Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

Planska zaštita okoliša

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012 – 2018.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015 – 2020. Zakonom o zaštiti okoliša FBiH propisana je obaveza izrade Kantonalnog akcionog plana zaštite okoliša koji, naslanjajući se na strateške dokumente višeg reda, treba da odredi strateški pravac u kome kantoni trebaju da planiraju zaštitu okoliša. Svrha izrade je da na jednom mjestu objedini, analizira i strukturirano prezentira podatke i ocjenu stanja okoliša te da osnov za planiranje i provedbu mjera zaštite okoliša na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o sveobuhvatnom izvještaju o stanju okoliša koji daje pregled pojedinih okolišnih komponenti, pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, te pregled u oblasti obrazovanja o okolišu i stanju javne svijesti u Tuzlanskom kantonu. Dio izvještaja koji se odnosi na stanje okoliša u Tuzlanskom kantonu baziran je na indikatorskom pristupu i predstavlja “nulto stanje” na temelju kojeg će se u sljedećim razdobljima pratiti i ocjenjivati napredak u području zaštite okoliša u Tuzlanskom kantonu. Sastavni dio Plana je i lista okolišnih prioriteta u 5 oblasti: priroda, vode, zrak, zemljište, šume i upravljanje otpadom.S tim u vezi je i ponuđeni akcioni plan za djelovanje u svih 5 oblasti u zacrtanom planskom periodu od pet godina. Akcioni plan pripremljen je i strukturiran na način da identifikuje strateške i operativne ciljeve te mjere i aktivnosti za koje su određeni nosioci, rok izvršenja, potrebna finansijska sredstva i potencijalni izvori sredstava.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013 – 2018. Zbog dugog procesa postupka javne nabavke izrade Kantonalnog plana upravljanja otpadom, te pribavljanja mišljenja za Kantonalni plan zaštite okoliša, kako bi ova dva planska dokumenta zajedno išla u postupak usvajanja, ukazala se potreba da se izmijeni period za koji se donosi Kantonalni plan upravljanja otpadom na način da se Odluka donosi za period 2015 – 2020. umjesto ranije označenog perioda 2013 – 2018. godina.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015 – 2020. Cilj Plana je da definiše preduslove za održivi integralni sistem upravljanja otpadom za period od pet godina, uz mogućnost da se u toku njegove realizacije mogu vršiti prilagodbe u skladu sa izmijenjenim uslovima, sa uvažavanjem vremenskih i ekonomskih ograničenja. Integralni pristup upravljanju otpadom je onaj koji tretira cijeloživotni ciklus otpada i pri tome sprječava ili svodi na najmanju moguću mjeru rizik od štete po okoliš u cijelosti. Izrada Plana upravljanja otpadom obavezna je za svaki kanton tj. svaki kanton donosi Plan upravljanja otpadom na svom području preko zakonodavnog tijela kantona (Skupština kantona). Plan upravljanja otpadom mora biti usuglašen sa Federalnom strategijom upravljanja otadom (2008) i Federalnim planom upravljanja otpadom (2011). Federalna strategija upravljanja otpadom definisala je politiku i strateške smjernice zasnovane na općim načelima Europske Unije koje su u naše zakonodavstvo transponirane kroz Zakon o upravljanju otpadom FBiH. Svrha izrade Plana upravljanja otpadom TK je unaprjeđenje transparentnosti, efikasnosti i kvalitete donošenja odluka po pitanju upravljanja otpadom, obučavanju kadrova potrebnih za rješavanje problema iz oblasti upravljanja otpadom, podjeli odgovornosti kantonalnih organa vlasti sa različitim interesnim grupama i služi kao sredstvo za identifikaciju stanja i rješavanje problema upravljanja otpadom na području TK.

Izmjene u donošenju plana gospodarenja državnim šumama

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama. Izmjene se, između ostalog, tiču godišnjeg plana gospodarenja državnim šumama koji donosi korisnik državnih šuma nakon obavljenih konsultacija sa općinom na čijem području će se izvoditi radovi, predviđeni godišnjim planom gospodarenja. Također, novina je i da Vlada Kantona može, na prijedlog Ministarstva, a po prethodnom zahtjevu općine uz elaborat i uz pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave dijelove šuma i šumskog zemljišta izdvojiti iz šumsko-privrednog područja i prenijeti općini na korišćenje u druge svrhe, koje daju veću trajnu korist.

Smanjeni prihodi od vodnih naknada u 2014.

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2014. godini. Prihodi od opće i posebnih vodnih naknada, koji po Zakonu o vodama pripadaju Kantonu, ostvareni su u 2014. godini u ukupnom iznosu od 4.077.245,01 KM. U odnosu na 2013. godinu kada je po osnovu vodnih naknada ostvaren prihod od 4.264.188,20 KM, u 2014. godini došlo je do smanjenja prihoda od vodnih naknada za 4,38 %. Sveukupni prihodi u 2014. godini, koji pored opće i posebnih vodnih naknada uključuju i prenesena raspoloživa sredstva iz 2013. godine u iznosu od 4.592.378,11 KM, iznosili su 8.669.623,12 KM. Ulaganja sredstava planirana su u iznosu od 8.805.000,00 KM. Kao i u prethodnim godinama, postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova. Ugovorene nerealizovane obaveze koje se prenose u 2015. godinu iznose 2.006.638,03 KM. Primjenom federalnog Zakona o vodama, od 1.1.2008. godine, uvedena je opća vodna naknada čiji su obveznici obračunavanja i plaćanja sva fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti na osnovu rješenja izdatog od nadležnog organa. Opću vodnu naknadu uplaćuje poslodavac – isplatilac plaće, u iznosu od 0,5% neto plaće svih zaposlenika.

Prijedlog rješenja za TTU u roku od mjesec dana

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak  kojim zadužuje ministra industrije, energetike i rudarstva da u roku od 2 dana na nivou ministarstva formira Radnu grupu koja će u narednom roku od 30 dana sagledati opravdanost i mogućnost izvršenja Programa finansijske konsolidacije “Tvornica transportnih” d.d. Tuzla i Odluke Vlade o finansijskoj konsolidaciji tog privrednog društva sa aspekta važećih propisa, te u tom smislu Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti prijedlog mogućih i na zakonu zasnovanih rješenja za ovo privredno društvo.

Kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2014/2015. godine. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima. Troškovi prijevoza bit će sufinansirani učenicima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koji pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Izuzetno, prema dokumentu, Vlada Tuzlanskog kantona može odobriti sufinansiranje troškova prijevoza u iznosu od 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu za učenike kojima je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo saglasnost za upis škole van njihovog školskog područja. Vanlinijski namjenski prijevoz učenika se može organizovati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2014. godini. Informacija je rađena na osnovu dobijenih izvještaja o radu školskih odbora 88 osnovnih i 32 srednje škole Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena

krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari“ u općini Kladanj a povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „T.S.E. Transporti Speciali Europei“ d.o.o. Kladanj.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za privredno društvo „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla koji će se zaključiti izneđu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora – prodavnice “Veljko Kurjak” Banovići.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj, u ime državnog kapitala.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godina. Razlog za izmjene je novo imenovanje članova Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da za sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona provede postupak zajedničke javne nabavke i izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa za direktora škole.

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za prijem izvedenih radova na sanaciji objekta u ulici Rudarska broj 65 Tuzla.

Vlada je donijela Zaključak da podržava Zahjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u dijelu kojim se traži izdvajanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo, a koji bi bili uvršteni u budžete Federacije i Kantona za ispunjavanje obaveza koje proističu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U zahtjevu se navodi da je izdvajanje dijela akciza na duhan i alkohol uobičajena praksa u zemljama u svijetu. S obzirom da javni sektor u zdravstvu ne posluje po principima tržišne ekonomije, da je zasnovan na međusobnoj solidarnosti, da se u sadašnjoj situaciji privrede radnicima uništenih preduzeća omogućava kompletna zdravstvena zaštita bez uplate doprinosa, ovakav princip finansiranja je neodrživ bez pomoći državnih institucija i neophodno je iznaći način dodatnog finansiranja javnog sektora zdravstva.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.