Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za upravne i nadzorne odbore (UŽIVO)

13:01 – ZAVRŠENA JE 11.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

13:00 – Usvojeni su Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

12:59 – Na inicijativu vijećnika Rašida Vildića izvršena je prozivka vijećnika nakon čega je konstatovano da postoji kvorum s obzirom da sjednici prisustvuje 14 vijećnika

12:56 – Usvojen je Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona.

12:54 – Općinsko vijeće Kalesija nije usvojilo Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od 01.04.2017-31.12.2017.godine (Za 1, 13 – suzdržanih)

12:52 – Usvojen je Izvještaj o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu

12:51 – Usvojen je i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku  općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2017. godinu.

12:48 – Usvojen je Izvještaj o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.

12:38 – Izvještaj o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu prezentuje  Hajrudin Huseinović, sekretar Općinskog vijeća Kalesija.

12:35 – U toku je razmatranje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.

12:33 – Bez rasprave su usvojeni Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2018. godinu i Plan proljetne sjetve za 2018. godinu

12:30 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija

12:29 – Sa 14 glasova ZA usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine

12:28 – Vijeće se na prošloj sjednici zaključkom izjasnilo o prenosu sjednica vijeća. Zaključak je niži pravni akt. Za konačnu odluku odlučuje predsjedavajući Općinskog vijeća. Ukoliko se želi ovo pitanje tretirati bilo bi neophodno izvršiti izmjene Poslovnika ili Odlikom definisati ovaj dio

12:25 – Vijećnici SDA su napustili sjednicu vijeća

12:23 – Senad Šmigalović (SDA) – smatram da je prekršen Poslovnik u dijelu koji se odnosi na direktan prenos sjednica vijeća.

12:22 – Dina Šimigalović (predjesednik Kluba SDA) – Zbog nekorektnog odnosa predsjedavajućeg napuštam sjednicu vijeća

12:21 – Nakon pauze nastavljena je sjednica

11:58 – PAUZA

11:57 – Mensur Hukić (NLSDž) – Drago mi je da je pomoćnik načelnika objasnio situaciju i da su kolege iznosile pogrešne informacije.

11:55 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Moram demantovati vijećnika Muju Mujkića da je došlo do povećanja nameta. U posljednjih 6-7 godina Odluka je ista. Nije došlo do povećanja, već do smanjenja. Načelnik nam je dao zadatak da nađemo model da investitorima dajemo određene poticaje, kroz povrat dijela uloženih sredstava. Napravite objekat i mi vam nakon toga dajemo povrat novca.

11:52 – Nihad Hamzić (Klub za bolju Kalesiju) – Dobro je da se raspravlja. Vijeće je posljednje koje treba korigovati Odluku koju predloži Služba. Ako investitor uloži u gradnju objekta u Kalesiji 100 hiljada KM općina Kalesija dobija 8%. Vidjećemo da li će se na ovaj način povećati broj investicija u Kalesiji.

11:50 – Galib Softić (SDP) – Trebamo jednom skontati šta ćemo pričati za ovom govornicom. Vijest kad izađe nema joj povratka. Nema smisla vrijeđanje predsjedavajućeg. Vodite računa šta se priča. Spreman sam da odgovaram za svoje postupke

11:47 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Prenijeli ste više od dva miliona maraka iz prošle godine, jer niste znali potrošiti novac. Cijepate stavke po 5-6 hiljada na javne nabavke. Budžet se puni privlačenjem novih investitora ili građana koji žele graditi u Kalesiji. Ovo je negativna poruka. Zapitajte se kolika je cijena građevinske dozvole u drugim općinama

11:45 – Adnan Kamerić (SDA) – ovdje je izgleda najbolje izaći i sutjeti. Pričamo o punjenju budžeta. Budžet ćemo napuniti privlačenjem investitora. Na ovaj način investitore nećemo privući. Investitori dolaze ako će biti manji nameti ili takse, nikako drukčije.

11:42 – Mensur Hukić (NLSDž) – Znamo svi da se iz ovih sredstava puni budžet. Neki ovdje nisu glasali za budžet, a sad bi da ga troše. Možemo ovdje napisati stotine inicijativa koje su u interesu građana, ali odakle novac. Moramo povesti računa o punjenju budžeta. Ova općina nema drugih izvora za punjenje budžeta, za razliku od drugih općina.

11:36 –  Trenutno se razmatra Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.     

Mujo Mujkić (klub za bolju Kalesiju) – pogedajte zakon ko ima pravo da gradi visokogradnju. Da li je u Kalesiji povoljan ambijent za investiranje. Dodatno za 22,3 % dodatno opterećujete one koji žele graditi u Kalesiji. Ovakvim Odlukama se dodatno dižu nameti građanima. Uložio sam amandman kojim se želi zdražati stanje od prošle godine. Ovo je poruka onima koji žele investirati u Kalesiju: „Ova vlast vas hoće poderati“. Provjerite da li obrtnička radnja ima pravo visokogradnje.

11:28 – Sa 14 glasova ZA usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija

11:25 –  Prva tačka dnevnog reda je Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.

 • Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – nadam se da će i direktori biti smjenjeni, koji nisu pozitivno poslovali. Dobro je da hoćete da zamijenite Upravne odbore, imate većinu. Oni članovi koji su legalno postavljeni i prošli konkursnu proceduru, a danas će biti smijenjeni imaju pravo tužiti općinu Kalesija.

11:23 – Usvojen je dnevni red 11.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

DENEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.        
 1. Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 2. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2018. godinu.
 1. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2018. godinu.
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku  općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2017. godinu.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od 01.04.2017-31.12.2017.godine.
 1. Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona.
 2. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 3. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

11:22 – U toku je razmatranje dnevnog reda. Općinski načelnik je predložio dopunu dnevnog reda: Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

11:18 – Općinsko vijeće Kalesija nije prihvatilo inicijativu Adnana Kamerića da JP „Vodovod i kanalizacija preuzme upravljanje nad mjesnim vodovodom u Miljanovcima. Nije usvojena ni inicijativa Kluba SDA da općina Kalesija preuzme obavezu plaćanja računa za rasvjetu u svim naseljenim mjestima na području općine Kalesija. Također, nije prihvaćena inicijativa Kluba za bolju Kalesiju da se u što kraćem roku postavi horiziontalna i vertikalna signalizacija na putevima u nadležnosti općine Kalesija. Nije usvojena ni druga inicijativa ovog Kluba da se u što kraćem roku iznađu sredstva za rješenje problema vodosnadbijevanje u naselju Zukići

11:05 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Komisija za statutarna pitanja i propise dala je mišljenje da prilikom sazivanja 2.vanredne sjednice vijeća nije prekršen Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Na sjednici je u skladu sa Poslovnikom usvojilo dnevni red i materijale koji su bili na dnevnom redu. Ukoliko bude osporavanja digniteta predsjedavajućeg vijeća zatražit ću pravne mjere

11:01 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Budžet općine Kalesija ne može pokriti finansiranje troškova ulične rasvete. Inicijativa će se razmatrati prilikom rebalansa budžeta

10:58 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Odgovori na pitanja i inicijative. Inicijativa da JP Vodovod i kanalizacija Kalesija preuzme upravljanje vodovoda u Miljanovcima je ranije pokrenuta od strane načelnika. Nažalost, nije bilo podrške od strane mjesnih zajednica. Otvaranje i puštanje vodovoda u Babajićima je imao za cilj da svi mještani Babajića izmire obaveze prema JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija. Nije tačno da je zatvoren kompletan vodovod, već samo jedan dio, jer nisu riješeni imovinski odnosi. Rekonstrukcija puta Džafići kao posljedica izgradnje potisnog cjevovoda Krušik – Džafići. Došlo je do oštećenja bankina, ali je to bila obaveza izvođača radova. Općina je planirala sredstva za ove namjene i ovo će biti predmet rješavanja u narednom periodu. Inicijativa Nihada Hamzića je već aktivirana i sredstva su planirana za ovaj projekat. Za vodosnadbijevanje Zukića načelnik je već razgovarao sa načelnikom Sapne da se vodovodom iz ove općine riješe Zukići

10:51 – Nihad Hamzić (Klub za bolju Kalesiju) – Inicijativa: Da se u što kraćem roku iznađu sredstva za rješenje problema vodosnadbijevanje u naselju Zukići

10:42 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Inicijativa: Da se u što kraćem roku postavi horiziontalna i vertikalna signalizacija na putevima u nadležnosti općine Kalesija. Pitanja: Ko plaća plaćanje utroška električne enrgije u centru Kalesije? Gdje se zbrinjava klaonički otpad? Zbog čega je zabranjen prenos sjednica općinskog vijeća uživo?

10:40 – Rašid Vildić (BPS) – Inicijativa: Da općina Kalesija organizuje manifestaciju: „Izbor najboljih poljoprivrednih proizvođača“.

10:38 – Galib Softić (SDP) – Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija puta Džafići, s obzirom da je prilikom izgradnje potisnog cjevovoda Krušik – Džafići došlo do oštećenja bankina.

10:36 – Ramiz Baručić (SBiH) – Inicijative: Da nadležna služba izvrši uvid da li objekti koji vrše usluge građanima posjeduju toalete. Da nadležna služba postavi usporivače brzine u centru Kalesije

10:31 -Adnan Kamerić (SDA) – Inicijativa Kluba SDA: Da Općina Kalesija preuzme obavezu plaćanja računa za rasvjetu u svim naseljenim mjestima na području općine Kalesija. Inicijativa:da JP Vodovod i kanalizacija preuzme održavanje vodovoda u Miljanovcima.  Pitanje: Ko je zatvorio vodu građanima u naselju Babajići, samo mjesec dana nakon puštanja vodovoda u funkciju?

10:30 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa.

10:29 – Nastavljena je 11.redovna sjednica vijeća

10:16 – Predsjedavajući vijeća Enes Idrizović je odredio pauzu u trajanju od 10 minuta

10:14 – Na početku sjednice vijećnici, uglavnom iz SDA, su izrazili nezadovoljstvo dostavljenim odgovorima na postavljena vijećnička pitanja i inicijative.

10:05 – Usvojeni su Izvodi iz zapisnika sa redovne i vanredne sjednice općinskog vijeća

10:04 – Sjednici prisustvuje 22 vijećnika. Odsutno je 5 vijećnika.

10:03 – Počela je 11.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.  Općinski načelnik je predložio dopunu dnevnog reda: Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

—————————————–

Predsjedavajući Enes Idrizović za danas  u 10 sati zakazao je 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, na čijem će se dnevnom redu naći jedanaest tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

Općinsko vijeće će razmatrati Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za ovu i Izvještaj o radu za prošlu godinu, Plan proljetne sjetve za 2018. godinu i  Izvještaj o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu. Vijećnici će još razmatrati zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona i Nacrte Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakona o sportu.

DNEVNI RED:

 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.       
 3. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2018. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2018. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2017. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od 01.04.2017-31.12.2017.godine.
 9. Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona.
 10. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 11. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.