Usvojen Prostorni plan općine Kalesija (UŽIVO)

13:31 – Završena je 2.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:30 – Usvojen je Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016 do 2036 godine.

13:29 – Hazim Halilović je u ime predlagača sa dnevnog reda povukao Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2016.godinu sa Izvještajem o realizaciji dodijeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2016.godini.

13:28 – Usvojeni su Kriteriji za izradu Plana asfaltiranja i rekonstrukcije lokalnih I nekategorisanih puteva na području općine Kalesija.

13:27 – Prihvaćen je Program asfaltiranja puteva na području općine Kalesija u periodu 2017- 2020. godina.

13:26 – Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2017.godine

13:23 – Usvojene su i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JU BKC Alija Izetbegović i Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Pravilnika o radu JU BKC Alija Izetbegović – Kalesija

13:17 – Sa 16 glasova ZA, 5 protiv i 1 – suzdržanim glasom usvojena je i ova odluka

13:16 – Adnan Kamerić (SDA) – „Ako je prošla valast griješila, šta vi onda radite“

13:15 – Enes Idrizović (NL Sead Džafić) – „poenta je u tome da je pravobranilac imao ovaj koeficijent do aprila prošle godine. Svima su tada plaće vraćene na prošli nivo, jedino njemu nisu. Dakle, vraćamo mu plaću koju je ranije imao“

13:12 – Hasiba Kurtić (SDA) – „povećanje plaće smatram neprimjerenim. Ako gledamo druge općine, trebali smo vidjeti i boj predmeta koje ovi pravobranioci imaju. Tuzla, u odnosu na Kalesiju, ima znatno veći broj stanovnika i predmeta. Mislim da pravobranilac treba imati isti koeficijent kao i pomoćnici načelnika“

13:11 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS) – „U svim drugim općinama plaće pravobranilaca su mnogo veće, nego u Kalesiji. Smatram da pravobranilac zavređuje veću plaću“

13:10- Galib Softić (SDP) – „ smatram da je pravobranilac zakinut i da mu je još  prošlom sazivu vijeća trebalo povećati plaću“

13:04 – Nejra Mujanović (SBiH) – Mislila sam da je dobro ova Odluka i da će sačuvati pare građanima, ali se varamo. Vidimo ovdje povećanje pojedinih plaća u Općini Kalesija. Ovo je provokativno da se poveća plaća pravobranioca.

13:06 – Trenutno je u toku razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija.

13:05 – Jedonoglasno su  usvojene  Odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija, Odluke o lokaciji za čuvanje izdvojenog plodnog sloja poljoprivrednog tla, Odluka o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.

12:54 – Halil Aščić (općinski pravobranilac) – “ovdje se radi o pravičnosti. Sam zakon ne propisuje uvođenje ove naknade. Odluka je privremenog karaktera dok se ne vidi neki drugi način

12:57 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NL Sead Džafić) – „ova odluka nam govori da smo do sada imali diskriminaciju jednog broja građana i da na čelu općine imamo čovjeka koji želi imati isti tretman prema svim građanima“

12:58 – Adnan Kamerić (SDA) – pravobranilac je u vrijeme vladavine Rasima Omerovića govorio da je odluka tada bila zakonita, danas drugačije govori. Trotoari se čiste u centru Kalesije, zašto se ne čiste u Miljanovcima?

13:00 – jedonoglasno je usvojena Odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija

12:53 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) je zatražio pojašnjenje pravobranioca da li je ova odluka u skladu sa zakonom.

12:52 – Galib Softić (SDP) – “ja sam već tri godine tražio da se ova odluka stavi van snage”

12:49 – Armin Karić (SDP) – “Klub SDP-a je i u ranijem sazivu, a i sada tražio da se ova Odluka stavi van snage, jer se radilo o diskriminaciji građana u centru Kalesije”

12:48 – U toku je razmatranje sedme tačke dnevnog reda, Odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija

12:47 – Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

12:46 – Hasiba Kurtić (SDA) – “Smatram da bi se trebala napraviti razlika u cijeni između građevinskog zemljišta u npr. Lipovicama i drugim naseljenim mjestima i u centru Kalesije”.

12:43 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) je u ime predlagača pojasnila razloge donošenja ove odluke

12:42 – Šesta tačka dnevnog reda je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

12:42 – Usvojena je i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Sjeverna zona Kalesija”.

12:41 – Općinsko vijeće je jednoglasno podržalo i Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana  “Južna zona” Kalesija”.

12:39 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – “U narednom periodu bit ćemo prinuđeni da donesemo detaljna planska dokumenta”.

12:39 –  U toku je razmatranje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana  “Južna zona” Kalesija”.

12:37 –  Jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina

12:36 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – Strategiju razvoja treba donijeti zbog nas koji živimo u Kalesiji. Pozvao bih sve vijećnike i relevantne faktore da se uključe u izradu Strategije.

12:35 –  Treća tačka dnevnog reda je Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina

12:34 –  Jednoglasno je usvojen Prostorni plan općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina i Odluka o provođenju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.

12:31 – Hasiba Kurtić (SDA) – “Kluba SDA će podržati ovaj Prostorni plan”

12:30 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – “dobili smo povećanje građevinskog zemljišta, dobili smo novo zemljište u industrijskoj zoni. Bilo bi dobro kad bi za deset godina popunili zemljište planirano za gradnju. Želim se još jednom zahvaliti načelniku koji je od prvog dana dolaska u općinu poduzeo velike napore da dođe do ovog Prostornog plana”

12:26 – Mensur Hukić (predsjednik kluba NL Sead Džafić) je istakao da je bilo vremena da svaki od vijećnika dođe u Službu i da zatraži pojašnjenje. Vidi se značajna razlika između Prostornog plana TK-a i ovog plana. Prostorni plan je dobar i stvara preduslove za razvoj privrede u Kalesiji.

12:25 – Mujo Mujkić (predsjednik kluba GDS-a) je kazao da je instistirao na usklađivanju tekstualnog i grafičkog prikaza zbog izbjegavanja eventualnih mahinacija.

12:24 – Nastavljena je 2.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje Prostornog plana općine Kalesija

11:46 – PAUZA

11:41 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) je zatražio pauzu u kojoj bi se vijećnicima dostavila elektronska verzija Prostornog plana.

11:40 –  Hasiba Kurtić je kazala da je postavila pitanja koja su u interesu građana i privrednika iz Kalesije. “Čekali smo na Prostorni plan godinama i nemojte da na brzinu donosimo odluku gdje bi mogli pogriješiti. Nemamo loše namjere, želimo usvojiti plan, ali tražimo određena pojašnjenja”.

11:35 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) je kazao da bez Prostornog plana nema razvoja lokalne zajednice. “Svaki potencijalni investitor želi da ima uvid gdje i na kojoj parceli može graditi privredni objekat. Radili smo danonoćno da bi došli do usvajanja kako bi se opredijelili za razvoj Kalesije. Kalesija jedina u BiH nema dvojno napajanje električnom energijom. Neki prije mene su ubjeđivali građane kako od Elektroprivrede trebaju tražiti mnogo više novca, zbog čega nemamo dvojno napajanje električnom energijom. Na vama je da usvojite ili ne Prostorni plan. Ako ne usvojite vi ćete snositi odgovornost”.

11:33 – Hata Mujčinović, pomoćnik načelnika je istakla da su vijećnicima na vrijeme dostavljeni CD-ovi Prostornog plana, ali i da, vjerovatno, dio građana neće biti zadovoljan ovakvim planom.

11:31 – Vijećnici su izrazili negodovanje jer nisu mogli otvoriti CD na kojima se nalazi Prostorni plan. Zatražena je pauza kako bi se u međuvremenu vijećnicima ponovo dostavila elektronska verzija plana nakon čega bi se nastavilo sa raspravom.

11:17 – Nakon pauze, Jasmin Meškić, arhitekt iz IPSA-a instituta će prezentirati Prostorni plan općine Kalesija. Naglasio je da su svi izgrađeni objekti uvršteni u Prostorni plan općine Kalesija.

11:05 – PAUZA

11:02 – O razlozima i postupku donošenja Prostornog plana govorila je Hata Mujčinović, pomoćnik općinskog načelnika, koja je kazala da je Prostorni plan prošao proceduru javne rasprave, na kojoj su građani izneli svoje sugestije i prijedloge. Dodala je da su dolaskom načelnika Seada Džafića poduzete konkretnije aktivnosti na donošenju Prostornog plana.

10:55 – Prva tačka dnevnog reda je Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina

10:54 – Usvojen je dnevni red 2.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U odnosu na predloženi, dnevni red je dopunjem sa dvije tačke: Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU BKC Alija Izetbegović i Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Pravilnika o radu JU BKC Alija Izetbegović – Kalesija.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija”.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Sjeverna zona Kalesija”.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o lokaciji za čuvanje izdvojenog plodnog sloja poljoprivrednog tla.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i
  KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija.
 12. Razmatranje I donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU BKC Alija Izetbegović
 13. Razmatranje I donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Pravilnika o radu JU BKC Alija Izetbegović – Kalesija.
 14. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2017.godine.
 15. Razmatranje i donošenje Programa asfaltiranja puteva na području općine Kalesija u periodu 2017- 2020. godina.
 16. Razmatranje i donošenje Kriterija za izradu Plana asfaltiranja i rekonstrukcije lokalnih I nekategorisanih puteva na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2016.godinu sa Izvještajem o realizaciji dodijeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2016.godini.
 18. Razmatranje Nacrta prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016 do 2036 godine.

10:51 – Nakon obraćanja općinskog načelnika u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda današnje sjednice

10:46 – Načelnik Sead Džafić je upoznao vijećnike sa rezultatima nedavne posjete Turskoj, gdje je dogovorena saradnja sa tri općine i privrednicima iz Istanbula. Pozvao je vijećnike da daju svoje prijedloge i sugestije u cilju unapređenja ove saradnje. Dodao je da su tokom ove zimske sezone, po mišljenju, građana najbolje očišćeni putevi na području općine Kalesija

10:41 – U toku je obraćanje načelnika općine Kalesija Seada Džafića o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća

10:40 – Usvojena je inicijativa Armina Karića da se uputi zahtjev BH pošti da zamjeni energent za zagrijavanje prostora, s obzirom da postojeći energent u znatnoj mjeri zagađuje životnu sredinu.

10:38 – Mensur Hukić (Nezavisna lista Sead Džafić) – Inicijativa: Da vijeće formira stručnu komisiju koja će utvrditi dodjelu građevinskog zemljišta pravnim I fizičkim licima od 2014.godine. Postoje indicije das u pojedina pravna i fizička lica proširila posjede na štetu općine Kalesija

10:36 – Hasiba Kurtić (SDA) – Pitanje: kojim se kriterijima vodili kada ste određivali dužinu dionice puta je potrebno čistiti u naselju Zukići

10:35 – Elvir Brkić (SBiH) – Inicijativa: da se smanji cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

10:32 –  Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – Inicijativa: da KP Komunalac formira cijenu odvoza komunalnog otpada animalnog porijekla i da vijeću dostavi prijedlog cijene.

10:30 –  Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) – Inicijativa: da se na nekategorisanim putevima Dedajići – Babajići, izlaz na magistralni put, urade dva betonska kanala, kako bi se spriječilo izlivanje vode na magistralni put. Realizacijom ovog projekta poboljala bi se bezbjednost učesnika u saobraćaju i mještana.   Pitanje: Da li je načelnik upoznat sa oštećenjem mezarja i eshumacijom posmrtnih ostataka u mezarju u Kikačima? Problem je nastao usljed klizišta i elementranih nepogoda 2014.godine

10:20 -Galib Softić (SDP) – ko je nadležan za nabavku uglja za javne ustanove u Kalesiji? Postoje indicije da se loži nekvalitetan ugalj, koji mnogo više zagađuje okolinu. Mora se povesti računa o tome šta se sve loži. Da se na narednoj sjednici u dnevni red uvrsti tačka u kojoj bi se razmatrao kvalitet, ispravnost i cijena vodosnadbijevanja u Kalesiji. Voda u Kalesiji je najskuplja na svijetu, na osnovu standarda građana ove općine.

10:16 –  Armin Karić (SDP) – da se uputi dopis JP BH pošta da promijeni energent za zagrijavanje prostora s obzirom da postojeći zagađuje okolinu. Da se uputi dopis Federalnoj direkciji cesta da se promijeni autobusko stajalište na Međaš Raskršću.  Da se u sklopu prostora Gradske biblioteke obezbijedi prostor za čitanje, posebno zainteresovanih učenika i studenata.

10:14 –  Rašid Vildić (BPS) je putem inicijative zatražio obilježavanje  horizontalne saobraćajne signalizacije I postavljanje gumenih usporivača vožnje u Memićima

10:11 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 1.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:10 – Predsjedavajući vijeća Fadil Alić je ptvorio 2.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Kalesijski vijećnici će sutra održati drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 16 tačaka.Pred vijećnicima će se, između ostalih, naći Odluke o usvajanju i provođenju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 –2035. godina, Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina i Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionih planova “Južna i Sjeverna zona Kalesija”. Na ovoj sjednici još će se razmatrati Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine i Odluka o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija. Na dnevnom redu je i Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ d.d. Kalesija, Program i kriteriji za asfaltiranja puteva na području općine Kalesija i Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2016. godinu.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija”.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Sjeverna zona Kalesija”.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o lokaciji za čuvanje izdvojenog plodnog sloja poljoprivrednog tla.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i
  KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija.
 12. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2017.godine.
 13. Razmatranje i donošenje Programa asfaltiranja puteva na području općine Kalesija u periodu 2017- 2020. godina.
 14. Razmatranje i donošenje Kriterija za izradu Plana asfaltiranja i rekonstrukcije lokalnih I nekategorisanih puteva na području općine Kalesija.
 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2016.godinu sa Izvještajem o realizaciji dodijeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2016.godini.
 16. Razmatranje Nacrta prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016 do 2036 godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: