Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2017.godinu

15:23 – Završena je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

15:22 –  Usvojen je i Izvještaj Komisije za drugostepeno upravno rješavanje 2016.godine

15:20 – Također, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina u periodu od 1996. do 2016. godine, kao i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017 godini

15:18 –  Vijećnici su bez rasprave usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

15:16 – Usvojene su i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Memići  Kalesija i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Tojšići Kalesija.

15:15 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela  puta Prnjavor – Podvožnjak, Općina  Kalesija, Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  kanalizacione  mreže na području Općine  Kalesija  za područje MZ Kalesija Centar, Kalesija Gornja, Prnjavor, Miljanovci i Dubnica i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  puta  Kalesija Gornja-Drvenički Lug, Općina Kalesija

15:12 – Sead Džafić (načelnik) općinski budžet je sa 1,5 miliona povećan na 12 miliona KM. Žao mi je što vi iz SDA ne možete da shvatite da ne možete uvijek imati načelnika iz svoje opcije. Žao mi je što 12 miliona nije utrošeno za kanalizaciju i druge projekte o kojima danas pričamo. Odgovorno tvrdim da je Sead Džafić bio načelnik Kalesija bi bila mnogo ljepša nego danas

15:11 – Galib Softić (SDP) – O problemu kanalizacije slušam priče već 30 godina. Ovo je dobra stvar i mislim da će biti malo problema na trasi. Zbog toga molim građane da ne prave smetnje

15:10 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) je zamolila načelnika da kontroliše svoje ponašanje

15:08 – Adnan Kamerić (SDA) – Zamolit ću sve građane kroz čije zemljište prolazi kanalizaciona mreža da ne prave probleme i da se dogovore sa nadležnom Službom.

15:06 – Hasiba Kurtić (SDA) – Drago mi je da se ova Odluka našla na dnevnom redu današnje sjednice vijeća. Otvaranje prelaza preko pruge pogoduje građanima Prnjavora. Moj komenatar je išao u pravcu da je prelaz preko pruge dobra stvar dok se ne riješi problem eksproprijacije zemljišta. U komentaru nije bilo ništa negativno.

15:02 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – u prethodnom istupu nisam hvalio sadašnjeg, niti kudio bivšeg načelnika, već sam iznio činjenice u vezi sa problemom puta u Prnjavoru. Naša želja je da riješimo probleme građana Prnjavora. Načelnik je obezbijedio sredstva u budžetu i vijeću ponudio Odluku na usvajanje. Cilj donošenja ove Odluke je da nemamo politike na terenu, kada krenemo sa izvođenjem radova. Nažalost, zbog takvog odnosa danas u Kalesiji nemamo dvostruko napajanje električnom energijom.

15:01 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) – Sve tri tačke su u interesu građana općine Kalesija

15:00 – Galib Softić (SDP) – U ime građana MZ Prnjavor zahvaljujem se na rješenju problema. Došlo je vrijeme da se riješi problem puta. Mnogo puta sam sa JP Željeznice FBiH razgovarao na ovu temu, ali nikada nije ništa urađeno. Iz Željeznica FBiH su rekli da je obilaznica kroz Kalesiju rješenje. Moramo otvoreno reći da je dolaskom ovog načelnika riješen problem puta u Prnjavoru.

14:56 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS) – Bitno je da napravimo jedan iskorak u ovom pravcu i da otvorimo put, a manje je bitno ko će ubrati političke poene.

14:55 – Hasiba Kurtić je replicirala načelniku i istakla da niko nije protiv rješenja ovog problema.

14:52 – Općinski načelnik Sead Džafić je replicirao Hasibi Kurtić. Kazao je da se problem puta Podvožnjak – Prnjavor nije riješio 25 godina, a da se uz njegov angažman ovom Odlukom rješava.

14:48 – Hasiba Kurtić (SDA) – Očigledno je da su kod ovog problema zatajile Željeznice FBiH. Želim se zahvaliti Suadu Hasanoviću, koji se anagažovao da JP Željeznice FBiH riješe problem pružnog prelaza u Prnjavoru.

14:46 – Hata Mujčinović (pomoćnik općinskog načelnika) – ovo su tri tačke koje je inicirao općinski načelnik. Budžet općine Kalesije ranije je bio puno veći, ali nije bilo dovoljno razumijevanja da se riješi problem mještana Prnjavora, koji na ovaj način rješavaju prilaz svojim posjedima.

14:43 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – u pitanju je rješenje imovinsko – pravnih odnosa za izgradnju dijela puta Prnjavor – Podvožnjak , utvrđivanje javnog interesa za izgradnju puta Kalesija Gornja – Drvenički Lug i utvrđivanje javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u prvoj fazi, koja će obuhvatati naseljena mkjesta od Kalesije Gornje do dijela Miljanovaca.

14:39 – U nastavku sjednice na dnevnom redu su tri tačke koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa za općinu Kalesija.

14:38 – Nastavljena je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:45 – PAUZA do 14:30 h

13:44 – U toku je razmatranje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela  puta Prnjavor – Podvožnjak, Općina  Kalesija

Načelnik Sead Džafić je kazao da se ovom Odlukom želi ispraviti nepravdu prema građanima Prnjavora, koji nisu imali prilaz vlastitim posjedima.

13:39 –  Vijećnici su podržali i Odluku o imenovanju predsjednika i članova UO javnih ustanova na području općine Kalesija

13:37 – Usvojena je i Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, kao i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštinama JP na području općine Kalesija i skupštini KP „Komunalac“ – Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ – Kalesija

13:31 – Sa 16 glasova za i 7 glasova PROTIV usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

13:26 – Jednoglasno je usvojena i Odluka o osnivanju turističke zajednice općine Kalesija

13:25 – Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku  o građevinskom zemljištu

13:24 – Hata Mujčinović je kazala da pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište pada na teret investitora

13:22 –  Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS) je pitao da li će savjesni kupci ponovo morati plaćati pretvorbu poljoprivrednog u građevinsko zemljište?

13:18 – U toku je razmatranje Odluke o građevinskom zemljištu. O razlozima donošenja ove Odluke govorila je Hata Mujčinović (pomoćnik općinskog načelnika).

13:16 – Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o dodjeli Općinskog priznanja – «Počasni građanin općine Kalesija»

U znak priznanja za naročite zasluge i doprinos u afirmaciji i razvijanju općine Kalesija, u povodu 23. maja – «Dana općine Kalesija» dodjeljuju se posebno općinsko priznanje «Počasni građanin općine Kalesija» : Arthur Cantieni – Switzerland

13:14 – Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli općinskih priznanja.

“Medalja sa zlatnim grbom”

  1. Ramić Edin iz Šehera

“Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”

  1. KUD “14. maj” Tojšići
  2. Osmanović Merima iz Miljanovaca,
  3. Nogometni klub-škola fudbala “RESPEKT” Kalesija

13:13 – Vijećnicima se obratio Osman Poljaković koji je zatražio da se ODB dodijeli općinsko priznanje.

13:11 – Prilikom razmatranja Odluke o dodjeli općinskih priznanja, načelnik Sead Džafić je istakao da je najveću nagradu dobio Edin Ramić, koji pripada SDA. “Time sam poslao jasnu poruku da sam načelnik svih građana”, rekao je načelnik Džafić

13:09 – Jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

13:08 – Općinsko vijeće Kalesija usvojilo je rebalans budžeta općine Kalesija za 2017.godinu. ZA odluku je glasalo 17 vijećnika, dok je 7 bilo suzdržano prilikom izjašanjavanja.

13:04 – Nastavljena je 5.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje Odluke o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2017.godinu.  Prema predloženoj Odluci, rebalansirani budžet općine Kalesija za ovu godinu veći je za oko 900 hiljada u odnosu na usvojeni budžet.

12:17 – PAUZA

12:16 – Hasiba Kurtić (SDA) je u ime Kluba SDA zatražila pauzu od pola sata

12:13 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) – vidi se da u rebalansu budžeta imamo kvalitetne stvari zbog čega bi svi oni koji vole našu lokalnu zajednicu trebao podržati. Rebalansom su planirana sredstva za vodosnadbijevanje Babajića, Ibralića, Meškovića…Planirana su sredstva za rekonstrukciju ambulante u Gojčinu. Uvrštena su sredstva za Regulacione planove

12:10 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – moraju se sanirati kluzišta u lipovicama i Jajićima. Budžet je realan i dobar. Pohvaljujuće je što su planirana sredstva za gradnju ambulante u Tojšićima i vodosnadbijevanje u Mekovićima.

12:08 – Hasiba Kurtić (SDA) – zbog neuvažavanja Kluba SDA, vijećnici ove stranke će biti suzdržani prilikom izjašnjavanja

12:02 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) objašnjava razloge donošenja Odluke o rebalansu budžeta.Gutić je u ime predlagača predložio da se za uređenje svlačionice FK Rainci Gornji planira 10 hiljada maraka, za uređenje čitaonice u Barčićima 5 hiljada maraka, a za participaciju JP Veterinarska stanica Kalesija 20 hiljada maraka. Nakon toga je Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) povukao amandmane SDP-a

12:01 – Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da su usaglašeni amandmani sa općinskim načelnikom.

11:58 -Nakon pauze koju je zatražio predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Senad Šmigalović  nastavljena je sjednica. Inače, Klub SDP-a je podnio dva amandmana na Odluku o rebalansu budžeta za 2017.godinu.  Amandmanima je zatraženo da se rebalansom budžeta planiraju sredstva za uređenje svlačionice FK Raincin Gornji u iznosu od 20 hiljada maraka i uređenje čitaonice u Barčićima u iznosu od 10 hiljada maraka.  Također, Klub SDP-a je zatražio participaciju veterinarskih usluga JP „Veterinarska stanica“ – Kalesija u iznosu od 50 hiljada KM

11:19 – Senad Šmigalović (SDP) je u ime Kluba SDP-a zatražio pauzu od pola sata

11;18 –  Druga tačka dnevnog reda je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za period I – XII 2017. godine.

11:17 – Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora

11:05 – Općinskim vijećnicima obratio se predstavnik UNDP-a, koji govori o MEG projektu u koji je uključena i Općina Kalesija.  Komunalno preduzeće će morati uvesti tarifnu politiku i cijenu usluga, koje će Općinskom vijeću morati dostavljati na usvajanje. Obaveze općine su da, ukoliko iz neopravdanih razloga ne usvoji predložene tarife ili cijene usluga, da će namiriti dio sredstava i da neće dovesti u pitanje održivost rada komunalnog preduzeća. Projekat je dizajniran da traje 4 godine, s tim što će u drugoj fazi, također, trajati još četiri godine. Projekat se finansira od Vlade Švicarske, koja će na osnovu poboljšanja rada finansirati određenih projekata. U razvoj općine Kalesija, kroz ovaj projekat, bit će investirana sredstva dva puta po 500-600 hiljada KM.

 

11:03 – Prva tačka dnevnog reda je Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora

11:02 – Usvojen je dnevni red sa predloženim dopunama

11:01 – Dopune dnevnog reda

  • Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća MZ-a
  • Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija
  • Odluka o davanju predthodne saglasnosti Skupštinama JP na području općine Kalesija i skupštini KP „Komunalac“ – Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ – Kalesija
  • Odluka o imenovanju predsjednika i članova UO javnih ustanova na području općine Kalesija

10:58 – Abdulah Gutić, pomoćnik općinskog načelnika je predložio da se sa dnevnog reda povuče Odluka o zaštiti izvorišta Krušik

10:55 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

10:54 – Nakon pauze, nastavljena je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

10:32 – Prije razmatranja dnevnog reda predsjedavajući vijeća Fadil Alić je zbog novih konsultacija odredio pauzu

u trajanju od 20 minuta

10:29 – U nastavku sjednice vijećnicima se obratio općinski načelnik koji je govorio o aktivnostima između dvije sjednice vijeća

10:26 – Elvir Brkić (NLSDž) – da se izmijeni odluka o kriterijima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu. Da se napravi spisak proizvodđača mlijeka koji nisu obuhvaćeni pomenutom odlukom, a sredstva za realizaciju bit će naknadno obezbijeđena iz budžeta. Za ovu inicijativu Brkić je zatražio izjašnjavanje vijećnika.

10:24 – Senad Šmigalović (SDP) – da se za dane obilježavanja Dana općine Kalesija organizuju razni sportski sadržaji

10:21 – Mensur Hukić (NLSDž) – da načelnik putem nadležne Službe u saradnji  JP „Vodovod i kanalizacija“ ispita mogućnost da se izvrše potrebne radnje da se mjesni vodovodi predaju na upravljanje JP Vodovod i kanalizacija Kalesija

10:20 – Huso Atlagić (NLSDž) – Kada će Općinsko vijeće početi sa dodjelom zemljišta potencijalnim ulagačima na području općine Kalesija?

10:18 – Anan Kamerić (SDA) – Da načelnik pomogne kupovinu mamografa za potrebe Dom zdravlja Kalesija

10:16 –  Nejra Mujanović (SBiH) – Inicijativa da se radno vrijeme u organu uprave promjeni (vrati na staro od 8 do 16 ili od 7 do 15 sati)

10:14 – Senad Šmigalović (SDA) – U kojoj je fazi implementacija projekta vodovoda u Babajićima.

 

  • Načelnik Sead Džafić je u odgovoru Šmigaloviću kazao da se čeka saglasnost Federalne direkcije cesta kako bi se krenulo sa projektom

 

  • Armin Karić (SDP) – Koji su razlozi za povećanje naknada članovima Upravnog odbora JU BKC Alija Izetbegović Kalesija

10:10 – Počela je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući  Fadil Alić za danas je zakazao 5.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 17 tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za period I – XII 2017. godine, Odluku o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, Odluku o dodjeli Općinskih priznanja i Odluku o dodjeli Općinskog priznanja – „Počasni građanin općine Kalesija“.

Općinsko vijeće još će razmatrati Odluku o građevinskom zemljištu, Odluku o osnivanju Turističke zajednice općine Kalesija, Odluku o utvrđivanju javnog interesa za  izgradnju dijela  puta Prnjavor – Podvožnjak, Općina  Kalesija, Odluku o utvrđivanju javnog interesa za  izgradnju  kanalizacione  mreže na području Općine  Kalesija  za područje MZ Kalesija Centar, Kalesija Gornja, Prnjavor, Miljanovci i Dubnica i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za  izgradnju  puta  Kalesija Gornja-Drvenički Lug, Općina Kalesija

Na dnevnom redu ove sjednice naći se i Odluka o  pristupanju izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Memići  Kalesija, Odluka o  pristupanju izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Tojšići Kalesija, Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina  u periodu od 1996. do 2016. godine.

Još će se razmatrati Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017 godini i Izvještaj Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.

Kompletnu 5.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo u programu Radija Feral, a tekstualni dio na našem web portalu: www.radio-feral.ba.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.