Fadil Alić razrješen dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća (UŽIVO)

13:50 _ Završena je 6.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:49 – Kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je radnea verzijea Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

13:48 –  Nije bilo rasprave prilikom razmatranja Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2016.godinu i Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija u 2016. godini

13.43 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Usvojen je zaključak da se Elektroprenosu BiH uputi zahtjev za ubrzanje aktivnosti na izgradnji 110 kw dalekovoda zbog potrebe privrednih društava za električnom energijom.

13:42 – Trenutno je pauza u kojoj će se formulisati zahtjev prema Elektroprenosu

13:40 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) je predložio zaključak da se Elektroprenosu uputi zahtjev da se ubrzaju aktivnosti na uspostavi dalekovodnog sistema na području općine Kalesija.

13:38 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) „Problem Kalesije je napajanje električnom energijom. Neophodno je poduzeti aktivnosti da se pojača angažovana snaga struje na području općine Kalesija.

13:37 – U toku je razmatranje Informacije o stanju  elektrodistributivne  mreže,  Programu  ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2017. godini

13:35 –  Slično je bilo i prilikom razmatranja Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija i Informacije o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija

13:32 – Nije bilo rasprave ni prilikom Informacije  o  higijensko  –  epidemiološkoj  situaciji  i  stanju  opće  i komunalne higijene na području općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2016.godine i Informacije o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2016. godinu.

13:30 – Nakon pauze nastavljena je sjednica

13:20 – Nije bilo rasprave kod Informacije o  provođenju  Regulacionih  planova  na  području  općine Kalesija, Informacije o zdravstvenom stanju stanovništva, organizaciji zdravstvene zaštite i analizi apsentizma u općini Kalesija za 2016. godinu

13:16 – Također, nije bilo rasprave ni kod Izvještaja o radu za period I – XII 2016.godine:

 1. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.  Oba Izvještaja su usvojena sa 18 glasova ZA.

13:12 – Bez rasprave je usvojen Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2017. godinu

13:11 – Sa 18 glasova Za usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja općine Kalesija.

13:11 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – „Riječ je o sredstvima od vodnih naknada. Upućen je javni poziv svim općinama za projekte raspodjele sredstava od vodnih naknada. Općina Kalesija je uputila tri projekta (kanalizaciona mreža, vodovodi Seljublje i Memići). Dobili smo samo 128 hiljada maraka. Fetah lijepo priča i volio bih da to priču ponovi na Skupštini TK-a. Imali smo razgovor sa premijerom 21.03.2017. godine na kojem je premijer obećao podržati projekte iz Kalesije“.

13:05 – Nastavljena je sjednica. Općinsko vijeće je usvojilo zaključak da se održi tematska sjednica 24.07. 2017.godine  u 10 sati na temu “Odnos kantonalne vlasti prema općini Kalesija”.

13:02 – Očekuje se nastavak 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

12:42 – Pauza

12:39 – Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS) – “Jedan od poslanika je izabran glasovima Banovića i štiti interese Banovića. Smatram da moramo početi raditi u interesu Kalesije. Moramo se potruditi da Kalesija naredne godine dobije ono što joj pripada. Trebamo djelima pokazati ko je za Kalesiju”.

12:35 –  Fetah Hujdur (poslanik SDA u Skupštini TK) – „Iznesene su neistine. SDP je protiv svega. Uvijek su protiv ili suzdržani. Dolazio sam u sukob sa članovima Vlade zbog zastupanja interesa Kalesije. Jedan sam od rijetkih koji se ponudio da budem na raspolaganju načelniku. Na sastanak nisam došao jer sam dobio poziv iz općine da se sastanak odgađa. Skupština TK-a ne odlučuje o sredstvima vodnih naknada. Ministar mi je rekao da će pojesti svaki projekat iz Kalesije koji je došao a nije realizovan do 31.12. Sa direktorima škola sam išao u Vladu, ponudili i realizovali projekte. Stojim na raspolaganju i štitit ću interese Kalesije, a ne političkih partija“

12:32 – Mensur Hukić (predsjednik NLSDž) – Dževad Hadžić je jedini zastupnik koji se zalaže za Kalesiju u Skupštini TK-a.

12:30 – Sead Džafić (načelnik) : nije tačno da nemamo projekata. Zamoliću Službe da iskopiraju projekte i da dostave vijećnicima. Jedini Dževad Hadžić je izaao za govornicu i branio Kalesiju. Pozivam Vas da se ujedinimo u zajedničkom cilju, kako bi građani Kalesije dobili ono što im po zakonu pripada. Kandidovali smo kanalizaciju, vodovode u Seljublju i Memićima. Neshvatljivo je da se drugih općinama dijele milioni a da je Kalesija dobila samo 150 hiljada maraka. To smo dobili zato što imamo kredit za Fabriku vode. Organizovat ćemo tematsku sjednicu na koju ćemo pozvati i naše poslanike. Nismo jedinstveni i ne volimo ovu Kalesiju.

12:26 – Hasiba Kurtić (SDA) – “Zatražila bih od načelnika i nadležnih službi da kažu koji su to projekti koji nisu podržani u ovoj godini, kako bi poslanici u Skupštini TK-a reagovali. U ovoj godini nismo ništa ni tražili od Kantona”.

12:23 – Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS-a) – „Podržavam održavanje vanredne sjednice. Mi smo u blokadi od 2014. godine. Volio bih da mi neko kaže šta je do sada došlo u Kalesiju? Da bi imali kvalitetnu Strategiju moramo imati i sredstva sa viših nivoa vlasti, na koja građani Kalesije polažu pravo.

12:20 –  Mensur Hukić (predsjednik Kluba NL Sead Džafić) – „Pozivam sve na jedinstvo po pitanju odnosa viših nivoa vlasti prema lokalnoj zajednici. Pozivam i naše kantonalne poslanike da reaguju. Slažem se da organizujemo vanrednu sjednicu na kojoj bi govorili o odnosu viših nivoa vlasti prema Kalesiji“

12:16 – Galib Softić (SDP) – „Dio posla je već urađen i nadam se da će Strategija biti urađena i prije utvrđenog roka. Moramo se potruditi da u Kalesiju dođu sredstva sa viših nivoa vlasti, domaćih i međunaridnih fondova. Dolaskom Seada Džafića za načelnika evidentan je „maćehinski odnos“ Vlade Tuzlanskog kantona prema općini Kalesija. Trebalo bi održati hitnu sjednicu Općinskog vijeća na kojoj bi se uputio zaključak prema Vladi TK-a da počne izmirivati obaveze prema općini Kalesija“.

12:14 –  Na redu je rasprava po Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina.

12:13 – Sa 17 glasova ZA i 5 suzdržanih vijećnika usvojena je Odluka o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Gornjim Petrovicama

12:12 –  Usvojena je Odluka o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

12:11 –  Galib Softić (SDP) – Komisija je prihvatila amandman Nezavisne liste Sead Džafić, kojim se u ovu Komisiju imenuje Selmir Imamović

12:09 –  U toku je rasprava po Odluci o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

12:07 – Na redu je 5.tačka dnevnog reda – Odluka o razrješenju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje. Odluka je usvojena bez rasprave.

12:05 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća MZ-a na području općine Kalesija. Odluka je usvojena sa 16 glasova ZA, protiv 4, dok je jedan vijećnik bio suzdržan prilikom glasanja

12:04 – Nastavljena je 6.redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija

11:37 – Umjesto pet minuta pauza je produžena na pola sata

11:25 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) je zatražio pauzu od pet minuta

11:24 – Hasiba Kurtić (SDA) – „Ovom Odlukom se vrši „pokazivanje mišića“ i pokazuje nekorektan odnos prema političkim partijama. Ponovo kršite zakon i ova vlast i većina se krajnje nekoretno ponaša“

11:21 – Nejra Mujanović (SBiH) je kazala da neće podržati ovakvu Odluku.

11:21 – U toku je razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća MZ-a

11:20 – Sa 16 glasova ZA i 6 protiv usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama općinskih službi za upravu

11:18 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) „Načelnik je poduzeo konkretnu mjeru, koja će donijeti dobro građanima. Ukida se jedno mjesto pomoćnika što će doprinijeti uštedama u budžetu“

11:17 – Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS-a): “Ova Odluka se donosi zbog efikasnijeg i boljeg rada općinske administracije. Smatram da će ova Služba doprijeniti boljem i bržem razvoju općine Kalesija. GDS će podržati reorganizaciju općinske uprave”

11:15 – Nakon pauze, nastavljena je 6.redovna sjednica Općinskog vijeća. U toku je razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama općinskih službi za upravu

10:42 – Na zahtjev Dine Šmigalović (predsjednika Kluba SDA) pauza u trajanju od 30 minuta.

10:40 – U toku je razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama općinskih službi za upravu. Općinski načelnik Sead Džafić je u obrazloženju Odluke kazao da se službe spajaju zbog efikasnosti rada općinske administracije.

10:39 – U nastavku sjednice usvojena je Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi.

10:38 – Sa 17 glasova ZA i 7 protiv usvojena je Odluka o razrješenju Fadila Alića sa pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

10:37 – Fadil Alić : Želim se zahvaliti predsjednicima Klubova i sekretaru vijeća na lijepim riječima. Zamolio bih Vas da podržite moje razrješenje”.

10:35 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – “U ime stručne službe vijeća i u svoje ime želim se zahvaliti Fadilu Aliću na korektnoj saradnji u proteklih sedam mjeseci koliko smo zajedno radili. On je u tom periodu pokazao da može uspješno odgovoriti ovoj visokoj poziciji, a što ste mogli primjetiti i vi vijećnici kao i ostali građani općine Kalesija za dio koji je vidljiv na sjednicama Općinskog vijeća Kalesija. Osim toga, ne manje značajno, on je uspješno predstavljao i zastupao Općinsko vijeće na protokolarnim i radnim sastancima koji su bili organizovani na ovom nivou, kao i seminarima na kojima je po funkciji bio prisutan”.

10:34 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) : “Malo sam iznenađen ovom Odlukom. Fadil Alić je moralna veličina i do sada najbolji predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija. Cijenim da treba ispoštivati njegov lični stav. Želim se Aliću zahvaliti na korektnom odnosu i kako god odluči mi ćemo ispoštovati njegovu odluku”

10:32 – Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a):  “Smatram da je Fadil Alić dužnost obavljao iskreno, čestito profesionalno I jedan je od najzaslužnijih za uspješan rad ovog vijeća. Molim predsjedavajućeg da još jednom razmisli o svojoj odluci kako bi I dalje nastavili raditi u interesu građana. Klub vijećnika je sa predsjedavajućim imao jako dobar, korektan I prijateljski odnos. Za SDP-e je neprihvatljivo da predsjedavajući vijeća bude profesionalac”

10:28 – Fadil Alić je u obrazloženju ostavke kazao da se želi vratiti na posao koji je obavljao prije preuzimanja pozicije predsjedavajućeg vijeća. Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) je istakao da će Klub Nezavisne liste Sead Džafić podržati Odluku o smjeni predsjedavajućeg.

10:26 – Prva tačka dnevnog reda je Odluka o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija Fadila Alića.  Predsjedavanje sjednicom je preduzeo Jasmin Osmančević, zamjenik predsjedavajućeg.

10:24 – Usvojen je dnevni red današnjeg nastavka sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:22 – Počela je sjednica vijeća. Sa 17 glasova ZA u dnevni red ove sjednice vijeća uvrštena je tačka dnevnog reda koja se odnosi na razrješenje predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija

10:05 – Većina vijećnika već se nalazi u sali za sjednice Općinskog vijeća. Međutim, još se nisu pojavili predsjedavajući Fadil Alić i vijećnici iz NL Sead Džafić.

10:03 – Očekuje se početak nastavka 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Nastavak prekinute 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija zakazan je za danas u 10 sati. Na dnevnom redu ove sjednice, pored devet tačaka dnevnog reda o kojima se trebalo raspravljati na prekinutoj sjednici, predloženo je još devet novih tačaka.

U međuvremenu je Fadil Alić podnio ostavku na dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Tačnije Alić je predložio dopunu dnevnog reda u kojoj je predložio da se vijećnici izjasne o njegovoj ostavci. Općinsko vijeće će se prvo izjašnjavati da li će predloženu dopunu uvrstiti u dnevni red, a potom bi, ukoliko bude usvojena, razmatrali ponuđenu ostavku. Bude li prihvaćena ostavka Fadila Alića vijećnici bi trebali izabrati novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.  Alić je za Radio Feral izjavio da će, ukoliko ostavka bude prihvaćena, zadržati mandat vijećnika, a da se vraća na mjesto profesora u   Behram-begovoj medresi u Tuzli, gdje je i radio prije preuzimanja pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

Podsjećamo 6.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija prekinuta je 25.maja jer nije postojala vijećnička većina koja bi usvojila predloženi dnevni red. Nedavno je održan sastanak općinskog načelnika sa koalicionim partnerima na kojem je dogovoren nastavak saradnje i potvrđena većina u Općinskom vijeću Kalesija.

Dešavanja sa nastavka 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo u programu Radija Feral, a tekstualni dio iz minute u minutu na našem portalu www.radio-feral.ba

Za današnji nastavak 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Gornjim Petrovicama.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina.
 2. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za period I – XII 2016.godine:
 4. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija
 5. Razmatranje  i   prihvatanje   Informacije   o   radu   vijeća   mjesnih   zajednica,   sa   osvrtom   na funkcionisanje i rad Vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2016. godini.
 1. Razmatranje i  prihvatanje  Informacije o  provođenju  Regulacionih  planova  na  području  općine Kalesija.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o zdravstvenom stanju stanovništva, organizaciji zdravstvene zaštite i analizi apsentizma u općini Kalesija za 2016. godinu.
 2. Razmatranje i prihvatanje  Informacije  o  higijensko  –  epidemiološkoj  situaciji  i  stanju  opće  i komunalne higijene na području općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2016.godine.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2016. godinu.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.
 2. Razmatranje i prihvatanje  Informacije  o  stanju  elektrodistributivne  mreže,  Programu  ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2017. godini.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2016/2017.godine.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2016.godinu.
 2. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.
 3. Razmatranje radne verzije Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: