Vlada TK za podršku poduzetništvu izdvojila 820 hiljada maraka

Podrška poduzetništvu i zapošljavanju

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije Podrška razvoju kantona u iznosu od 820.000,00 KM kao i pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava. Sredstva  u iznosu do 50.000,00 KM namijenjena su za sufinansiranje projekata koji se bave promocijom i razvojem poduzetništva dok je za subvencije za podršku obrtničkim komorama namijenjen iznos od 15.000,00 KM. Za subvencije za podršku obrtu bit će raspoređeno do 100.000,00 KM, subvencije IT poduzetništvu do 155.000,00 KM, subvencije za podršku malim i srednjim preduzećima do 400.000,00 KM a subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima do 50.000,00 KM.  Kao poticaji inovatorstvu bit će raspoređeno do 20.000,00 KM dok će kao subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda biti dodijeljeno 10.000,00 KM a za subvencije za promociju poduzetništva (medijska promocija, skupovi, sajmovi, konferencije, okrugli stolovi, web aplikacije) do 20.000,00 KM.

 

Usklađivanje razvojnih projekata sa izvorima finansiranja

Vlada je prihvatila nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017 – 2019. godine. U Nacrt Programa javnih investicija je uključeno 76 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 361.011.136 KM od čega se 2.340.047 KM odnosi na 5 završenih projekata, 159.961.910 KM na 41 kandidovani projekat i 198.709.179 KM na 30 projekata u implementaciji. Cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijomstvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, kojim se povećava konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru, koji znatno doprinosi stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice. Program javnih investicija obuhvata projekte i programe u implementaciji zа čiјu su rеаlizаciјu osigurani izvоri finаnsirаnjа, priоritеtnе projekte i programe zа koje je u momentu izrade Programa javnih investicija izvјеsnо dа ćе biti osigurana srеdstvа za njihovo finаnsirаnjе i priоritеtnе projekte i programe zа kоје nisu osigurani izvоri finаnsirаnjа u mоmеntu izrаdе Programa javnih investicija. Program javnih investicija TK 2017-2019. god. će se koristiti kao osnova kod donošenja Prijedloga Budžeta TK za 2018. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta TK. Ministarstvo razvoja i poduzetništva Strana 8/24 16. maj 2016 Program javnih investicija treba da posluži i kao sredstvo za bolji pristup u iznalaženju drugih izvora finansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata.

 

Prekategorizacija lokalne ceste

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proglašenju lokalne cesteKladanj – Brateljevići – Milankovići (spoj sa regionalnom cestom R-467) od značaja za Tuzlanski kanton. Odlukom je zadužena Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da, iz finansijskih sredstava predviđenih u Planu rada i finansijskom planu za 2016. godinu, sa pozicije  “Tekuća rezerva“ izdvoji dio sredstava za sanaciju ceste. Ukupna dužina ceste Kladanj-Brateljevići- Milankovići (spoj sa regionalnom cestom R-467) iznosi 21 kilometar dok dionica od Kladnja preko Brateljevića do Muške Vode iznosi 14 km. Riječ je o jedinoj putnoj komunikaciji sa privrednim subjektima na ovom području a njenom sanacijom bit će ubrzan daljnji privredni i turistički razvoj općine Kladanj i Tuzlanskog kantona. U sanaciju ove ceste je u 2015. godini uloženo 100.000,00 KM.

 

Ostale odluke i zaključci

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac. Škola preuzima zaposlenike, imovinu, prava, obaveze, prostor, sredstva za rad, opremu i inventar, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju JU „Gimnazija Lukavac“ Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. U Odluci o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona od 5.5.2016. godine mijenja se Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U cilju racionalizacije propisivanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova u tabeli Pozitivne liste lijekova izmijenjeno je nekoliko doktrinarnih pristupa u kolonama koje su imenovane kao „indikacije“, „napomene“, te je uočeno nekoliko štamparskih grešaka koje su korigovane. Izmijenjeni doktrinarni pristupi zasnivaju se na farmakoekonomskom i zdravstvenom benefitu lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK, gdje je bilo neophodno utvrditi određene režime za propisivanje pojedinih lijekova kako bi se što racionalnije propisivali lijekovi uz uvažavanje pravila struke.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za  2015. godinu. U 2015. godini u općoj bolnici liječeno je ukupno 84.077 pacijenata što je u odnosu na 2014. godinu kada je bilo 77.654 pacijenata povećano za 8%. Od ukupnog broja pacijenata 58.579 je sa općine Gračanica, a 25.498 sa ostalih općina koje su gravitaciono područje bolnice. Od ukupnog broja pacijenata hospitalizirano je 4.396 pacijenata, što je u odnosu na 2014.godinu kada je bilo 3.936 ležećih pacijenata povećanje za 12%. Ustrojavanjem nove organizacije rada, uvođenjem 24-satnih dežurstava hirurga, internista, ginekologa podignuta je kvaliteta usluga i smanjen broj upućivanja pacijenata u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, zbog nedostatka sopstvenog kadra angažovani su i specijalisti sa UKC-a Tuzla te je i na taj način omogućeno da se svim pacijentima pruže sve usluge iz domena sekundarne zdravstvene zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” u iznosu od 50.000,00 KM Općinskom sudu u Banovićima, na ime zamjene vanjske stolarije na zgradi suda.

Odobrena su i finansijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM  Općinskom sudu u Živinicama, na ime zamjene vanjske stolarije na zgradi suda.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Također je donesena Odluka o dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja za 2016. godinu. Sredstva se dodjeljuju drugim nivoima vlasti (općina/grad) koji implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona određenim stavkama Kapitalni transferi i Kapitalni izdaci (nabavka opreme i nabavka stalnih sredstava u obliku prava). Dodjela sredstava će se izvršiti zavisno od uticaja projekta na razvoj oblasti premjera i katastra, opremljenosti službi nadležnih za premjer i katastar, položaja i razvijenosti pojedinih općina/grada.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta „Unaprjeđivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša u MZ Nahvioci i MZ Donji Humci“ Općini Čelić u iznosu od 19.500,00 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o odobravanju privremenih situacija koje se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenih dana 10.9.2015. godine između Općine Živinice i d.o.o. “Termovent” Živinice.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva u ukupno obračunatom bruto iznosu od 2.233,33 KM autorici Medihi Smajić iz Srebrenice u cilju finansijske podrške za promociju i štampanje knjige “Šehidska spomen – obilježja Srebrenice 1992-1995. godine”.

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona. Budući da je dosadašnjim članovima Vijeća istekao mandat, ukazala se potreba za imenovanjem novih. Vijeće broji devet članova, a čine ga tri predstavnika poslodavaca od kojih dva predlaže Privredna komora i jednog Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, tri predstavnika škola, jedan predstavnik Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i jedan predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti osnivaču Visoke škole za finansije i računovodstvo,,Edukativno-konsultantskoj kući FINconsult”, kojom se utvrđuje da postoji društvena opravdanost za osnivanje Visoke škole za finansije i računovodstvo.

Vlada je dala saglasnost JU Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa pozicije direktora a najduže na period do dvije godine, na radno mjesto „arhivist za evidenciju i zastitu arhivske grade van Arhiva“, 1 izvršilac.

Vlada je dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem 3 namještenika u radni odnos i to višeg referenta vozača, 1 izvršilac i pomoćnog radnika čistačicu-spremačicu, 2 izvršioca.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela je niz rješenja o privremenom imenovanju i razrješenju školskih odbora, kao i pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, da se mr. Edis Bajić, imenuje za vršioca dužnosti direktora JU BKC TK Tuzla, na period najduže do šest mjeseci.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: