Vlada TK utvrdila Zakon o obrazovanju odraslih

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih, uslovi koje mora ispunjavati organizator, prava i obaveze nadležnih organa, izdavanje javnih isprava i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području TK. Odraslim osobama, u smislu ovog zakona, smatraju se osobe starije od 15 godina koje nisu završile osnovno obrazovanje, odnosno osobe starije od 18 godina koje su završile osnovno obrazovanje u redovnom školovanju. Također se odraslim smatraju i druge osobe koja se obrazuju, a da pri tom nemaju status učenika ili studenta.

Ovim zakonom, između ostalog, definisani su oblici obrazovanja odraslih, formalno, neformalno i informalno obrazovanje i samousmjereno učenje. Fokus je na specifičnosti obrazovanja odraslih i potrebu njegovog prilagođavanja potrebama polaznika u skladu sa andragoškim principima, propisano je ko može provoditi obrazovanje odraslih, kao i postupak i uslovi za osnivanje Centra za obrazovanje odraslih. Također je definisana uloga Privredne komore, Obrtničke komore i udruženja poslodavaca u obrazovanju odraslih te propisana mogućnost realizovanja programa kroz praktičan rad, s tim da se odnosi između organizatora obrazovanja, poslodavaca i polaznika vezano za izvođenje praktičnog rada regulišu ugovorom.

 

PROLONGIRANJE ROKA PRIMJENE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjim Zakonom, između ostalog, bilo je predviđeno da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i samostalno koristi sredstva za plaće, dodatke na plaće, naknade i doprinose, opremu, vozila i sitni inventar, školovanje i spezijalizaciju, gorivo, uniforme i materijale za održavanje javnog reda i sigurnosti, kao i druge pripadajuće troškove, vezane za policijske poslove. Ova se odredba trebala početi primjenjivati od Budžetske 2015. godine. Kako nisu obezbijeđene sve normativne, finansijske i tehničke pretpostavke za finansijsko osamostaljenje Uprave policije MUP TK, kao i potrebe za pripremu budžetskog zahtjeva MUP TK-a za 2015.godinu, potrebno je izmijeniti Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, u smislu da se prolongira rok primjene Zakona do budžetske 2016. godine. Obzirom da se ne radi o obimnom i složenom Zakonu, Skupštini Tuzlanskog kantona je predloženo da ga donese u skraćenom postupku.

 

VIŠE OD 50 000 HEKTARA OBUHVAĆENO PROLJETNOM SJETVOM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Plan proljetne sjetve u 2015. godini za područje TK. Dokument je sačinjen na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 50.267 ha. Najveća površina ili  44 % od ukupnog plana sjetve planirana je da se zasije žitaricama pri čemu preovladava kukuruz. Što se tiče povrtnog bilja krompirom se planira zasaditi 7.080 ha, što predstavlja 14% od ukupnog plana. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 4.784 ha. Krmnim i industrijskim biljem planiraju se zasijati površine od 15 .986. Posmatrano po općinama, plan proljetne sjetve u općini Gračanica je na nivou plana u 2014.godini. Na području Tuzle te općinama Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Lukavac, Sapna, Teočak plan sjetve je nešto veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 1,18% u općini Doboj lstok do 20 % u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji.

Za uspješnu realizaciju proljetne sjetve potrebno je obezbjediti 63.007.315,00 KM.

 

POVEĆAN BROJ ZAKLJUČENIH KONCESIONIH UGOVORA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2014. godinu. Tokom prošle godine Ministarstvo je imalo 19 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka, dolerit-dijabaza, uglja lignita, mrkog uglja, slane vode, kvarcnog pijeska, mineralne i termomineralne vode. Kako se navodi u Informaciji, budući da se povećava broj zaključenih koncesionih ugovora iz godine u godinu povećava se i iznos, kako faktirisanih, tako i naplaćenih koncesionih naknada. U 2014. godini fakturisano je više od 5,4 miliona KM i ovaj iznos veći je za 39 % u odnosu na 2013. godinu. Po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva naplaćeno je gotovo 4 miliona KM što je povećanje za 49% ili 1.300.899,85 KM u odnosu na 2013.godinu. Ovakvo povećanje naplate koncesione naknade u 2014. godini rezultat je činjenice da je Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići krajem decembra 2013. godine sačinio Protokol o plaćanju dugovanja prema kojem je bio dužan do kraja januara 2014. godine platiti iznos od 752.400,89 KM, što je ovaj Rudnik i učinio. Ukupna dugovanja koncesionara po osnovu koncesionih naknada zaključno sa 31.12.2014. godine iznose 10.991.316,21 KM. Najveći dužnik, sa dugovanjem od 9.493.489,50 KM ili 86,37 % je Rudnik „Kreka“. Osim Rudnika „Kreka“ značajno dugovanje od 668.725,93 KM ili 6,08 % od ukupnog duga ima i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“. Iz ovoga se vidi da se 92,45 % ukupnog dugovanja odnosi na ova dva rudnika. Raspodjela naplaćenih prihoda od koncesija vrši se u omjeru 80% općinama gdje se vrši eksploatacija, a 20% Kantonu za dalja istraživanja

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja sa Jakubom Suljkanovićem kao predsjednikom i članovima Zudinom Mahmutovićem, Elvisom Bektićem, Edinom Ajanovićem i Alenom Gadžom.

Vlada je razmatrala budžetske zahtjeve za izradu nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2014. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju.

Vlada je donijela Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Dokument sadrži strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike FBiH, osnovne makroekonomske pokazatelje FBiH, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike FBiH, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za slijedeće dvije godine, procjenu prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo zdravstva TK da izradi Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK, kojim će biti definisan okvir, principi, ciljevi, pitanje vlasništva, mjesta smještaja, troškova održavanja i način upravljanja integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, kao i aktivnosti, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja te rokovi za izvršenje.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost da se vlasništvo nad softwerskom aplikacijom i serverima koje je nabavilo Federalno ministarstvo zdravstva u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora dodatno finansiranje (HSEP-AF) – Informatizacija primarne zdravstvene zaštite prenese na Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla.

Vlada TK usvojila je Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Strateški plan aktivnosti Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za period 2015 – 2017. godina, kao i Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH za TKza 2014. godinu. Izrada godišnjih akcionih planova za strateško planiranje te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja na harmonizaciji procesa strateškog planiranja predstavlja nastavak procesa uvezivanja kantona u modularni sistem strateškog razvojnog planiranja u BiH. Svrha ovih dokumenata je pregled potrebnih daljih koraka za realizaciju akcionih planova, uvođenje sistema monitoringa i evaluacija, te procesa godišnjeg izvještavanja kantona o postignućima na području integralnog razvoja kantona i realizaciji aktivnosti definisanih kroz akcione planove.

Vlada Tuzlanskog kantona razmotrila je Informaciju Kantonalnog pravobranilaštva o sudskom postupku po osnovu zakupa poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Soda-So, od 9.3.2015. godine i traži od Kantonalnog pravobranilaštva da iskoristi sva pravna sredstva u osporavanju predmetnog tužbenog zahtjeva.

U skladu sa ustaljenom praksom i ovog mjeseca Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila osnovicu za obračun plaća i visinu naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i upravi. Iznosi su ostali nepromijenjeni, osnovica za obračun plate iznosi 380,25 KM, a „topli obrok“ 8 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d.Tuzla i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d.Tuzla.  Vlada kantona je već ranije odobrila postupak finasijske konsolidacije ovih privrednih društava. U tim odlukama o odobravanju postupka, navedene su obaveze privrednog društva koje su predmet konsolidacije. Uredbom o dopunama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji BiH utvrđeno je da se iznos dugovanja po osnovu zdravstvenog osiguranja umanjuje za isnos potraživanja dužnika od kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja po osnovu isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad koje se isplaćuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zbog čega su i predložene izmjene i dopune ranije donesenih Odluka.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas članove Interresorne radne grupe za izradu dokumenta „Preporuke za procjenu potrebnih mjera, obima i načina pružanja podrške djeci sa posebnim potrebama Tuzlanskog kantona“. Zadatak Grupe je da do 30.5. 2015. godine izradi prijedlog Preporuka i dostavi ga na razmatranje i usvajanje Vladi Tuzlanskog kantona. Radnu grupu čine Elmir Tukić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Selma Hodžić, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Suada Selimović, Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, Melika Saračević, Ministarstvo zdravstva, , Meliha Bijedić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Vesna Bratovčić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prenosu vlasništva na službenom motornom vozilu.

Vlada TK donijela je Zaključak u vezi sa podacima o visini plaća i naknada direktora i članova uprave privrednih društava, javnih preduzeća, javnih ustanova, zavoda, direkcija i drugih institucija iz nadležnosti Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom stavlja van snage Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj od 10.02.2015. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da izvrši analizu i kontrolu rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, sa naglaskom na potpisani Okvirni sporazum za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih cesta za period 2015 – 2018. godina. U obrazloženju Odluke se navodi da je JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona potpisala je Okvirni sporazum za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih cesta za period 2015 – 2018. godina u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. S obzirom da ugovoreni iznos Okvirnog sporazuma za period 2015 – 2018. godina znatno premašuje iznos u odnosu na ranije potpisane Okvirne sporazume za period 2006 – 2010 i 2010-2014 godina to je neophodno utvrditi raloge povećanja cijena, te cjelokupni postupak provođenja javnog oglasa.

 

Vlada je prihvatila tekst Pisma podrške po zahtjevu RMU “Banovići” d.d. Banovići. U Pismu stoji da Vlada Tuzlanskog kantona izražava podršku aplikaciji za dodjelu sredstava za realizaciju projekta iz područja zaštite okoliša.

Pismo podrške se odnosi na projekat pod nazivom „Čišćenje, odvoz i odlaganje taloga iz zemljanih bazena iz organizacione jedinice Separacija RMU „Banovići“ d.d. Banovići“.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: