Za projekte javnih investicija u TK utrošeno 197 miliona maraka

Danas je održana 27. redovna sjednica Vlade TK .

Uređivanje oblasti obilježavanja značajnih datuma

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Zakonom se određuju značajni datumi, događaji i ličnosti na području Tuzlanskog kantona te se uređuju nosioci aktivnosti obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti i način finansiranja. Razlog za donošenje zakona sadržan je u činjenici da je potrebno sistemski urediti ovu oblast, sa ciljem stvaranja pretpostavki za trajno regulisanje obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona.

Preciziranje odredbi o izvršenju Budžeta za 2016.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Prijedlog Zakona bit će upućen u Skupštinu Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje po skraćenom postupku. Ministarstvo finansija zaprimilo je više zahtjeva za davanje mišljenja o primjeni Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2016. godinu, u dijelu odlučivanja donošenjem pojedinačnih rješenja ili odluka o pravima pojedinaca i izmirivanju obaveza nastalih po osnovu materijalnih troškova ( struja, voda, telefon, zakupi i sl.) u smislu obaveze za davanje saglasnosti Vlade Kantona na odluke o odobravanja sredstava za izmirenje ovih obaveza. Zakonom je utvrđeno da resorna ministarstva donose pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava, na koje saglasnost daje Vlada Kantona. U postupku utvrđivanja teksta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, predlagač je imao namjeru da Vlada Kantona daje saglasnost na odluke o odobravanju sredstava utvrđenih programima i to naročito u dijelu korištenja namjenskih sredstava. Budući da resorna ministarstva nisu stavila primjedbe na tekst predloženog Zakona on je upućen u dalju proceduru usvajanja i donošenja u predloženom tekstu. U praksi se, međutim pojavljuju tehnički problemi zbog velikog broja korisnika sredstava (npr. Ministarstvo za boračka pitanja-stipendije, liječenja i sl.), te problemi kod namjene korištenja u slučajevima izmirenja obaveza po osnovu materijalnih troškova, a kako predlagač i nije imao namjeru da ova sredstva, nakon što budu utvrđena programima resornih ministarstva, ponovo zahtijevaju saglasnost Vlade Kantona, predloženo je preciziranje namjena za koje Vlada Kantona ne daje saglasnost na pojedinačne odluke. Dakle, za odluke ili rješenja kojim se odlučuje o pravima pojedinaca ili se izmiruju materijalni troškovi, na osnovu predložene dopune Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2016.godinu, ne bi bilo potrebno pribavljati saglasnost Vlade TK- a.

Prihvaćen plan poslovanja Aerodroma Tuzla u ovoj godini

Vlada je prihvatila Plan poslovanja Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“d.o.o. za 2016. godinu. Kako u stoji u Planu, u ovoj godini pored aktivnosti koje će se provoditi na povećanju obima putničkog saobraćaja, kroz proširenje broja destinacija u zemljama Evrope, intenzivno će se vršiti pripreme za početak cargo operacija. Cargo saobraćaj koji je bio planiran u ranijem periodu, a po okončanju administrativnih problema, trebao bi biti realizovan u 2016. godini. Planiran je prihvat i otprema 74 cargo leta na izvozu roba animalnog porijekla, što će omogućiti znatno brži razvoj poljoprivrede na području Tuzlanskog kantona i cijele regije. U završnoj fazi su pregovori sa predstavnicima avioprevoznika CARGO TURKISH AIRLINES i MNG AIRLINES Turska, koji bi se trebali okončati potpisivanjem ugovora do kraja februara.Također, u 2016. godini bit će obezbijeđena finansijska sredstava za nabavku vatrogasnog vozila, a pregovori oko konačnog rješavanja radno-pravnog statusa pripadnika vatrogasne službe nastaviće se u narednom periodu. Stabilni poslovni odnosi bazirani na dugoročnom “Ugovoru o pružanju aerodromskih usluga” sa avioprevoznikom Wizz-air, stvaraju uslove i za realno planiranje finansijskog poslovanja ovog javnog preduzeća. Povećavanjem broja prevezenih putnika srazmjerno se povećavaju prihodi ostvareni pružanjem aerodromskih usluga što prati i povećanje prihoda ostvarenih u sekundarnim djelatnostima (zakupi prostora, parking mjesta, reklame i slično). Za brojna planirana kapitalna ulaganja, kao što su unaprjeđenje i nadogradnja prilaznih svjetala, projekat izgradnje terminala za skladištenje avio-goriva, te nabavku opreme za cargo saobraćaj, značajna sredstva su osigurana u i budžetima Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

Implementirano 44 projekta Programa javnih investicija

Vlada TK usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija za 2015. godinu. Cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost 44 projekta uključena u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona koji su implementirani u toku 2015. godine, iznosi 197.630.676,00. KM, od čega se 175.571.592,31 KM odnosi na projekte čija implementacija se finansira domaćim izvorima finansiranja dok je ino-sredstava  bilo 22.059.083,39 KM. Za finansiranje projekata u 2015. godini iz domaćih izvora najviše sredstava, i to 2.149.487,97 KM, utrošeno je iz budžetskih izvora, dok je finansiranje iz ino grantova iznosilo 1.467.714,64 KM. Najviše sredstava utrošeno je na sektor vodosnabdijevanja i sanitacije 3.304.911,61 KM te na sektor zaštite okoliša 2.075.000,00 KM. Za finansiranje projekata u 2015. godini najviše sredstava je utrošeno na području grada Tuzle 1.527.353,00, a zatim na području općine Gračanica 1.502.459,00 KM.  Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.

 

Sredstva za saniranje posljedica šteta od poplava

Vlada donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje otklanjanja posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom za Kantonalnu upravu civilne zaštite u iznosu 38.888,15 KM, a odnosi se na uplaćene donacije od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica. Kantonalna uprava civilne zaštite prikupila je tokom 2015. godine sredstva donacija od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica kao dobrovoljno uplaćene donacije, za sufinansiranje otklanjanja posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, u iznosu od 38.888,15 KM. Navedena sredstva uplaćivana su tokom 2015. godine. Planom budžeta za 2015. godinu planirani su i realizovani rashodi ove vrste sredstava u iznosu od 280.000,00 KM. Dio neutrošenih sredstva iznosi 38.888,15 KM. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu navedena sredstva nisu planirana, te u skladu sa Uputstvom o načinu korištenja uplaćenih i /ili prenesenih, a manje planiranih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene i transfera za posebne namjene između korisnika javnih sredstava iznad iznosa planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona Odlukom usmjerava u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu donacije, transfere za posebne namjene i prihode za posebne namjene koji nisu planirani Budžetom.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za finansiranje projekata saniranja dijela šteta na području Tuzlanskog kantona, za Kantonalnuu upravu civilne zaštite u iznosu 200.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog štaba civilne zaštite. Kantonalnoj upravi civilne zaštite doznačena su sredstva od strane Federalnog štaba civilne zaštite za sufinansiranje projekta saniranja dijela šteta od prirodnih nesreća iz 2014. godine na području Tuzlanskog kantona, u iznosu od 200.000,00 KM.

 

Finansiranje kapitalnih izdataka u 2016. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 18 odluka o odobravanju sredstava sa pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”.

Odobrena su sredstava Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u iznosu od 6.000,00 KM na ime nabavke računarske i druge opreme za potrebe ministarstva.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 6.500,00 KM

Uredu Vlade na ime nabavke opreme.

Vlada je odobrila sredstava sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Uredu Premijera na ime nabavke opreme.

Odobrena su i finansijska sredstva Uredu za zajedničke poslove kanotnalnih organa u iznosu od 8.780,00 KM na ime nabavke opreme.

Odlukom su također odobrena sredstva u visini od 3.500,00 KM Ministarstvu zdravstva.

Odobravaju se finansijska sredstva Poljoprivrednom zavodu, Upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 10.000,00 KM na ime certificiranja laboratorijskih usluga.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 9.800,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za nabavku računarske opreme i namještaja.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK također je odobren iznos od 10.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije u prostorijama JU Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla u kojima je Ministarstvo smješteno.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Kalesija“ Kalesija, u iznosu od 10.000,00 KM na ime rekonstrukcije toplovoda centralnog grijanja i podova po

nalogu inspekcije.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Rainci Gornji“ Kalesija, u iznosu od 25.500,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Kladanj“ Kladanj, u iznosu od 13.300,00 KM za rekonstrukciju centralnog grijanja i mokrog čvora u PŠ Gojakovići.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik, u iznosu od 3.300,00 KM  za rekonstrukciju centralnog grijanja PŠ Maoča.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Prva osnovna škola“ Živinice, u iznosu od 28.500,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Đurđevik“ Živinice, u iznosu od 4.400,00 KM na ime rekonstrukcije vodovodne mreže PŠ Kuljani.

Odobravaju se finansijska sredstva JU Mješovita srednja škola Banovići, u iznosu od 30.000,00 KM za rekonstrukciju mokrih čvorova.

Odobrena su i finansijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na ime nabavke računarske opreme.

Odlukom je odobren iznos od 4.500,00 KM Ministarstvu finansija na ime nabavke opreme.

Odobrena su i finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM Ministarstvu pravosuđa i uprave, na ime nabavke kompjuterske opreme u iznosu od 3.000,00 KM i nabavke namještaja – stolica u iznosu od 2.000,00 KM.

 

Ostale odluke

Vlada TK usvojila je Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2015. godinu. Prihodi od naknada za korištenje šuma, koji pripadaju Kantonu po Zakonu o šumama Tuzlanskog kantona ranije po Zakonu o šumama FBiH i Uredbi o šumama FBiH, ostvareni su u 2015. godini u ukupnom iznosu od 2.276.968,99KM. Finansijski plan u dijelu utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ostvaren je sa 62,40 %.

Vlada je usvojila Izvještaj resornog ministarstva o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini. Zaključkom se od Agencije za slivno područje rijeke Save traži da dostavi podatke o prikupljenim sredstvima vodnih naknada koji po zakonu pripadaju toj Agenciji za posljednjih 15 godina kao i doznačenim sredstvima po raznim projektima na području TK.

Vlada TK donijela je Odluku kojom su utvrđene visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, na području Tuzlanskog kantona, utvrđenih Pravilnikom o određivanju ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli.

Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli da ne primjenjuje član 17. Standarda i normativa visokog obrazovanja TK u akademskoj 2015/16. godini a kojim je struktura nastavnog osoblja definisana na način koji predstavlja ograničavajući faktor u pogledu broja angažovanih nastavnika izabranih na drugim visokoškolskim ustanovama.

Vlada TK prihvatila je izvještaje o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2015. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju prenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije «Tekuća rezerva» u iznosu od 10.000,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona, povodom odigravanja utakmice seniorske ženske košarkaške reprezentacije BiH sa reprezentacijom Rumunije, 24.2.2016. godine u Tuzli.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Fondu “Bošnjaci” Sarajevo, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za nastavak stipendiranja dvadesetoro djece rudara poginulih u Somi, Republika Turska.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Udruženju “Humanitarna organizacija Lotosice” Tuzla, u svrhu implementacije različitih aktivnosti kroz projekte udruženja u koje su uključene osobe sa invaliditetom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Inicijative za donošenje Odluke o davanju na raspolaganje nekretnina Tuzlanskom kantonu za potrebe Općinskog suda u Tuzli, kojom bi nekretnine označene kao k.č. broj 1427/7, Dom JNA, kuća i dvorište ukupne površine 8121 m2 , upisane u z.k.ul. broj: 9141 K.O. SP Tuzla, bile date na raspolaganje Tuzlanskom kantonu za potrebe Općinskog suda u Tuzli, bez naknade, sa pravom uklanjanja postojećeg i izgradnje novog objekta na istoj lokaciji, kao i za odgovarajuću izmjenu važeće Odluke Vlade Federacije BiH o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu medicinska sestra.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava od ekoloških naknada za nabavku putničkog motornog vozila za potrebe Sistema za praćenje kvaliteta zraka i obavljanje drugih poslova iz oblasti zaštite okolice u iznosu od 38.372,00 KM.

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: