Fudbalski klubovi “Mladost” Kikači i “Bosna” Kalesija dobili na korištenje stadione

Općinsko vijeće Kalesija je na 7.redovnoj sjednici donijelo Odluku o dodjeli upravljanja i korištenja stadiona u Kikačima Fudbalskom klubu „Mladost“ Kikači i Odluku o dodjeli upravljanja i korištenja gradskog stadiona u Kalesiji Fudbalskom klubu „Bosna“ Kalesija.

Stadioni su dodjeljeni na upravljanje i korištenje u periodu od 10 godina.

Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne ‘’Masle’’ u Gornjim Vukovijama.

Odlukom o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne ”Masle” u Gornjim Vukovijama (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.7/16) utvrđeni su način, uslovi i početna cijena dodjele u zakup nekretnine u površini od 14.000 m² koja je dio parcele označene sa k.č. br. 1379 zvana ”Dubrave” u naravi ostalo neplodno zemljište ukupne površine 28.216 m². U navedenoj Odluci utvrđena je početna cijena po kojoj će se vršiti javno nadmetanje-licitacija za zakup predmetne nekretnine, a koja je iznosila 980 KM (devetstotinaosamdeset KM).

Imajući u vidu da postoji interes privrednih subjekata koji su zainteresovani za zakup predmetnog kompleksa i koji su spremni uložiti vlastita sredstva da bi osigurali potreban ambijent za proizvodnju i pružanje usluga registrovane djelatnosti, Općinski načelnik je Zaključkom broj: 02-04-2-4661/21  od 08.09.2021. godine odredio da stalni sudski vještak građevinske struke izvši novu procjenu vrijednosti zakupa predmetne nekretnine.

Stalni sudski vještak je nakon izvršene procjene vrijednosti predmetne nekretnine dostavio Procjenu zakupnine zemljišta označenog sa k.č. br. 1379 KO Vukovije (dio kompleksa kasarne ”Masle” u Vukovijama) u kojoj je procijenio da početna cijena zakupa iznosi 350,00 KM (tristotinepedeset KM) mjesečno.

Uzimajući u obzir zainteresovanost privrednih subjekata za zakup gore navedene nekretnine, Općinski načeknik smatra da je u interesu općine Kalesija da se predmetna nekretnina dodijeli u zakup kako bi se privrednim subjektima omogućilo proširenje poslovnih kapaciteta a samim time bi se i vođenje brige o predmetnoj imovini podiglo na viši nivo.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021.godinu i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.

Kao posljednja tačka dnevnog reda, razmatran je, ali nije usvojen, Zaključak o pokretanju postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: