Općinsko vijeće Kalesija danas razmatra Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu

13:14 – PREKINUTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

12:41 – PAUZA

12:39 – Nakon pauze, nastavljena je 22.redovna sjednica vijeća. Međutim, predsjedavajući Enes Idrizović je predložio novu pauzu zbog usaglašavanja stavova

11:53 – Na osnovu glasanja po ovoj Odluci vidljivo je da su narušeni odnosi u vijećničkoj većini. Naime, vijećnici SDP-a (njih 5) su bili suzdržani prilikom izjašnjavanja, tako da vijećnička većina sada ima 12 vijećnika.

11:51 – PAUZA

11:48 – Nije usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija. Za Odluku je glasalo 12 vijećnika, 14 vijećnika je bilo suzdržano dok niko nije bio protiv.

11:46 – Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Hrasno Gornje

11:43 – Usvojen je dnevni red 22.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

11:41 – U dnevni red je uvrštena dopuna: Odluka o davanju saglasnosti o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije

11:38 – Nakon pauze nastavljena je sjednica.

Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – u ime vlaštenog predlagača povlačimo  Izvještaj radu JP Centar za socijalni rad

10:56 – PAUZA

10:54 – Prijedlog dopune dnevnog reda: Odluka o davanju saglasnosti o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije

Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – U ime ovlaštenog predlagača povlačim tačku 7.

10:51 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

10:50 – Jednoglasno je usvojena inicijativa Ramiza Baručića da se obezbijede sredstva za sanaciju klizišta u Lipovicama.

10:48 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijative: Da općina Kalesija zatvori za saobraćaj ulicu u centru Kalesije od zgrade općine do Čaršijske džamije, kako bi se uredilo šetalište u centru grada. Da se izdvoje novčana sredstva za uređenje rijeke Spreča, kod mosta Sead Džafić.  

10:46 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Pitanje: da li građevinski poduhvati u i oko zgrade općine Kalesija posjeduju potrebne građevinsko-urbanističke dozvole? Ko je iz Službe načelnika premašio stavku za dnevnice u iznosu od 130%?

10:42 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Inicijativa da načelnik planira novčana sredstva za nastavak izgradnje društvenog doma mjesne zajednice u Hrasnu Donjem.

10:40 – Mujo Mujkić (Samostalni vijećnik) – Donosite paušalne procjene. Imate pravnu mogućnost da me tužite, ali nemojte koristiti govornicu da iznosite netačne informacije. Pitanja: po kojim kriterijima su raspoređene sredstva za objavu u medijima u iznosu preko 80 hiljada KM. Zbog čega je došlo do prekoračenja stavke? Kako su utrošena sredstva Agencije za razvoj općine Kalesija? Da li će općina i građani pretrpjeti posljedice od UNDP-a zbog nenamjenski utrošenih sredstva?

10:33 – Huso Atlagić (NLSDž) – Osudio bih komentar Muje Mujkića. Da li je tačna informacija da su bivši načelnik Nedžad Džafić i predsjedavajući Općinskog vijeća Esad Čanić pronevjerili sredstva u iznosu oko 60 hiljada KM koja su bila namijenjena za izgradnju vodovoda u Hrasnu.

10:29 – Ramiz Baručić (SBiH) – Da načelnik izdvoji 60 hiljada maraka za sanaciju klizišta u Lipovicama. Demant na komentar Muje Mujkića da je Ramiz Baručić prilikom pljačke izgubio noge. Posjedujem dokumentaciju nadležnih institucija da sam izgubio noge u ratnim dejstvima, od nagazne mine. Mujo Mujkić mi je otvorio bolne rane. Posjedujem Rješenja Ministarstva odbrane. Uostalom moj komandir Šemsudin Ćatić je prisutan danas u vijeću i sve zna u vezi mog ratnog puta

10:24 – Armin Karić (SDP) – da li se u ovoj godini planira izgradnja sportskog poligona u Dubnici? Da načelnik od banaka zatraži informaciju o povećanju provizija prilikom transakcije novca u pojedinim bankama

10:23 – Damir Džafić (SDP) – Inicijative: Da Direkcija cesta FBiH vrati u funkciju autobusku stanicu na Međašu. Da se table naseljenog mjesta Međaš vrate na granice Mjesne zajednice. Da se iscrta isprekidana linija na skretanja sa magistralnog puta u Ulicu Safeta Zulića u Saračima

10:19 – Senad Šmigalović (SDA) – Dobio odgovor da će se prilikom izrade rebalansa budžeta uzeti u obzir inicijative koje sam predložio na prethodnim sjednicama

10:18 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik)- očekivao sam da u odgovoru na postavljeno pitanje o zapošljavanjima u kalesijska javna preduzeća dobijem konkretne odgovore. Zamolio bih direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ da mi se dostavi atest na ugrađene cijeni na bunaru BK4.

10:13 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 21.redovne sjednice općinskog vijeća Kalesija

10:12 – Sjednici prisustvuje 25 vijećnika, 2 vijećnika su odsutna

10:10 – Intoniranjem himne BiH počela je 22.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (subota, 30. mart) dsa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 15 tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Izvještaj o radu općinskog načelnika i pravobranilaštva i kalesijskih javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu,  kao i Izvještaj o izvršenju budžeta i  troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2018. godinu. Na ovoj sjednici razmatrat će se Odluka o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Hrasno Gornje i Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija. 

Općinsko vijeće Kalesija još će razmatrati  Odluku o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno – socijalno stanovanje i Odluku o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se graditi u okviru CEB-II Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” – Podprojekat općina Kalesija.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Hrasno Gornje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno – socijalno stanovanje.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se graditi u okviru CEB-II Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” – Podprojekat općina Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima raspodjele poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi “Stari MUP” Kalesija i poslovnoj zgradi “DOM MLADIH” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018.godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2018.godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2018. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2018.godine: 

a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.                                   

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2018. godini čiji je osnivač općina Kalesija:

a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2018/2019. godine.

16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1.-31.12.2018.godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: