VLADA FBiH DONIJELA DVA AKTA KOJA SE ODNOSE NA PRIVREDNA DRUŠTVA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

O PODUZEĆIMA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

Vlada Federacije BiH nastavila je danas u Sarajevu 8. sjednicu, u čijem je radu sudjelovao predsjednik FBiH Živko Budimir.

Donijeta su dva akta koja se odnose na gospodarska društva sa sudjelovanjem državnog kapitala, radi usuglašavanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima.

U prvom slučaju, riječ je o Uredbi o vršenju ovlasti FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, prema kojoj je punomoćnik državnog kapitala u skupštinama ovih društava dužan u svemu postupati sukladno obvezujućim naputcima organa FBiH koje ima ovlasti temeljem državnog kapitala.

Federalna vlada donijela je i Odluku o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojim ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala vrše organi FBiH. Tako je određeno da Vlada Federacije BiH ove ovlasti izravno vrši u gospodarskom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o., dok te ovlasti u Fabrici duhana Mostar d.d. Mostar, Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo i JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar ima Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Union banka d.d. Sarajevo i Bor banka d.d. Sarajevo u nadležnosti su Federalnog ministarstva financija, a ovlasti u Šipad Export-Importu d.d. Sarajevo ima Federalno ministarstvo trgovine.

U nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija su Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, JP Međunarodni aerodorom Sarajevo d.o.o Sarajevo, JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo, Ceste d.d. Mostar, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo i Holding poduzeće Putevi BiH Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ima ovlasti u gospodarskim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Željezara Zenica d.o.o. Zenica, UNIS d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Bosnalijek d.d. Sarajevo, RMU Banovići d.d. Banovići, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, KTK Visoko d.d. Visoko, Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik i Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Isto ministarstvo, putem Federalne direkcije za namjensku industriju, ima ovlasti u poduzećima BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Pretis d.d. Vogošća, UNIS Ginex d.d. Goražde, Igman d.d. Konjic, Binas d.d. Bugojno, PS Vitezit d.o.o. Vitez, Zrak d.d. Sarajevo, Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, UNIS – Pretis d.o.o. Vogošća Alatnica) i UNIS – GROUP d.o.o. Ilidža.

Javno poduzeće Nacionalni park UNA Bihać i HUTP SALUS HOTEL STELA d.o.o. Neum u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

STANJE I DALJI PRAVCI NAMJENSKE INDUSTRIJE

Federalna vlada je primila na znanje Analizu stanja i pravce razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo je zaduženo da, putem Federalne direkcije za namjensku industriju, u roku od 45 dana popiše tehničku dokumentaciju u privrednim društvima ove industrije i pripremi odluku kojom će Vlada FBiH utvrditi vlasništvo nad dokumentacijom i način njenog čuvanja i ustupanja na privremeno korištenje privrednim društvima iz namjenske industrije. U istom roku valja završiti i posao popisa nekretnina i druge imovine koja nije iskazana u početnom bilansu prije privatizacije ovih društava i predložiti Vladi način njenog raspolaganja.

Istovremeno, ministarsto treba da provede i postupak dokapitalizacije ovih privrednih društava u skladu s ranijim odlukama o uplati sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu iračkog duga, te utvrdi i pravni status JVZ ORAO d.oo Rajlovac-Sarajevo, s prijedlozima akata potrebnih za omogućvanje ponovnog upisa ovog društva u sudski registar, radi nastavka poslovanja.

Ovo resorno ministarstvo je zaduženo i da pripremi Odluku o formiranju materijalnih rezervi namjenske industrije za svako privredno društvo, kao i način upravljanja i njihovog obnavljanja.

Donesen je i zaključak da Skupština Razvojne banke FBiH, u saradnji s Radnom grupom koju čini pet ministara Vlade FBiH i Upravom Banke, predloži način i kriterije finansiranja namjenske industrije s ciljem poticanja izvoza, investicija i razvoja ove industrijske grane.

Agencija za privatizaciju u FBiH je zadužena da predloži način prodaje dionica ili udjela u vlasništvu u PS Vitezit, d.o.o Vitez u 12 privrednih društava sa mješovitim vlasništvom.

Inače je opredjeljenje da se aktuelna pitanja u ovoj industrijskoj grani tretiraju u Strategiji razvoja namjenske industrije u FBiH za period 2011.- 2021. godine koju će pripremiti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u roku od četiri mjeseca i dostaviti Vladi na razmatranje i usvajanje.

ODLUKA O DOKAPITALIZACIJI PREDUZEĆA NAMJENSKE INDUSTRIJE

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je pokrenula postupak dokapitalizacije u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom iz oblasti namjenske industrije za iznos sredstava dodijeljenih iz pasivnog podbilansa u 2010. i 2011. godini. Riječ je o Binasu d.d. Bugojno, BNT – Tvornici mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Ginexu d.d. Goražde, Igmanu d.d. Konjic, Pretisu d.d. Vogošća, Tehničkom remontnom zavodu d.d. Hadžići, UNIS Pretisu d.o. o. Sarajevo – Vogošća, PS Vitezit d.o.o. Vitez i Zraku d.d. Sarajevo.

U ovim društvima će povećanje osnovnog u korist državnog kapitala biti izvršeno putem nove emisije dionica, s tim da će drugim postojećim dioničarima biti omogućeno sticanje novih dionica u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije dionica.

UKINUTA ODLUKA O MAKSIMALNIM NAKNADAMA

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala. Potreba za ovom odlukom prestala je stupanjem na snagu Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, kojim je uređena ova oblast.

IZMJENE ODLUKA O HE „VRANDUK“

Vlada FBiH donijela je danas izmjene i dopune tri odluke: o pripremi i izgradnji HE „Vranduk“ 23 MW na rijeci Bosni, o davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele Koncesije za izgradnju ove hidroelektrane, te o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH.

U sva tri slučaja izmjena se odnosi na instalisani kapacitet HE „Vranduk“ koji je, s prvobitno predviđena 23, smanjen na 19,63 MW. Do korekcije je došlo tokom izrade viših i preciznijih nivoa investicione dokumentacije.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU AUTOCESTE
NA DIONICI DRIVUŠA-DONJA GRAČANICA

U skladu sa idejnim projektom Ministarstva transporta i komunikacija BiH, a radi stvaranja preduslova za nastavak izgradnje autoceste na koridoru Vc, Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju ove autoceste na dionici Drivuša – Donja Gračanica.

Odlukom je definirano da će se pristupiti izradi planske i projektne dokumentacije, pribavljanju urbanističko-tehničke saglasnosti, izradi ekspropriacionog elaborata i postupka ekproprijacije na zemljištu na trasi ove dionice sa objektima i infrastrukturom. Izgradnji autoceste na ovoj dionici pristupiće se prema glavnom projektu u skladu sa tehničkim propisima i pravilima „Transevropskih magistrala“.

Sredstva će se osigurati iz prihoda JP Autoceste FBiH, kreditnih sporazuma i drugih izvora finansiranja u skladu sa odlukama Vlade i Parlamenta FBiH.

O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA U 2010.GODINI

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2010. godini.

Od planiranih sedam miliona tona, u proizvodnji uglja realizirano je 6,3 miliona tona. Elektroprivredi BiH je prodato 5,16 miliona tona, što je nešto ispod plana, a podbacila je prodaja drugim industrijskim potrošačima kojima je, umjesto planiranih 812 hiljada tona, prodato samo 312 hiljada tona.

U proizvodnji električne energije plan je premašen za 18 posto jer je proizvedeno 9.894 GWh. U ovom je periodu ukupna bruto potrošnja iznosila 8.234 GWh što je 97 posto od plana i za sedam posto više od potrošnje u prethodnoj godini.

Prema podacima 18 registrovanih uvoznika nafte i naftnih derivata, lani je uvezeno 624.159 tona ovog energenta, dok je putem međuentitetske razmjene nabavljeno još 274.134 tone. Ukupna je nabavka manja za tri posto u odnosu na prethodnu godinu, a poremećaja u snabdijevanju nije bilo.

U prošloj je godini uvezeno 208,151 miliona kubnih metara prirodnog gasa, odnosno jedanaest posto manje od planiranih količina, a četiri posto više nego u prethodnoj godini.

RAD POVJERENSTVA ZA VERIFICIRANJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Povjerenstvo za verificiranje računa stare devizne štednje podnijelo je Vladi FBiH Izvješće o radu za prvi kvartal 2011. godine, kada je u radu imalo 545 predmeta. Od toga su okončana 424 postupka za povrat štednje, među kojima je 331 odbobren zahtjev u ukupnom iznosu od 7.002.294,34 konvertibilne marke.

Odbijena su 93 zahtjeva, a u 121 slučaju riječ je o odgovorima na tužbu i raznim dopisima.

O IZRADI KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE

Vlada FBiH se danas upoznala s Izvještajem o radu Ekspertne grupe i Koordinacionog tijela za realizaciju projekta izrade kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, koje je za ove poslove osnovala Vlada FBiH 20.5.2010. godine.

U Izvještaju se ističe da je Vlada FBiH u prošloj godini Federalnom zavodu za statistiku odobrila dio sredstava u iznosu od 2.621.825 konvertibilnih maraka za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa i pripreme za uvođenje GIS-a (geografski informacioni sistem).

Povoljna je okolnost što je Federalnom zavodu za statistiku za uvođenje GIS-a Federalno ministarstvo prostornog uređenja ustupilo digitalni orto-foto FBiH izrađen za potrebe izrade Prostornog plana Federacije BiH, čime se ostvaruje značajna ušteda u sredstvima. Na ovaj način obezbijeđeno je da se od ukupno predviđenih sredstava za uvodenje GIS-a i izrade kartografske dokumentacije za FBiH, umjesto 6,1 miliona KM, iz Budžeta FBiH izdvoji 3,5 miliona KM.

Digitalni orto-foto (DOF) koristio bi se za vektorizaciju granica prostornih jedinica za sve općine Federacije BiH, koja će se obavljati u fazama: prikupljanje i sistematizacija sve postojeće kartografske, statističke dokumentacije i podataka adresnog sistema, skeniranje i georeferenciranje planova, karata i skica statističkih i popisnih krugova, vektorizacija granica svih prostornih jedinica, ažuriranje granica prostornih jedinica sa izradom skica i opisa granica, formiranje i ažuriranje evidencije ulica, kućnih brojeva i, po potrebi, ostalog sadržaja interesantnog za popis stanovništva, izrada i štampa preglednih karata i izrada i štampa skica i opisa statističkih i popisnih krugova.

O PROVEDBI PROJEKTA „GILJOTINA PROPISA“

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o provedbi Projekta regulatorne reforme „Giljotina propisa u FBiH“, te zadužila resorna ministarstva da razmotre i, ukoliko ocijene prihvatljivim, pripreme i upute u proceduru usvajanja 34 zakona prema preporukama iz Faze I Projekta.

Također, zadužena su resorna ministarstva da implementiraju usvojene preporuke za pojednostavljivanje administrativnih postupaka u nadležnosti Federacije BiH proisteklih iz Faze II Projekta. Također, ministarsrva će Vladu obavijestiti o preporukama koje nisu prihvaćene i razlozima zašto to nije učinjeno.

Vlada će poduzeti sve potrebne korake kojima će biti nastavljeno provođenje potrebnih aktivnosti na nastavku projekta „Giljotina propisa“.

Resorna ministarstva će, u konsultacijama s poslovnim sektorom, pratiti ostvarenje ušteda temeljenih na preporukama Vlade.

PROJEKT POVEĆANJA SIGURNOSTI U RUDNICIMA

Usvojivši danas Informaciju o poduzetim aktivnostima na izradi Projekta „Velike nesreće u rudnicima – procjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za spasavanje“, Vlada FBiH je zaključila kako će sredstva za Prvu fazu ovog projekta biti u 2011. godini realizovana iz proračuna Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te Federalne uprave civilne zaštite.

U 2012. godini sredstva za Drugu fazu će, uz ove dvije institucije, osigurati i rudnici ugljena u FBiH. Prema procjenama, cjelokupan Projekt vrijedan je 1,1 milijun konvertibilnih maraka.

Za Prvu fazu, odnosno samu izradu Projekta, treba osigurati više od 69.000 KM, dok se Druga faza odnosi na nabavku opreme.

SREDSTVA ZA ŽELJEZNICE NAMJENSKI UTROŠENA

Federalna vlada je informirana o utrošku sredstava za 2010. godinu s budžetske pozicije namijenjene subvencioniranju javnih preduzeća, gdje su, kroz transfer za željeznice, bila odobrena 22 miliona konvertibilnih maraka.

SAGLASNOST NA SPONZORSKI ARANŽMAN

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala suglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, donesenu u siječnju/januaru 2011. godine, za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana.

Aranžman vrijedan 250.000 KM u vezi je s održavanjem 17. Sarajevo Film Festivala.

PRIPREMA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA
POSEBNIH OBILJEŽJA NA AUTOCESTI KORIDORA Vc

Federalno ministarstvo prostornog uređenja informiralo je danas Vladu FBiH o dosadašnjim aktivnostima na izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH„Autocesta na koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine.

Nosilac izrade plana je Konzorcij – IPSA Institut Sarajevo, Urbanistički zavod BiH Sarajevo i Ecoplan Mostar. Konzorcij je izradio Prostornu osnovu koju je usvojio Parlament Federacije BiH.

U skladu s tim, a u cilju utvrđivanja konačnog prijedloga trase na području Blagaja, ministarstvo je 2.9.2010. godine potpisalo Ugovor sa Winner Projectom za izradu “Elaborata o hidrogeološkim karakteristikama terena dijela autoceste na koridoru Vc na lokalitetu Blagaja”, imenovana je Komisija za stručno praćenje hidrogeoloških istraživanja, a kao nadzorni organ imenovan je Građevinski fakultet u Sarajevu – Institut za geologiju.

Na bazi pet periodičnih i završnog Izvještaja o provedenim aktivnostima izvođača radova Nadzornog odbora i Izvještaja Komisije za stručno praćenje koja je parafirala dostavljeni Elaborat o hidrogeološkim karakteristikama terena dijela autoceste na koridoru Vc na lokalitetu Blagaja, te nakon izvršene Multrikriterijalne analize varijantnih rješenja trase od strane IPSA instituta Sarajevo – lidera Konzorcija, kao povoljnija varijanta predložena je ona kojom se kroz Podveležje obilazi Blagaj.

Cijeni se da je ovo rješenje prihvatljivije sa aspekta tehničkih mogućnosti, zaštite izvorišta Bune i Bunice, prirodnog i kulturnog naslijeđa, mogućnosti za novi regionalni razvoj i interesa lokalne zajednice, čime se izbjegavaju mogući konflikti u prostoru.

PRIJENOS PRAVA VLASNIŠTVA NAD VOZILIMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je danas donijela odluke o prijenosu prava vlasništva nad motornim vozilima.

U prvom slučaju, riječ je o dva vozila ovog ministarstva koja prelaze u vlasništvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u drugom o prijenosu vlasništva nad jednim vozilom na Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona.

DOSTAVITI INFORMACIJU O DEPOZITIMA

Vlada FBiH donijela je zaključak kojim Federalno ministarstvo finansija, sve institucije koje je osnovala Federacija BiH, javna preduzeća i privredna društva u većinskom vlasništvu FBiH zadužuje da joj dostave informaciju o iznosu i statusu sredstava po bankama na kojima imaju deponirana sredstva. Rok za ovo je osam dana.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, prihvatila grant namijenjen za pomoć općinama – korisnicima kredita Evropske investicijske banke na projektu „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH“ u okviru Programa IPA 2009. Riječ je o 12.000.000 eura na nivou Bosne i Hercegovine. Također, Vlada je dala saglasnost na Supsidijarni ugovor između BiH i FBiH, te podugovore između FBiH i općina kao krajnjih korisnika.

Danas je donesena i Odluka o odobravanju utroška budžetskih sredstava Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Drugi tekući rashodi – Terminali Federacije BiH“. Radi se o 1.987.077 KM, namijenjenih „Terminalima Federacije“ za izradu projektne dokumentacije, procjenu vrijednosti i uknjižbu imovine, registraciju podružnica, izradu elaborata, izradu projekata za investiranje na terminalima tečnih tereta Živinice, Mostar, Bihać i Blažuj, te druge troškove poslovanja.

Na ime finansiranja Crvenog krsta/križa FBiH u prvom i drugom ovogodišnjem kvartalu, Vlada FBiH danas je odobrila 297.500 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović predložen je na današnjoj sjednici Vlade FBiH za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Generalni sekretarijat Vlade FBiH će ovo rješenje dostaviti Vijeću ministara BiH radi provođenja dalje procedure.

Vlada FBiH donijela je danas rješenje o nominovanju za razrješenje dosadašnjih, odnosno o nominovanju za privremeno imenovanje novih članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u sastavu Kadrija Hodžić, Branko Romić, Kemal Kačapor, Vjekoslav lvanković, Ševal Kovačević i Mugdim Mandžuka. Oni su imenovani na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Danas je donijeto nekoliko odluka i rješenja u vezi kompanije „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica. Tako je ukinuta dosadašnja i donesena nova Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine. Donesena je i Odluka o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje ovog člana Nadzornog odbora. Ujedno, van snage je stavljeno Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred FBiH, te doneseno novo kojim su u Komisiju imenovani Stipe Buljan (predsjednik), Edina Zukić, Mirsada Jahić, Jasmina Pašić i Marinko Bošnjak.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova Mittal Steel d.o.o Zenica, tako što je, umjesto Osmana Ganića, imenovan Ilijaz Čamdžić.

Vlada je, na period do 60 dana, imenovala petočlani Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u sastavu Zijad Požegić, Miroslav Galić, Amadeo Mandić, Marko Musić i Ranko Krneta.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: