Usvojena Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2020.godinu (UŽIVO)

17:48 – ZAVRŠENA JE 30.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

17: 48 – Do kraja sjednice razmatrane su i prihvaćene Informacija o boravku raseljenih lica i ostvarenom povratku na području općine Kalesija u 2019.godini i Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2019/2020. godine.

17:45 – Prihvaćena je Informacija o stanju kriminaliteta na području općine Kalesija sa posebnim osvrtom na KD-LA protiv imovinskih delikata za 2019.godinu, kao i Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019 godinu

17:43 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Stoji da ima propusta u radu PS Kalesija. Međutim, u ocjeni stanja navodi se da je stanje povoljno. Navode da predmeti miruju na Sudu i što se ne procesuiraju krivična djela.

17:40 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Slažem se sa kolegom Mujkićem da se u dnevni red uvrsti ova tačka. Ovo je samo uža informacija o stanju kriminaliteta na području općine Kalesija.

17:37 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Povećane su krađe na području općine Kalesija. Mislim da su se rukovodstva previše zatvorila i ne vide šta se dešava vani. Lopovi su u ovoj anarhiji vidjeli svoju priliku. Ovo su rezultati za osudu, jer kako će obični građani biti sigurni, pored ovakvog izvještaja. Iz naših klaonica idu kamioni iz kojih ispadaju dijelovi životnjskog porijekla, koji mogu proizvesti novu zarazu. Rad Policijske stanice Kalesija je za svaku osudu. Da li oni uopšte imaju mogućnost da unaprijede svoj rad.

17:36 – U toku je razmatranje Informacije o stanju kriminaliteta na području općine Kalesija sa posebnim osvrtom na KD-LA protiv imovinskih delikata za 2019.godinu

17:35 – Usvojene su: Informacija o aktinostima na prevenciji sprečavanja širenja koronavirusa COVID – 19, Informacija o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2019. godini, Informacija o radu Porezne uprave – Ispostava Kalesija za 2019.godinu i Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2019.godinu,

17:31 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Želim se zahvaliti svim građanima koji su bili disciplinovani, ali i svim uposlenicima Doma zdravlja Kalesija. Poduzimali smo pravovremene mjere, čak i prije Kriznog štaba TK. Apelujem na građane da izdrže narednih 15.dana i da se riješimo ove bolesti

17:24 – Dr. Muhamed Osmanović (direktor JZU Dom zdravlja Kalesija) – ŽElim istaći da općina Kalesije nam pozitivnog na koronavirus. U proteklom periodu jedna osoba je bila oboljela od covid 19 i vezala se za UKC Tuzla. U ime Doma zdravlja želim se zahvaliti Štabu civilne zaštite općine Kalesija i svima koji su pomogli Domu zdravlja Kalesija u proteklom periodu. Mi smo prije 7 dana imali 11 osoba u samoizolaciji a trenutno imamo 115 osoba kojima je izdato rješenje o obaveznom sanitarnom nadzoru. Još jednom bih pozvao građane općine Kalesija da se odgovorno ponašaju i da se ne opuštaju. Ljudi ne nose zaštitnu opremu i ne drže fizičku distancu u posljednje vrijeme. Testirano je 95 građana općine Kalesija, od kojih nismo imali pozitivnih osoba. Testova imamo dovoljno. Nije bilo potrebe za masovnije testiranje na području općine Kalesija.

17:23 – Na dnevnom redu je Informacija o aktinostima na prevenciji sprečavanja širenja koronavirusa COVID – 19

17:19 – Usvojeni su Izvještaji o radu za 2019.godinu: Centra za socijalni rad, BKC-a Alija Izetbegović i Doma zdravlja Kalesija. Također, usvojeni su i Izvještaji o radu Upravnih odbora navedenih ustanova.

17:16 – Rašid Vildić – pohvalio bih Izvještaj o radu Centra za socijalni rad Kalesija

17:15 – U toku je razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2019.godinu:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija, c)JZU “Dom zdravlja” Kalesija

17:14 – Usvojen je Izvještaj o realizaciji Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija za 2019. godinu

17:13 – Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu.     

17:12 – Jednoglasno je usvojen Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2019. godinu

17:06 – Općinsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2019.godinu

16:44 – Usvojen je Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu.

16:42 – Jednoglasno je usvojen Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2020. godini

16:37 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Put Prnjavor – Čanići je kandidovan prema kantonalnom i federalnom ministarstvu. Svi građani koji budu spremni i imaju vlastito učešće mogu prijaviti svoje putne pravce i ti putevi će biti asfaltirani u ovoj godini.

16:34 – Galib Softić (SDP) – U narednom periodu treba iznaći način i sredstva za izgradnju puta Prnjavor – Čanići. Riječ je o veoma značajnom putu koji je imao izuzetno važnu ulogu u spašavanju stanovništva u toku agresije na BiH.

16:33 – U toku je Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2020. godini

16:27 – Usvojen je Akcioni plan za djecu općine Kalesija za period 2020 – 2022.godina

16:22 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija. Za Odluku je glasalo 15 vijećnika, protiv 4 , dok su 2 vijećnika bila suzdržana prilikom izjašnjavanja

16:10 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Zahvaljujem se vijećnicima koji su podržali Odluku o priznanjima. MEG je u prvoj fazi opsluživao 19 općina u BiH. Sada prelazi u drugu fazu u kojoj će ostati 10 općina. MEG nam je jako bitan i zbog izgradnje kanalizacije u Kalesiji. MEG želi da preduzeće Vodovod i kanalizacija bude samoodrživo i u budućnosti.

16:02 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) je kao ovlašteni predlagač uložio amandman na ovu Odluku u kojem se navodi da će se Odluka početi primjenjivati od 01.01.2021.godine. “Sa ovim korekcijama ide se u pravcu osnaživanja JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija”. Mora se ono što je izgrađeno održavati. Sistem je relativno nov još uvijek, ali ako se ne održava vodosnadbijevanje bi bilo dovedeno u pitanje. Treba nam stabilno preduzeće koje će nam obezbijediti kontinuitet vodosnadbijevanja”, kazao je Halilović.

16:01 – Nastavljena je 30.redovna sjednica vijeća

PAUZA

15:35 – Na dnevnom redu je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.

15:30 – Usvojena je i Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija i Odluka o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.

15: 15 – Usvojena je Odluka o općinskim priznanjima. Priznanja su dobili:

“Medalja sa zlatnim grbom”

1. Džafić Sead sin Muharema iz Kalesije

“Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”

 1. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija,
 2. UDRUŽENJE CRVENO BIJELA CRVENA RADOST Tuzla,
 3. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija.

14:11 – Na dnevnom redu je Odluka o općinskim priznanjima. Prijedlozi:

“Medalja sa zlatnim grbom”

1. Džafić Sead sin Muharema iz Kalesije

“Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”

 1. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija,
 2. UDRUŽENJE CRVENO BIJELA CRVENA RADOST Tuzla,
 3. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija.

14:09 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

14:07 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Svi privredni subjekti moraju podnijeti zahtjev prema Poreskoj upravi za oslobađanje plaćanja komunalne takse

14:06 – Trenutno je na dnevnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

14:03 – Usvojena je Odluka o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020.godinu

13:59 – Nakon pauze nastavljena je 30.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020.godinu

PAUZA

13:29 – Šemsudin Ćatić (SDA) – puno je proizvođača koji se nisu prijavili jer kupujući repromaterijal nisu dobili fiskalne račune. Predlažem da se, možda, pomogne ljudima koji nisu dobili račune.

13: 27 – Elvir Bkrić (samostalni vijećnik) – Predlažem da zaključkom produžimo rok za prijavu

13:26 – Sead Džafić (načelnik općine) – Poljoprivrednici neće plaćati troškove, bi će oslobođeni općinskih taksi. Imamo ljude na višim nivoima što ne donesu novac u Kalesiju. Pravit ćemo rebalans kako odgovara našim građanima. Molim vas da ne politiziramo, da budemo konkretni i da pomognemo građanima.

13:21 – Mujo Mukić (samostalni vijećnik) – U Odluci je navedena procedura, ali dok se završi papirologija poljoprivrednik neće imati neke koristi. Smatram da smo u budžetu trebali napraviti novu stavku i ovaj ili veći obim sredstava planirati za pomoć poljoprivrednicima u proljetnoj sjetvi. Mogli smo ukinuti obilježavanje Nove godine i prenijeti na subvencije poljoprivrednicima.

13:21 – Sead Džafić (načelnik) – Mi ćemo nastojati da poljoprivrednicima izađemo u susret. Riječ je o skromnim sredstvima. Poljoprivrednike ćemo osloboditi taksi. Napravit ćemo sve kako je najbolje za poljoprivrednike

13:18 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) da poljoprivrednici donesu ugovor i napišu o kojoj je čestici riječ, jer se radi o ljudima koji nemaju registrovana gazdinstva.

13:13 – Senad Šmigalović (SDP) – Od početka sam bio pesimista, jer je riječ o malim poljoprivrednim proizvođačima. Razmišljao sam da bi zbog prikupljanja dokumentacije poljoprivrednici imali dodatne troškove. Otpilike za zasijana 2 dunuma kukuruza sa svim troškovima za prikupljanje dokumentacije smatram da poljoprivrednici nemaju nekog velikog računa, ali sam od načelnika čio da će se općina odreći svojih naknada. Predlažem zaključak da poljoprivrednik unese osnovne podatke i da se sve to besplatno ovjeri u općini.

13:10 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Sredstva su namijenjena kao vid pomoći poljoprivrednicima u vrijeme pandemije koronavirusa. Oko 500 građana se prijavilo za ova sredstva, koja će biti dodijeljena na osnovu kriterija.

13:09 – U toku je razmatranje Odluke o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020.godinu

13:08 – Usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2020.godinu

13:07 – Usvojena je Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2020.godine u iznosu od 12.352 084 KM. Za odluku je glasalo 17 vijećnika, suzdražana su bila 3 vijećnika, dok je 4 vijećnika bilo protiv odluke.

12:56 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Rebalansom budžeta se prave samo kozmetičke promjene. Vjerovatno će nas zadesiti teža situacija nego što očekujemo. Smatram da je prilikom izrade budžeta trebalo oformiti Fond gdje bi se plasirala veća sredstva za ove namjene. Ima projekata koji su mogli sačekati bolja vremena.

12:53 – Rašid Vildić (BPS) – Drago mi je da su planirana sredstva za poljoprivrednike u iznosu od 200 hiljada KM i da smo ukinuli finansiranje političkih stranaka

12:51 – Enes idrizović (NLSDž – predsjedavajući vijeća) – Molimo vas da pomognemo onima koji su ostali bez posla, poljoprivrednicima, malim obrtnicima, koji ne mogu isplatiti plate. Pomozimo im da prehrane porodice u ovim teškim vremenima.

12:48 – Damir Džafić (SDP) – Budžet rebalansom dobija na važnosti. Ukinuta su sredstva političkim strankama, obezbijeđena su sredstva za pomoć privrednim društvima i radnicima, pomoć poljoprivrednicima…

12:45 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Ovo su skromna sredstva i to je početak. Čekamo da se usvoje zakoni na federalnom i kantonalnom nivou i tek onda ćemo reagovati. Mi kao općina prednjačimo, jer mislim da ni jedna općina nije donijela ove mjere.

12:42 – Mensur Hukić (NLSDŽ) – Nije tačno da će radnici dobiti po 10 KM. Mislim da će 100 do 200 maraka nezaposlenom radniku dobro doći.

12:40 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Ne znam koliko vam je vremena trebalo da materijal uputite u redovnu proceduru?Pomoć privrednicima i otpuštenim radnicima je samo deklarativna. Smatram da su ova sredstva trebala biti daleko veća. Problem je za ovu lokalnu zajednicu što neće biti javne potrošnje. Imamo velike privrednike koji ne  mogu prodati svoju robu.  Moramo pokazati više odgovornosti. Na 12 miliona mi dajemo samo 80 hiljada KM  za pomoć privrednicima. Privredni subjekti i radnici će, na osnovu ovih sredstava, dobiti po 10 maraka pomoći od općine Kalesija.

11:40 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) – Predloženi, rebalansirani, budžet iznosi 11,9 umjesto dosadašnjih 11,5 miliona maraka. Povećanje budžeta je izvršeno zbog pristiglih sredstava sa viših nivoa vlasti. Međutim nakon amandmana općinskog načelnika na prijedlog Odluke o rebalansu budžeta predloženi budžet općine Kalesija za 2020.godinu iznosi: 12.352 084 KM. U Odluci o izmjenama i dopunama budžeta predviđena su sredstva za pomoć privrednim društvima i radnicima koji su ostali bez posla u iznosu od 80 hiljada KM. Predloženi amandman na Odluku o rebalansu budžeta za 2020.godinu:

11:38 – Usvojen je predloženi dnevni red sa 25 tačaka:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke budžetu općine Kalesija za 2020.godinu
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2020.godinu
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020.godinu
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunamaOdluke o komunalnim taksama
 5. Odluka o dodjeli općinskih priznanja
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Akcionog plana za djecu općine Kalesija za period 2020 – 2022.godina.
 10. Razmatranje i usvajanje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2020. godini.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019.godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2019. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu.     
 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija za 2019. godinu.
 16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2019.godinu:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija,

c)JZU “Dom zdravlja” Kalesija.

17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2019. godini čiji je osnivač općina Kalesija:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

c)JZU “Dom zdravlja” Kalesija.

17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2019. godini.

18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o aktinostima na prevenciji sprečavanja širenja koronavirusa COVID – 19.

19. Razmartranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne uprave – Ispostava Kalesija za 2019.godinu.

20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2019.godinu.

21. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta na području općine Kalesija sa posebnim osvrtom na KD-LA protiv imovinskih delikata za 2019.godinu.

22. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provedbi Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019 godinu.

23.Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica i ostvarenom povratku na području općine Kalesija u 2019.godini.

24. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2019/2020. godine.

25. Razmatranje i prihvatanje Informacije o aktinostima na prevenciji sprečavanja širenja koronavirusa COVID – 19.

Na prijedlog ovlaštenih predlagača predložena je dopuna dnevnog reda od pet novih tačaka:

– Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2020.godinu

-Odluka o izvršenju budžeta za 2020.godinu

– Raspodjela sredstava za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnju za 2020.godinu

– Odluka o Komunalnim taksama

11:18 – Nakon pauze, nastavljena je 30.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda.

10:46 – PAUZA

10:45- Sead Džafić (načelnik općineKalesija) zahvalio se građanima općine Kalesija koji su podržali sve mjere od strane kriznih štabova i odgovorno se ponašali u vrijeme pandemije koronavirusa.

10:44 – Nije usvojena inicijativa Šemsudina Ćatića da Općinsko vijeće donese Odluku o oslobađanju plaćanja štanda za taksi prevoznike dok su na snazi naredbe Federalnog kriznog štaba, kojim je propisano da taksisti mogu prevoziti jedno lice nije . Za inicijativu je glasalo 10 vijećnika, dok je 14 vijećnika bilo suzdržano prilikom izjašanjavanja.

10:37 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Inicijativa: Da se nastavi izgradnja pjesačke staze od  Pjanića do Miljanovaca.

10:32 – Senad Šmigalović (SDP) – Inicijativa – Da se u centru Tojšića i Kikačima postavi vertikalna i horizontalna signalizacija.

10:30 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Da li poduzeto šta po nabavci  aparata za mjerenje šećera u krvi za maloljetne osobe? Da li su završeni radovi na rekonstrukciji sale Općinskog vijeća Kalesija? Da li je poduzeto šta po  pitanju otuđenja imovine autobuske stanice u vlasništvu općine Kalesija?

10:26 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Da li je Enes Idrizović u sukobu interesa i da li je moralno da predsjedava sjednicama vijeća? Zbog čega Služba općinskog načelnika nije dostavila odgovor o poslovanju firme Metal Mujkić sa općinom Kalesija?

10:19 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Pitanja: Iz kojih razloga načelnik izmjenu Odluke o budžetu predlaže kroz dopunu dnevnog reda i time uskraćuje mogućnost amandmanskog djelovanja vijećnika? Inicijativa: Da Općinsko vijeće donese Odluku ooslobađanju plaćanja štanda za taksi prevoznike dok su na snazi naredbe Federalnog kriznog štaba, kojim je propisano da taksisti mogu prevoziti jedno lice.

10:14 – Usvoje je Izvod iz zapisnika sa 29.redovne sjednice vijeća

10:11 – Nakon intoniranja himne BiH, predsjedavajući Enes Idrizović je otvorio 30.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

10:03 – Većina vijećnika stigla je u salu BKC-a i očekuje se početak 30.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Nakon nešto više od dva mjeseca  danas će se održati sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Za 30.redovnu sjednicu predložen je dnevni red od 24 tačke, a nezvanično, najavljena je i mogućnost dopune dnevnog reda.

Pred vijećnicima će se , između ostalog naći:  Odluka o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata, Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija i Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.

Razmatrat će se i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2020. godini, Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2019. odinu, Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019.godine, Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2019. godinu.

Na ovoj sjednici bit će razmatrani Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva i kalesijskih javnih ustanova: “Centar za socijalni rad” Kalesija, BKC“Alija Izetbegović” Kalesija, i “Dom zdravlja” Kalesija.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenamai dopunama Regulacionog plana proizvodno-poslovne zone “Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja – licitacije …
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
 8. Razmatranje i donošenje Akcionog plana za djecu općine Kalesija za period 2020 – 2022.godina.
 9. Razmatranje i usvajanje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2020. godini.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019.godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2019. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu.     
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija za 2019. godinu.
 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2019.godinu:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija,

c)JZU “Dom zdravlja” Kalesija.

     16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2019. godini čiji je osnivač općina Kalesija:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

c)JZU “Dom zdravlja” Kalesija.

17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2019. godini.

18. Razmartranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne uprave – Ispostava Kalesija za 2019.godinu.

19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2019.godinu.

20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta na području općine Kalesija sa posebnim osvrtom na KD-LA protiv imovinskih delikata za 2019.godinu.

21. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provedbi Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2019 godinu.

22.Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica i ostvarenom povratku na području općine Kalesija u 2019.godini.

23. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2019/2020. godine.

24. Razmatranje i prihvatanje Informacije o aktinostima na prevenciji sprečavanja širenja koronavirusa COVID – 19.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: