Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o turističkim zajednicama

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o turističkim zajednicama. Riječ je o dokumentu koji uređuje osnivanje, organizaciju i rad turističkih zajednica, način njihovog finansiranja i poslovanja, kao i kriterije za kategorisanje turističkih mjesta. Turističke zajednice se osnivaju radi razvoja, unaprjeđenja i promocije turizma na području lokalnih zajednica i Tuzlanskog kantona, i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom, na način da upravljaju destinacijom na nivou za koji su osnovane. U Federaciji Bosne i Hercegovine u primjeni je bio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH za koji je Presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Kako Parlament FBiH u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude nije donio novi zakon kojim bi se uredila ova oblast, trenutno imamo instituciju turističke zajednice čije djelovanje i finansiranje nije propisano ni jednim zakonskim aktom. Zbog toga je Vlada Tuzlanskog kantona, predložila donošenje Zakona o turističkim zajednicama za područje TK kojim bi se prevazišla ova pravna praznina i na cjelovit način bila uređana oblast organizovanja i djelovanja sistema turističkih zajednica. Zakon bi trebao doprinjeti aktivnom sudjelovanju lokalnih samouprava u razvoju turističke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordiniciji unutar sistema, svrsishodnijem trošenju sredstava, povećanju zakonitosti rada turističkih zajednica, promociji turističkog proizvoda i povećanju stručnosti zaposlenih u turističkim zajednicama. Novi Zakon kojim se utvrđuju pravne osnove za poboljšanje rada i organizovanja turističkih zajednica, u konačnici treba pridonijeti kvalitetnijem turističkom proizvodu.

 Regulativa za održavanje i upravljanje zgradom

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Ovim Zakonom uređuje se korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, obaveze Grada i općina. Također, održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i upravljanje zgradom je definirano kao javni interes. Razlog donošenja novog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade je potreba da se određena do sada neriješena pitanja u oblasti upravljanja i održavanja riješe novim zakonskim rješenjima kao i da se dosadašnja zakonska rješenja prilagode iskustvima iz njegove dosadašnje primjene, te usklađivanje zakonske regulative sa federalnim propisima.

Preciziranje uslova za imenovanje direktora

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanu Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Izmjenama su precizirani uslovi za imenovanje direktora obavezuju JU Direkciju regionalnih cesta TK. Donošenjem ovog zakona biće određeni uslovi u pogledu stručnosti osoba koje će obavljati funkciju direktora, a što je potrebno hitno urediti kako bi bio raspisan javni oglas i kako bi bio održan kontinuitet izvršavanja poslova iz nadležnosti Direkcije.

 

Podrška modelu javno-privatnog partnerstva

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na opredjeljenost Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, Odjeljenju za protetiku i ortotiku Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva, na osnovu Studije opravdanosti projekta za uspostavljanje partnerstva sa privatnim sektorom. Univerzitetsko klinički centar Tuzla primio pismo namjere tvrtke „Bauerfeind“ d.o.o. Sarajevo, kojim je iskazan interes ove komapnije za eksternalizaciju (outsourcing) protetske i ortopedske radione UKC Tuzla, kroz zajednički projekat. Radi se o partnerstvu sa Univerzitetsko kliničkim centrom Tuzla, Odjeljenjem za protetiku i ortotiku Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s ciljem poboljšanja i proširenja usluga u segmentu poslovanja ortopedije i rehabilitacije. Projekat javno-privatnog partnerstva se postavlja kao odgovor za rješavanje trenutnog stanja na UKC Tuzla. Projekat je nastao iz potrebe Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla da eliminiše negativne efekte poslovanja. Ulaganjem finansijskih sredstava od strane privatnog partnera uz kadrovske potencijale kojima raspolaže navedeno Odjeljenje stvara se jača pozicija na tržištu i bolji kvalitet u proizvodnom kapacitetu. Partnerstvom bi se znatno uštedilo vrijeme i resursi UKC Tuzla jer UKC Tuzla neće imati potrebu skladištenja repromaterijala.

 

Donesen Program rada Vlade za 2015.godinu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada Vlade za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Svi raspoloživi resursi i najveći napori će biti usmjereni ka ostvarenju ekonomskog rasta i novog zapošljavanja kao pokretača i poluge razvoja svih ostalih oblasti društvenog života. Prema Programu, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će, između ostalog, u 2015. u cilju ostvarenja strateškog cilja koji se odnosi na osiguranje finansijske konsolidacije i rješavanje pitanja radnog staža zaposlenika privrednih društava iz resorne nadležnosti pratiti realizaciju finansijske konsolidacije privrednih društava za koja se donese odluka da mogu ući u proces finansijske konsolidacije, i zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona obezbjediti finansijsku, stručnu i drugu podršku koja je neophodna za ostvarenje uspješnosti finansijske konsolidacije privrednih društava iz resorne nadležnosti. Jedno od strateških opredjeljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je i racionalizacija mreže osnovnih i srednjih škola, u okviru koje će Ministarstvo u 2015. godini poduzeti neophodne radnje u cilju osnivanja JU Muzička škola Tuzla spajanjem JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola Tuzla. Također, Ministarstvo će provesti aktivnosti na pripajanju osnovnih škola sa manjim brojem odjeljenja drugim školama, što će dovesti do efikasnijeg korištenja kadrovskih potencijala nastavnika i stručnih saradnika, smanjenja broja nenastavnog osoblja, te finansijskih ušteda. Prioriteti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini su realizacija novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sklapanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, edukacija poljoprivrednih proizvođača i uspostava poljoprivredne savjetodavne službe u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će u 2015. godini nastaviti sa ostavrenjem doprinosa realizaciji strateških aktivnosti u sektoru pravde i osiguranju potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa, kao svojim strateškim usmjerenjem. Realizacijom programa i aktivnosti postavljenih za 2015. godinu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će nastojati doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva koji se odnose na plansko korištenje prostora u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana TK 2005-2025., unaprjeđenje kvaliteta okoliša kroz približavanje evropskim standardima, unaprjeđenje komunalne infrastrukture i uslova stanovanja, te unaprjeđenje kadrovske strukture Ministarstva i osiguranje kvalitetne tehničke opremljenosti. Neke od ključnih aktivnosti Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u 2015. godini su jačanje internih upravljačkih kapaciteta MSP-a i obrta i promociju poduzetništva te unapređivanje poduzetničkog učenja. Jedno od strateških opredijeljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u ovoj godini je, usmjeren na razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona i adekvatna promocija turističkih potencijala, kao i permanentna edukacija i podizanje svijesti o značaju razvoja turizma kao i razvoj saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. Pored toga, bit će realizovan Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. U oblasti sigurnosti građana i unutrašnjih poslova u 2015. godini Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raditi će na ostvarenju cilja koji se odnosi na unapređenje stanja lične i imovinske sigurnosti i zaštite ljudskih prava građana, te podizanje nivoa kvaliteta pružanja usluga stanovništvu Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za boračka pitanja je i u 2015. godini strateški opredijeljeno na zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica kroz podršku u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, stipendiranju i kreiranju uslova za obavljanje pripravničkog/volonterskog staža. Podizanje nivoa održivosti sistema socijalne zaštite i potpuno uvođenje u prava lica i porodica definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom jedan je od ciljeva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini. U oblasti prevencije i unaprjeđenja zdravstvenog stanja stanovništva, Ministarstvo zdravstva će u 2015. godini, između ostalog, realizovati preventivne programe rane dijagnostike.

 

Utvrđena struktura prihoda od ekoloških naknada

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu. Ovim Programom utvrđena je struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava za 2015. godinu. Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu čine sredstva od naknada zagađivača okoliša pravnih i fizičkih lica i Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna i fizička lica pri svakom registriranju motornih vozila. Pored navedenog prihod predstavljaju i sredstva dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli prema tužbi koju je pokrenulo Ministarstvo na temelju Odluke o visini naknade za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata. Strukturu ukupno planiranih 14.796.915,00 KM namjenskih sredstava čine prenesena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 11.296.915,37 KM (sredstva dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli (glavnica) 6.489.722,78 KM i neutrošena sredstva iz Programa za 2014. godinu 4.807.192,59 KM), kao i sredstva planirana kao prihod u 2015. godini u iznosu od 3.499.999,63 KM.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Zaključak kojim usvaja Informaciju Ministarstva finansija sačinjenu po zahtjevu Skupštine TK od 3. aprila 2015. godine i predlaže Skupštini TK da uvaži da se odgode aktivnosti oko pokretanja procedure izmjena i dopuna Budžeta TK za 2015. godinu i da se ove aktivnosti nastave i nakon 30. juna 2015. godine, odnosno nakon usvajanja obračuna Budžeta TK za period od 1.1. do 30.6. 2015. godina koji će biti dobra osnova za pripremu Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Aneksa 6. Ugovora o komisionom kreditu kojim je Vlada Tuzlanskog kantona putem NLB Banke plasirala Međunarodnom aerodromu Tuzla dugoročni kredit u iznosu od 3.549.961,00 KM. Sredinom 2007. godine, izvršen je pripis do tada obračunate kamate, pa je glavnica kredita povećana na 4.064.300,62 KM. Vlada Tuzlanskog kantona je 11.11.2014. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ kojom su izmjenjeni uslovi kredita i to: rok vraćanja 26 godina, kamatna stopa 0% i grace period od 13 godina. Vlada je donijela Odluku i prihvatila tekst Anexa 6. Ugovora o komisinom kreditu da bi obezbjedila kontinuitet u radu Aerodoroma.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2015. godinu. Kao prvi strateški cilj Agencija je predvidjela privatizaciju preduzeća „Konjuh“ Kladanj po okončanju spora nastalog između preduzeća DD “Konjuh” Kladanj i Hotela Tuzla i donošenja odluka Vlade TK o načinu i metodu privatizacije. U toku 2015. godine Agencija će raditi na rješavanju problematike isknjižavanja vrijednosti dobara u općoj upotrebi iz početnog bilansa stanja preduzeća i privatizacija komunalnih preduzeća, kao i prodaji imovine preduzeća DOO „Polet“ Tuzla koja nije pod hipotekom u maloj privatizaciji.

Vlada je također prihvatila Finansijski plan Agencije, kojim je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti u 2015. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za isplatu plaća i visinu naknade za ishranu u toku radnog vremena za april 2015. godine uposlenim u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, pa osnovica iznosi 380,25 KM, a visina naknade za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o visini dječijeg dodatka, kojom je ovo pravo za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2014. godine utvrđeno u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije, uslove i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za troškove manifestacija. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene bit će sufinansirani programi manifestacija koji afirmišu društveni, ekonomski, kulturni i održivi razvoj TK, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje i sajamskog su karaktera te se realizuju na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Ugovora o povećanju priključne snage objekta priključenog na distributivnu mrežu, Ugovora o korištenju distributivne mreže i Ugovora o snabdijevanju električnom energijom poslovnog objekta na adresi Rudarska br. 65 u Tuzli.

Danas donesenim Rješenjem Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Komisiju za izradu Uredbe vezano za stručno usavršavanje direktora, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika, postupak ocjenjivanja rada, sticanje viših stručnih zvanja i vođenje dokumentacije u osnovnim školama odnosno Uredbe vezano za stručno usavršavanje organa rukovođenja i upravljanja škole, nastavnika, stručnih saradnika i vannastavnog osoblja, postupak ocjenjivanja rada, sticanje viših stručnih zvanja i vođenje dokumentacije u srednjim školama.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata Merime Hajdarević za imenovanje kao člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Utvrđeni prijedlog bit će proslijeđen Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike koje će objediniti prijedloge svih kantona i dostaviti Vladi Federacije BiH na konačno imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidasko osiguranje.

Vlada je donijela dvije odluke o davanju saglasnosti Uredu premijera i Ministarstvu razvoja i poduzetništva za sporazumno preuzimanje namještenika.

Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o radnom mjestu viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

Vlada je također dala saglasnost Općinskom sudu u Lukavcu za prijem  jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o stručnom saradniku za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent).

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici dala saglasnost za prijem zaposlenika u Službu Skupštine Tuzlanskog kantona. Riječ je o prijemu putem javnog oglasa namještenika na poslovima portira na određeno vrijeme, i državnog službenika – sekretara Skupštine TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je niz rješenja za imenovanje, razrješenje i privremeno imenovanje Školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kanton.

Vlada je također donijela Odluku kojom određuje punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona u sastavu Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje Omera Ročevića za predsjednika i članova, Fertika Glibanovića i Ervina Alibegovića, Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona , na period najduže 90 dana.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, na period najduže do 90 dana u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Edis Bajić i Anel Delić.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine u sastavu Mirsad Bajramović, predsjednik i članovi Biljana Bešić i Mirsad Kadić.

Vlada TK donijela je Odluku kojom imenuje punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Hazim Nukić, predsjednik i Bilal Tulumović i Selma Jaganjac, članovi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo TK. Rješenjem je imenovan UO Zavoda do okončanja postupka na osnovu kojeg će biti imenovan novi Upravni odbor u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, predsjednik i članovi Mirzet Turković,  Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.