REZULTATI MONITORING RADA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

BUDŽET STAGNIRA  – PAUŠAL VIJEĆNICIMA POVEĆAN

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Kalesija, u periodu 01.01. – 30.06.2021. godine. Općinsko Vijeće je konstituisano u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik Općinskog vijeća, u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata. Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na Konstituirajućoj sjednici položili svečanu izjavu i potpisali tekst iste. Međutim, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća su izabrani na nastavku konstituirajuće sjednice koja je održana 18.01.2021. godine.

Kako bi predstavili najvažnija obećanja, poruke i mjere od važnosti za život građana u lokalnoj zajednici, praksa bi trebala biti da novoizabrani načelnik podnese ekspoze o svom budućem radu, ali novoizabrani načelnik Općine Kalesija, Sead Džafić,  to nije uradio.

Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu, koji je trebao biti usvojen do kraja 2020. godine, nije usvojen u predviđenom roku, već 18.02.2021. godine na Prvoj redovnoj sjednici. Slična situacija je i sa budžetom za 2021. godinu. Budžet Općine usvojen je 18.03.2021. godine, na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća, čime je prekršen član 138. Statuta Općine Kalesija, koji propisuje da se Budžet za narednu godinu usvaja “po pravilu” do 31.12. tekuće godine. Budžet općine Kalesija za 2021. godinu iznosi 10.158.727 KM i manji je od plana budžeta iz 2020. godine za 4.313.232 KM.

Iako je budžet u praksi stagnirajući, stavka u planu budžet za plate i naknade zaposlenih je povećana za nekih 120.000 KM ili 4% u odnosu na prošlu godinu. Takođe, u julu mjesecu ove godine povećan je paušal vijećnicima u Općinskom vijeću Kalesija za oko 50% (sa 350 KM na 650 KM, plus 100 KM dnevnica sa svaku održanu sjednicu) što predstavlja izuzetno neodgovorno ponašanje u kontekstu veoma smanjenog budžeta i problema na prihodovnoj strani koje su uzrokovane najviše epidemijom virusa Corona.

Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitetu života, od ključnog je značaja. Ipak, na održanim zasjedanjima, gotovo da se nisu mogli identifikovati neke od mjera koje su upućivale na to.

Nastavljena je slična dinamika rada OV kao u prošlom sazivu te se može reći da se isto provodi u skladu sa poslovnikom o radu i programom rada. Održano je ukupno 4 redovne, 1 vanredna, 1 konstituirajuća sjednica (sa nastavkom) i jedna Svečana sjednica 1, dakle ukupno 7 sjednica OV.

Dodatno, zabrinjavajuća je nedemokratska praksa po pitanju izbora rukovodstava mjesnih zajednica u Kalesiji. Naime, prema trenutnom rješenju ne sprovode se izbori za vijeća mjesnih zajednica, već se članovi vijeća mjesnih zajednica postavljaju direktno po stranačkoj liniji u skladu sa prethodnim lokalnim izborima u datoj mjesnoj zajednici. Navedeno predstavlja izuzetak u Bosni i Hercegovini i otvorenu politizaciju mjesnih zajednica gdje je pojedincima ili predstavnicima udruženja građana koji nisu predstavnici političkih partija onemogućeno da se kandiduju i budu izabrani za člana/icu vijeća mjesne zajednice.

Imajući u vidu nalaze monitoring izvještaja preporuke Centara civilnih inicijativa su

Da vijećnici OV Kalesija usklade primanja i privilegija sa opštom situacijom u društvu i prosječnim primanjima u Općini Kalesija.

Da se ubuduće poštuju rokovi za donošenje najvažnijih akata za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, Budžet i Programi rada Općinskog vijeća i načelnika.

Programi rada bi trebali sadržavati više mjera kojima bi se unaprijedio kvalitet života svih građana Općine Kalesija, a posebno mladih.

Kalesija nema aktuelnu Omladinsku politiku (Strategiju za mlade), tj. strateški okvir i akt koji se odnosi na mlade osobe starije od 18 godina i navedeno je potrebno usvojiti u narednom periodu.

Ono što je neophodno promijeniti je nedemokratska praksa po pitanju izbora rukovodstava mjesnih zajednica. Naime, potrebno je izmijeniti Statut Općine te uvesti demokratske i neposredne izbore za vijeća 24 mjesne zajednice u Kalesiji, te prekinitu praksu politizacije mjesnih zajednica i omogućiti kandidaturu predstavnicima udruženja građana i pojedincima koji žele da učestvuju u radu mjesnih zajednica.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: