Potvrđene izmjene Zakona o igrama na sreću i upućene na Parlament

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Ovome je prethodila javna rasprava provedena sukladno zaključku Doma naroda Parlamenta FBiH.

Dopunjene su odredbe koje se odnose na to da Zakon, pored ostalog, uređuje i materiju u svezi obveza za društveno odgovorno priređivanje igara na sreću, zabranjenih aktivnosti, te oporezivanja dobitaka ostvarenih u igrama na sreću i nagradnim igrama.

Definiran je drugačiji način obračuna i plaćanja mjesečnih naknada za priređivanje igara klađenja zasnovanih na snimljenim i računalno generiranim događajima (tzv. RNG IGRE), tako da je, umjesto dosadašnje paušalne naknade od 300 KM mjesečno po uplatnom mjestu, propisana osnovica za obračun naknada koja predstavlja neto rezultat igre po načelu da je osnovica jednaka uplati umanjenoj za isplate igračima, pri čemu je predložena visina stope u iznosu 20 posto od osnovice.

Za sve priređivače igara na sreću su propisana pravila i obveze u svezi primjene načela društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a propisano je oporezivanje dobitaka ostvarenih u klasičnim (lutrijskim) igrama na sreću u visini 10 KM i više, uz primjenu progresivnih stopa od 10 posto, 15 posto, 20 posto i 30 posto, u zavisnosti od visine dobitka.
Iste progresivne stope primjenjuju se i za oporezivanje svih dobitaka u kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu dobitka.

Kad je riječ o pripadnosti prihoda od poreza na dobitke, prihod od obustavljenog i plaćenog poreza će biti usmjeravan u proračun općina/gradova gdje se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa iznimkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da iznos neoporezive osnovice bude deseterostruko smanjen (sa dosadašnjih 1.000 KM na 100 KM), te je utvrđena pripadnost prihoda po osnovi obustavljenog i naplaćenog poreza na dobitke ostvarenog u nagradnim igrama;

Povećana je stopa propisane mjesečne naknade koju su dužni plaćati priređivači igara na sreću u kasinima i automat klubovima s dosadašnjih pet posto na 15 posto od osnovice koju predstavlja zbroj obračuna svih automata i stolova po načelu da je osnovica jednaka ukupnoj uplati umanjenoj za ukupnu isplatu. S tim u svezi bitno je napomenuti da je u tekstu Nacrta zakona, razmatranom prije javne rasprave, za igre na sreću na automatima bila predložena stopa od 25 posto od osnovice. Međutim, tijekom javne rasprave, predlagač Zakona je zauzeo stajalište da u određenoj mjeri mogu biti prihvaćeni prijedlozi priređivača igara kojima se zahtijevaju spomenute stope.

Prijedlogom zakona precizirane su nadležnosti i ovlasti Federalne uprave za inspekcijske poslove, shodno Zakonu o inspekcijama u FBiH.

Dopunjene su odredbe koje propisuju razloge za oduzimanje odobrenja, te je predviđena mogućnost oduzimanja odobrenja priređivaču i u slučaju kada ne osigura odobrenje nadležnog federalnog ministarstva za svako novo uplatno mjesto.

Precizirane su ovlasti Federalnog ministarstva financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na sprječavanju štetnih posljedica izazvanih sve prisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini.

Za sve lokacije (uplatna mjesta, poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne najmanje udaljenosti od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također su utvrđene ovlasti i obveze nadležnih općinskih službi da utvrđuju postojanje propisane najmanje udaljenosti.
Prijedlog zakona stvara pravnu osnovu za djelomično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovi naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

Dopunjen je dio odredbe članka 108. važećeg Zakona i tako stvorena zakonska osnova za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, između ostalog, za priređivače biti propisan i način obračuna i izvješćivanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.

Propisan je i se prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima je ranije bilo uređeno oporezivanje dohotka od igara na sreću, jer je to uređeno izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Ujedno, predloženim zakonom su usuglašeni iznosi zapriječenih novčanih kazni sa odredbama Zakona o prekršajima u Federaciji BiH.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O GRADOVIMA GORAŽDE, CAZIN I LIVNO

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge tri zakona kojima je utvrđeno da Goražde, Cazin i Livno dobijaju status gradova.

Zakonima su određene teritorije, propisana svojstva, organi, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređeni donošenje privremene statutarnih odluka i statuta, raspisivanje izbora i druga bitna pitanja.

Teritorije gradova Goražde, Cazin i Livno čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru svake od ovih općina na dan stupanja zakona na snagu.

Nova tri grada su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe, a njihovi samoupravni organi su gradska vijeća i gradonačelnici.

Statuti Goražda, Cazina i Livna propisuju i uređuju samoupravni djelokrug ovih gradova, njihova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizaciju, ovlaštenja i način rada njeihvih organa, međusobne odnose gradskih vijeća i gradonačelnika, oblike neposrednog odlučivanja građana, suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja. Statuti moraju biti usuglašeni sa ustavima Federacije BiH i Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog i Kantona 10, kao i federalnim i kantonalnim zakonodavstvima.

Vijećnici općinskih vijeća i načelnici Goražda, Cazina i Livna, stupanjem na snagu ovih zakona, nastavljaju rad kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, nastavljaju rad kao gradski organi i službe, a to se odnosi i na javna poduzeća i ustanove čiji su osnivači ove tri općine.

Statusi gradova za Goražde, Cazin i Livno omogućili bi, uz ostalo, olakšan pristup europskim razvojnim fondovima.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu Zakona za produženje roka za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Ismet Kurić. Nime, svaki nositelj stanarskog prava, izuzev u slučaju iz članka 5. ovog zakona, može istaknuti zahtjev za kupnju stana u pisanom obliku nositelju prava raspolaganja stanom, tj. prodavatelj ga je dužan prodati. Ova zakonska norma nije obveznog karaktera, što znači da je svakom nositelju stanarskog prava data mogućnost za isticanje zahtjeva za kupnju stana, ali on to ne mora konzumirati. Pored toga, Vlada smatra da su Zakonom dati takvi rokovi da njihovim istekom stranka gubi pravo na podnošenje zahtjeva. Također, Vlada napominje da je Zakon izvršan u najvećoj mogućoj mjeri u svim pitanjima koja propisuje.

Federalna vlada danas je prihvatljivim ocijenila članak 2. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH koje je podnio Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Ovaj članak predviđa da samo izabrani dužnosnici koji nisu u radnom odnosu u Parlamentu FBiH imaju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) kao novčanu naknadu na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti u iznosu od najviše dvije osnovice iz članka 5. postojećeg zakona. Paušal je izvorno i namijenjen izabranim dužnosnicima koji obavljaju poslove u zastupničkim tijelima vlasti i služi kao naknada propuštene zarade i eventualnih novčanih i materijalnih gubitaka. S tim u vezi, zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca (u ovom slučaju, u Parlamentu FBiH) bi trebalo onemogućiti stjecanje prava i na paušal, kao novčanu naknadu za pokrivanje troškova dolaska i sudjelovanje u radu domova i radnih tijela Parlamenta FBiH.

Federalna vlada smatra opravdanim i prijedlog za ukidanje prava na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, tzv. “bijelog kruha”. Isto mišljenje Vlade je i kada je riječ o prijedlogu o obvezi povrata isplaćene otpremnine u proračun FBiH usljed odlaska izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u mirovinu tijekom obavljanja poslova i zadataka u domovima Parlamenta FBiH, odnosno u organima i tijelima vlasti na razini FBiH, ukoliko bi nakon toga ponovo zasnovali radni odnos u nekoj od institucija vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Vlada, pak, nije prihvatila dio Prijedloga zakona kojim bi bile umanjenje plaće u visini od pet posto za svako odsustvovanje izabranog dužnosnika sa sjednice doma ili radnog tijela čiji je član u Parlamentu FBiH. Mišljenje Vlade je da bi ovo bilo diskriminatorno u odnosu na nositelje izvršnih funkcija i savjetnike. Osim toga, ovakav prijedlog nije svrsishodan, jer obuhvata pojedinačno neodređene slučajeve odsustva sa sjednica, uključujući i one koji su opravdani.

Što se tiče prijedloga za izmjenu članka 9. Zakona, odnosno smanjenja platnih koeficijenata za obračun osnovne plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, Vlada smatra kako je ovaj prijedlog s formalno-pravnog aspekta ispravan, ali u odsustvu detaljnog obrazloženja osnovnih razloga i ciljeva koji bi bili postignuti, ne može iznijeti precizniji stav.

Nije prihvatljivo ni predloženo ukidanje odredaba o pravu na novčanu naknadu za rad u povjerenstvima, jer istodobno nije ponuđeno novo rješenje.

HELIKOPTER NA KORIŠTENJE FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje helikoptera BELL-206 L1 Long Ranger Federalnoj upravi civilne zaštite, koja će snositi troškove registracije, osiguranja, servisiranja i druge troškove koji mogu nastati upotrebom ove letjelice.

Ovaj helikopter je prije rata bio u sastavu Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH. Korišten je za policijske poslove i potrebe vladinih ministarstava do maja 1992. godine, kada je otuđen i nalazio se u posjedu organa Republike Srbije sve do 10.12. 2010. godine.

Na osnovu međunarodnog sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, potpisanog u Beogradu 24.9.2010. godine, helikopter je vraćen 10.12.2010. godine i od tada se nalazi u hangaru Helikopterske grupe Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije u bazi na Aerodromu u Sarajevu.

ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE 4.380.000 KM

Vlada FBiH je danas usvojila Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Sredstva za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 4.380.000 KM, bit će isplaćena korisnicima sredstava kao nepovratna (grant). Razlog donošenja ove odluke je realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH, koji utvrđuje prioritete poticaja prema raspoloživim sredstvima. Za ovu godinu predviđena je realizacija devet projekata.

Sredstva za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 4.380.000 KM, bit će isplaćena korisnicima sredstava kao nepovratna (grant). Razlog donošenja ove odluke je realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH, koji utvrđuje prioritete poticaja prema raspoloživim sredstvima. Za ovu godinu predviđena je realizacija devet projekata.

Kroz transfer općinama i gradovima za projekt izgradnje poduzetničkih zona planirano je 1.000.000 KM. Ciljevi ovog projekta su izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama FBiH tamo gdje ona predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem ovih zona u FBiH.

Za stipendije i isplate inovatorima – pojedincima planirano je 70.000 KM, a cilj projekta je poticanje na razvoj inovacija, dovođenje inovacije do proizvoda, poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda. U okviru ovog transfera planirano je i 30.000 KM za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH i obrtničkim komorama kantona i obrazovnim institucijama za projekt Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture planirana su sredstva od 150.000 KM. Ciljevi su uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika, razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova), unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih preduzeća umreženih u klastere, te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. U ovom transferu planirano je i 100.000 KM za poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama. za razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje i organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH. Korisnici sredstava su udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta i imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

U okviru Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima za projekt Poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta planirano je 180.000 KM. Korisnici sredstava su obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

U ovim subvencijama 500.000 KM je predviđeno poticaj razvoju vezanih i posebnih obrta.

Na ime poticaja novoosnovanim subjektima MSP planirano je 800.000 KM, a cilj je održavanje pozitivnog trenda povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će biti realizovano subvencioniranje troškova registracije i doprinosa za zaposlene. Korisnici sredstava su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području FBiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.5.2016. godine.

Ovom subvenicijom je za jačanje konkurentnosti MSP-a predviđeno 1.550.000 KM. Ciljevi su jačanje konkurentnosti MSP-a kroz podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, tehnološka modernizacija poslovnih procesa, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima. Korisnici sredstava su pravna lica (d.o.o. i d.d.) definisana po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koja imaju sjedište na području FBiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, posluju najmanje godinu dana, te imaju najmanje pet zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Danas odobrena sredstva će biti dodijeljivana korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede. Subjekti male privrede koji su u vlasništvu žena ili osoba mlađih od 35 godina imat će prefercijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga.

PODUZETNIŠTVU I OBRTU 6.000.000 KM KREDITA

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 2.000.000 KM budžetskih sredstava za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2017. godinu. Ova sredstva bit će uvećana za iznos naplaćenih glavnica prethodno plasiranih kredita u visini od 3,5 do četiri miliona KM, tako da će ukupno po javnom pozivu biti dodijeljeno između 5,5 i šest miliona KM.

Sredstva će biti plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH. Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do 1,5 posto.

Cilj kreditnog programa je pružanje finansijske podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i novo zapošljavanje. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Javni konkurs za dodjelu sredstava raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvoje dnevne novine. Ukoliko sredstva ne budu raspodjeljena u cijelosti po javnom konkursu, novi može biti raspisan do kraja 2017. godine.

ZA PODRŠKU POVRATKU 22.600.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila 22.600.000 konvertibilih maraka vrijedan Plan povratka, gradnje i održivog razvoja za 2017. godinu.

Planom su predviđeni rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala, zatim sredstava za obnovu i za ugradnju građevinskog materijala, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u ruke”, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata “pojedinačni-urgentni slučajevi”, kao i sanacija objekata stradalih u elementarnim nepogodama.

Osim transfera Vlade FBiH, očekivani izvori finansiranja su kreditna sredstva OPEC-a, Regionalni stambeni program u BiH, Saudijski fond za Bosnu i Hercegovinu i Razvojna banka Vijeća Evrope.

U cilju realizacije Plana, Federalno ministarstvo će u 2017. godini raspisati javne oglase.

Vlada je donijela i četiri pojedinačne odluke o usvajanju programa namijenjenih povratku.

Sa ukupno 16.100.000 KM Transfera za raseljene osobe i izbjeglice bit će finansirana četiri programa. Jedna od njih, vrijedan 10.000.000 KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Planirana je i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjela stoke za osnovna stada, rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost, te učešće u osnivanju kreditno garantnog fonda.

Iznos od 4.600.000 KM predstavlja pomoć u rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda. S 1.000.000 KM bit će finansirani humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni, kao i projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata – povratnika s područja Republike Srpske, zatim prikupljanje podataka o bh. dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i drugi projekti nevladinih organizacija. Kao podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine predviđeno je 500.000 KM.

Od 3.000.000 KM transfera za programe povratka u RS, dvije trećine je namijenjeno kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, ekonomske saradnje sa dijasporom, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. U ovom transferu 1.000.000 KM je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.

Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, kako je predviđeno trećom odlukom, iznosi 2.000.000 KM. Ovaj program obuhvata rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastukturne i projekte ekonomskog osnaživanja povratnika u RS, zatim lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova implementacije zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva.

Četvrta odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, kroz koji je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i izgradnju infrastrukture za privredni razvoj.

Inače, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu do 31.12.2016. godine u Bosnu i Hercegovinu se vratilo oko 1.050.000 raseljenih osoba i izbjeglica, od toga u Federaciju BiH oko 750.000, u Republiku Srpsku oko 277.000, a u Brčko Distrikt BiH 22.100.

Na povratak u svoja prebivališta u Bosni i Hercegovini čeka još 98.369 osoba, od toga 38.345 na području FBiH 59.778, u RS 59.779 i na području Brčko Distrikta BiH 246. U FBiH status raseljene osobe ima 38.345 osoba ili 13.229 porodica, od toga s područja Federacije je 5.181 porodica ili 16.039 osoba, s područja RS-a je 8.029 porodica ili 22.258 osobe, a iz Brčko Distrikta BiH 48 osoba ili 19 porodica.

Do sada je u Bosni i Hercegovini obnovljeno oko 350.000 stambenih jedinica (oko 68 posto). Od ovog broja, u FBiH je obnovljeno oko 250.000, 80.000 na području RS, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000.

Za oko 75 posto raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini mogu biti iznađena trajna rješenja za smještaja kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima prebivališta, dok je za preostalih 25 posto potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja, bilo da se radi o stimuliranju rješavanja stambenih pitanja u prijeratnim mjestima prebivališta, integrisanju u mjestima raseljenja, ili smještaju u različitim modelima socijalnog stanovanja.

IZMJENA ODLUKE O KORIŠTENJU KASARNE „FALETIĆI“

Federalna vlada je danas produžila rok za privremeno korištenje kasarne „Faletići“ Općini Stari Grad Sarajevo s pet na deset godina.

Također, prema novoj identifikaciji koju je uradila Općina Stari Grad, ukupna površina zemljišta dodijeljenog na korištenje je, umjesto 157. 330 m², 162.321 kvadratnih metara.
Općina bi ovo zemljište iskoristila za izgradnju fudbalskog terena i pratećih objekata. Radi se o kasarni koja nije perspektivna za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i koju je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH predala Općini Stari Grad Sarajevo.

O PRILAGOĐAVANJU PROPISA FBiH IZ OKOLIŠA S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izradi Programa prilagođavanja propisa FBiH s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša, te zadužila reosrno ministarstvo da o ovome obavijesti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Riječ je o programu koji je predmet periodične revizije s ciljem usklađivanja s trendom razvoja i revizije zakonodavstva EU, što je proces koji mora početi prije pridruživanja, a naročito u rješavanju problematike zagađenja vode i zraka.

U slučaju BiH, Evropska komisija je u svom izvještaju o napretku iz 2013. godine ocijenila da nedostatak stvarne političke podrške programu EU rezultira jako ograničenim napretkom po pitanju prilagođavanje sa zakonima i standardima EU. Stoga je EU postavila jasna očekivanja da će BiH usvojiti jedinstvenu strategiju aproksimacije propisa u oblasti zaštite okoliša (EAS) za cijelu zemlju. EU je obezbijedila i finansijsku podršku izradi nacrta EAS-a na državnom, entitetskim i na nivou Brčko Distrikta BiH.

O NEPERSPEKTIVNOJ VOJNOJ IMOVINI

Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za prošlu godinu koja se odnosi na neperspektivne vojne lokacije, pokretnu imovinu i poslovne prostore.

Služba je zadužena da, u saradnji sa Federalnim pravobranilaštvom, gdje se za to stvore zakonski i drugi uslovi, inicira pokretanje postupaka za upis prava vlasništva na nekretninama u korist Federacije BiH.

Također je dužna da nastavi pokretanje postupaka i utuženja osoba koje ne izvršavaju obaveze po osnovu plaćanja zakupa i predaje poslovnih prostora slobodnih od osoba i stvari.

Danas je usvojena i inforemacija o stanovima iz fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2016. godinu.

SAČINITI ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

Federalna vlada danas je upoznata sa informacijom u svezi inicijative Središnjeg izbornog povjerenstva za donošenje Zakona o financiranju političkih stranaka iz proračuna entiteta, kantonalnih i proračuna drugih jedinica lokalne uprave i samouprave.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da, za jednu od slijedećih sjednica Vlade FBiH, pripremi Prijedlog rješenja o imenovanju Međuresorne radne skupine za izradu teksta Zakona o financiranju političkih stranaka iz proračuna entiteta, kantonalnih proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne uprave i samouprave.

PRIHVAĆENE PREPORUKE

Federalna vlada je, i na današnjoj sjedici, prihvatila preporuke Europske komisije, ovaj put nakon sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH. Vlada je zadužila nadležna federalna ministarstva i druge federalne institucije da, u sklopu svojih nadležnosti, Europskoj komisiji dostave tražena pojašnjenja i podatke Europskoj komisiji.

Ured Vlade FBiH za europske integracije će današnje zaključke i tekst preporuka dostaviti nadležnim institucijama radi provedbe, te Komisiji za europske integracije oba doba Parlamenta FBiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je dala saglasnost da pravo služnosti, u svrhu izgradnje objekata HE Vranduk, za pet zemljišnih čestica koje se vode kao javno dobro, bude preneseno na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uz obavezu održavanja svih izgrađenih objekata.

Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom – SSWMP, kojeg je realizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2016. godini.
Vlada je usvojila izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne posIove o izvršenju Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2016. godinu.
Danas je prihvaćena informacija s prvog sastanka Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina Sarajevo, održanog dana 21.12.2016. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Sanelu Jakubović (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Jadranka Puljića (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar).

U Interresornu radnu grupu sa zadatkom da, u roku od 90 dana, izradi Prednacrt zakona o slobodnim zonama imenovani su Amra Vučijak, Goran Miraščić, Sabina Bezdrob, Ivan Topić, Senad Zekić, Sead Džiho, Kasema Ćatović i Mia Marjanović.

 

Vijesti.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: