Vlada TK utvrdila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih

Utvrđen prijedlog Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Razlozi za izmjene su usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 i Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 propisuje nazive i šifre djelatnosti koje obuhvataju područja, oblasti, grane i razrede ekonomskih djelatnosti, koja ćese primjenjivati u Bosni i Hercegovini. Odlukom Vlade TK od 11.11. 2014. godine o načinu i uslovima prijema zaposlenika u radni odnos u javnim službama Tuzlanskog kantona određeno je da se zapošljavanje u javnim službama TK vrši putem javnog konkursa, odnosno javnog oglasa. Budući da Dom ima status javne ustanove i da većina važećih „lex specialis“ propisa koji se odnose na rad javnih ustanova, kao i drugih službi čiji su osnivači općine, kantoni i Federacija predviđaju obavezu raspisivanja javnog konkursa ili oglasa prilikom zapošljavanja, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivač nad JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla vrši se usklađivanje sa ovom Odlukom. Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona izmijenjen je naziv Ministarstva koje vrši nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Doma u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, zbog čega se i vrši usklađivanje Zakona o preuzimanju prava osnivača nad JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

 

Utvrđen Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila danas Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, opća pitanja u vezi sa  organizacijom,  finansiranjem,  upravljanjem  i  rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih, uvjeti koje mora i spunjavati organizator obrazovanja odraslih, prava i obaveze nadležnih organa u oblasti obrazovanja odraslih, izdavanje javnih isprava, i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje zakona je Član 170. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, kojim je predviđeno je da će Skupština Tuzlanskog kantona u roku od dvije godine od dana stupanja na

snagu Zakona donijeti Zakon o obrazovanju odraslih. Zakonom se želi regulirati osnivanje centra za obrazovanje odraslih kao specifične ustanove za obrazovanje odraslih, registar ustanova za obrazovanje odraslih, provjera ispunjenosti uvjeta za rad. Definiraju se  vrste programa obrazovanja odraslih,  uloga  poslodavaca  u  donošenju  i  provođenju  programa,  sadržaj programa, postupak odobravanja izvođenja programa i način izvođenja programa. Između ostalog, propisuje se ko može biti polaznik obrazovanja odraslih, procedura upisa polaznika, ocjenjivanje i izdavanje isprava,  trajanje  programa  obrazovanja  odraslih,  profil  i  stručna  sprema  nastavnika  za izvođenje programa, uvjeti za dokazivanje i priznavanje znanja, vještina i kompetencija bez obzira na način kako su stečena, te regulira pitanje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita za obavljanje obrta.

 

Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju je otklanjanje uočenih nejasnoća, odnosno pravnih nedorečenosti uočenih tokom njegove dosadašnje primjene.

 

Utvrđen prijedlog Programa za sanaciju privrednih društava

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Programa za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu  dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava naESCROW računu). Ovim prijedlogom Programa predviđen je urošak 5.269.103,00 KM. Za socijalno zbrinjavanje zaposlenika privrednih društava prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, koji su ispunili uslove za penzionisanje planirano je 469.435,91 KM. Za realizaciju sporazuma o prihvatanju obaveza plaćanja javnih prihoda obveznika uplate FO „Aida“ DD Tuzla 1.860.074,89 KM, a za socijalno zbrinjavanje zaposlenika privrednih društava prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, koji su ispunili uslove za penzionisanje iz reosra Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja planirano je 15.489,20 KM. IZ resora razvoja i poduzetništva za subvencioniranje kamate na kredite putem Garantnog fonda planirano je 50.000,00 KM, a za subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama 104.000,00 KM. Za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina planirano je 19.103,00. Za subvencije javnim preduzećima planirano je 1.251.000,00 KM, a za pozajmljivanje javnim preduzećima 1.500.000,00KM.

 

Inicijativa za tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona

Vlada TK prihvatila je Inicijativu za održavanje vanredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona o temi „Stanje u privredi Tuzlanskog kantona”. Cilj je sagledavanje aspekata teškog stanja privrede Tuzlanskog kantona, te preduzimanja mjera za poboljšanje poslovnog ambijenta i bržeg razvoja privrede.  U obrazloženju Inicijative Ministarstva razvoja i poduzetništva, između ostalog, stoji da posebno zabrinjava podatak da je na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje blizu 100.000 nezaposlenih, od kojih je oko 6.500 mladih sa fakultetskom diplomom. Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u Tuzlanskom kantonu je 54,8%. Delikatno je stanje u privrednim sektorima koji su izvozno orijentisani, kao što je drvo-prerađivačka i metalo-prerađivačka industrija. Prisutan je i problem velikog broja firmi koje su u fazi stečaja, za koje je potrebno bez odlaganja preduzeti mjere na ozdravljenju proizvodnje i očuvanju radnih mjesta zaposlenika.

 

Donesena Odluka o participaciji troškova studija studenata stranih državljana na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli

Vlada TK donijela je Odluku o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Studenti, strani državljani i osobe bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu, a visina školarine utvrđuje se po grupacijama nauka u kojoj se nalaze studijski programi. Tako će za prirodne, tehničke i biotehničke nauke školarina u prvoj studijskoj godini iznositi 1.500 KM, drugoj 2.000 KM, trećoj 2.500 i četvrtoj 3.000KM. Za društvene i humanističke nauke visina školarine će iznositi 1.200 KM na prvoj, 1.700 KM na drugoj, 2.200 KM na trećoj i 2.700 KM na četvrtoj godini, dok će za humanističke nauke – Akademija, Odsjek glume i produkcije visina školarine iznositi 2.500 KM na prvoj, 3.000 KM na drugoj, 3.500 KM na trećoj i 4.000KM na četvrtoj godini.

Na biomedicini i zdravstvu visina školarine će iznositi 2.000 KM na prvoj, 2.500 KM na drugoj, 3.000 KM na trećoj, 3.500 KM na četvrtoj i petoj godini i 4.000 KM na šestoj godini studija.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koji se upišu u statusu studenta koji se sam finansira ili u statusu vanrednog studenta, sufinansirati će u troškovima studija 20% više od utvrđene cijene troškova redovnog studija. Studenti strani državljani i osobe bez državljanstva utvrđeni iznos školarine plaćaju pri prvom upisu u svaku studijsku godinu i to u dvije rate, prilikom upisa u svaki semestar. Studenti državljani Republike Slovenije, Republike Austrije i Republike Turske ne plaćaju školarinu za studije na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli. Izuzetno, za studente za koje Vlada Kantona donese posebnu odluku o oslobađanju ne plaćaju školarinu za studije na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli.

 

Sufinansiranje zdravstvene zaštite životinja na  području Tuzlanskog kantona u 2015. godinu

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Odlukom se odobrava sufinansiranje mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu iz sredstava planiranih Budžetom TK za 2015. godinu,  u iznosu od 245.000 KM za vakcinaciju goveda protiv bedrenice i 9.510,00 KM za vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja i to sa 7,00 KM po grlu za vakcinaciju goveda protiv bedrenice (antraksa) i  3,00 KM po grlu za vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja. Odredbama Zakona o veterinarstvu propisana je obaveza da kantoni u svojim budžetima osiguravaju sredstva za isplatu naknada za ubijene i zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti kod životinja koje su od posebnog interesa za kanton, podmirenje dijela troškova za umjetnu oplodnju krava, obilježavanje životinja i drugih zootehničkih i zoohigijenskih mjera te podmirenje dijela troškova provođenja mastitis testa. Odlukom o određivanju područja ugroženog bedrenicom (antrax) na teritoriji Tuzlanskog kantona za geografsku granicu ugroženog područja određena je granica Kantona, te propisano da se u ugroženom području svake godine u narednih deset godina, a u skladu sa Naredbom o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih oboljenja i njihovom provođenju i finansiranju, koju objavljuje Ured za veterinarstvo, Uputstvom za provođenje mjera kontrole zaraznih i parazitarnih oboljenja životinja, koje objavljuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Programom mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu, koje objavljuje ovo Ministarstvo za svaku godinu, izvrši imunizacija svih goveda, ovaca, koza i kopitara prema uputstvu proizvođača cjepiva. Ukupna sredstva za realizaciju Programa zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton u visini od 320.890,00 KM, utrošit će se za participaciju preventivnih vakcinacija životinja (vakcinacija protiv bedrenice i vakcinacija protiv svinjske kuge), naknadu za eutanazirane životinje, dijagnostiku zaraznih bolesti Veterinarskom zavodu Tuzla, troškove eutanazije i rezerve u 2015. godini.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Naime u Nacrtu Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu nije bio tekst koji je na zahtjev ranijeg Premijera Kantona, dopunjen, a prema kojem će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulutre i sporta u 2015. godini u saradnji sa kompanijom Kurgan d.o.o. Sarajevo biti uključeno u realizaciju projekta osnivanja Tuzlanskog univerziteta za istraživanje, učenje i primijenjeno znanje (TURLAK – Tuzla University for Research, Learning and Applied Knowledge). Kako u proteklom periodu Ministarstvo nije imalo bilo kakve komunikacije sa kompanijom Kurgan d.o.o. Sarajevo, niti je preduzimalo bilo kakve aktivnosti, predloženo je da se iz Programa brise naprijed navedeni tekst.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” za 2014. godinu.

Vlada je prihvatila Informaciju o korisnicima novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju sa federalnog i kantonalnog nivoa u 2014. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava namjenskih donacija prikupljenih za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je odluku o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje. Riječ je o ovlašćenju za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.

Vlada je također donijela Odluku o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH. Ove odluke donesene su iz tehničkih razloga, obzirom da je izmijenjan sastav, odnosno imenovana nova Vlada Tuzlanakog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Odobren je iznos od 50.000,00 KM Ministarsvu unutrašnjih poslova TK za nabavku specijalne opreme za potrebe Jedinice policije za specijalnu podršku i OBL u MUP-u.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju refundacije sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije“. Odobren je iznos od 2.000,00 KM „Nuhanović“ doo podružnica „Lukavački sajam“ Lukavac kao pomoć za organizovanje i realizaciju Međunarodnog sajma turizma „List 2015“ koji je održan od 7 – 9 maja  2015. godine u Lukavcu.Vlada je također donijela Odluku kojom odobrava sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Općini Srebrenica za sufinansiranje troškova vezanih za organizaciju obilježavanja dana Srebrenice ll. jula 1995. godine, te Odluku kojom se odobrava 2.000,00 KM Crvenom križu TKza refundaciju dijelatroškova vezanih za organizaciju Marša mira,povodom obilježavanja dana Srebrenice 11.jula 1995.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenja i imenovala članove komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade TK. Komisiju za kadrovska pitanja čine Jakub Suljkanović, predsjednik i članovi Zudin Mahmutović, Elvis Bektić, Edin Ajanović i Admir Hrustanović. Predsjednik Komisije za administrativna pitanja je Fahrudin Skopljak, a članovi su Ivana Kulić, Abdulah Zukić, Elvis Bektić i Danijela Simić.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o imenovanju drugostepenih komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom ne prihvata prijedlog D.D. „Tvornica transportnih uređaja“ Tuzla (TTU) za pretvaranje pozajmice, po Ugovoru o pozajmici u iznosu od 149.775,60 KM, u povećanje učešća državnog kapitala u osnovnom kapitalu zajmoprimca ili u nepovratni transfer. Shodno današnjoj Odluci TTU je dužan Vladi TK, kao zajmodavcu, u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke, vratiti pozajmicu sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana dospjelosti do isplate. Također, ukoliko TTU ne vrati pozajmljena sredstva u roku Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli je obavezan da, nadležnom sudu, podnese prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad D.D. „Tvornica transportnih uređaja“ Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, dodijeljene od U.S. Department of State, u iznosu 5.015,95 KM, JU Gimnazija Ismet Mujezinovic Tuzla, za sufinansiranje projekta,“ Mostar and Tuzla Share Cultural Heritage“ (Mostar i Tuzla dijele kulturno naslijeđe).

Također Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva. Odluka je donesena na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite TK, za jednokratnu novčanu pomoć za otklanjanje posljedica i saniranje šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima, te gradom i olujnim nevremenom na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Po 1.000,00 KM odobreno je Gradu Tuzla i za 12 općina Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnoj preraspodjeli rashoda u Budžctu Tuzlanskog kantona za 2015.godinu. Unutrašnja preraspodjela potrebna je kako bi se omogućila isplata putnih troškova, kotizacije i članarine iz već uplaćenih sredstava na ime realizacije projekta na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2016 – 2018. godina. Ovaj dokument ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Smjernice ekonomske i fiskalne politike objavit će se na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Današnjim Zaključkom, a u vezi sa iskazanim nezadovoljstvom učenika koji nisu uspjeli položiti prijemni ispit na Medicinskom fakultetu u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Medicinskim fakultetom sagledaju mogućnosti da se prijemni ispit na drugom upisnom roku na Medicinskom fakultetu organizira na način da se uvaže određene primjedbe maturanata koji su polagali prijemni ispit na prvom upisnom roku, odnosno da preporučena literatura (informatori) za prijemni ispit budu unaprijed objavljeni i dostupni svim kandidatima.

Također, Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj. Ovim dokumentom Vlada je kao kandidate predložila Edinu Gogić, dipl. pravnik, Elvira Peštalića dipl. ing. el. teh., mr.sci. Admira Bećirovićai Mirsada Đuzdanovića, prof. pedagogije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.