Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2018.godinu (UŽIVO)

15:27 – Završena je 8.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

15:26 – Posljednja tačka dnevnog usvojena je i Informacija o završenoj školskoj 2016/2017.godini i upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija.

15:25 – Usvojen Nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu

15:19 – Zijad Kulanić (pomoćnik općinskog načelnika) – Zakon se koncipira na pružanju javnih usluga u javno-privatnom partnerstvu. Treba skrenuti pažnju predlagačima da je neophodno uskladiti zakone.  Zakon omogućava općinama da određene komunalne djelatnosti može ponuditi privatnom partneru.

15:18 –  u toku je razmatranje Nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu

15:14 – Usvojeni su Izvještaji o radu Skupština JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija i JP “Veterinarska stanica” – Kalesija

15:13 – Mujo Mujkić (GDS) – Zamilio bih predlagača da izađe za govornicu i da obrazloži Izvještaje.

15:12 – Hasiba Kurtić (SDA) – Predsjedavajući krši kodeks ponašanja pozivajući Komisiju za etički kodeks da reaguje. Iz sale smo izašli jer je Suljkanović izašao za govornicu i govorio nešto što nema veze sa Nacrtom budžeta.

15:11 – Nastavljena je sjednica

14:43 – PAUZA

14:41 – U toku je razmatranje Izvještaja  o  radu  i  poslovanju  u  2016.  godini  Skupština  Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija

14:38 –  Prilikom izjašnjavanja vijećnika  nisu usvojeni Izvještaji o radu UO Centra za socijalni rad Kalesija, UO JZU Dom zdravlja Kalesija i JU BKC Alija Izetbegović – Kalesija.

14:36 – Mujo Mujkić (GDS) – Zbog čega su povećana naknade članovima UO BKC “Alija Izetbegović”?

14:35 – U toku je razmatranje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2016. godini čiji je osnivač Općina Kalesija: JU “Centar za socijaln rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija

14:33 – Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2016. godini.

14:31 – Usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija

14:29 – Usvojen je Nacrt budžeta općine Kalesija za 2018.godinu, koji se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana

14:17 – Fikret Suljkanović (savjetnik općinskog načelnika) – Budžet neće biti smanjen za marku. Ostavjamo prostor građanima da učestvuju u kreiranju budžeta. Tendencija rasta prihoda, posebno od PDV-a će se nastaviti. Troškovi za plate radnika u općini nisu povećani. Riječ je da su pojedine Službe prešle u nadležnost načelnika. Našim dolaskom zatekli smo javašluk i neodgovornost. pogledajte kakvo je danas stanje u općini Kalesija. U Komunalcu smo uspjeli napraviti red i povećali broj korisnika za više od dvije hiljade. Riječ je o domaćinskom odnosu upravljanja budžetom. Napravljene su značajne uštede u budžetu općine Kalesija. U ovoj općini su nekad bili ljudi koji su imali lobiste koji su plaćani po 50 hiljada KM. Priča o Agenciji za razvoj je neophodna, jer nemamo kadrove koji će uraditi kvalitetne projekte. Još nismo identifikovali ekipu mladih momaka koji će raditi na projektima. Načelnik sa saradnicima je uspio obezbjediti sredstva za čišćenje i urešenje riječnih korita. Iz budžeta općine Kalesija finansirana je izgradnja fekalne mreže u Raincima, vodosnadbijevanje u Kovačevićima, Meškovićima i Dubnici. Nabavka radne mašine za potrebe JP Vodovod i kanalizacija, humano rješavanje pasa lutalica, nabavka gradskog sata, izgradnja zgrade za potrebe Vodovoda i kanalizacije, potpisni cjevovod Krušik, vodovod u Seljublju, sanaciju deponije komunalnog otpada, projektna dokumentacija za kružne tokove, dokumentacija za put Omega – Drvenice, regulacioni planovi… Na ime ovih projekata ioz budžeta je isplaćeno 1,1 milion KM.

14:15 – Nakon pauze, nastavljena je 8.redovna sjednica općinskog vijeća.

13:35 – PAUZA

13:33 – Adnan Kamerić (SDA) – Trebamo se zapitati zašto je Nacrt budžeta planiran u manjem iznosu?

13:29 – Mensur Hukić (NLSDž) – U rebalansu budžetu i u Nacrtu budžeta planirana su da se utroše sredstva ili da se prenesu ako se ne uradi ono što je planirano. Volio bih kada nikad ne bi prenijeli niti jednu marku. Načelnik nastoji sve da provede i realizira i vjerujem da će u skladu sa njegovim sposobnostima to biti realizirano. Kritikujete planirana sredstva za obilježavanje Nove godine u Kalesiji, a ne kritikujete da se u Sarajevu planira mnogo više novca za ove namjene.

13:28 – Dina Šmigalović (SDA) – kako mislite provesti javnu raspravu, da li će biti javne rasprave u MZ-a gdje nemate većinu?

13:25 – Galib Softić (SDP) – Nema potrebe za teškim riječima. Neki koji su do jučer bili ovdje sve je bilo u redu, za 15 dana ništa ne valja.

13:23 – Mujo Mujkić (GDS) – Uvidjevši da od općine i budžeta nema ništa građani se sami organiziraju. U Nacrtu budžeta niste ni marku planirali za izgradnju ambulante u Vukovijama. Slično je i u Jajićima gdje građani traže nove izvore za rješenje pitanja vodosnadbijevanja.

13:22 – Hasiba Kurtić (SDA) – Nije potrebno da građani Vukovija sami prikupljaju novac za izgradnju ambulante, već bi to trebala općina planirati u saradnji sa Domom zdravlja.

13:20 – Senad Šmigalović (SDP) – Građani Vukovija su prikupili sredstva i iskopali temelj za izgradnju ambulante. Građani Jelovog Brda su počeli pripreme za asfaltiranje i zbog toga treba planirati sredstva za ove namjene

13:17 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Ovdje je riječ o Nacrtu budžeta, koji će proći javnu raspravu na kojoj će biti primjedbi i sugestija građana. Agencija za razvoj još nije počela sa radom, ali su sredstva planirana. Ako sredstva ne budu potrošena mi ćemo taj novac prenijeti. Plata načelnika nije uvećana, već je riječ o reorganizaciji Službi kojom su Službi načelnika pripali i inspektori, zbog čega je došlo do povećanja stavke

13:11 – Hasiba Kutić (SDA) – Za projekte koji se trenutno realizuju obezbijeđena su sredstva sa viših nivoa vlasti. Dokle se stiglo sa projektom izgradnje puta Vukovije – Krivača? Opozicija je proteklu godinu bila neaktivna jer smo željeli načelniku dati priliku.

13:10 – Mensur Hukić (NLSDž) – Treba vidjeti šta su želje građana u MZ-a i na osnovu toga odrediti smjernice

13:08 – Senad Šmigalović (SDP) – Građani će na javnim raspravama iznijeti svoj stav. Moramo voditi računa o započetim projektima, poput ambulanti u Tojšićima i Vukovijama Donjim…

13:07 – Mujo Mujkić (GDS) – Očekujem da će se transparentnije prezentirati nacrt budžeta. Mislim da je drastičan pad budžeta za vise od dva miliona maraka. Koji su radnici dobili povećanje plate i stimulaciju u ovoj godini?

12:58 -Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) – Ukupna procjena prihoda je 7.9 miliona KM.Kapitalni transferi su planirani u iznosu od 400 hiljada KM. Najveći dio kapitalnih izdataka planiran je za infrastrukturu.

12:54 – Na redu je razmatranje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2018.godinu.

12:53 – Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija

12:52 – Mensur Hukić (NLSDž) – Sve to lijepo što je Mujkić ispričao ali nije realizovano do 2015.godine

12:51 – Mujo Mujkić (GDS) –  Krajem 2014.godine je sve bilo obezbjeđeno da parking servis počne sa radom

12:49 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ova Odluka ide ka unapređenju “Vodovoda”, kako bi ovo preduzeće najbolje funkcionisalo.

12:47 –  Mujo Mujkić (GDS) – Drago mi je da se počelo sa naplatom parking u Kalesiji. Trebalo da na ovim radnim mjestima dođe do zapošljavanja RVI I porodica šehida i poginulih boraca. Međutim, na sceni je političko zapošljavanje u parking servisu. Smatram da po Zakonu o fiskalnim sistemima jasno stoji da se za svaku uslugu ili robu mora izdati fiskalni račun. Mi u “Vodovodu” i “Komunalcu” ne dobijamo fiskalne račune.

12:45 – U toku je razmatranje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija

12:41 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, uz amandmane ovlaštenog predlagača i vijećnika Ramiza Baručića (SBiH)

12:36 – Jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače

12:30 – U toku je razmatranje Odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće na području općine Kalesija

12:29 – Usvojena je i Odluka o dopunama plana asfaltiranja i rekontrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini

12:28 – Jednoglasno je usvojena je Odluka o zonama sanitarne  zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Krušik”

12:27 –  Mensur Hukić (NLSDž) – Cilj donošenja ove Odluke je zaštita izvorišta Kršik i smatram da bi ovu Odluku trebali jednoglasno usvojiti.

12:25 – U toku je razmatranje prve tačke dnevnog reda: Odluka o zonama sanitarne  zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Krušik”

12:23 – Nastavljena je 8.redovna sjednica Općinskog vijeća

11:41 – PAUZA

11:40 – Usvojen je dnevni red 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

11:38 – Općinski načelnik je kao ovlašteni predlagač sa dnevnog reda povukao Odluku o osnivanju nove MZ Petrovice

11:37 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda. Općinski načelnik je predložio dopunu dnevnog reda:   Informacija o završenoj školskoj 2016/2017.godini i u upisu učenika, dopuna Plana asfaltiranja lokalnih puteva u 2017.godini i Zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera na izvorištu “Krušik. Usvojene su predložene dopune dnevnog reda.

11:30 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Odobrena su sredstva za projekat sanacije klizišta u Jajićima. Načelnik je raspisao javni poziv za izvođenje radova, na kojem je pobijedila firma “Džale iskop”. Izgradnja trotoara je finansirana od strane Federalne direkcije cesta, a općina Kalesija finansira izgradnju fekalne kanalizacije.

11:25 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Želio bih da vijećnici u Općinskom vijeću Kalesija rade u interesu građana. Zahvalio bih se građanima koji su pomjerili svoje ograde kako bi se izgradila pješačka staza od Rainaca Gornjih do Međaša

11:23 – Nakon pauze, nastavljena je 8.sjednica Općinskog vijeća Kalesija

11:00 – PAUZA

10:59 –  Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Na osnovu usvojene inicijative neće se moći ukinuti ili umanjiti paušal ali se pokreće postupak za promjenu Odluke o naknadama izabranih vijećnika.

10:57 – Usvojena je Inicijativa Kluba NLSDž (16 – ZA, bez glasova protiv i suzdržanih) da se ukine ili umanji paušal vijećnicima koji ne dolaze na sjednice Općinskog vijeća, a nemaju opravdanje za ne dolazak.

10:56 –  Hasiba Kurtić (SDA) – Inicijativa: Da se ukine paušal vijećnicima koji kao “klada” sjede a nikada se ne javljaju za govornicu

10:54 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijativa – da se ukine ili umanji paušal vijećnicima koji ne dolaze na sjednice vijeća

10:53 – Senad Šmigalović (SDP)- Inicijative: Da se javnio objavi revizorski izvještaj za budžetsku 2014. i 2015.godinu. Da se dostavi informacija za period 2008- 2016.godina koje su firme dobijale posao za infrastrukturne radove u Kalesiji putem neposredne pogodbe. Pitanje: Koje su firme izvodile radove 2014.godine (prilikom poplava i klizišta) šta je koja firma radila i kolika je vrijednost radova?

10:49 – Armin Hodžić (SBB) – Inicijativa: Da se kod OŠ Vukovije Gornje postave usporivači brzine. Pitanja: Šta je sa izgradnjom WC-a u centru Kalesije? Da li je bilo neprivalnosti prilikom izgradnje vodovoda u Hrasnu, da li je material plaćen i koja je firma potpisnik za neisporučeni materijal?

10:46 – Mensur Hukić (NLSDž) – Koliko je koštala nastrešnica iznad spomen obilježja u Kalesiji, ko je izvođač radova i po kojoj cijeni su izvršeni radovi?

10:44 – Adnan Kamerić (SDA) – Pitanja: Ko je i kako izvršio nasipanje kamena na parkinzima u Kalesiji I koliko je koštalo. Zašto se stalo sa projektom “Higijenski servis” u sklopu JP Veterinarska stanica Kalesija.

10:41 – Dina Šmigalović (SDA) – Pitanje: Da se dostave podaci o finansijskim transakcijama od 2.vanredne sjednice do danas?

10:39 – Mujo Mujkić (GDS) – Inicijative: Da se sa zapadne strane obilježe najmanje dva pješačka prelaza do ulaza u Kalesiju. Da se ukinu paušali za sve vijećnike i plata za načelnika ili da se načelniku maksimalno umanji plata. Pitanja: Da li je preduzeće Fis – Magnat dobio odobrenje za građenje koje mu je bilo osporavano u proteklim godinama? Kad će početi izgradnja ambulante u Tojšićima?

10:32 – Nihad Hamzić (GDS) – Kada će općina Kalesija preuzeti obavezu da se realizuje potpisani ugovor o sanaciji klizišta u Jajićima?

10:28 – Armin Karić (SDP) – Da se riješi problem prijevoza mještana Barčića, Jeginovog Luga i drugih naselja koja nemaju organizovani prijevoz putnika.  Da se u OŠ Memići obezbijedi proctor za roditelje koji dovedu djecu u školu a moraju čekati do kraja nastave. Na osnovu kojeg pravnog akta je Federalno ministarstvo pravde razmatralo navodno kršenje Poslovnika o radu? Na osnovu kojeg člana Poslovnika je određeno da vijećnici mogu prisustvovati sjednicama vijeća a da ne glasaju?

10:26 – Ramiz Baručić (SBiH) – Inicijative: Da se uputi zahtjev za iscrtavanje pješačkih prelaza u centru Kalesije, kod pekare i BP “Ina”. Da se riješi problem kanalizacije, čime je formirano “mini jezero” u Novom Naselju. Hoće li se raditi put Vukovije – Krivača?

10:18 –  Galib Softić (SDP) – Dvije inicijative i dva pitanja. Inicijative: Da se u MZ Tojšići u naselju Hidani izgradi autobusko stajalište. Da se u ulici žrtava genocida u Srebrenici poštuje Zakon o bezbjednosti saobraćaja, s obzirom na česta kršenja saobraćajnih propisa. Uraditi usporivače brzine, akko bi se spriječile neželjene posljedice. Pitanja: Zbog čega je obustavljeno numerisanje objekata po MZ-a? Dokle se stiglo sa radovima na mezarju u naselju Kundakovići (MZ Kikači)

10:12 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – Na prošloj sjednici vijeća sam postavio pitanje u vezi sa raspisivanjem tendera. Nisam dobio odgovor.

10:11 – Usvojen je i Izvod iz zapisnika sa 2.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija (15- ZA, 1 – Suzdržan)

10:10 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija (ZA – 16, bez glasova protiv i suzdržanih)

10:05 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) – Upozoravam Vas na porvredu Poslovnika o radu, prilikom sazivanja 2.redovne sjednice općinskog vijeća Kalesija. Pozivam Vas da spriječite kršenje Poslovnika, jer ćemo biti primorani tražiti reakciju nadležnih organa.

10:04 – Počela je 8.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, kojoj prisustvuje 25 vijećnika

10:00 – Očekuje se početak 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.


Predsjedavajući Enes Idrizović  za danas u 10 sati zakazao je 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se deset tačaka. Općinsko vijeće će, između ostalog, razmatrati Odluku o osnivanju nove mjesne zajednice Petrovice,  Odluku o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija. Pred vijećnicima će se naći i Nacrt budžeta općine Kalesija za 2018. godinu, Izvještaji o radu upravnih odbora i Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija za 2016. godinu.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje nove mjesne zajednice Petrovice.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2018.godine.
 6. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija.
 7. Razmatanje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2016. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2016. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:
 9. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 10. b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 11. c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2016. godini    Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija
 13. a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 14. b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
 15. Razmatranje Nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Dešavanja sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo u programu Radija Feral, a tekstualni dio (iz minute u minutu) na web stranici: radio-feral.ba

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: