Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2016/2017. godini u iznosu od po 100 KM mjesečno, koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2017. godine.

Pogledajte kompletan tekst konkursa za dodjelu stipendija:

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 14.Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/10 i 10/10), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 9/15) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2017 godini, broj: 02-05-2-693/17, od 20.01.2017. godine, Općinski načelnik, dana 20.01.2017. godine,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2016/2017. godini

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2016/2017. godini u iznosu od po 100 KM mjesečno, koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2017. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su redovni studenti I i II ciklusa na jednom od Univerziteta u Bosni i Hercegovini
 • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
 • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca
 • da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 • da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti  sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
 2. Uvjerenje o položenim ispitima u prethodnoj godini,
 3. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstva od I-IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 5. Prijavu mjesta prebivališta i kopiju lične karte (ovjerena kopija),
 6. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 7. Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ovjerena od nadležnog organa)
 8. Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:
  • za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija,
  • za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,
  • za nezaposlene demobilisane borce – Uvjerenje Odjeljenja za odbranu o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti,
  • za ostale nezaposlene – Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti,
  • za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini plaće i zadnji ček od penzije,
 1. Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva                  tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
 2. Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini.

Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15.75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: