Općina Kalesija: Javni konkurs za izgradnju tri kuće

Na osnovu člana 4. Odluke raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, vlasnicima uništenih stambenih objekata prirodnom nesrećom broj: 02-05-2-3828/14 od: 14.10.2014. godine, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava za izgradnju stambenih Kalesija na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće, broj: 01-14-10/14 od 04.09. 2014. godine i broj: 02/1-14-22389/14 od 30.09.2014. godine, Općinski načelnik, raspisuje

 

                                                        J A V N I    K O N K U R S

 

  1. Predmet javnog konkursa

 

Predmet ovog javnog konkursa je raspodjela sredstava za pomoć u izgradnji uništenih stambenih objekata, koji su bili vlasnici stambenih objekata  na području općine Kalesija, (pravni ili faktički) u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 15.05.2014. godine,

Sredstva je obezbijedio Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji je dodijelio sredstva Tuzlanskom kantonu. Sukladno tački 2. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, dodjeli i usmjeravanju sredstava nastradalim područjima Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće (Odluka broj: 01-14-10/14 od 04.09.2014. godine i broj: 02/1-14-22389/14 od 30.09.2014. godine), raspoređena su po općinama Tuzlanskog kantona sredstva namijenjena za izgradnju stambenih objekata za porodice čiji su stambeni objekti UNIŠTENI usljed prirodne nesreće, tako da je Općini Kalesija za ukupno 3 (tri) korisnika dodijeljen iznos od 107.300,00 KM (slovima: stosedamhiljadatristotine KM) pri čemu je pojedinačna vrijednost bespovratnih sredstava po jednom korisniku 35.700,00 KM (slovima: tridesetpethiljadasedamstotina KM).

 

            2.Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

 

Korisnici sredstava po ovom javnom konkursu su vlasnici (pravni ili faktički) stambenih objekata koji su uništene prirodnom nesrećom uzrokovanom obilnim kišnim padavinama od  vremena proglašenja prirodne nesreće, odnosno dana 15.05.2014. godine

 

3.Uslovi koje podnosioci prijave moraju ispunjavati

 

Pravo na učešće po osnovu ovog javnog konkursa, imaju lica, koja ispunjavaju slijedeće uslove:

3.1.da su bili vlasnici stambenih objekata, (pravni ili faktički) u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 04.05.2014. godine.

3.2.imali državljanstvo BIH i prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Kalesija na dan 15.05.2014. godine

            3.3. da je odlukom nadležne komisije za procjenu šteta utvrđeno, da je stambeni objekat iz tačke 1. ovog stava, uništen prirodnom nesrećom proglašenom na području općine Kalesije 15.05.2014. godine i da se ne može koristiti za stanovanje;

Pod stambenom zgradom u smislu ovog Konkursa podrazumjeva se objekat namijenjen za stanovanje i koji je bio uništen prirodnom nesrećom, i u kojem su u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće pravni i faktički vlasnik objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, imali prijavljeno mjesto prebivališta. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član porodičnog domaćinstva vlasnika uništene stambene zgrade iz predhodnog člana ovog Konkursa. Ako objekat ima više suvlasnika i više domaćinstava, pravo na pomoć u smislu ovog Konkursa može ostvariti samo jedan od suvlasnika uništene stambene zgrade.

4.Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu 

 

Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ovog Konkursa je slijedeća:

4.1.dokaz o državljanstvu (ovjerena foto-kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu);

4.2.dokaz o vlasništvu (pravnom ili faktičkom) na uništenoj stambenoj zgradi na području općine Kalesija na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (z.k.izvod, izvod iz posjedovnog lista ili drugi dokumenat koji može poslužiti kao dokaz o vlasništvu);

4.3.kopija zapisnika Općinske komisije za procjenu šteta o pričinjenoj šteti u iznosu od 100% na stambenoj zgradi podnositelja zahtjeva, odnosno u kojem je navedeno da je objekat potpuno uništen;

4.4.ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podnosilac zahtjeva i punoljetni članovi porodičnog domaćinstva imali mjesto prebivališta u uništenoj stambenoj zgradi na dan 04.05.2014. godine ;

4.5.ovjerena kućna lista

4.6.uvjerenje JU Centar za socijalni rad (za korinsike stalne novčane pomoći i osobe u stanju socijalne potrebe)

4.7.uredno popunjen zahtjev na prijavnom obrascu

 

Dokazi iz tačke 3,  i 6. ovog Konkursa će biti pribavljeni po službenoj dužnosti od Općinske komisije za procjenu šteta (tačka 3) i JU Centar za socijalni rad (tačka 6.).

U slučaju sumnje o ispunjavanju uvjeta iz tačke 4. ovog Konkursa, od nadležnog organa uprave za vođenje evidencije o prebivalištu, provjerit će se izjava iz tačke 4. predhodnog stava ovog člana ili provjera izvršiti na drugi pogodan način.

 

5.Osnovni kriteriji odabira 

 

Osnovni kriteriji odabira određeni su Odlukom o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, vlasnicima uništenih stambenih objekata prirodnom nesrećom i koji posjeduju odobrenje za građenje

 

  1. Kontrola

 

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, davalac sredstava je ovlašten da izvrši provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava.

 

  1. Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs

 

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava FEDERALNOG FONDA za izgradnju stambenih objekata “, na slijedeću adresu:

 

OPĆINA KALESIJA, Komisija za provođenje Javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće. Ul.Patriotske lige broj 15, Kalesija.

 

 

Zainteresirani su dužni da prijavu na Javni konkurs i tražene dokumente dostave Komisiji za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, vlasnicima uništenih stambenih objekata prirodnom prirodnom nesrećom u roku od 8 dana  dana objavljivanja konkursa u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati.

 

  1. Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći

 

Ovaj rok ne može biti duži od 15 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kontakt osoba:  Mirsada Džinović,Telefon: 631-259

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3828/14

Kalesija, 14.10.2014. godine                                                                         Rasim Omerović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: