Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2021.godinu (UŽIVO)

18:22 – ZAVRŠENA JE 1.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

18:22 – Nije usvojen Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

18:19 – Usvojen Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2020. godinu

18:15 – Usvojen Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2020. godinu.

18:13 – Usvojen Izvještaj o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija u 2020. godini.

17:59 – Sead Džafić (načelnik općine) – Zamolio bih Vas da ozbiljno shvatite. Pojedini vijećnici su iznijeli toliko laži. Pozivam pomoćnika Abdulaha Gutića da Muji Mujkiću dostavi podatak da Unis Tok iz budžeta i MEG projekta nije dobio niti jednu marku.

17:52 – Usvojen Nacrt budžeta za 2021.godinu, koji se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

17:04 – Admir Karić (NiP) – Ne date nam da uradimo reviziju. Javna rasprava je čista formalnost. Ko je kreirao ovaj budžet? Promašili smo budžet za 6 miliona, prema posljednjem rebalansu. Smanjena sredstva organizacijama proizašlih iz rata, sportskim klubovima, udruženju penzionera i mnogim drugim. Vidjet ćemo kome će se udovoljavati budžetska sredstva i na koji način. Neka izađe neko iz većine i kaže pozitivne stvari.

16:56 – Damir Džafić (samostalni vijećnik) – Građani na javnim raspravama obično kandiduju probleme komunalne infrastrukture. Zbog čega su skinuta sredstva FK Bosna, OK Bosna, ŽOK Bosna? Mislim da u Odluci o izvršenju budžeta piše da je riječ o sredstvima za klubove koji se takmiče u najvišim rangovima. Predlažem da se OK, ŽOK i FK Bosna vrate sredstva kao i prilikom prošlogodišnjeg budžeta.  

16:55 – Edis Mujanović (SBB) – Skupo smo platili predizbornu kampanju. Predlažem da organizujemo dovu kakve smo razvili odnose sa višim organima vlasti, jer samo nam Bog može pomoći

16:50 – Jasmin Smajić (NBL) – Imamo sportsku dvoranu koja je započeta. Moramo se potruditi da dvoranu završimo u naredne četiri godine. Određene općine imaju klubove od značaja. Sloboda ima od Grada Tuzle oko million maraka. Budžet fudbalskog kluba je oko 2,5 miliona maraka. Smatram da neke klubove treba podržati dodatno iz budžeta. To bi trebali biti klubovi koji se takmiče u Premijer ili Federalnoj ligi.   

16:44 – Fetah Hujdur (PDA) – Mi kao da razmatramo Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020.godinu. Ponašamo se tako kako se ne bi smjeli ponašati. Pričamo praznu priču. Trošimo vrijeme i energiju da pričamo lose o nekome. Nacrt budžeta je samo dobra polazna osnova sa kojom možemo doći do naših građana i da kreiramo budžet u interesu građana.   

16:37 – Mujo Mujkić (NiP) – Imamo deficit sa 1,4 miliona maraka. Po mojoj procjeni od je između 2,6 i 3 miliona maraka. Iza Nedžada Džafića je ostalo 2,1 milion maraka neutrošenih sredstava. Kako dati podršku za novo zaduženje, ko je spreman dužnom čovjeku dati novi kredit? Ovo će neko morati platiti. Postavit ćemo pitanje za radnike koji uporno ćute na nekakvim ocjenjivanjima dobili su dvojke. Na osnovu kojih kriterija su ocijenjeni? Ne vidim niti jedan strateški projekat koji je realizovan u protekle 4 godine.   Nacrtom nisu predviđena sredstva za ambulantu u Tojšićima. Za sportsku dvoranu planirana su sredstva od 25 hiljada maraka.

16:22 – Galib Softić (SDP) – Zamolio bih kolege iz pozicije da izađu za govornicu i komentarišu Nacrt budžeta. Jubilarne nagrade, po meni, nisu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.  Sponzorstvo sportskim kolektivima smatram da je greška, jer ne mogu da vjerujem da FK Bosna, OK Bosna, FK Sloga i ŽOK Bosna neće dobiti ništa. Svaki budžet se lomi na najugroženijim. Treba izdvojiti sredstava za Udruženje penzionera, ali i za  najugroženije penzionere. Dok sam bio u poziciji javni wc je makar bio napisan, sada su ga izbrisali. Romima treba pomoći kroz sanaciju kuća ili slične projekte.

16:12 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Prihode procjenjujemo na osnovu smjernica Ministarstva finansija TK-a. Nacrt budžet iznosi 9,3 miliona KM, što je za 7,49 % više u odnosu na procjenu iz 2020.godine. Nacrt budžeta je manji za 35% u odnosu na budžet iz prošle godine ili za 5 miliona  maraka. Najviše sredstava izdvojeno je za projekte komunalne infrastrukture, 1,1 milion maraka. Od toga 604 hiljade za asfaltiranje puteva (Olanovica, put prema pravoslavnom groblju u Zelini, put u industrijskoj zoni, nova ulica u centru Kalesije) za adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama 118 hiljada,  279 hiljada čišćenje korita rijeke Gribaja, 180 hiljada za nabavku kamiona za otpad, 233 hiljade KM za nastavak kanalizacione mreže, 100 hiljada za poljoprivredu, 20 hiljada za privredu, 60 hiljada JP Vodovod i kanalizacija, 50 za sanaciju objekata od prirodnih i drugih nesreća, 130 hiljada za stipendije, 200 hiljada sportskim klubovima…  Nacrt predstavlja dobru osnovu da se uputi u javnu raspravu

15:56 – Na dnevnom redu je Nacrt budžeta općine Kalesija za 2021.godinu.

15:55 – Usvojen Plan upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025.godina

15:54 – Usvojen je Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2021. godinu

15:52 – Admir Karić (NiP) – Nadam se da novo predsjedništvo Sportskog i novogometnog saveza neće biti “grobari sporta” u Kalesiji. Loš način raspodjele sredstava nas dovede da nas nema nigdje. Ne može svako selo imati fudbalski klub. Sportski savez je raspodjelio novac klubovima, a budžet nije usvojen. Pozivam predstavnike Sportskog saveza da budu transparentniji u radu, u odnosu na dosadašnji period.

15:45 – U toku je razmatranje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2021. godinu

15:44 – Prihvaćeni su Programi rada za 2021. godinu: JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija

15:40 – Usvojeni su Programi rada za 2021. godinu: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija i JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija

15:39 – Nastavljena je sjednica Općinskog vijeća

15:16 – PAUZA

15:06 – Nedžad Bukvar (SDP) – Trebalo bi povesti računa o Programima i nastojati preko Upravnih odbora da dobijemo podatke o broju zaposlenih. Program rada Centra za socijalni rad više liči na izvještaj. U Programu BKC-a „Alija Izetbegović“ imamo poziciju gdje su navedeni zaposleni. Smatram da bi bilo krajnje vrijeme za prekvalifikaciju. Dom zdravlja ima sredstava za opremanje Područne ambulante u Seljublju, jer se gradnjom ambulante može uštedjeti novac.

15:01 – U toku je razmatranje Programa rada za 2021. godinu: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

15:00 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na:  Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini i Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.

14:55 – Usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini

14:46 – Usvojen Program rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu

14:45 – Sead Džafić (načelnik oopćine Kalesija) – Od srca se zahvaljujem svima koji su glasali za Program. Molio bih one koji su bili protiv ili suzdržani da pročitaju. Ide javna rasprava za budžet pa ćemo vidjeti koliko ćemo imati novca za investicije

14:41 – Usvojen Program rada Općinskog načelnika za 2021. godinu

14:40 – Armin Karić (SDP) – Podrška za stipendiranje učenika i studenta, ali ne mogu prihvatiti da se smanjuju sredstva za sportske klubove u Kalesiji. Slažem se da je Program rada načelnika trebao biti usklađen sa budžetom općine Kalesije.

14:34 – Mujo Mujkić (NiP) – Osnova za donošenje ovakvog dokumenta je Strategija razvoja i budžet za tekuću godinu. Planirate bez bilo kakvog temelja. Mogu navesti miliona argumenata protiv. Bez budžeta ovaj dokument se ne donosi.

14:31 – U toku je razmatranje Programa rada Općinskog načelnika za 2021. godinu

14:29 – Usvojen Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021. godinu.

14:27 Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. Godine na području općine Kalesija. Prosječna konačna građevinska cijena 1m² izgrađene korisne stambene površine u 2020.godini na području općine Kalesija iznosi 717,25 KM (sedamstotinasedamnaest i 25/100 KM).

14:22 – Usvojena je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija

14:21 – Hajrudin Huseinović (sekretar Općinskog vijeća) – Postojala su dva pravca. Jedan pravac je da proceduru provede Komisija za izbor i imenovanje i drugi da se formira zasebna Komisija. Komisija će provesti proceduru, koja će nakon provedenog postupka Općinskom vijeću dostaviti imena kandidata za članove OIK Kalesija. Konačnu ocjenu dat će Općinsko vijeće, a krajnju saglasnost i osnov za stupanje Odluke na snagu dat će CIK BiH. Komisije su u pravilu imenuju sa neparnim brojem. Praksa je da se uzima neparan broj, ali formalno ne postoji smetnja da se imenuje komisija od 6 članova  

14:13 – Rusmir Hasanović (savjetnik načelnika) je predložio amandman kojim se komisija sa 5 proširuje na 6 članova.

14:08 – U toku je razmatranje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija.

14:07 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.

14:00 – Nakon pauze nastavljena je 1.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

12:48 – PAUZA

12:46 – Usvojena je Odluka o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

12:43 – Usvojena Odluka o izboru i imenovanju  stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.

12:34 – Usvojen dnevni red

12:30 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda 1.redovne sjednice Općinskog vijeća.

12:24 – Sead Džafić (općinski načelnik) – Zamolio bih vijećnike da sjednice vijeće provodimo u skladu sa propisima. Želim Vam uspješan rad prve sjednice Općinskog vijeća.

12:23 – Izjašanjavanja po inicijativama:

Admir Karić (NIP)

 • Revizija finansijskog poslavanja budžeta Općine Kalesija – nije usvojena (ZA 10, SUZDRŽAN – 15, PROTIV – 0),
 • Prenos uživo sjednica Općinskog vijeća – nije usvojena (ZA 11, SUZDRŽAN – 14, PROTIV – 0)
 • Osnivanje JU Predškolski odgoj i obrazovanje – nije usvojena (ZA 12, SUZDRŽAN – 13, PROTIV – 0)

 Mujo Mujkić (NiP):

 • Regulisanje parking servisa u Kalesiji – nije usvojena (ZA 7, SUZDRŽAN – 17, PROTIV – 0),

Hasan Imamović (SBB) – Organizovanje patronažne službe za porodilje jednoglasno usvojena.  

Edis Mujanović (SBB) – Plaćanje ulične rasvjete iz budžeta općine Kalesija. nije usvojena (ZA 10, SUZDRŽAN – 14, PROTIV – 0)

Edis Mujanović (SBB) – Objava konkursa za zapošljavanje – nije usvojena (ZA 10, SUZDRŽAN – 13, PROTIV – 0)

Edis Mujanović (SBB) – provjera diploma – nije usvojena

(ZA 10, SUZDRŽAN – 13, PROTIV – 0)

11:54 – Fadil Alić (SDA) – Inicijative Admira Karića i Edisa Mujanovića su više naslonjene na emocije. Incicijativa za plaćanje rasvjete je potekla od kandidata za načelnika SDA. Sijalična grla bi trebalo zamijeniti led rasvjetom.  Novac za predškolsku ustanovu trebamo potražiti u budžetima viših nivoa vlasti.

11:50 – Fetah Hujdur (PDA) – Svi smo da se nađe način za plaćanje ulične rasvjete. Moramo definisati šta je ulična rasvjeta, da nema zloupotreba. Poput puteva marka na marku kada smo rekli koji se putevi asfaltiraju, tako i ovdje moramo jasno definisati.   Moramo prije toga uraditi Pravilnik.

11:47 – Edis Mujanović (SBB) – Ja sam električar i ekonomista, radim rasvjetu i planiram sredstva. Sramota je da građani Kalesije centra ne plaćaju rasvjetu a ostali plaćaju.

11:46 – Galib Softić (SDP) – Ja sam za plaćanje iz budžeta, ali ako nema novca ghajde da sve podijelimo na pola. Treba oformiti stručni tim koji bi obišao sva naselja koja imaju uličnu rasvjetu. Prnjavor je finansijski toliko jak da može plaćati uličnu rasvjetu za cijelu općinu, ali rasvjeta ne radi. U protekih 20 godina ima ljudi koji nikada nisu platili rasvjetu. Najviše se budne oni koji nikada nisu platili rasvjetu. Više od 100 domaćinstava u Prnjavoru ne plaća rasvjetu.

11:42 – Mujo Mujkić (NiP) – Poznat mi je način osporavanja vijećničkih inicijativa od strane pomoćnika načelnika i osoba bliskih načelniku. Moramo prvo pronaći novac za našu djecu koja moraju imati vrtić. Podržavam inicijativu za plaćanje ulične rasvjete. U Kalesiji centru se plaća oko 36 hiljada KM. Smatram da možemo naći novac. Novaca ima, samo smanjite lične apetite. Stanovnik u centru Kalesije ne plaća komunalnu naknadu, ali ima plaćenu uličnu rasvjetu. Moramo sva naseljena mjesta staviti u isti polažaj.

11:38 – Admir Karić (NiP) – Zabrinut sam da nemamo para. Nemamo para za vrtić, za uličnu rasvjetu… Zadatak načelnika je da se organizuje okrugli stol na kojem bi se tražilo rješenje. Inicijative su upućene sa namjerom da pokažemo volju da riješimo određene probleme.

11:34 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Kako provesti inicijativu za plaćanje ulične rasvjete. Oko 4 hiljade različitih tijela u svim mjesnim zajednicama. Na godišnjem nivou bi plaćanje ulične rasvjete iznosilo oko 109 hiljada KM.  Plaćanje rasvjete bi aktiviralo komunalnu naknadu ili novo opterećenje za privredu.

11:32 – Ismet Karić (Služba za budžet) – Odgovor Admiru Kariću po pitanju tražene revzije. Revizija finansijskog poslanja za 2019.godinu je utvrdila određene nepravilnosti. Mi trenutno radimo na otklanjanju nepravilnosti. Nema potrebe za revizijom budžeta u traženom periodu

11:29 – Rusmir Hasanović (savjetnik načelnika) – Povodom inicijative Edisa Mujanovića – zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina Kalesija. Zapošljavanja su definisana zakonskim propisima i način raspisivanja javnih konkursa je propisao jasnu proceduru. Prihvatanje inicijative bi značilo zadiranje u zakonsku regulativu. Sve što se traži je dostupno na web stranici općine i javnih ustanova i preduzeća.

11:26 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – Povodom inicijative Admira Karića za osnivanjem predškolske ustanove u Kalesiji. Urađen je elaborat, koji je pokazao da su to sredstva kojima općina ne raspolaže. Načelnik je provodio određene aktivnosti traženje partnera za izgradnju JU Predškolski odgoj i obrazovanje.

11-23 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – U Nacrt budžeta koji se nalazi na današnjoj sjednici vodilo se računa o prijedlogu plaćanja ulične rasvjete. Također, iz Elektroprivrede BiH smo dobili obavijest da sva brojila nisu samostalna. Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu gdje će građani moći iznijeti svoje primjedbe i sugestije.

11:20 – Nermin Živčić (SDP)

Inicijative:

 1. Da se u budžetu planiraju sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u Jelovom Brdu i Gojčinu.
 2. Da se u budžetu planiraju sredstva za JP Veterinarska stanica Kalesija u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu, kako ne bi poljoprivrednim proizvođačima došlo do povećanja cijena usluga
 3. Da se u budžetu planiraju ista sredstva za poticaj poljoprivrednicima kao i prošle godine

11:16 – Hasad Imamović (SBB) – Inicijativa: Da se u sklopu Doma zdravlja Kalesija oformi Patronažna služba za porodilje.

11:04 – Mujo Mujkić (NiP) – Inicijativa za koju tražim izjašnjenje: Da se izvrši izmjena i dopuna naplate parking servisa u Kalesiji. Otvoriti javnu raspravu i da vidimo koliko nam je potrebno radnika na parkingu. Trenutni broj od 7 radnika na parkingu nije održiv. Naplata parkinga bi trebala biti do 16 ili 17 sati.

Pitanja:

 1. Koliki je deficit u budžetu općine Kalesija zaključno sa današnjim danom? Po mojoj procjeni deficit je 2,6 miliona KM.
 2. Da li je završena ulica u Industrijskoj zoni prema Kalesiji Gornjoj i da li je rađena po projektu?

11:01 – Edis Mujanović (SBB)

Inicijative:

 1. Da nečelnik u budžet uvrsti ekonomski kod za plaćanje rasvete u svim MZ-a na području općine Kalesija.
 2. Da se prilikom svakog upošljavanja novih radnika u javne ustanove i preduzeća obavezno dostavi tekst javnog oglasa svim vijećnicima i kalesijskim medijima.
 3. Da načelnik i nadležna Služba provjere postupak provjere diploma uposlenih u Organu uprave, javnim preduzećima i ustanovama.

10:55 – Armin Karić (SDP) – Dvije inicijative i tri pitanja.

Inicijative:

 1. Da se u budžetu planiraju sredstva za uređenje i rekonstrukciju matičnog ureda u Tojšićima.
 2. Da se u budžetu planiraju sredstva za sufinansiranje nabavke kotlova za pelet u iznosu od  75 hiljada KM, čime bi se sufinansirala nabavka kotlova na pelet za 50 osoba.

Pitanja:

 1. Zbog čega se sjednice ne održavaju u sali Općinskog vijeća, da li se vodi spor od općine prema izvođači i izvođača prema općini.
 2. Da li je Zijad Kulanić, kao šef službe,  opstruirao izgradnju spomen obilježja u Prnjavoru?
 3. Da li Rusmir Hasanović, savjetnik načelnika, za kružni tok u Kalesiji koristite termin „jaje na oko“ da li je postojala građevinska dozvola i kolika je cijena izgradnje kružnog toka u Kalesiji.

10:49 – Faruk Džafić (SD) – Inicijativa: Da se iz budžeta obezbijede sredstva za postavljanje sigurno – saobraćajnih ogledala na raskrsnicama u Raincima Gornjim i Hidanima.

10:46 – Fadil Alić (SDA) – Nisam zadovoljan odgovorima na vijećnička pitanja i inicijative u prethodnom mandatu

Pitanja:

 1. Kada će se u sokaku Muharemovići sanirati šteta nastala prilikom izgradnje odvodnih cijevi, u toku izgradnje pješačke staze?
 2. Kada je i da li je mijenjan vlasnički udjel u KP „Komunalac“ DD Kalesija?

Inicijativa: Da se provedu aktivnosti na izmjeni Regulacionog plana Kalesija gread – Južna zona.

10:39 – Admir Karić (NiP) – Imam tri inicijative i tri pitanja. Inicijative za koje tražim izjašnjavanje vijećnika:

1. Da načelnik i nadležne službe što prije pokrenu procedure potrebne za reviziju finansijskog poslovanja Općine Kalesija u periodu 2016. – 2020. godina, odnosno za period poslije prethodne revizije koju je tražio i usvojio prošli saziv OV, zaključno sa krajem kalendarske 2020.godine.

2. Da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija (redovne, vanredne, hitne…) prenose UŽIVO putem lokalnih medija i Facebook stranica istih.

3. Da općinski načelnik i nadležne službe se što prije, a najkasnije u narednih šest mjeseci, pokrenu procedura oko osnivanja Javne predškolske ustanove, a u cilju sprovođenja istog u narednih mjesec dana organizuje okrugli stol na ovu temu, na kojem bi se došlo do najboljeg rješenja.

Vijećnička pitanja

1. Da li vijećnici, kao izabrani zvančnici, ili političke stranke koje participiraju u OV Kalesija, mogu dobiti broj uposlenih osoba u organu uprave Općine Kalesija, kao i broj uposlenih osoba u svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina/Općinsko vijeće Kalesija na dan 31.12.2020.godine?

2. Koje su procedure prilikom upisa novorođene djece u matične knjige u Općini Kalesija,  kako za djecu rođenu u BiH i čiji roditelji stanuju u Kalesiji, tako i za djecu rođenu van granica BiH čiji roditelji žive izvan BiH a žele svoju djecu upisati ovdje?
Zbog čega imamo slučajeve da se zakasni sa upisom djece u zakonskom roku od dana rođenja?
Zbog čega, i kada se sve uradi u zakonskim vremenskim okvirima, procedura toliko iskomplikuje da, skoro bez izuzetka, imamo negodovanje građana?
Slično pitanje je i za slučajeve kada se treba neko upisati u matičnu knjigu umrlih, kada porodica umrle osobe u vrijeme kada treba najmanje uznemiravanja i što više pomoći dolazi u neugodne situacije šetnji od šaltera do šaltera?

3. Zbog čega se mlade Kalesijske i mladi Kalesijci svoja vjenčanja obavljaju u  u susjednim općinama/gradovima kada je u pitanju vjenčanje pred matičarom?

Naime, prema potvrđenim informacijama iz susjedne Općine Osmaci, u manjem BH enitetu, u proteklom periodu je povećan broj sklapanja brakova pred njihovim matičarom, a „klijenti“ su iz Kalesije. Također, česti su primjeri da se brakovi Kalesijaca sklapaju i u Tuzli.
Nezvanično saznajem da je u proteklom periodu nemoguće zakazati termin kod matičara u dane vikenda, a mladenci u vezi sa svojim najsretnijim danom dobijaju izuzetno nepopularne odgovore na svoje upite.

10:32 – Galib Softić (SDP) – Tri inicijative i dva pitanja. Inicijative: 1. Da Policijska stanica Kalesija poduzme odgovarajuće mjere protiv osoba koji krše saobraćajne propise u centru Kalesije, čime su posebno ugroženi pješaci. 2. Da se postavi video nadzor na magistralnom putu na području općine Kalesija. Sredstva planirati iz budžeta općine. 3. Da se u što kraćem roku riješi pitanje vodosnadbijevanja povratnica Dušanke Kovačevića, koji je prije rata imao uredno snadbijevanje vodom.  

Vijećničko pitanje: do kada će trajati redovi pred javnim institucijama, pošta, banka…? Kada se planira rješavanje pitanja trotoara (pješačke staze) Dubnica – Prnjavor – Kalesija.

10:20 – Inicijative za izjašnjavanje: Edis Mujanović i Admir Karić po 3, Mujo Mujo Mukić i Hasad Imamović po jedna inicijativa za izjašnjavanje.

10:19 – Usvojeni su zapisnici sa konstituirajuće i 1.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:17 – Nakon intoniranja himne započela je 1.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjednici prisustvuje 25 vijećnika, jedan vijećnik je opravdao svoje odsustvo.

Predsjedavajući Mensur Hukić zakazao je Prvi redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas u Sali BKC- a „Alija Izetbegović“, sa početkom u 10 sati.

Za ovu sjednicu predložen je obiman dnevni red od čak 19 tačaka. Na dnevnom redu je Nacrt budžeta za 2021.godine u iznosu od 8,9 miliona maraka.

Pred vijećnici će se, između ostalog, još naći Programi rada Općinskog vijeća, načelnika i pravobranilaštva za 2021.godinu, kao i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.

Na dnevnom redu su i Odluke o izboru i imenovanju  stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija, imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija,  razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija i raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija.

Također, razmatrat će se Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. godine na području općine Kalesija, Odluke o davanju saglasnosti na:  Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini, Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.

Vijećnici će se izjašnjavati po Programima rada za 2021.godinu, kalesijskih javnih preduzeća i ustanova: Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, BKC-a, Komunalca, Vodovoda i kanalizacije i Veterinarske stanice Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: