Vlada FBiH: Produženje perioda ovjere zdravstvenih knjižica

Nakon sastanka sa Sindikatom metalaca BiH i direktorima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, održanog 4. septembra ove godine, te tada postignutih dogovora, Vlada FBiH danas je izmijenila svoj raniji zaključak koji se odnosi na mogućnost ovjere zdravstvenih knjižica radnika privrednih društava koja imaju dugovanja prema zavodima dravstvenog osiguranja.

Izmjena se odnosi na to da se zaključak od 18.januara ove godine više ne odnosi na privredna društva koja se nalaze u procesu restrukturiranja. Uz to, promijenjen je i period u kojem su privredna društva dužna, uz redovitu mjesečnu isplatu plata, uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje.

Umjesto od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine, ova obveza se pomjera na period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine.

NORMATIVNO UREDITI PROIZVODNJU, PROMET I ZBRINJAVANJE PLASTIČNIH KESA

Povodom inicijative Federalnog ministarstva trgovine da se normativno urede pitanja proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da, u okviru svoje nadležnosti, pripremi odgovarajući akt, kojim bi se regulisala ova problematika.

U cilju realizacije usaglašenih i kompatibilnih rješenja za cijelu BiH potrebno je u izradu navedenog akta uključiti nadležno resorno ministarstvo iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, kao i ministarstva trgovine i finansija.

AKTIVNOSTI NA REFORMI INSTITUCIONALNOG TRETMANA MALOLJETNIKA U SUKOBU S ZAKONOM

Vlada FBiH usvojila je danas Plan i program Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom.

Radnu grupu, koju je imenovala Vlada FBiH 17.11.2011. godine sačinjavaju predstavnici relevantnih ministarstava, ustanova za smještaj i tretman djece i maloljetnika, sudstva, tužilaštva, socijalne zaštite, akademske zajednice i UNICEF-a. Analizirajući postojeće stanje institucija u Federaciji BiH, te uvažavajući društveno ekonomsku situaciju u zemlji, ova radna grupa definirala je preporuke sa Prijedlogom mjera koje Vlada FBiH treba preduzeti za osnivanje i uređenje postojećih ustanova kao preduslova za nesmetano funkcionisanje sistema maloljetničkog pravosuđa, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava djece i maloljetnika u sukobu sa zakonom.

Preporuke se odnose na donošenje podzakonskih akata (pravilnika) u cilju omogućavanja izvršenja određenih sankcija, a koja nisu predviđena Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nadalje, potrebno je donijeti programe edukacije za uposlenike kojima će se osigurati sticanje potrebnih teoretskih znanja i praktičnih vještina za rad sa maloljetnicima u ustanovama, a pri izboru zaposlenika za rad sa maloljetnicima, potrebno je predvidjeti posebne uvjete. Također se navodi hitnim upošljavanje nedostajućeg kadra, donošenje i primjena adekvatnih programa resocijalizacije i reintegracije, te formiranje ustanova za prihvat maloljetnika radi njihovog privremenog smještaja u toku pripremnog postupka.

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU

U Informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH u 2011. godini, koja će biti upućena u Parlament FBiH, ističe se da je rast nominalnog iznosa ukupnog duga u Federaciji usporen u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, utvrđen Zakonom, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 5.594,39 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosi 4.133,88 miliona KM i na unutarnji (u odnosu na Zakonom procijenjeni dug) 1.460,51 miliona KM. Učešće vanjskog u ukupnom dugu se konstantno povećava, tako da je 2006. godine, kada je iznosio 55,69 posto, tokom godina rastao, da bi na kraju ovog izvještajnog perioda iznosio 74,22 posto ukupnog duga u Federaciji.

Obzirom na to da se značajan dio vanjskog duga supsidijarno prenosi na krajnje korisnike, vanjski dug Federacije BiH (bez obaveze krajnjih korisnika) iznosi 2.884,40 miliona KM i za 35,43 miliona KM je veći u odnosu na 2010. godinu. Tako posmatrano ukupan dug Federacije iznosi 4.345,48 miliona KM (uzimajući u obzir visinu unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom).

Kako neke kategorije unutarnjeg duga (stara devizna štednja i ratna potraživanja) podliježu verifikaciji, ukupan dug Federacije BiH, posmatran u odnosu na verifikovane obaveze, iznosi 4.977,99 miliona KM.

Vlada FBiH je zadužila resorna ministarstva i javna preduzeća da, pri pripremi novih projekata i ugovaranja kreditnih sredstava, isključe nabavku putničkih vozila iz kreditnih sredstava.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u cilju očuvanja i poboljšanja finansijske discipline, nastavi sa obustavom procesuiranja zahtjeva za kreditna ili grant sredstva podnesenih od strane krajnjih korisnika ili izdavaoca garancija koji ne izmiruju redovno dospjele kreditne obaveze.

OSTVARENI I RASPOREĐENI JAVNI PRIHODI

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda na razini Federacije BiH iznosili su 3.110,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je dva posto ili za 70,7 milijuna KM više u odnosu na prvo polugođe 2011. godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i po osnovu financiranja. Prihodi federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna iznosili su 1.753,3 milijuna KM, sa zabilježenim rastom od četiri posto ili 62,7 milijuna KM u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi Proračuna Federacije BiH veći su za 22 posto u odnosu na razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine, odnosno za 114,2 milijuna KM, dok su kantonalni i općinski proračuni zabilježili smanjenje od četiri posto, odnosno pet posto, što u zbiru iznosi 51,5 milijuna KM manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi vanproračunskih fondova iznosili su 1.290,7 milijuna KM, što je na približno istoj razini kao i protekle godine.

Ostali korisnici javnih prihoda ostvarili su 66,7 milijuna KM prihoda, s rastom od četiri posto ili za 2,7 milijuna KM u odnosu na isti period prošle godine.

O GORNJIM HORIZONTIMA I IZGRADNJI HE „DABAR“ U RS

Povodom razmatranja Informacije o problematici Gornjih horizonata i izgradnji HE „Dabar“ u Republici Srpskoj, Vlada FBiH podržala je danas stavove Federalnog ministarstva okoliša i turizma i mišljenja nadležnih institucija u Federaciji BiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, sa zaključkom da poduzmu dalje aktivnosti sukladno zakonskim propisima i relevantnim međunarodnim konvencijama čiji je član Bosna i Hrcegovina.

Uvažavajući rezultate istraživanja i stručno mišljenje proisteklo iz istraživačkih projekata Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), Vlada podržava stajalište Federalnog ministarstva okoliša i turizma da ne može dati pozitivno mišljenje na predmetnu Studiju procjene utjecaja na okoliš i suglasnost za provođenje daljih aktivnosti na projektu izgradnje HE Dabar, dok se ne utvrde točni pokazatelji monitoringa kvaliteta i kvantiteta voda rijeka Bune i Bunice, Bregave i zaštićenog močvarnog područja Hutovog Blata na području Federacije BiH.

Prihvaćen je prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma da se formira ekspertna grupa sastavljena od stručnjaka iz oba entiteta u Bosni i Hercegovini, stručnjaka iz Republike Hrvatske i Svjetskog fonda za zaštitu prirode/WWF-a, čije bi financiranje osigurali fondovi zaštite okoliša iz oba entiteta u BiH, Republike Hrvatske i Svjetskog fonda za zaštitu prirode/ WWF.

PROGRAM SANACIJE FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI

Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila Program konsolidacije Federalnog fonda solidarnosti, kojim se utvrđuju mjere, nosioci odgovorni za njihovo provođenje, rokovi, te procjena očekivanih efekata. Zavisno od nadležnosti, mjere su definisane kao interne (u nadležnosti Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja) i eksterne (koje su, pored Federalnog zavoda, u djelokrugu Federalnog ministarstva zdravstva, Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH).

Interne mjere se odnose na aktivnosti koje se kontinuirano provode i provodit će se u okviru Federalnog zavoda u cilju racionalizacijje i ostvarivanja ušteda u pružanju usluga i liječenju lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti. Program konsolidacije poslužit će kao osnova za izradu Finansijskog plana Federalnog zavoda za 2013. godinu.

IZMJENA ODLUKE O SREDSTVIMA ZA POVRATNIKE

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Izmjenom je 1,2 miliona KM predviđenih za Fond za povratak BiH prebačeno na projekte održivosti povratka. Time je ukupna stavka za ove namjene s 8.536.000 KM povećana na 9.736.000 KM. Ovo je učinjeno iz razloga što Predsjedništvo BiH nije imenovalo Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe BiH za postizanje sporazuma o udruživanju sredstava za zajedničke projekte na nivou BiH, a ni druge institucije ( Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH) nisu predvidjeli sredstva za participiranje u zajedničkim projektima u 2012. godini.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” za 2012. godinu danas je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobreno 60.000 KM budžetskih sredstava, na ime angažovanja nezavisne revizorske kuće za izvršenje revizije i analize poslovanja J.P. „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar za 2010. i 2011. godinu.

Također je iz istog izvora odobreno Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo 26.173,04 KM, na ime plaćanja računa za gorivo (kerozin) helikoptera Oružanih snaga BiH angažovanih na gašenju požara u općini Konjic.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je dopunila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Na taj način je u ovo tijelo imenovan i Ivan Cikojević iz Kantona 10.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.00 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: