VLADA FBIH UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETIMA FBIH

U Sarajevu je večeras održana vanredna sjednica Vlade Federacije BiH, na kojoj su razmatrani materijali čije je usklađivanje s branilačkim udruženjima zahtijevao Kolegij Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.Ujedno je riječ o dokumentima značajnim za ispunjenje uslova iz stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Večeras utvrđenim Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine regulisano je da će se sredstva planirana u budžetu za bruto plaće i naknade doznačavati korisnicima na osnovu Sporazuma o stand-by aranžmanu s MMF-om, kao i Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH.To znači da će plaće i naknade uposlenih i naknade drugih korisnika prava po federalnim propisima biti usklađivane s inflacijom u Federaciji BiH iz prethodne godine mjereno indeksom potrošačkih cijena, a ukoliko su planirana sredstva za ove svrhe, kao i za isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika prava po drugim zakonima, manja od potrebnih, bit će primijenjivan koeficijent za obračun.Koeficijent se izračunava tako da se iznos sredstava koji je osiguran u budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji bi bio potreban da bi se primijenila zakonom utvrđena osnovica. Na takav način utvrđene isplate mjesečnih novčanih primanja su konačne.Federalna vlada utvrdila je i izmjene Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH i u formi Prijedloga uputila ga u parlamentarnu proceduru. Izmjene su rezultat revidiranog Pisma namjere utvrđenog s MMF-om. Prema izmijenjenom Zakonu, uštede od deset posto su predviđene na bruto plaćama i naknadama, dodaje se u saopštenju.Na maksimalni iznos od jedan posto u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u FBiH su limitirane neknade (topli obrok), dok su na 50 posto prosječne plaće smanjene naknade za godišnji odmor. Uštede obuhvataju i plaće i naknade dužnosnika i nositelja funkcija u institucijama FBiH, vanproračunskim fondovima i institucijama čiji je osnivač Federacija BiH (direkcije, agencije, povjerenstva) s umanjenjem od deset posto u masi sredstava. Ovakve propise dužni su donijeti kantoni, gradovi i općine u FBiH, a ukoliko to ne urade neće im biti omogućeno korištenje sredstava iz stand-by aranžmana.Do stupanja na snagu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Vlada FBiH je, kao privremenu, donijela Odluku o smanjenju koeficijenata po platnim razredima svih budžetskih korisnika FBiH. Vlada FBiH utvrdila je i po hitnom postupku Parlemantu FBiH uputila amandmane na dva prijedloga zakona iz branilačke oblasti.U prvom slučaju, riječ je o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Odnose se na odredbe o usklađivanju osnovice za isplatu mjesečnih naknada s odredbama izmijenjenog Zakona o budžetima u FBiH, kao što je to regulisano i za sva ostala davanja iz budžeta FBiH.  Isto se odnosi i na koeficijent za obračun i isplatu mjesečnih naknada po ovom zakonu.Isti principi primijenjeni su i kod utvrđivanja amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Vlada FBiH razmatrala je i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.Ovim zakonom se, na jedinstven način, uređuju plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, kao i državnih službenika i namještenika, policijskih i službenika sudske policije. Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, u roku od deset dana, u skladu s današnjom raspravom, primjedbama i sugestijama Zastupničkog doma Parlamernta FBiH i Svjetske banke, pripremi konačnu verziju ovog zakona o kojem će se izjasniti Vlada, navodi se u saopštenju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: