaprijeđenje Proizvodno-poslovne zone u Ćeteništima za 10.700 KM, subvencije za prekvalifikaciju i zapošljavanje u iznosu od 40.000 KM, izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u        gradu za iznos od 1.000 KM, nastavak izgradnje nove ulice u Kalesiji za iznos od 26.500 KM i saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća na objektima infrastrukture i kod građana za iznos od 50.000 KM, nabavka opreme za 95.000 KM, usluge objave oglasa preko štampe, radija i televizije za 20.000 KM i Sportska udruženja za 15.000 KM.

Pozicije na kojima su smanjena sredstva: rekonstrukcija i sanacija školskih objekata za iznos od 50.000 KM, izgradnja Gradskog bazena -I Faza za 20.000 KM, izgradnja kružnih tokova Hidani i Omega za iznos od 42.000 KM, uređenje lokaliteta “Spreči Vis” i Andrenalin park Vis” za iznos od 60.000 KM, nabavka autosmećare KP”Komunalac”Kalesija za iznos od 92.000 KM, numerisanje naseljenih mjesta, ulica i objekata  od 100.000 KM, rušenje bespravno izgrađenih objekata za iznos od 20.000KM, sanacija i zatvaranje deponije Vis  za iznos od 45.000 KM i izdaci prilikom deminiranja za iznos od 50.000 KM.

Zbog preusmjeravanja sredstava na nekim pozicijama su ukunuta sredstva: izgradnja puta Vukovije – Krivača,izgradnja Gradske kotlovnice, izgradnja Gradskog toplovoda, proširenja postrojenja izvorišta Krušik, izrada primarnih kolektora fekalne kanalizacije i dogradnja fekalne kanalizacije Kalesija Centar i okolnih naselja.

 

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: