VLADA TUZLANSKOG KANTONA UTVRDILA NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Vlada TK-a - juli 2013Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je u formi nacrta Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK. Nakon jednogodišnje primjene Zakona uočene su, od strane resornog ministarstva i prijevoznika, poteškoće u primjeni određenih odredbi koje su bile nejasne i nedorečene, te ih je trebalo urediti na drugačiji način. Budući da nisu bili potpuno definisani pojedini članovi ovog zakona koji uređuju taksi djelatnost i nadležnost općina u vezi regulisanja taksi prijevoza, odnosno uređenja taksi stajališta te donošenja kriterija o broju taksi štandova i stajališnih taksi mjesta bilo je praktičnih problema u davanju saglasnost na broj taksi stajališta općinama od strane Ministarstva. Izmjene su inicirane i potrebom za ugradnjom novih zakonskih instituta za oštrije sankcionisanje nelegalnog prijevoza kako bi kontrolni organi (Inspekcija i MUP TK) imali veća zakonska ovlaštenja za privremeno oduzimanje vozila kojima se vrši nelegalan prijevoz i izricanje drugih sankcija.

Vlada TK prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio – televizija TK za 2012. godinu. Izvještaj obuhvata i Izvještaj o pregledu finansijskih izvještaja JP RTV TK za 2012. koji je sačinio Odbor za reviziju. Prema Izvještaju tokom 2012. izmjenjen je Zakon o RTVTK, a promjene se tiču organizacijske i upravljačke strukture. Riječ je izmjeni vezanoj za Skupštinu Društva, ukidanju funkcije Glavnog i odgovornog urednika, a koja je zamjenjena funkcijom Izvršnog direktora za program (član Uprave). U odnosu na 2011. vlastiti prihodi povećani su za 41%, od čega su marketinški prihodi kao dio vlastite realizacije rasli za oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Poseban problem predstavljala je likvidnost koja je cijele godine bila na granici. Drugo značajno obilježje u poslovanju RTVTK u 2012. godini jeste nabavka nove opreme. U 2012. godini RTVTK je za novu opremu izdvojila oko 100.000 KM vlastitih sredstava, te dobila donaciju turske agencije TIKA-e u vrijednosti oko 145.000 KM.
Vlada je, na inicijativu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, prihvatila Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla radi formiranja odjela za podršku odgojno-obrazovne integracije učenika oštećenog vida sa područja TK te ga uputila u skupštinsku proceduru. Osnivanjem odjela za podršku slijepoj i slabovidnoj djeci omogućio bi se kvalitetniji odgojno-obazovni i rehabilitacioni proces koja na osnovu zakonskih okvira u BiH te konvencijama o pravima i zaštiti djece imaju pravo na jednak pristup odgojno-obrazovnom i rehabiltacionom procesu.
Vlada TK donijela je Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.Ovim programom utvrđena je visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem realizovanja i unaprjeđenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled (na području Tuzlanskog kantona). Radi se o sredstvima u visini od 1% naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo, koja uplaćuje stanica za tehnički pregled vozila. Naknada se uplaćuje na račun Budžeta Kantona. Sredstva od naplaćenih naknada za tehnički pregled vozila u 2012. godini iznose 72.078,82 KM a sredstva planirana za uplatu u 2013. godini su 30.361,00 KM.
Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na TK za 2013. godinu. Programom su određene mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, kao i način finansiranja. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine osigurana su sredstva za suzbijanje i iskorjenjivanje naprijed navedenih zaraznih bolesti i to za: isplatu naknada za ubijene i zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, preventivna cijepljenja i dijagnostička ispitivanja, blokiranje ugroženih područja, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te nabavku opreme i drugog potrebnog materijala za njihovo provođenje i osiguranja zaliha rezervi cjepiva i isplatu naknada. Odlukom o sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja (bedrenica, klasična kuga svinja) za 2013. godinu, biće definisane mjere koje će biti sufinansirane, iznos participacije preventivnih cijepljenja, vremenski rok za izvođenje mjera, postupak naplate te način izvještavanja.
Vlada je prihvatila Protokol o načinu izvršenja obaveza Vlade TK prema Vladi Federacije nastalih po osnovu izvršenja Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u F BiH za period 12.04.2011. godine do 14.06.2013. godine u ukupnom iznosu 1.755.840,00 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava parlamentarnim grupama, koalicijama i neovisnim poslanicima koji participiraju u Skupštini TK. Parlamentarnim grupama, koalicijama i neovisnim poslanicima odobrena su sredstva u iznosu od 435.167,99 KM. Od ukupne svote 30% sredstava bit će raspoređeno svim Parlamentarnim grupama 60% srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaka parlamentarna grupa ima u trenutku raspodjele, dok se l0% od ukupno iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Privrednom društvu „ZOVKO OIL“ d.o.o. Žepče, dodjelila koncesiju za korištenje vode iz vlastitog bunara koji se nalazi u sklopu Benzinske stanice u naselju Maline, općina Živinice, na period od 5 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 300,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,15 KM/m3 iskorištene vode, ali ne može biti manja od 63,00 KM, godišnje.
Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena. Prema izmijenjenoj Odluci koncesionar će prije potpisivanja Aneksa I Ugovora o koncesiji priložiti bankovnu garanciju na iznos od 55.000,00 KM, sa rokom važenja od jedne godine, uz obavezu produženja svake godine na čitav period trajanja ugovora o koncesiji. Minimalni iznos tekuće koncesione naknade ne može biti manji od 25.500,00 KM godišnje. Koncesor će u roku od 15 dana od dana dobijanja odobrenja na Aneks I od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa koncesionarom zaključiti ugovor.
Vlada Tuzlanskog kantona dodjelila je koncesiju privrednom društvu “OMW BH” d.o.o. Sarajevo, za korišćenje vode iz vlastitog bunara za sanitarne potrebe u Poslovnoj jedinici Benzinska stanica Tinja, naselje Previle, općina Srebrenik. Za koncesora je određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u Budžetu TK za 2013. za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Ovom Odlukom je utvrđen program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u iznosu od 344.862,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima u iznosu od 220.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju od 124.862,00 KM.
Vlada je donijela i Odluku kojom je utvrđen program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ u iznosu od 471.763,30 KM. Program raspodjele sredstava se sastoji od pomoći drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima u iznosu od 64.000,00 KM, sanacije i izgradnja stambenih objekata raseljenih lica u visini od 319.763,30 KM, pomoći neprofitnim organizacijama za njihove aktivnosti pomoći povratnicima – 16.000,00 KM i subvencija pravnim licima u cilju podrške zapošljavanja povratnika u iznosu 72.000,00 KM.
Vlada TK utvrdila je uslove, kriterije i postupke za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Sredstva će biti dodjeljivana u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta za 2013. a prema kalendaru manifestacija kulture od značaja za TK. Odluka obuhvata sve potrebne elemente za namjensku, ravno-pravnu, transparentnu i pravilnu raspodjelu sredstava, izdvojenih iz budžeta Tuzlanskog kantona za potrebe sufinansiranja programa/projekata koji se tiču organizovanja manifestacija kulture od interesa za TK i na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport za 2013. Za raspodjelu sredstava Budžetom Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 798.631,20 KM, s tim da se dio sredstava koristi za redovno finansiranje rada Savjeta za sport Tuzlanskog kantona u predviđenom iznosu od 13.740,00 KM što je utvrđeno posebnom Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju naknade za rad članovima i sekretaru Savjeta. Dio će biti korišten za dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za što je predviđen iznos od 40.000,00 KM, te redovno finansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Preostali dio sredstava, nakon izdvajanja sredstava za navedene namjene, raspoređuje se u postupku po javnom pozivu, u skladu sa uslovima i kriterijima.
Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupke za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa. Prema Odluci studentski kredit redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija dodjeljivat će se u ukupnom godišnjem iznosu od 1.200 KM za jednog studenta. Studenti za koje se vrši subvencioniranje smještaja i ishrane u studentskim centrima, ne mogu biti korisnici studentskog kredita.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu planirano je 462.000,00 KM za Fond za kreditiranje studenata. Planirano je da se ukupno dodijeli 385 kredita studentima koji su ostvarili natprosječan uspjeh i studentima po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa. Utvrđen je ukupan iznos kredita od 1.200 KM po jednom studentu, kako bi se na taj način pojednostavila procedura i da se izbjegne suvišno donošenje Odluke o utvrđivanju visine kredita.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za pomoć vjerskim zajednicama. Vlada Tuzlanskog kantona će u skladu sa utvrđenim kriterijima i uslovima iz ove odluke utvrditi Program raspodjele sredstava pomoći vjerskim zajednicama u tekućoj fiskalnoj godini, a sredstva odobravati u skladu sa Programom putem pojedinačnih odluka, zavisno od raspoloživih sredstava.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju procijenjene početne vrijednosti službenih vozila i teksta ponovljene javne licitacije.
Vlada je poništila Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike TK i utvrdila tekst ponovnog javnog oglasa.
Vlada Tuzlanskog kantona poništila je Javni oglas za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona te odlučila raspisati ponovni Javni oglas i utvrdila teksta Javnog oglasa.
Vlada TK imenovala je članove Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje TK. U ime Vlade Tuzlanskog kantona u Ekonomsko socijalno vijeće za područje Tuzlanskog kantona imenovani su Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva TK, Božo Antunović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, Adem Šehidić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Samir Ništović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o otpuštanju duga po osnovu koncesionih naknada Rudniku soli „Tuzla“ d.d. Tuzla. Riječ je o dugu po osnovu zateznih kamata na neplaćene javne prihode po osnovu naknade za eksploatisanu slanu vodu u ukupnom iznosu od 14.376,04 KM. Odluka je obrazložena činjenicom da je Rudnik izvršio uplatu glavnog duga, a s obzirom na uslove pod kojima posluje ovo privredno društvo, svako daljnje opterećenje moglo bi narušiti finansijsku stabilnost.
Vlada je odobrila sredstava za šest manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton. Odobrena su sredstva u iznosu od 10.379,00 KM Općini Srebrenica kao finansijsku podršku u organizaciji obilježavanja Dana Srebrenice 11. jula 1995.godine. Kao pomoć za organizovanje i realizovanje Međunarodnog sajma turizma «LIST 2013», koji je održan u periodu 09. – 11. maja 2013. godine u Lukavcu odobreno je 6.500,00 KM preduzeću «Nuhanović» d.o.o, podružnica «Lukavački sajam» Lukavac. Odlukom je odobreno 24.000,00 KM Općini Gračanica na ime sufinansiranja troškova za organizaciju Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta “GRAPOS-EXPO 2013”. Također je odobreno i 5.000,00 KM Zemljoradničkoj zadruzi ”Poljopromet” Čelić radi sufinansiranja Privredne manifestacije ”Dani jagodastog voća” Čelić 201 3. Iznos od 24.000,00 KM bit će odobren DOO ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime pomoći u organizaciji i realizaciji manifestacije Sajam šljive i prehrambene industrije – ”Sajam šljive” u Gradačcu. Odobreno je i18.100,00 KM privrednom društvu „Tuzlanski sajam“ d.o.o. na ime bespovratne finansijske pomoći u organizaciji Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, koji je održan od 4. do 7. juna 2013. godine u Tuzli, a na kojem su učešće uzela privredna sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Senata JU Univerziteta u Tuzli o izmjenama i dopunama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2013./2014. godini. Nakon prvog upisnog roka za popunu upražnjenih mjesta za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 20l3/20l4. utvrđeno je da je prijemni ispit položilo 169 kandidata više u odnosu na broj studenata odobren Odlukom.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2013/2014. godini kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine studenata upisanih u akademskoj 2012/2013. godini. Budući da se na studijski program Farmaceutske znanosti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prijavilo ukupno 48 kandidata, a Naučno-nastavno vijeće Fakulteta utvrdilo je da svi kandidati ispunjavaju uslove za upis, te predložilo Senatu Univerziteta da se na doktorski studij upišu svi kandidati, Senat je utvrdio prijedlog Odluke za upis dodatnih 28 kandidata na doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu.
Ekološkom savezu TK „Eko – zeleni“ Tuzla odobrena su sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na ime obilježavanja manifestacije 5.6.2013. godine – Svjetski dan zaštite okoliša.
Vlada TK zadužila je nadležno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da do naredne sjedinice Vlade dopuni elaborat o načinu organizovanja ispita za vozače motornih vozila, ispita za vozače – instruktora motornih vozila i ispita za dobijanje licence, sa prijedlogom potrebnih aktivnosti Ministarstva i V lade i akata koje treba donijeti sa jasno utvrđenim rokovima za njihovo provođenje.
Vlada TK donijela je odluku o odbijanju prigovora JU Osnovne škole „Simin Han“ Tuzla podnesenog na Rješenje Vlade o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola “Simin Han” kao neosnovanog.
Vlada TK je u okviru kadrovskih pitanja donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Rudnika soli Tuzla d.d. Vlada je također imenovala i člana Upravnog odbora Behram-begova medresa, kao predstavnika Tuzlanskog kantona.
(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: