Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2019.godinu

15:42 – ZAVRŠENA JE 25.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

15:42 – I kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2018.godinu

15:34 – Vijećnici su usvojili Izvještaj o stanju preliminarne štete od poplava koje su se dogodile na području općine Kalesija u periodu od 04.06.2019.godine do 07.06.2019.godine

15:30 – Vijećnici su prihvatili Plan jesenje sjetve za 2019 godinu. 

15:29 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Kalesija Gornja na zaključenje ugovora o dodjeli u zakup građevinskog zemljišta

15:22 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija

15:05 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

15:02 – Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini

14:55 – Usvojena je Odluka o o formiranju Mjesne zajednice Hrasno Gornje.

14:52 – Općinsko vijeće Kalesija je dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija razrješilo Nermina Mušanovića iz Tojšića, a na ovu poziciju je imenovana Amina Gutić iz Tuzle.

14:49 – Za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija imenovana je Elvira Mehmedović iz Dubnice.

14:48 – Općinsko vijeće je usvojilo Odluku kojom je Halil Aščić ponovo imenovan za općinskog pravobranioca

14:45 – Nakon pauze, nastavljena je 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija

13:00 – PAUZA

13:00 – Usvojena je Odluka o rebalansu budžeta za 2019.godinu

12:06 – U toku je razmatranje Odluke o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2019.godinu. Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) je u obrazloženju Odluke, između ostalog, rekao : predlaganje izmjena i dopuna budžeta za 2019.godinu izvršeno je iz  slijedećih razloga : povećanje poreznih prihoda za 26,42%, povećanje neporeznih prihoda za 9,70%, povećanje kapitalnih primitaka za 73,04% i povećanje Kapitalnih transfera za 35,59%. Rast ukupnih prihoda i primitaka predviđa se za 22,56% ili u apsolutnom iznosu za 2.396.237 KM. Povećanjem priliva u budžet izvršene su korekcije kod rashoda i izdataka tako što su povećani tekući rashodi i kapitalni izdaci za 18,93%. Na osnovu svih navedenih korekcija raspoloživa sredstva za 2019.godinu povećana za 2.166.702 KM, tako da u ovom prijedlogu iznose 13.612.564 KM. Obzirom da su obezbijeđena nova sredstva za ista je potrebno odrediti namjenu trošenja zbog čega se i pristupilo izradi ove odluke o izmjeni i dopuni budžeta. Povećanje raspoloživih sredstva je manje za 229.535 KM od povećanja prihoda i primitaka zbog manjeg prenosa viška prihoda iz predhodne godine od planiranog. Nove stavke: čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaja – 600 hiljada KM, izgradnja puta za povratničko naselje Zelina – 128 hiljada KM, izgradnja vodovoda u MZ- Memići, Rainci Gornji i Hemlijaši – 97,5 hiljada KM, kanalizacija Tojšići – 40 hiljada KM, sanacija svlačionice FK Rainci Donji i vodovod Kalesija Gornja i Muratovići po 45 hiljada KM.

11:42 – Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.

11:40 – Nastavljena je sjednica

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Hrasno Gornje.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2019 godinu. 
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Kalesija Gornja na zaključenje ugovora o dodjeli u zakup građevinskog zemljišta
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju preliminarne štete od poplava koje su se dogodile na području općine Kalesija u periodu od 04.06.2019.godine do 07.06.2019.godine.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2018.godinu.

11:17 – PAUZA

11:17 – Usvojen je dnevni red 25.sjednice Općinskog vijeća

11:16 – Na prijedlog općinskog načelnika usvojene su dopune dnevnog reda: Saglasnost o prodaji neizgrađenog građevinskog građevinskog zemljišta putem licitacije, Izmjena cjenovnika vode za piće i Saglasnost Kalesiji Gornjoj za dodjelu u zakup građevinskog zemljišta

11:12 – Inicijativa Mujo Mujkić da se ispitaju nepravilnosti na stočnom groblju u Kalesiji Gornjoj nije usvojena. Nije usvojena ni inicijativa Fadila Alića da se obustavi eksproprijacija zemljišta OŠ Kalesija. Usvojena je inicijativa Fadila Alića da se kladionice ne smiju nalaziti u blizini od 100 metara od školskih i vjerskih objekata. Također, usvojena je inicijativa da se na brdu Vis postavi zastava sa ljiljanima i cvijet Srebrenice.

11:03 – Obraćanje načelnika općine Kalesija Seada Džafića: Uređenje puta Karovine – Jajići. Iz bezbjedonosnih razloga smo se odlučili da obilježavanje godišnjice bitke na Lisači vrši putem preko Jajića, jer smo prošle godine na putu našli minu. Podržavam inicijativu Fadila Alića da se kladionice ne budu u blizini škola i vjerskih objekata. Bivši načelnik Rasim Omerović i vijećnici su donijeli odluku i odredili lokaciju za stočno groblje u Kalesiji Gornjoj. Groblje nije bilo uređeno i mi tek sada pristupamo uređenju groblja. Nije tačno da nisam primio građane Kalesije Gornje. Niko mi se nije obratio za prijem. Struka će dati mišljenje o pretovatnoj stanici i lokaciji. Za stanje u „Komunalcu“ kriva je prethodna vlast, a ne ova.

10:57 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Koliko je osoba uposleno organu uprave, kalesijska javna preduzeća i institucija u periodu 2004 – 2016.godine, da li su provedeni javni oglasi i koliko je uposlenih osoba u bliskoj rodbinskoj vezi sa tadašnjim čelnicima općine Kalesija i SDA? Da li vijećnik Mujo Mujkić bio u sukobu interesa s obziromda je njegova firma dobivala određene poslove koje je raspisvala općina Kalesija u periodu 2012 – 2016.godina?

10:55 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Pitanja: U kojoj fazi je realizacija projekata za krućne tokove Hidani i Kalesija Gornja? Zašto su skinuta sredstva iz budžeta za izgradnju spomen obilježja na Lisači?

10:48 – Adnan Kamerić (SDA) –  Pitanja: Da su premašena sredstva u budžetu za određene projekte? Zašto se ne ažurira web stranica općine Kalesija? Ko je nadležan za rješenje pitanja pasa lutalica na području općine Kalesija?

10:45 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijativa: Da na Visu postavi zastavu sa ljiljanima. Pitanje: Da li vijećnik u OV može postaviti pitanje i odmah davati odgovor, pretpostavke, mišljenja…?

10:43 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – je li donesena Odluka o prestanku vanrednog stanja na području općine, koja je proglašena usljed elementarnih nepogoda u junu 2019.godine? Da li ovdje sjede ljudi kojima odgovara vanredno stanje? Na koji način su realizirani projekti uređenja poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala u saradnji sa MPŠiV TK za 2017. i 2018. godinu?Je li formirana rang-lista korisnika po „Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja“? Ukoliko jeste, da li bi se neko od odgovornih udostojio da istu obznani vijećnicima i stanovništvu Općine?

 Inicijative: Da Federalna direkcija cesta počne ispunjavati makar ono za šta su se sami opredjelili ukoliko ne mogu udovoljiti nijednom našem zahtjevu! Nakon više inicijativa koje su išle ka Federalnoj direkciji cesta, a u smislu obilježavanja isprekidanom linijom skretanja ka ulici Safeta Zulića, kao i pješačkog prijelaza u naseljenom mjestu Sarači, na prethodnoj sjednici od Direkcije smo dobili “obećanje” da će pri narednom istrtavanju to biti i učinjeno. Međutim, 29.6.2019. godine, kada su radnici iscrtavali
horizontalnu signalizaciju, ispostavilo se da nema koordinacije između onih koji odlučuju u Direkciji i onih koji izvode radove. Nadamo se da će na Vaše mjesto doći neki bolji menadžeri i radnici.

10:33 – Nihad Hamzić (samostalni vijećnik) – koliko pomoćnika ima, a koliko Službi u općini Kalesija? Kad je rađeno uređenje pristupnog puta stočnom groblju i na koji način su plaćeni radovi?

10:32 – Rašid Vildić (BPS) – Koje godine je donijeta Odluka o uređenju stočnog groblja u Kalesiji Gornjoj, koliko sredstava je uloženo…?  Koje godien je regostrovana sanitarna deponija Crni vrh i zbog čega se otpad počeo odvoziti tek dolaskom načelnika Seada Džafića?

10:25 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Da se u što kraćem roku Tužilaštvu uputi dopis da preispita saglasnost za korištenje stočnog groblja u Kalesiji od strane preduzeća Bingo Tuzla. Tražim da se uputi dopis MUP-u i Tužilaštvu da preispita saglasnost. Stočno groblje se može koristiti samo u skladu sa zakonom. Pitanje: Zašto nisu završeni radovi na dionici puta od Olanovice do TC Piemonte?  Ako je kružni tok „podvaljen“ šta poduzeto da se kazne odgovorni, kolika je šteta za budžet općine Kalesija?

Nakon intoniranja himne BiH i učenja fatihe žrtvama srebreničkog genocida, počela je 25.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je za danas ( petak 12. jula) 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći 10 tačaka. Pred vijećnicima će se, između ostalog,  naći Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu, Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija. Pred vijećnicima će se još naći Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija, Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, Odluka o formiranju Mjesne zajednice Hrasno Gornje. Na ovoj sjednici još će se razmatrati Odluka o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini, Plan jesenje sjetve za 2019 godinu, Izvještaj o stanju preliminarne štete od poplava koje su se dogodile na području općine Kalesija u periodu od 04.06.2019.godine do 07.06.2019.godine, kao i Informacija o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2018.godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Hrasno Gornje.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2019 godinu. 
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju preliminarne štete od poplava koje su se dogodile na području općine Kalesija u periodu od 04.06.2019.godine do 07.06.2019.godine.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2018.godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.