Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o turističkim zajednicama

  Regulisanje oblasti turizma

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o turističkim zajednicama. Zakon uređuje osnivanje, organizaciju i rad turističkih zajednica, način njihovog finansiranja i poslovanja, kao i kriterije za kategorisanje turističkih mjesta. U Federaciji Bosne i Hercegovine je u primjeni bio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH za koji je Presudom Ustavnog suda FBiH 2014. godine utvrđeno da nije saglasan Ustavu Federacije.Ustavni sud je kao prelaznu mjeru dao mogućnost Parlamentu FBiH da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u „Službenim novinama FBiH“ zakonom uredi materiju koja je regulisana osporenim Zakonom. S obzirom na to da je protekao rok koji je propisao Ustavni sud, a da nije ništa učinjeno po pitanju regulisanja ove oblasti djelovanje i finansiranje turističke zajednice nije propisano ni jednim zakonskim aktom. Zbog toga je Vlada Tuzlanskog kantona predložila donošenje Zakona o turističkim zajednicama za područje TK kojim bi se prevazišla ova pravna praznina i kojim bi na cjelovit način bila uređena oblast organizovanja i djelovanja sistema turističkih zajednica.

 

                                Kategorizacija oružja prema regulativi EU

 Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o oružju i municiji. Zakonom se uređuju uslovi za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, oduzimanje, promet i način postupanja sa oružjem i municijom, popravljanje i prepravljanje oružja, osnivanje i vođenje civilnih strelišta i evidencija o oružju i municiji na teritoriji TK te druga pitanja od značaja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije. Nadležni organi Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza na putu ka evropskim integracijama dužni su osigurati usaglašenost zakona o oružju kako sa pravom Evropske unije tako i međusobnu usaglašenost ovih propisa unutar države. U Bosni i Hercegovini na snazi je 12 zakona koja regulišu oblast nabavljanja, držanja, i nošenja oružja i navedeni zakoni međusobno su neusaglašeni i nijedan zakon (osim Zakona o oružju i municiji Brčko Distrikta BiH ) nije preuzeo kategorizaciju oružja kako je to definisano u aktima Evropske unije (kategorizacija oružja na grupe A, B, C, i D) što predstavlja elementarni međunarodni standard.

 

Odluke iz oblasti civilne zaštite

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Gradačac za otklanjanje posljedica nastalih od prirodne nesreće klizanje zemljišta u 2015. godini. Riječ je o iznosu od 20.000,00 KM namijenjenom za otklanjanje posljedica nastalih od prirodne nesreće klizanje zemljišta, koja je zadesila općinu Gradačac u periodu od 17.2. do 8.6.2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nasreće klizanje zemljišta na području općine Gradačac u 2015. godini.

Odlukom je ovlašćen premijer TK da potpiše Zahtjev te zadužena Kantonalna uprava civilne zaštite da u saradnji sa Kantonalnom komisijom za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća relevantnu dokumentaciju uputi Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite na daljni postupak.

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je donijela Rješenje o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Hasan Fehratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice dok su za članove imenovani Ishak Gergić, pomoćnik ministra za industriju – zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo i  Elvira Salihović, pomoćnica ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – zadužena za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Kantonalnu komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na period od četiri godine u sastavu: Ljiljana Pavljašević, dipl. ecc. – zaposlena u Kantonalnoj upravi civilne zaštite – predsjednik i članovi Ajša Softić, dipl. ing. agronomije – zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fahrudin Delić, dipl. ing. arhitekture – zaposlen u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, Amir Jahić, dipl. ing. geologije, zaposlen u JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Munib Mujkić, dipl. ing. mašinstva – zaposlen u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Poslove sekretara Kantonalne komisije obavljat će Sadmir Avdibegović, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

 

Pripravnici i volonteri snose troškove stručnog ispita

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita. Odlukom je utvrđena visina troškova polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i odgajatelja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, internatima i domovima učenika na području Tuzlanskog kantona. Naknada iznosi 150,00 KM i obuhvata troškove prvog polaganja stručnog ispita. Naknada troškova za polaganje ponovljenog ispita iznosti 75,00 KM. Naknada polaganja popravnog ispita iz općeg dijela iznosi 75,00 KM po svakom ispitu. Novina u dijelu troškova polaganja stručnog ispita je u tome što troškove polaganja stručnog ispita snose pripravnici/volonteri, odnosno obje kategorije su izjednačene u dijelu obaveze izmirivanja troškova polaganja stručnog ispita. Prema ranije važećoj Uredbi troškove polaganja stručnog ispita za pripravnike snosile su odgojno-obrazovne ustanove u kojima je pripravnik odradio pripravnički staž.

 

                                      Odobreni projekti iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada

 Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u iznosu od 2.418.923,82 KM. Među odobrenim projektima su i učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu, Srebreniku i Živinicama, obezbjeđenje dodatnih količina pitke vode za MZ Banovići Selo-hidrogeološki istražni radovi i istražno-eksploatacione bušotine, izgradnja oborinske kanalizacije u užem centru Lukavca II faza te sanacija oštećenja regulisanog korita rijeke Sokoluše u općini Gračanica. Odobreni su i projekti vodosnabdijevanja naselja Hukići,Galešići i Momanovo u MZ Slavinovići, kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, rekonstrukcija općinskog vodovodnog sistema u ulici Hazna u općini Gradačac, rekonstrukcija općinskog vodovodnog sistema u ulici Bagdale u općini Gradačac, izgradnja kanalizacionog kolektora u MZ Stražbenica i Podgorje, općina Banovići kao i izgradnja primarnog kanalizacionog kolektora sanitarno fekalnih otpadnih voda za naselje Dekići i Durakovići u općini Sapna.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku resornog Ministarstva o odobravanju realizacije projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 1.787.863,37 KM koji predstavljaju prenesene ugovorene obaveze iz 2014. godine.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da od Ureda za zakonodavstvo zatraži mišljenje o provedenoj proceduri potpisivanja Predugovora o finansiranju Projekta ”Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac”, potpisanog između Vlade Tuzlanskog kantona, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla i European Bank for Reconstruction and Development.

Također su zaduženi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, da ubrzaju aktivnosti na uknjižbi nepokretne imovine koju koristi ovo privredno društvo, a koja je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, proglašena u općoj upotrebi.

 

   Odluke iz oblasti zaštite okoline

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava Ekološkom pokretu – pokret zeleni “EKO  ZELENI” Tuzla. Odlukom su odobrena sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Ekološkom pokretu – pokret zeleni “EKO ZELENI” Tuzla, za organizovanje manifestacije Međunarodni dan bez automobila “22. septembar“ 2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. JKP Čistoća, Čelić za saniranje deponije Cerik u cilju zaštite životne sredine i smanjenje štetnih uticaja na okolinu odobreno je 21.487,70 KM, JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla za poboljšanje uslova za odvoz patološkog otpada namijenjeno je 24.793,50 KM, JP Komunalno d.o.o. Banovići za saniranje divljih deponija i smanjivanje nastajanja otpada 26.446,40 KM dok je JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica za integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica – Faza III odobreno 24.793,50 KM. Za provođenje nultog stanja okoliša prije izgradnje sanitarne deponije krutog komunalnog otpada u Živinicama odobreno je 14.999,40 KM JP Eko – Sep d.o.o. Živinice, JP Rad d.o.o. Lukavac  za sanaciju i izmještanje dijela pristupnog puta deponiji Potočari u dužini 1.500 m namijenjeno je 24.793,50 KM, JP 9. septembar d.o.o. Srebrenik za nabavku mašine za rad na deponiji i zbrinjavanju komunalnog otpada 28.099,30 KM a JKP Komunalno d.d. Živinice za uklanjanje divljih deponija na području općine Živinice dobit će 16.507,80 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku resornog Ministarstva o odobravanju sredstava općini Srebrenik za projekte iz oblasti zaštite okolice. Odlukom se dobrava isplata ukupno 293.824,88 KM Općini Srebrenik za projekte iz oblasti

zaštite okolice. Riječ je projektima uređenja pješačke staze obalom rijeke Tinje u Srebreniku sa izgradnjom rasvjete u iznosu 96.468,79 KM, uređenja dvije pješačke staze kod II OŠ u Srebreniku sa izgradnjom rasvjete 58.374,33KM, izgradnje javne ulične rasvjete u naselju Falešići od100.981,76 KM, uređenja javnih zelenih površina na gradskom području Srebrenika  u visini od 18.000,00 KM i odvodnje oborinskih voda oko osnovne škole u Dubokom Potoku od 20.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, da u saradnji sa nadležnim gradskim/općinskim službama pokuša intenzivirati aktivnosti i rad komunalnih inspektora i komunalnih redara na sprečavanju nastanka i korištenja divljih deponija.

 

Subvencioniranje kamata za poduzetnike

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost za raspisivanje Javnog poziva za apliciranje na subvencionirana kamatna sredstva za poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona. Implementacijom javnih poziva za subvencionirana kreditna sredstva, objavljenih u septembru 2013. i maju 2014. ostalo je neiskorišteno 21.551,41 KM za subvenciju kredita za poduzetnike sa područja TK kroz Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA pa je potrebno da Vlada TK da saglasnost na raspisivanje novog javnog poziva. Do sada je, nakon dva javna poziva, odobreno 30 kredita u ukupnom iznosu od 2.345.477,90 KM a dodjela kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom se vršila iz sredstava Volksbank BH prema usvojenim Procedurama o postupku odobravanja i načinu subvencioniranja kamate za kredite plasirane putem Garantnog fonda NERDA.

 

 Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da poveća naknade za troškove postupka licenciranja i ispitivanja uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona za 100%, i umanji visinu naknada predsjednika i članova komisija za provođenje tih postupaka za 25%. Također je zaduženo resorno Ministarstvo da ubuduće svaki svoj akt u vezi sa troškovima postupka i visini naknada za licenciranje i ispitivanje uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, a prije potpisivanja bilo kakvih ugovora, dostavi Vladi Kantona na razmatranje i davanje saglasnosti.

Svi postupci za licenciranje i ispitivanje uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, koji su započeti prije donošenja ovog Zaključka, donošenjem odgovarajućih odluka i rješenja od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te potpisivanja odgovarajućih ugovora sa članovima imenovanih komisija, okončat će se u skladu sa do sada važećim odlukama Ministarstva, navedeno je u dokumentu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, u smislu ranijih dogovora, kao i rasprave i primjedbi sa sjednice Vlade od 8.9.2015. godine, u najkraćem roku organizuje sastanak sa predstavnicima JU Univerzitet u Tuzli sa ciljem usklađivanja konačnog teksta Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis na drugi ciklus studija-master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2015/16. godini i Odluke o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2015/16. godini.

Vlada TK dodnijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije ”Manifestacije” u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika TK za august 2015. godine u iznosu od 380,25 KM. Također je donesena Odluka kojom je utvrđena visina naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za august 2015. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o prihvatanju donacije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata Muzafera Brigića, dipl.ekonomista iz Banovića za Nadzorni odbor Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla.

Vlada je također dopnijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata Amira Sejdinovića, dipl.inž.zaštite od požara iz Lukavca za Nadzorni odbor u „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac.

Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Nermina Hodžića kao predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na lični zahtjev.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Mirsada Selimovića za predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na period utvrđen Rješenjem o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. U Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca imenovani su Muhamed Čajlaković kao predsjednik i članovi Sejo Ibrahim Agić, Mirel Mišković, Muradif Šarić i Elvira Muhić.

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: