Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2018.godinu

15:43- ZAVRŠENA JE 15.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

15:42- Kao posljednja tačka dnevnog reda usvojen je Zaključak o pristupanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija

15:29 –  Općinsko vijeće Kalesija je odbilo zahtjev Ejubović (Muriz) Nihada iz Prnjavora za izmjenu Prostornog plana općine Kalesija

15:22 – Prihvaćena je Informacije o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija

15:20 – Vijećnici su prihvatili i Informaciju o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.

15:19 – Prihvaćena je i Informacija iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2017. godini

15:18 – Prihvaćena je i Informacija o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2018. godini.

15:17 – Usvojena je Informaciji o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017. godini

15:16 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Potrebno je više stručnog nadzora na projektima koji se rade u mjesnim zajednicama. Ulična rasvjeta u centru Kalesije se radi „nacrno“. Stub ulične rasvjete u Kalesiji je zapaljen unutra (sagorjeli kablovi). Treba naći ovlaštenu firmu koja će struno raditi ove poslove i održavati rasvjetu. MZ Kalesija Gornja je imala dvije sjednice. Problem ne održavanja bankina, koje bi mogle uništiti asfalt.

15:10 – Trenutno je na dnevnom redu rasprava o Informaciji o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017. godini

15:09 –  Općinsko vijeće je usvojilo i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “. Nacrt se upućuje u javnu raspravu, koja će trajati 20 dana

15:02 – Usvojena je i Odluka o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. godini.

15:59 – Usvojena je Odluka o izmjeni odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće na području općine Kalesija.  Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) je kazao da je ranija lokacija za izgradnju hladnjače bila je na području Mokrača u MZ Miljanovci. Međutim, dobijeno je negativno rješenje Ministarstva za poljoporivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK-a koje nije dozvolilo pretvorbu poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Nova lokacija za gradnju hladnjače je kod hangara, u blizini preduzeća Laha prom.

15:56 – Sa 15 glasova ZA, 2 suzdržana i bez glasova protiv usvojen je rebalans budžeta općine Kalesija za 2018.godinu.

14:55 – Nakon pauze nastavljena je sjednica

14:17 – PAUZA

14:17 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Deminiranje terena, g-din Šmigalović je pokušao objasniti zbog čega su umanjena sredstva za 50 hiljada KM. Jedini uslov za deminiranje OS BiH je bila logistička podrška od strane općine Kalesija. Vidjeli smo da tih 100 hiljada maraka ne treba za ovu godinu i da će biti dovoljno 50 hiljada KM. Voda sa izvorišta Krušik je na osnovu dosadašnjih analiza zdrava za upotrebu, hemijski i bakteriološki. Novi bunar BK4 je samo poravljena konstrukcija. Ovdje su konsultovani ljudi iz struke. Radi se projekat za bunar BK4. Iz vodnih naknada dobili smo 550 hiljada maraka, na osnovu naše aplikacije i prijave. Već smo ugovorili sanaciju klizišta Džafići i Vukovije prema mezarju. Klizište u Lipovicama je kompleksan problem. Za lokalne puteve urađena je tenderska dokumentacija. Zatvaranje deponije Vis je zatvorena, a dobar dio je presvučen zemljom.

14:08 – Armin Hodžić (SBB) – Nekoliko puta se pominje doprinos ministra Ramića. Želim kazati da je od ovih 350 hiljada KM, 100 hiljada KM je obezbijeđeno iz minister koja je iz SBB-a. Također izdvojena su i sredstva iz budžeta TK-a za sanaciju klizišta

14:06 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Numeracija je nekada plaćana iz budžeta, a danas će građani to platiti. Zamislite Kalesiju sa 3 miliona uloženih sredstava. Postoji moralna obaveza da se 40 hiljada maraka preusmjeri na izgradnju ambulante. Stavka u budžetu koja je planirana za medije nije prebačena niti jedna marka. Povećavate ovu stavku na 80 hiljada koje planirate potrošiti na predizbornu kampanju. Zahvaljujući Edinu Ramići i SDA građani Kalesije imaju na raspolaganju 350 hiljada maraca. Svaki projekat koji radite pratim pomno. Izrada bunara BK4 je urađen kao septička jama. Tako se ne rade projekti. Pokažite kako su rađeni dosadašnji projekti BK1,2 i 3. Za nabavku radnih košulja radnicima u salter Sali 2.440 KM. Znate li koliko je to novca? Kupite kamione za odvoz smeća i odmah ih šaljete u servis. Koliko je koštala popravka kamiona za odvoz smeća I iz kojih sredstava je plaćeno?

13:54 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zbog čega vijećnik iz pozicije ne može podnijeti amandman na budžet. Koliko se sjećam u predizbornim kampanjama bilo je kritika na suficit, ali danas govorite kako je bolji suficit nego deficit.

13:51 – Elvir Brkić – povlačim dostavljeni amandman

13:50 – Armin Karić (SDP) – Ovdje ima stvari koje se mogu pohvaliti, ali i kuditi. Nabavka opreme – šta se planira za nabavku opreme sa ove stavke. Subvencije za prekvalifikaciju – zbog čega se povećava I sanacija I zatvaranje deponije Vis. Mislim da projekat sanacije deponije vis nije završen.

13:48  – Ramiz Baručić (SBiH) – Tačno je nabrojano sve i ovo je jedan od najboljih budžeta.

13:47 – Semir Mujkanović (BPS) – povlačim amandman, uz obećanje da će biti realizovan na sljedećem rebalansu.

13:46 – Galib Softić (SDP) – Povući ću amandman. Za Sportska udruženja je trebalo povećati sredstva. Prnjavor je sastavni dio Kalesije i odatle kreće izada kanalizacije. Dobro je što je planirana kupovina košulja za radnike salter sale.

13:41 – Jasmin Osmančević (BPS) – Suficit u budžetu je pokazatelj da su načelnik, službe i vijeće dobro radili u proteklom period. Pohvalio bih rješavanje problema vodosnadbijevanja (Babajići, Jeginov Lug, Hrasno…), putne infrastructure (Mahmutovići, Dubnica – Hrasno, Vukovije – Krivača), projekti sanacije klizišta u Lipovicama i Kikačima, studija za Gradsku toplanu, renoviranje ambulante u Gojčinu… Povlačim amandman koji je bio vezan za izgradnju čitaonice u Gojčinu, koja će biti realizovana u narednom period.

13:37 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Dužan sam kazati par stvari. Najmanje deseti put pojašnjavamo da je Služba za inspekcijske poslove prešla u Službu općinskog načelnika. Nije bilo novih upošljavanja, već se radi o reorganizaciji općinskih Službi. Pristigli amandmani su jako kvalitetni i možemo ih na narednoj sjednici uključiti. Prihodi u budžetu su značajno porasli, zahvaljujući dobroj saradnji načelnika i viših organa vlasti. Kružne tokove smo planirali, ali prilikom izrade idejnog rješenja došli smo do konkretne cifre koliko će koštati. Ključni razlog rebalansa je posljedica značajnog rada i našeg rada u MEG projektu. Da nije bilo MEG projekta rebalans je mogao još čekati. Put Krivača – Vukovije, ugovor je potpisan a izvođač radova je uveden u posao. U projektu će učestvovati i privrednici koji imaju svoje firme na ovoj lokaciji. Što se tiče hladanjače, izvjesno je da ne možemo dobiti lokaciju na kojoj smo planirali graditi hladnjaču I zbog toga moramo odrediti novu lokaciju.

13:27 – Mensur Hukić (NLSDž) – Pozitivne stvari smo okrenuli u negativnom smjeru. Dodatnih 1,4 miliona KM ne dolazi samo od sebe. Zahvaljujem se ljudima na svim nivoa vlasti koji doprinose povećanj budžeta, ali bez načelnika ništa se ne bi moglo realizovati. Imamo očekivani rast prihoda koje trebamo rasporediti. Imamo sredstva planirana za kanalizaciju, izgradnju novih puteva, poboljšanje vodosnadbijevanja… Iskrenio se nadam da će svi vijećnici podržati ovaj rebalans budžeta.

13:21 – Hasiba Kurtić (SDA) – Neću podržati budžet zbog nedoličnog ponašanja prema vijećnicima. Dosta stavki se “pretakalo” iz jedne su drugu stavku. Drago mi je da planirana izgradnja puta Dubnica – Hrasno Gornje. Da li se novim iskopavanjem poboljšava kvalitet vode, hoće li se voda moći koristiti za piće ili je u pitanju “tehnička voda”.

13:09 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Bolje bi bilo da smo zadržali stavku za deminiranje i da smo taj novac potrošili na dodatno deminiranje. Kolegi Šmigaloviću predlažem da ne brani općinsku izvršna vlast već da oni izađu da i kažu nešto po tom pitanju

13:06 – Senad Šmigalović (SDP) – Dugo sam radio na poslovima deminiranja i htio bih pojasniti kolegi Mujkiću. Komercijalne kompanije traže donator, a koji traže učešće općine 10 %. Krajem prošle i početkom ove godine formiran je tim koji je imao za cilj da se deminira što veća površina na području općine Kalesija. Zahvaljujući ovom timu uvedene su OS BiH koje imaju najviše opreme i sredstava. Demineri OS BiH trenutnio rade na deminiranju Lisače i Visa.

13:02 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) –  Postavljene su vrlo ambiciozne stavke u rebalansu budžeta. Povećanje neporeznih prihoda je nerealno. Federalno ministarstvo je obezbjedilo dodatnih 350 hiljada KM. Povećan je budžet zahvaljujući SDA. Građane kažnjavate sa 1.500 %. Sve što ne možete da stignete da uradite vi udarite po narodu. Prodali smo zemljišta u vrijednosti od 400 hiljada KM. Riječ je o novcu koji bi se trebao dijelom vratiti privrednicima, kroz subvencije. Priča o kanalizaciji je bajka. Ako ste mislili krenuti u realizaciju trebalo je raspisati tender i krenuti sa radovima. Iz budžeta se izdvajaju sredstva za vodovod. Gdje su sredstva JP “Vodovod i kanalizacija”? Izgleda da se novac ovog preduzeća samo troši za plate radnika. Da li su portiri općine otpušteni, s obzirom da je angažovana privatna firma za obezbjeđenje objekta?  Zašto su za 50% umanjena sredstva za deminiranje? Općina od 78 danas ima 100 uposlenika. Pričalo se da neće biti novih upošljavanja. Sramotno je da živimo od donacija. Trebamo razvijati svoju privredu i ozbiljno raditi.

12:47 – Rašid Vildić (BPS) – Povlačim amandmane na rebalans budžeta (izgradnja vodovoda u Hemlijašima – 20.000 KM i sanacija klizišta u Hemlijašima – 3.000 KM).

12:45 – U toku je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu

12:44 – Nastavljena je 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

12:00 – Pauza na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a

11:52 – O razlozima donošenja Odluke o rebalansu budžeta govori Abdulah Gutić, pomoćnik načelnika za budžet. Kazao je da je prijedlogom rebalansa budžet općine Kalesija povećan za 1.067.058 KM. Na osnovu novih prihoda budžet općine Kalesija će umjesto 10.525.932 KM iznositi 11.592.778 KM. U ime ovlaštenog predlagača predlažem amandman: rekonstrukcija i sanacija školskih objekata mijenja se umjesto 35.000 KM na 135 000 KM, Izgradnja puta Omega – Drvenički Lug umjesto 200 000 na 300 000 KM i Gradska dvorana 150 000 na 300 000 KM. Za finansiranje ovih budžetskih pozicija od Vlade FBiH u iznosu od 350 000 KM. Ovim izmjenama povečat će se ukupni prihodi i primici i ukupni rashodi i izdaci za 350 000 KM i budžet općine Kalesija iznosit će 11.942.778 KM. 

11:51 – Uloženo je sedam amandmana na prijedlog rebalansa budžeta za 2018.godine, od kojih jedan amandman pravno nije valjan, rekao je predsjedavajući Enes Idrizović.

11:49 – Prva tačka dnevnog reda je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu

11:48 – Nastavljena je 15.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:23 – PAUZA

11:22 – Usvojen je dnevni red 15.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.
 2. Odluka o izmjeni odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće na području općine Kalesija
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. godini.
 4. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “.
 5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017. godini.       
 6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2018. godini.
 7. Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2017. godini.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju zahtjeva Ejubović (Muriz) Nihada iz Prnjavora za izmjenu Prostornog plana općine Kalesija.
 11. Zaključak o pristupanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija

11:21 – Prilikom razmatranja dnevnog reda usvojene su dvije dopune,  Odluka o izmjeni odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće na području općine Kalesija i Prisutupanje izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija.

Zijad Kulanić je u ime ovlaštenog predlagača sa dnevnog reda povukao Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

11:16 – Inicijativa Muje Mujkića (Kluba za bolju Kalesiju) da se izvrši revizija budžeta općine Kalesija za period od oktobra 2016. do kraja 2017.godine nije dobila potrebnu većinu glasova. ZA inicijativu je glasalo 7 vijećnika,  15 suzdržanih i 1 protiv.

Inicijativa Ramiza Baručića je usvojena sa 16 glasova ZA , dok je 7 vijećnika bilo suzdržano

10:11 – Mensur Hukić (NLSDž) – Dvije inicijative – Da MUP TK da PS Kalesiji iznajmi radar bez zaustavljanja vozila na period od 60 dana, koji bi bio upotrijebljen na lokacijama gdje se vrši često prekoračenje brzine.
Da MUP TK izvrši popunu nedostajućeg kandra u PS Kalesija-

11:07 – Galib Softić (SDP) – Inicijativa – Da se Nijazu Bajriću iz naselja Olanovica stvore normalni uslovi za život i stanovanje

11:05 – Armin Karić (SDP) – Inicijativa: Da se JP Ceste FBiH uputi dopis za rješavanje autobuskog stajališta u naselju Novi Tojšići. Da općinski načelnik pregleda snimak sa sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Ukoliko načelnik ne prisustvuje julskoj sjednici vijeća pozvaću vijećnike da napuste sjednicu vijeća.

11:02 – Senad Šmigalović (SDP) – Zašto nije došlo do implementacije rješenja bespravo prisvojenog zemljišta u naselju Tetkina Voda u MZ Tojšići.

10:58 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zbog čega se odvoz smeća na području naše općine vrši jednom u 15 dana?

10:57 – Ramiz Baručić (SBiH) – Inicijativa: Da načelnik iznađe sredstva u iznosu od 100 hiljada KM za izradu kanalizacione mreže u centru Kalesija, naselje Paljevine….

10:55 – Damir Džafić (SDP) – Zbog čega su u prijedlogu u rebalansu budžeta umanjena sredstva za numerisanje naseljenih mjesta  sa 170 hiljada na 70 hiljada KM? Inicijativa:Da se uputi zahtjev Direkciji cesta FBiH za izgradnju trotoara na relaciji Dubnica – Pranjavor – Miljanovci. Da se iz budžeta izdvoji 2 hiljade KM za stolice na tribinama FK Mladost Kikači. Da se izvrši popravka odvoda pored magistralnog puta na relaciji Rainci Gornji – Međaš Rasršće.

10:48 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Zbog čega nemamo izvještaj o radu općinskog načelnika između dvije sjednice vijeća već pet sjednica zaredom? Zbog čega se ne sankcionišu vozači koji ne plaćaju parking u centru Kalesije? Pozivam građane da ne plaćaju parking u Kalesiji jer općinska vlast nema mehanizam da naplate prekršajni nalog od strane onih koji ne plaćaju parking. Ko je naredio da se u zgradi općine Kalesija uspostavi obezbjeđenje od strane private firme? Inicijativa da se izvrši revizija budžeta općine Kalesija za 2016.i 2017.godinu.

10:40 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Kada je posljednji izvršena obuka uposlenika općine Kalesija po pitanju protivpožarne zaštite? Kojim um je pravio Protokol za Svečanu akademiju u povodu Dana općine Kalesija? Ima li nade za poboljšanje vremenskih prilika za održavanje manifestacije ‘We are Europe’?

10:36 – Rašid Vildić (BPS) – Dvije inicijative. Da se izvrši postavljanje gumenih usporivača brzine u sarajevskoj ulici u Kalesiji

Da se Policijska stanica Kalesija poradi na nelegalnom prevozu putnika na području općine Kalesija.

10:34 – Senad Šmigalović (SDP) –  Da li pacijent ima pravo da sam odluči koji će lijek koristiti i da izabere proizvođača lijekova?Pacijent ima pravo na slobodan izbor. Neću se zaustaviti na ovome pitanju, već ću od viših institucija tražiti odgovor po ovom pitanju. U odgovoru na pitanje rješenja imovinskih odnosa mještana Novog Naselja u Tojšićima dobio sam odgovor u kojem se navodi da je pitanje nejasno i da građani svoje pravo mogu potražiti na nadležnom sudu.

10:30 – Damir Džafić (SDP) – Dobio sam odgovore na postavljena pitanja, u vezi sa pitanjima za izgradnju vodoovoda u Seljublju i reklamiranje proizvoda farmaceutskih kuća u toku radnog vremena u Domu zdravlja Kalesija.

10-28 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Na prethodnoj sjednici sam postavio dva pitanja na koja sam dobio odgovor. Želim konstatovati da mi je Abdulah Gutić najdraži pomoćnik jer uvijek odgovara na postavljena pitanja. Dobio sam pojašnjenja u vezi sa organizacijom javnog iftara. Odgovor je na 6 strana.

10:23 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Nisam dobio nikakve tražene informacije i zbog toga sam podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu na osnovu saznanja za radove na zgradi JP “Vodovod i kanalizacija” – Kalesija. U narednom periodu će biti još krivičnih prijava na sporna pitanja na koja nisam dobio odgovor

10:16 – Intoniranjem državne himne zvanično je započela 15.redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija.

10:15 – Enes Idrizović, predsjedavajući vijeća se zahvalio g-dinu joldiću na dodijeljenim Monografijama i svemu što su učinili za Kalesiju u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata.

10:07 – Prije zvaničnog početka 15.redovne sjednice vijeća obratio se Avdo Joldić, predsjednik Skupštine dobitnika najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” koji je vijećnike upoznao da je u organizaciji ovog udruženja izašla  Monografija “Kalesijski zlatni ljiljani – dobitinici najvišeg priznanja ARBiH i MUP-a”- Joldić je, ovom prilikom, vijećnicima uručio po jedan primjerak Monografije.

10:01 – Očekuje se početak 15.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Općinsko vijeće Kalesija će na današnjoj 15.redovnoj sjednici  razmatrati Odluku o rebalansu budžeta za 2018.godinu, koji će biti viši za 1 milion i 67 hiljada maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet.  Naime, budžet općine Kalesija za ovu godinu iznosi 10.525.932 KM, od čega je za ovu godinu planirano da se prikupi 8.168.894, dok preostalih 2.107.038 KM predstavlja prenesena sredstva iz prošle godine. Novim prijedlogom rebalansirani budžet će iznositi 11.592.778 KM.  U obrazloženju prijedloga rebalansa budćeta za ovu godinu navodi se povećanje prihoda i primitaka, obezbjeđenje sredstava za započete projekte u predhodnoj godini i potreba za finansiranjem novih projekata.

Pored Odluke o rebalansu budžeta, vijećnici će danas razmatrati Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, Odluku o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. godini i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “. Na dnevnom redu, između ostalog, je i Informacija o radu mjesnih zajednica za prošlu godinu, Informacija o stanju elektro mreže i Informacija iz oblasti kriminaliteta za 2017.godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. godini.
 4. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “.
 5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017. godini.                     
 6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2018. godini.                      
 7. Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2017. godini.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju zahtjeva Ejubović (Muriz) Nihada iz Prnjavora za izmjenu Prostornog plana općine Kalesija.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: