JP “Vodovod i kanalizacija” – Kalesija: Oglas za prijem radnika na određeno vrijeme

 

Na osnovu odredbi člana 40. Statuta JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, prečišćen tekst br. 2-38-578/16, člana 10. Pravilnika o radu preduzeća broj:3-31.3-289/17 od 16.06.2017 godine, br.3-37.1-358/17 od 10.07.2017 godine i br. 3-25-161/18 od 19.03.2018 godine i Odluke o raspisivanju javnog Oglasa za popunu radnih mjesta  broj: 3-27.1-177/18 od 26.03.2018. godine, Uprava preduzeća  r a s p i s u j e:

 

               JAVNI  OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme

TEHNIČKI SEKTOR PREDUZEĆA

Služba za evidenciju, odnose sa korisnicima i izgradnju preduzeća

            I.Radno mjesto:

 1. Rukovaoc građevinske mašine – 1. izvršilac, na period od 6 mjeseci
 2. Opis poslova radnog mjesta:
 • Rukuje svim građevinskim mašinama koje su preduzeću na raspolaganju;
 • vrši sva održavanja i popravke mašina iz djelokruga struke
 • redovno podmazivanje mašina i priprema svih za različite vremenske uslove
 • vodi evidencije o stanju mašina,radnom učinku,potrošnji goriva i maziva i o tome redovno izvještava pretpostavljene;
 • brine se o redovnom  održavanju i popravki radnih mašina,
 • brine o redovnom servisiranju i tehničkim pregledima  građevinske mehanizacije preduzeća,
 • radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
 • Za opisane poslove i radne zadatke odgovoran je  rukovodiocu službe za izgradnju.
 • U skladu sa zakonom i pravilnikom o radu, poslodavac može rasporediti radnika na obavljanje drugih poslova            

            III. Opći uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban.
 4. Posebni uslovi:

Kandidat mora pored općih uslova ispunjavati i posebne uslove:

 • da ima srednju stručnu spremu, III stepen KV rukovaoc građevinske mašine;
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva,
 • da posjeduje znanja i vještine u rukovanju radnim mašinama

 

SEKTOR OPŠTIH, PRAVNIH I FINANSIJSKIH POSLOVA

Služba knjigovodstveno finansijskih poslova,

I.Radno mjesto:

 1. Inkasant– 1. izvršilac, na period od 6 mjeseci
 2. Opis poslova radnog mjesta:
 • vrši kontrolu i očitavanje vodomjera,
 • vrši usklađivanje stanja vodomjera sa blagajnom(popis),
 • vrši kontrolu potrošnje,
 • vrši naplatu potraživanja na terenu,
 • učestvuje u isključenjima neredovnih platiša bespravnih korisnika po nalogu ovlaštenog lica,
 • vrši podjelu računa, opomena i dostavu drugih pismenih obavijesti korisnicima usluga,
 • dostavlja izvještaj o neredovnim platišama i potrošačima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.
 • U skladu sa zakonom i pravilnikom o radu, poslodavac može rasporediti radnika na obavljanje drugih poslova.

III. Opći uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban.
 1. Posebni uslovi:
 • da ima srednju stručnu spremu, IV ili III stepen, tehničkog ili opšteg smjera;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru

 

 Podnošenje prijava i potrebni dokumenti:

Uz potpisanu prijavu kandidata, koja treba da sadrži naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon; potrebno je dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diploma o završenoj SSS,
 4. potvrda ili uvjerenje, kao dokaz o radnom iskustvu
 5. dokaz o osposebljenosti za rad na računaru (za radno mjesto Inkasant)
 6. dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,
 7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (naknadno dostavljaju kandidati koji budu izabrani).

(Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji)

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) od dana objave na lokalnim web portalima nkp.ba, ntv.ba, infoplus.ba, radio-feral.ba i na web stranici preduzeća.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija će odbaciti, o čemu će obavijestiti podnosioce takvih prijava.

Prije utvrđivanja prijedloga o izboru kandidata,komisija za izbor će za obje pozicije, odnosno oba radna mjesta, sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, obaviti usmenu provjeru znanja(intervju), a potom za radno mjesto Rukovaoc građevinskih mašina i dodatnu praktičnu provjeru znanja i vještina pri radu na radnoj  mašini, a za radno mjesto Inkasant praktičnu provjeru znanja pri radu na računaru (Micrsoft office).

O mjestu i vremenu provjere znanja(intervju), kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, će biti blagovremeno obavješteni.

U slučaju podjednako rangiranih prijavljenih kandidata, prednost ima kandidat, pripadnik boračke populacije ili pripadnik porodice boračke populacije (“Zakon o dopunskim pravima boraca/branitelja” Sl. novine TK” br: 5/12, 5/14 i 12/16).

Uprava preduzeća će sve uspješne kandidate obavijestiti o rezultatima Oglasa, najdalje u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata, odnosno Odluke o prijemu kandidata u radni odnos.

Nakon donošenja Odluke o prijemu kandidata u radni odnos, prije zaključenja ugovora o radu primljeni kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 30 dana, kojim se potvrđuje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su primljeni.

Prijave se podnose neposrednom predajom na protokol preduzeća ili putem pošte na adresu:   JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija”d.o.o. Kalesija ul. Patriotske lige bb. 75260 Kalesija.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: