Smanjiti plaće i broj zaposlenih u državnim službama

Vlasti u FBiH u dugoročnom periodu moraju javne rashode sa sadašnjih 37,5% dovesti na razinu od 35% bruto domaćeg proizvoda (BDP), piše Večernji list BiH.

Smanjenje javnih rashoda trebalo bi godišnje u kontinuitetu smanjivati za 0,5% BDP-a ako se želi zadržati ukupnu makrostabilnost.

Kontrola potrošnje

Ovo preporuke ekonomski stručnjaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja dali su na uvid Vladi FBiH u cilju da ih ona do kraja ispuni. Osim smanjenja javnih rashoda, buduća federalna Vlada mora nastaviti s kontrolom ostalih kategorija tekuće potrošnje, kao što su službena putovanja, najam prostorija, ugovori o djelu, telekomunikacije i komunalne usluge.

Također, u dugoročnom razdoblju moraju se smanjiti plaće u javnom sektoru FBiH. To znači da se smanjenje plaća javnih službenika mora s postojećih 8,2% dovesti na razinu od 7,5% BDP-a ili, kako stoji u preporuci, godišnje treba smanjivati plaće za 0,2% BDP-a.

Vlasti u FBiH moraju, kako se ističe u izvještaju, “donijeti srednjoročni program racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, budžetskih i vanbudžetskih korisnika svih razina vlasti u FBiH, uključujući kantone, gradove, općine…

Potrebno je dosljedno raditi na preraspodjeli javnih rashoda smanjenjem tekuće potrošnje i povećanjem javnih investicija, nastaviti sa striktnom zabranom novog zapošljavanja u javnom sektoru, samo izuzetno uz odluku Vlade, redovno pratiti zapošljavanje i razine plaća u javnim poduzećima i otklanjati debalanse u odnosu na plaće u tijelima uprave i realnom sektoru”, stoji u zaključku Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Iako je vlast na početku mandata obećala smanjiti broj raznih agencija i direkcija u FBiH, kao i mogućnost objedinjavanja ministarstva u cilju smanjenja budžetskih troškova, to se za vrijeme mandata već stare vlasti u FBiH nije dogodilo.

Spomenimo da je to obećanje bilo dano i MMF-u radi dodjele kredita iz stand-by aranžmana. Također, nije provedena preporuka Federalnog zavoda za programiranje razvoja FBiH od prije skoro dvije godine, po kojoj se unutar Agencije za državnu službu trebao uspostaviti centralni registar zaposlenih u FBiH koji će obuhvatiti zaposlene u institucijama vlasti, od Federacije BiH, preko kantona, gradova i općina do raznih lokalnih fondova.

Učinkovitija uprava

I u preporukama Europske komisije jasno je naglašeno da javna uprava mora biti učinkovitija i lišena bilo kakvog političkog upliva i službenici koji budu birani na radna mjesta u javnoj upravi ne smiju dolaziti po političkoj liniji, kao što je do sada bio čest slučaj.

“BiH mora osigurati provedbu učinkovitoga sustava upravljanja ljudskim resursima, posebice u zapošljavanju. Potrebno je izmijeniti Zakon o državnoj službi kako bi se smanjio rizik od politizacije državnih službi na svim administrativnim razinama te usvojiti nacionalni program za usklađivanje pravnih propisa s pravnom stečevinom EU”, prijedlog je Europske komisije koji je dan svim institucijama vlasti u BiH, piše Večernji list

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: