Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o robnim rezervama TK

Danas je održana 29. redovna sjednica Vlade TK.

Racionalizacija trajno oduzetnih roba

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o robnim rezervama TK. Razlog za donošenje zakona je uočena potreba i mogućnost proširivanja djelokruga rada Kantonalne direkcije robnih rezervi u pogledu postupanja sa oduzetim predmetima u sudskom i inspekcijskom postupku.  Zakonom se uređuje struktura, formiranje, obnavljanje i korištenje robnih rezervi Tuzlanskog kantona, skladištenje, finansiranje, upravljanje i poslovanje robnim rezervama, postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetima i robom u sudskom i inspekcijskom postupku, kao i druga pitanja od značaja za robne rezerve TK. Robnim rezervama smatraju se zalihe osnovnih roba i proizvoda, kao i novčana sredstva, koja obezbjeđuje Kanton i pojedina javna preduzeća odnosno privredna društva, u cilju održavanja neophodnog nivoa snabdjevenosti i stabilnosti na domaćem tržištu.

 

Tehničko opremanje škola za provođenje male mature

Vlada je donijela odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona na ime hitne kupovine kamera za provođenje male mature u 86 osnovnih škola na području TK. U sklopu realizacije male mature za osnovne škole TK, jedna od vrlo značajnih komponenti u realizaciji je kvalitetan nadzor provođenja procesa testiranja učenika. Kamere bi bile postavljene u salama u kojima se vrši testiranje a nakon obavljenog testiranja kamere sa snimljenim materijalom bit će dostavljene u Pedagoški zavod. Ove kamere bi se koristile i za provođenje eksterne mature u općim gimnazijama na području TK.

Također je iz sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva“ odobren iznos od 6.552,00 KM Općinskom sudu u Tuzli na ime dopune Geotehničkog elaborata Rudarskog instituta d.d. Tuzla iz 2013. godine.

 

Aktivnosti s ciljem obezbjeđivanja zdravlja domaćih životinja

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva poljopirivrede, šumarstva i vodoprivrede o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Na teritoriji Tuzlanskog kantona u 2015. godini veterinarsku djelatnost je obavljalo 25 registrovanih veterinarskih stanica odnosno 11 javnih preduzeća i 14 privatnih subjekata. Izvršeno je ukupno 18.220 prvih osjemenjavanja, što je za 2,42% više u odnosu na 2014. godinu. Novčana podrška po grlu iznosila je 5,00 KM, za koliko je umanjena cijena umjetnog osjemenjavanja prema krajnjem korisniku. Kada su u pitanju preventivna cijepljenja Ministarstvo je, u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja u 2015. godini na području Kantona, sufinansiralo mjere preventivnog cijepljenja goveda protiv bedrenice i šuštavca, te cijepljenje svinja protiv klasične svinjske kuge. U protekloj godini na brucelozu je ispitano 34.104 uzorak krvi, što je za oko 4.000 uzoraka više u odnosu na 2013. godinu ili 10.000 uzoraka više u odnosu na 2014. godinu.

 

Odluke iz resora poljoprivrede

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od izdatih svjedodžbi o zravstvenom stanju životinja. Ovom Odlukom vrši se raspodjela prihoda prikupljenih u skladu sa odredbama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja, koji su prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK dala je saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu zakona o šumama za 2016. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  S obzirom  na to da je ova oblast definisana Zakonom o šumama, Kantonalna uprava za šumarstvo predložila je Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 3.839.524,00 KM. U ovom iznosu planirana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati obavljanjem poslova čuvarske službe za šest mjeseci u 2016. godini ( u periodu januar – juni), kao i sredstva za provođenje pripremnih radnji i uspostavu čuvarske službe u okviru Kantonalne uprave za šumarstvo u periodu juli – decembar 2016. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2016. godine. Programom su određene mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2016. godini. Sredstva za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton, obezbijeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 315.000,00 KM. Sredstva namijenjena za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja po naredbi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, bit će dodijeljena na osnovu Odluke koju donosi Ministar uz saglasnost Vlade, a utrošit će se za finansiranje troškova nastalih provođenjem dijagnostičkih, preventivnih i drugih mjera u cilju što efikasnijeg sprječavanja širenja zaraznih oboljenja, kada to Rješenjem naredi veterinarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

 

Usvojeni izvještaji o radu četiri ministarstva

Vlada je prihvatila izvještaje o radu u 2015. godini Ministarstva finansija, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prema Izvještaju o radu Ministarstva finansija prioritetan zadatak sastojao se u praćenju prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. Također, Ministarstvo finansija permanentno je pratilo izvršenje Budžeta Tuzlanskog kantona za izvještajni period.

U izvještajnom periodu Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ostvarilo je kontinuirano poboljšanje položaja branilaca i članova njihovih porodica i zadovoljavanje stvarnih potreba, sa posebnim akcentom na osiguranje zdravstve zaštite, zatim stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica uz donošenje novih i predlaganjem izmjena i dopuna postojećih propisa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je, prema Izvještaju, u 2015. godini učinilo značajan pozitivni pomak u svim oblastima djelovanja: u organizacionom smislu, materijalno-tehničkom opremanju, razvoju informaciono-telekomunikacionog sistema, u oblasti edukacije i stručnog usavršavanja, uspostavljanju novih i unaprjeđenju postojećih oblika saradnje

sa svim relevantnim institucijama, organima i organizacijama. Postavljene ciljeve Ministarstvo je realizovalo kroz maksimalno angažovanje raspoloživih resursa na sprječavanju, suzbijanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta i drugih protivzakonitih ponašanja pojedinaca i grupa, uključujući i održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira u društvu, kontinuirano unaprjeđenje sigurnosti saobraćaja kao i preduzimanje zakonom predviđenih mjera i radnji u drugim sigurnosnim oblastima iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je tokom izvještajnog perioda u koordinaciji sa drugim odgovornim institucijama nastavilo provoditi aktivnosti vezane za Strategiju za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, kao i druge strateške dokumente i programske ciljeve Vlade Tuzlanskog kantona. Uspostavljanjem visoko profesionalne i korektne saradnje sa rukovodiocima pravosudnih organa i predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, pored uspješnog obavljanja nadzora nad vršenjem poslova sudske uprave, ostvareno je kontinuirano i u okvirima budžetskih mogućnosti maksimalno moguće obezbjeđenje potrebnih finansijskih i materijalno-tehničkih sredstava za nesmetano funkcionisanje sudskog i tužilačkog sistema na području Tuzlanskog kantona.

 

Plaćanja za privremeno obavljanje poslova samo uz saglasnost Vlade

Vlada je donijela Odluku da se povećanje plaća zaposlenih kod budžetskih korisnika, koji pored svojih, privremeno obavljaju poslove upražnjenih radnih mjesta rukovodećih državnih služenika, državnih službenika, namještenika i drugih zaposlenika, do 31.12.2016. godine može vršiti samo uz saglasnost Vlade Kantona. Povećanje plaća ne može biti veće od 10%. Prema Odluci, rukovodioci budžetskih korisnika obavezni su i odgovorni organizirati obavljanje poslova iz svoje nadležnosti na racionalan, efikasan i ekonomičan način, preraspodjelom poslova i radnog vremena za poslove upražnjenih radnih mjesta do njihovog popunjavanja, a rješenja o povećanju plaće po osnovu obavljanja poslova upražnjenih radnih mjesta donesena prije stupanja na snagu ove odluke, staviti van snage.

 

Ostale odluke i zaključci

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se odobravaju se sredstva u iznosu od 58.315,34 KM od ekoloških naknada za realizaciju projekta toplifikacije zgrade Općinskog suda u Banovićima.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada  resornog ministarstva u iznosu od 49.596,99 KM sa PDV-om za realizaciju projekta Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa Univerziteta u Tuzli-priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 1.895,40 KM za nabavku i ugradnju peći na pelet i radijatora u zgradi Općinskog suda u Gradačcu.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2015. godini. U toku 2015. godine ostvaren je tekući priliv sredstava posebne naknade u iznosu od 819.539,52 KM. Na osnovu ostvarenog priliva i rashoda sredstava posebne naknade u prethodnim godinama u 2016. godinu je preneseno 1.958.445,70 KM. S obzirom da su sredstva strogo namjenskog karaktera, prenose se u 2016. godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom je dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2016. godini. 

Vlada je prihvatila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku resornog ministarstva kojom se Udruzi demobiliziranih branitelja domovinskog rata “115 Zrinski” HVO Brigada Tuzlanskog kantona odobrava iznos od 300,00 KM za sufinansiranje dijela izdataka neophodnih prilikom preseljenja na novu lokaciju u Gradu Tuzla.

 

Kadrovska pitanja

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu:  Emir Softić, predsjednik i članovi Halil Jahić, Sead Džidić, Selma Šarac, Selmin Karić, Elvira Konjić, Mirsad Hodžić, Hidajeta Ibrić i Elvir Rožnjaković.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvoTuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu: predsjednik Muhamed Čajlaković i članovi Bahrudin Bašić, Esad Džidić, Ibrahim Agić i Mirel Mišković.

Također je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca u sastavu: predsjednik Senahid Džebo,  te članovi Admir Šišić, Nermin Slamnik, Elvis Bektić i Zlatko Ćehajić.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Hatidže Fetahagić za člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, iz reda zaposlenih, na period utvrđen Rješenjem Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada je također donijela i niz rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora osnovih škola sa područja TK.

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: