Prosječna zaduženost svakog stanovnika u BiH 5.500 eura

Za­du­že­nost BiH po za­po­sle­nom sta­no­vni­ku je 5.500 eura, što s ob­zi­rom na pro­sje­čnu pla­tu od 818 maraka u fe­bru­aru i ve­li­ku sto­pu ne­za­po­sle­nos­ti pos­ta­je alar­man­tno. Za­du­že­nost po sta­no­vni­ku u po­slo­vnim ban­ka­ma u BiH je od 2007. do 2010. go­di­ne po­ve­ća­na za čak 40 pos­to, dok je u ze­mlja­ma re­gi­ona taj pro­ce­nat zna­tno ni­ži. Eko­no­mis­ti u BiH stal­no upo­zo­ra­va­ju na pre­ve­li­ku za­du­že­nost gra­đa­na i stal­no po­ve­ća­nje vanj­skog du­ga ze­mlje, ko­ji je dos­ti­gao ci­fru od oko 15 mi­li­jar­di maraka. U stru­ktu­ri ras­ta za­du­že­nos­ti sta­no­vni­ka naj­ve­ćim di­je­lom su bi­li zas­tu­plje­ni stam­be­ni kre­di­ti i kre­di­ti za re­fi­nan­si­ra­nje.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: