VLADA UTVRDILA NACRT BUDŽETA TK ZA 2015. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona nakon razmatranja radne verzije Budžeta TK za 2015. godinu donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija da u nacrtu Budžeta za 2015. godinu na poziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, planira sredstva na nivou izvršenja rashoda i izdataka ovog potrošačkog mjesta u 2014. godini.

Također je zaduženo Ministarstvo finansija da Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na potrošačkom mjestu Univerzitet u Tuzli, planira sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa poslodavca na teret vlastitih prihoda u iznosu većem za 1.002.436.00 KM u odnosu nu predloženi budžetski zahtjev Univerziteta u Tuzli, a na teret izdataka za materijal i usluge u iznosu 497.000,00 KM (vlastiti prihodi) i kapitalnih izdataka u iznosu 505.436,00 KM, također vlastiti prihodi.

Ministarstvo finansija je zaduženo i da Ministarstvu pravosuđa i uprave, na potrošačkom mjestu Kantonalno tužilaštvo planira nedostajuća sredstva za dovršetak Projekta IPA Europske Unije odobravana kao direktna budžetska podrška tužilaštvima za efikasnije procesuiranje predmeta ratnih zločina, a koja su privremeno obustavljena zbog neusvajanja Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalno tužilaštvo da nakon dobivanja ostatka sredstava po navedenom projektu ista stave na raspolaganje Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu koji je angažovan iz Budžeta Tuzlanskog kantona za navedene namjene.

Vlada TK također je zaključila da dostavljenu radnu verziju Ministarstva finansija utvrđuje kao nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada je konstatovala da je u radnoj verziji Budžeta TK za 2015. godinu, izvršeno umanjenje bruto plaća i naknada zaposlenih u visini cca 15.000.000,00 KM, te kako predhodno nije izvršeno pregovaranje sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika, Vlada TK zadužuje Ministarstvo finansija da izvrši povećanje prihoda od indirektnih poreza u iznosu nedostajućih  sredstava kojim bi se bruto plaće i naknade zadržale na nivou izvršenja Budžeta TK za 2014. godinu i obavljenih pregovora sa predstavnicima ministarstava, kako za ministarstva, tako i za budžetske korisnike u njihovoj nadležnosti.

Vlada je također zadužila Ministartstvo finansija da nakon povećanja prihoda pribavi mišljenje Federalnog ministarstva finansija nakon čega će nacrt Budžeta TK za 2015. dostaviti na razmatranje i uvrđivanje Vladi TK.

FUNKCIONISANJE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2014. godini. Programom rada KUCZ za 2014. godinu postavljena je vizija djelovanja – Izgradnja sistema zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, projektiranog Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara, koji će biti u stanju osigurati zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u odgovoru na opasnosti, prirodne i druge nesreće koje se mogu dogoditi na području TK. Programom rada planirano je da se vizija i misija u 2014. godini ostvare kroz utvrđene strateške ciljeve, programe i aktivnosti u toku godine. Detaljnom analizom realizacije programa rada, stoji u Izvještaju, može se zaključiti da su vizija i misija gotovo u potpunosti ostvarene. Dio planiranih programa koji nisu ostvareni je posljedica protesta građana i radnika propalih firmi početkom godine i smjene Vlade TK kao i prirodnih nesreća u drugom dijelu godine. Nerealizovani projekti nisu imali značajniji utjecaj na ostvarivanje strateških ciljeva. U realizaciji ciljeva ostvarena je potpuna suradnja sa kantonalnim organima uprave i institucijama, pravnim licima i drugim subjektima u skladu sa navedenim propisima na izgradnji i unaprjeđenju sistema zaštite i spašavanja, prevenciji, unaprjeđenju organizacije rada i korištenja snaga i sredstava civilne zaštite, izradi planskih i izvještajnih dokumenata i provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini. U 2014. godini na području Tuzlanskog kantona je primjenom  Zakona na transakcijski račun izdvojeno za potrebe zaštite i spašavanja 799.136,52 KM.  Od tekućeg priliva sredstava posebne naknade u 2014. godini potrošeno je ukupno 37.194,46 KM. Od toga je 1.571,72 KM potrošeno za nabavku plastičnih vreća za pijesak za pomoć Posavskoj županiji u majskim poplavama, poosnovu Zaključka Kantonalnog štaba civilne zaštite. Izdaci za usluge prevoza i goriva iznosili su 11.748,00 KM, 16.000,00 KM utrošeno je za

unajmljivanje magacinskog prostora za skladištenje humanitarnih roba za vrijeme stanja prirodne nesreće po naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite, za ugovorene i druge usluge utrošeno je 2.999,21 KM, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama 4.475,00 KM, dok je za druge tekuće rashode utrošeno 400,53 KM. Plan potrošnje prenesenih sredstava kao i potrošnja planiranog priliva u 2015. godini bit će utvrđen Planom korištenja sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2015.godini, koji će u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća donijeti KUCZ uz prethodno pribavljeno mišljenje KŠCZ.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U STEČAJNIM POSTUPCIMA

Vlada TK  prihvatila je tekst Inicijative za izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izmjene se tiču hitnosti stečajnog postupka, odnosno ograničavanju trajanja na pet godina. Budući da se u praksi dešava da stečajni postupci nedopustivo dugo traju gubi se svrha i rijetko postižu ciljevi stečajnog postupka. Također je predloženo da se uvedu određena ograničenja za imenovanje stečajnih upravnika te da se ugrade nove zakonske odredbe, kojima bi se pooštrila odgovornost stečajnog upravnika koja bi u određenom slučaju imala za posljedicu brisanje sa liste stečajnih upravnika. Kako se u praksi pokazalo da tokom privremene uprave mogu nastati značajna potraživanja koja ugrožavaju ili onemogućavaju namirivanje potraživanja zaposlenika, predložena je izmjena prioriteta povjerilaca odnosno potraživanja kojom bi to bilo onemogućeno.

PRODUŽENJE ROKA „OVJERE“ ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za izmjenu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje na području TK. Ovim je omogućeno pravo na zdravstvenu zaštitu zaposlenicima kao i članovima porodica privrednih društava „Dita“ Tuzla, „Konjuh“ Živinice, „Polihem u stečaju“ Tuzla, „Resod Guming“ Tuzla,

„Poliolchem“ Tuzla i „Gredelj- Revom“ Dobošnica do 31.12.2015 godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK prihvatila je Godišnji izvještaj o radu Ureda za internu reviziju Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2014. godine.

Vlada TK prihvatila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 1.200,00 KM Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za nabavku kompjuterske opreme.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Općinskom sudu u Gradačcu za nabavku namještaja i materijala za popravku i održavanje zgrade.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava  usmjeravanje neplanirane donacije u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.3.2015. godine, za sufinansiranje projekta „Izgradnja sportske dvorane“ JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac, u iznosu od 45.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Također je odobreno usmjeravanje neplanirane donacije u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.3.2015. godine, za realizaciju Ugovora o sufinansiranju kapitalnih projekata saniranja šteta na odgojno-obrazovnim ustanovama nastalim prirodnom nesrećom, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 250.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja, između ostalog, utvrđeno je ko potpisuje nalog za službeno putovanje za područje Bosne i Hercegovine i nalog za službeno putovanje u inostranstvo rukovodioca kantonalnih organa državne službe, rukovodioce samostalnih uprava, rukovodioce uprava i ustanova u sastavu ministarstva. Nalog za službeno putovanje na području Bosne i Hercegovine i za službeno putovanje u inostranstvo za premijera Kantona, potpisuje ministar finansija.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za prošlu godinu. U periodu od 1.1. do 31.12.2014. godine u Zavodu je primljeno ukupno 1.828 stranaka, kojima su dati pravni savjeti ili informacije za ostvarivanje prava ili pravnih interesa. U izvještajnom periodu bilo je u radu ukupno 179 predmeta upravnog rješavanja, u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranke, s tim, što je u 2014. godini podneseno 174 zahtjeva, a iz prethodne godine preneseno je 5 predmeta. Prema Izvještaju, veoma mali broj predmeta riješen je u dužem roku od 15 dana, a to je najčešće u situacijama kada stranke nisu priložile svu potrebnu dokumentaciju ili je trebalo pozvati stranku da pojasni zahtjev i druge činjenice. U dokumentu također stoji da nije pokrenut nijedan upravni spor protiv rješenja direktora Zavoda, kojima je riješeno o podnesenim zahtjevima za ostvarivanje prava na pružanje pravne pomoći. U krivičnim predmetima preovladavaju predmeti u krivičnim postupcima pokrenutim protiv maloljetnih počinilaca krivičnih djela. To su najčešće krivična djela iz oblasti krivičnih djela protiv imovine  poput krađe, teške ili razbojničke krađe, razbojništva, oštećenja tuđe stvari ili oduzimanja tuđe pokretnine, te krivična djela iz oblasti krivičnih djela protiv zdravlja ljudi  kao što su neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga,  posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, te učestvovanje u tuči. U parničnim predmetima preovladavaju predmeti iz oblasti porodičnih odnosa i to postupci za razvod braka, radi utvrđivanja i podjele bračne stečevine, radi utvrđivanja očinstva, iz oblasti radnih odnosa, radi naknade štete. U prekršajnim predmetima riječ je o postupcima pokrenutim protiv maloljetnih počinilaca prekršaja, od kojih su najčešći prekršaji upravljanje motociklom bez kacige, vožnja bez položenog vozačkog ispita i vožnja neregistrovanog vozila, narušavanje javnog reda. Kada je riječ o izvršnim predmetima preovladavaju postupci po prijedlozima za dozvolu izvršenja radi izdržavanja djece ili radi izdržavanja bračnog druga.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona. U ime Vlade TK u Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Tuzlanskog kantona imenovani su Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva, Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Edin Ajanović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja i Admir Huskanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Almire Hurić, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U Rješenju o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK od 19.3.2015. godine umjesto člana Džibić Senada imenovan je Džidić Sead.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: