Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o osnivanju MZ-e Hrasno Gornje

12:59 – ZAVRŠENA JE 21.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

12:58 – Kao posljednja tačka dnevnog reda prihvaćena je i Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2018.godini.

12:58 – Prihvaćena je i Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2018. godinu.

12:57 – Prihvaćena je Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2018.godini

12:56 – Prihvaćena je Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2018. godinu

12:54 -vijećnici su podržali  Konačni zbirni Izvještaj o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 27.07.2018.godine do 28.11.2018.godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaja i to: Mjesne zajednice Seljublje, Hrasno, Kikači, Tojšići, Vukovije Gornje, Vukovije Donje, Dubnica, Prnjavor i Rainci Donji

12:53 – Usvojen je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2018. godinu

12:51 – Usvojen je Plan proljetne sjetve za 2019. godinu

12:50 – Vijećnici su podržali Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2019. godine

12:48 – Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019.godinu

12:46 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MZ-a na području općine Kalesija

12:46 – Nastavljena je sjednica Općinskog vijeća Kalesija

12:22 – PAUZA

12:17 – Vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju prava na finansijsku pomoć licima na ime uginuća stoke

12:13 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje nove Mjesne zajednice Hrasno Gornje.

12:12 – Usvojen je dnevni red 21.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje nove Mjesne zajednice Hrasno Gornje
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju prava na finansijsku pomoć licima na ime uginuća stoke
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MZ-a na području općine Kalesija
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019.godinu
 5. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2019. godine
 6. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2019. Godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2018. Godinu
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija za 2018. Godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Konačnog zbirnog Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 27.07.2018.godine do 28.11.2018.godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaja i to: Mjesne zajednice Seljublje, Hrasno, Kikači, Tojšići, Vukovije Gornje, Vukovije Donje, Dubnica, Prnjavor i Rainci Donji
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2018.godini
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2018. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2018.godini.

12:09 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) je povuka prijedlog dopune razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada

12:08 – Nastavljena je 21.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je rasprava po predloženom dnevnom redu

12:02 – Vijećnici će nakon pauze razmatrati dnevni red današnje sjednice. Pored 8 tačaka koje su ranije predložene za ovu sjednicu je predložena i dopuna dnevnog reda od dodatnih 5 tačaka.

Prijedlog dopuna dnevnog reda:

 • Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju prava na finansijsku pomoć licima na ime uginuća stoke,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MZ-a na području općine Kalesija,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019.godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Konačnog zbirnog Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 27.07.2018.godine do 28.11.2018.godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaja i to: Mjesne zajednice Seljublje, Hrasno, Kikači, Tojšići, Vukovije Gornje, Vukovije Donje, Dubnica, Prnjavor i Rainci Donji.

12:01 – U toku je pauza na 21.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija

11:47 – Vijećnici SDA su napustili sjednicu Općinskog vijeća zbog, kako navode, kršenja Poslovnika. Razlog je što se Općinsko vijeće nije izjašnjavalo po predloženoj inicijativi vijećnika Senada Šmigalovića (SDA) da se prilikom rebalansa budžeta općine Kalesija za 2019.godinu u Budžet uvrsti stavka koja se odnosi na finansiranje liječenja djece u iznosu od 100 hiljada KM i druga inicijativa da se ukine finansiranje političkih strana iz budžeta općine Kalesija.

11:46 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – U slučaju da se ne pristupi glasanju kolege će tražiti pauzu, a nije isključeno ni da napustimo sjednicu.

11:44 – Nakon još jedne pauze nastavljena je 21.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

11:34 – Predsjedavajući Enes Idrizović je odredio novu pauzu u trajanju od 5 minuta

11:33 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) –  Ne osporava se sadržaj inicijative, ali vijećnik nije u sadržaju nagovijestio da se traži izjašnjavanje po predloženoj inicijativi. Imali smo sličnu inicijtivu Mensura Hukića (NLSDŽ) po kojoj se vijećnici, također, nisu izjašnjavali na toj sjednici.

11:31 –  Senad Šmigalović (SDA) – Nema ni formalnog niti pravnog razloga da se vijeće ne izjašnjava na ovoj sjednici. Inicijativa je došla blagovremeno, a komisija za Statutarna pitanja je dala pozitivno mišljenje.

11.29 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Inicijativa Senada Šmigalovića (SDA) je pravno valjana i inicijativa ide u proceduru dostavljanja načelniku i nadležnoj Službi, ali se vijeće ne izjašnjava. Da bi se inicijativa dala na izjašnjavanje u obrazloženju treba zatražiti izjašnjavanje. Vijećnik prilikom podnošenja pismene inicijative nije tražio izjašnjavanje. Inicijativa ide u proceduru, ali se vijeće ne izjašnjava na ovoj sjednici vijeća.

11:26 –  Senad Šmigalović (SDA) – Inicijativa je blagovremeno dostvljena i prošla redovnu proceduru i molim predsjedavajućeg da inicijativu stavi na izjašnjavanje

11:25 – Jednoglasno usvojena inicijativa Damira Džafića da menadžment JZU Dom zdravlja Kalesija što hitnije izvrši sanaciju područne ambulante u MZ Hrasno Donje.

11:24 – Nakon pauze nastavljena je sjednica

11:06 – Prije izjašnjavanja po inicijativama Senada Šmigalovića (SDA), predsjedavajući Idrizović je odredio  pauzu.

10:50 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Prvi javni poziv za dodjelu sredstava je objavljen u Oslobođenju i nije se prijavio niti jedan pravni subjekt. Poziv je ponovljen i tom prilikom su se prijavila dva pravna subjekta. Na poziv se prijavila i firma Izazov – Kalesija. Komisija je donijela Odluku kojom je uvažen zahtjev firme Izazov. Ugovor  sa firmama Unis Tok i Izazov još nije realizovan, jer firme nisu mogle realizovati ugovor jer je projektom predviđeno duplo manje pogodnosti u odnosu na prednosti koje nudi Federalni zavod za zapošljavanje. Nije bilo sukoba interesa kada je u pitanju javni poziv.

10:45 – Načelnik Sead Džafić – Dva su tendera za salu su raspisana a drugi tender još nije poništen. Očekuje se da se izvođač radova uskoro uvede u posao. Vrlo brzo ćemo osposobiti jednu salu, ali se postavlja pitanje kako ćemo dobiti upotrebnu dozvolu. Što se tiče pijace u Tojšićima. Također, ova pijaca funcioniše preko 20 godina bez odgovarajućih dozvola. Nastojimo da obezbijedimo građevinsku i urbanistiu+čku dozvolu za rad pijace u Tojšićima.

10:42 – Armin Karić (SDP) – Pitanja: Koja je vizija načelnika općine Kalesija po pitanju završetka sportske dvorane u Kalesiji? Ko trenutno upravlja pijacom u Tojšićima? Kako i na koji način su podijeljena sredstva u prošloj godini sa stavki stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih i pomoć raseljenim licima?

10:37 – Senad Šmigalović (SDA) – Inicijativa za koju traži izjašnjavanje vijećnika: Da načelnik i nadležna Služba prilikom rebalansa budžeta planiraju sredstva za pomoć u liječenju djece. Da se prilikom rebalansa budžeta ukinu sve stavke za finansiranje političkih stranaka iz budžeta općine Kalesija

10:34 – Senad Šmigalović (SDP) – Inicijativa: Da se što hitnije izvrši sanacija klizišta na lokalnom putu u naselju Gornji Kikači. Da se što hitnije izvrši sanacija klizišta na lokalnom putu u naselju Spreče (MZ Tojšići). Pitanje: Kada će načelnik implementirati Odluku o dodjeli sredstava za završetak radova na objektu FK Sloga Tojšići

10:30 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) – Inicijative: Da počne sa radom apoteka u Raincima Donjim. Da riješi problem električne energije u naselju Salkići (MZ Rainci Donji).

10:28 – Damir Džafić (SDP) – Inicijativa: Da menadžment JZU Dom zdravlja Kalesija što hitnije izvrši sanaciju područne ambulante u MZ Hrasno Donje.

10:24 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Koliko je uposleno lica u Javna preduzeća i Organ uprave općine Kalesija od 2016.godine do danas? Koji su pravani subjekti učestvovali u dodjeli grant sredstava i koji su pravni subjekti odabrani po ovom javnom pozivu?

10:22 – U toku je postavljanje vijećničkih pitanja i inicijativa

10:18 – Sjednici prisustvuje 22 vijećnika

10:15 – Počela je 21.redovna sjednica sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Usvojen Izvod iz zapisnika sa 20.redovne sjednice.

Predsjedavajući Enes Idrizović za danas je zakazao 21.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći osam tačaka.

Vijećnici će razmatrati Odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje nove Mjesne zajednice Hrasno Gornje, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija i Plan proljetne sjetve za 2019. godinu.

Na dnevnom redu sjednice je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2018. Godinu, Informacija o radu Općinskog suda Kalesija i Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2018.godinu.

Također, pred vijećnicima će se naći Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite i Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2018.godini.

 Predloženi dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje nove Mjesne zajednice Hrasno Gornje.
 2. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2019. godine.
 3. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2019. godinu.                                               
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2018. godinu.
 5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija za 2018. godinu.
 6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2018.godini
 7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2018. godinu. 
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2018.godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.