Nastavak 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija (UŽIVO)

16:42 – Završen je nastavak 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

16:41 – Usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2016. godinu.

16:40 – Usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije  o  implementaciji  aktivnosti  na  sistematskom  ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije

16:39 – Usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija

16:38 –  Usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.

16:37 – Usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.

16:35 – Usvojen je  Program rada Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.07.2017. godine.

16:34 – Mensur Hukić zahvaljujem se kolegama vijećnicima koji su podržali prijedlog za izdvajanje dnevnica za liječenje Ajle Turić iz Prnjavora.

16:33 – Nastavljena je 7.redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija

16:00 – PAUZA

15:59 – Huso Atlagić (NLSDŽ) – Podrša prijedlogu Mensura Hukića. Ukoliko neko od vijećnika ima protiv nekih odluka trebaju doći i izjasniti se. Također, ima vijećnika koje sam vidio jednom ili dva puta na sjednicama ali uzimaju paušale

15:58 – Senad Šmigalović (SDP) – Općinsko vijeće je do 7.redovne sjednice radilo u interesu građana općine Kalesija. Klub SDP-a će podržati prijedlog Mensura Hukića i odričemo se današnje dnevnice u korist liječenja oboljele Ajle Turić iz Prnjavora

15:56 – U toku je razmatranje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.07.2017. godine.

Mensur Hukić (NLSDŽ) – Možemo biti relativno zadovoljni, s tim što pozivam vijećnike koji danas nisu prisutni da se uključe u rad općinskog vijeća Kalesija. Predložio da se svi vijećnici odreknu dnevnice u ime oboljele sugrađanke iz Prnjavora.

15:54 –  Usvojen je i Program rada Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija za 2017. godinu.

15:53 – Usvojen je Programa  zimskog  održavanja  lokalnih  i  nekategorisanih  puteva  na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine

15:52 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Traktori će omogućiti ulazak u uže puteve i imat ćemo sigurno bolje održavanje puteva ove zime

15:50 – Mensur Hukić (NLSDŽ) – Putevi će ove zime biti znatno bolje očišćeni. Svaki put će biti očišćen i uređen, bez obzira na kategoriju, jer ćemo imati i dodatnu mehanizaciju.

15:48 –  Galib Softić (SDP) – da se u Program uvrsti put Kalesija Gornja – Delići

15:47 –  Senad Šmigalović (SDP) – Ove sezone ćemo imati mnogo bolje i brže održavanje puteva, jer su planirana sredstva za kupovinu dva traktora

15:46 – U toku je razmatranje Programa  zimskog  održavanja  lokalnih  i  nekategorisanih  puteva  na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine. Zijad Kulanić – ne prihvata se amandman kluba SDA, a sva naseljena mjesta u kojima žive lica koja idu na dijalizu imaju prioritet prilikom zimskog održavanja puteva

15:44 – Vijećnici su usvojili Odluku o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini, Odluku o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini i Plan jesenje sjetve za 2017 godinu

15:42 – Armin Karić (SDP) – sa ove dvije odluke smo osigurali sredstva od oko 200 hiljada KM podrške poljopirvrednim proizvođačima na području općine Kalesija

15:41 – Elvir Brkić (Samostalni vijećnik) – dokaz za izvršna vlast razmišlja o poljoprivrednicima. Pozvao bih poljoprivrednike koji nisu izmirili svoje obaveze da to učine u narednim danima

15:40 – Senad Šmigalović (SDP) – Ovo je minut do 12 da imaju sredstva za gorivo i sjetvu. Izražavam zabrinutost zbog ostalih kolega koji se nisu udostojili doći na sjednicu i dati podršku ovakvoj odluci.

Armin Karić (SDP) – sa ove dvije odluke o podršci poljoprivrednicima smo osigurali sredstva od oko 200 hiljada KM podrške

15:39 – Mensur Hukić (NLSDŽ) – Odluka je podrška poljoprivrednim proizvođačima, zakupcima poljoprivrednog zemljišta. Nadamo se da će Odluka pomoći poljoprivrednicima da prevaziđu probleme nastalih usljed suše ove godine.

15:36 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu

15:33 –  Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija

15:32 –  Usvojena je Odluka  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  Javne  zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija

15:31 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.

15:30 –  Mensur Hukić (NLSDŽ) usvjanjem ove odluke otvaraju se nove mogućnosti za potencijalne investicije, izgradnju poslovnih objekata i upošljavanje novih radnika na području općine Kalesija. Odluka je dokaz kako načelnik sa službama vodi računa o privrednom razvoju općine Kalesija

15:27 –  U toku je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.

15:26 – Jedoglasno su usvojene Odluka o  izmjenama  Odluke o  osnivanju  Javne  ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

15:22 – Sa 14 vijećnika ZA usvojena je Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2017.godinu.

15:17 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika nisu usvojeni amandmani SDA, BPS-a, Nihada Hamzića, Damira Husića i Kluba GDS-a

15:10 –  Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – ne prihata se niti jedan amandman. Dijelovi nekih amandmana će u ime ovlaštenog predlagača biti uvršteni. Asfaltiranje lokalnih puteva umanjuje se za 28 hiljada KM, a ovaj novac se prebacuje za sanaciju krova OŠ u Memićima, renoviranje ambulante u Gojčinu, popravka puta u Mahmutovićima, renoviranje i izgradnja ulične rasvjete u naselju Hemlijaši.

15:07 –  Armin Karić (SDP) – Žao mi je što sjednici nisu prisutni ostali vijećnici kako bi suprostavili argumente o legalnosti današnje sjednice. Smatram da se radi o politizaciji, koja ne doprinosi boljitku građana općine Kalesija.

15:05 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDŽ) – Općinski načelnik i Službe su obezbijedili dodatna sredstva koja trebaju biti raspoređena. Radi se o pozitivnim pomacima za razvoj lokalne zajednice. Podržavam budžet i nadam se da će i drugi vijećnici uvidjeti da na ovaj način ne doprinose dobru građanima općine Kalesija.

14:53 – PAUZA

14:49 –  Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – razlozi za donošenje budžeta su povećanje prihoda i nova organizacija u Organu uprave. Rebalansirani budžet općine Kalesija iznosi 10.006.714 KM i viši je za 306.983 KM, u odnosu na ranije usvojeni budžet za 2017. godinu, koji je iznosio 9.699.731 KM. Prihodi od poreza učestvuju sa 46,89%, neporezni prihodi sa 13,20%, tekući transferi i donacije sa 9,04%, kapitalni transferi sa 7,51, kapitalni primici sa 1,20%, prihodi posebnog računa 1,83% i preneseni višak prihoda iz predhodne godine 20,32%.

U skladu sa raspoloživim sredstvima izvršena je raspodjela rashoda po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Sredstva za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih smanjeni su za 6,84%, a doprinosi poslodavca za 8,45%. Smanjenja na ovim pozicijama su iz razloga ne popunjenosti općiskih skužbi sa zaposlenicima.

Izdaci za materijal sitan inventar i usluge povećani su za 5,75%, tekući transferi i drugi tekući izdaci povećani su za 3,74%, kapitalni transferi su povećani za 6,34%, izdaci za nabavku stalnih sredstava talkođe su povećani za 11,77% i povećani su izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama za 5,50%.Ukupno povećanje svih izdataka iznosi 3,16% ili u apsolutnom  iznosu za 306.983,00KM.

Kod izdataka za materijal i usluge uvedene su nove stavke: Izdaci za obilježavanje nove godine na otvorenom u iznosu od  20.000,00KM i unajmljivanje zemljišta ( sredstva za povrat uplaćenog zakupa poljoprivrednim proizvođačima) u iznosu od 65.000,00KM, sanacija klizišta u Džafićima u iznosu od 10.0000,00KM i izrada projekta klizišta Kikači (Mujanovići) u iznosu od 5.000,00KM.

Kod tekućih transfera povećana su sredstva centru za socijalni rad u iznosu od 6.000,00KM , Izbornoj komisiji za 4.000,00 zbog izmjene propisa i izvršen preračun sredstava za finansiranje političkih partija zbog formiranja novih klubova u općinskom vijeću Kalesija.U dijelu kapitalnih transfera uvedene su nove stavke: škola Vukovije – zamjena parketa u sportskoj hali u iznosu od 12.000,00KM i vodovod Bulatovci u iznosu od 7.000,00KM. U ovoj grupi povećana su sredstva za adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama za 25.000,00KM. U okviru nabavke stalnih sredstava uvrštena je nova pozicija za unapređenje proizvodno-poslovne zone u Ćeteništima (Kalesija Gornja) u iznosu od 140.300,00KM i  obezbjeđena su  sredstva za nabvku dva traktora u iznosu od 60.000,00KM. U ovom dijelu su povećana sredstva na pozicijama: hidrogeološka istraživanja pitkih i podzemnih voda za 12.000,00KM i izrada potisnog cjevovoda Krušik – Rezervoar Džafići u iznosu u iznosu od 30.000,00KM

14:41 – Prva tačka dnevnog reda je Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.

14:41 – Usvojen je dnevni red nastavka 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

14:36 – Predsjedavajući vijeća Enes Idrizović je otvorio nastavak 7.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija. Sjedinici prisustvuje 14 vijećnika. Odustno je 13 vijećnika

14:34 – Očekuje se početak nastavka 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Novi predsjedavajući Enes Idrizović (NLSDŽ) zakazao je nastavak 7.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

Nastavku sjednice neće prisustvovati vijećnici opozicionih stranaka. Iz SDA i GDS-a su izdali saopćenja za javnost u kojima naglašavaju da neće prisustvovati, kako navode, nelegalnom nastavku prekinute 7. redovne sjednice koju je za danas sazvao nelegalno izabrani predsjedavajući Općinskog vijeća, dok se ne očituju nadležne institucije od kojih je zatražena reakcija.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se  18 tačaka, od kojih je najznačajnija Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za ovu godinu.

Pred vijećnicima će se naći i Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu i Odluka  o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.

Općinsko vijeće će na nastavku sjednice, između ostalog, razmatrati i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini.

Podsjećamo, Jasmin Osmančević, zamjenik predsjedavajućeg je, prije usvajanja dnevnog reda, prekinuo 7.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija (30.septembar). U međuvremenu je vijećnička većina (14 vijećnika) okupljena oko općinskog načelnika održala 2.vanrednu sjednicu vijeća (2.oktobar) na kojoj je za novog predsjedavajućeg izabran Enes Idrizović iz Nezavisne liste Sead Džafić. Vanrednoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici opozicionih stranaka u Općinskom vijeću.

 

     DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.
 2. Razmatranje i  donošenje  Odluke o  izmjenama  Odluke o  osnivanju  Javne  ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 5. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  Javne  zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.
 8. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini.
 10. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2017 godinu.
 11. Razmatranje i donošenje  Programa  zimskog  održavanja  lokalnih  i  nekategorisanih  puteva  na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Programa rada Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija za 2017. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.07.2017. godine.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje  Informacije  o  implementaciji  aktivnosti  na  sistematskom  ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2016

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: