VLADA TK UTVRDILA PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012.godinu. Plan Budžeta iznosi 351.720.964,81 KM, a čine ga Plan budžetskih sredstava u iznosu 290.068.929,94 KM, te namjenski i vlastiti prihodi, tekući transferi i donacije u iznosu od 61.652.034,87 KM. Primici od inostranog zaduživanja iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana u iznose 44.231.899,00 KM i koristit će se za pokriće procijenjenog akumuliranog viška rashoda nad prihodima iz ranijeg perioda, a primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 7.225.818,00 KM za pokriće viška rashoda nad prihodima u 2012. godini. Plan razvojnih programa za 2012. godinu iznosi 20.893.315,00KM.

Budžetski korisnici su u svojim zahtjevima za finansiranje rashoda i izdataka u 2012. godini tražili sredstva u visini od 442.028.151,13 KM, što za 109.626.292,19 KM premašuje visinu procijenjenih prihoda za 2012. godinu. Uticaji ekonomske krize reflektuju se i na Tuzlanski kanton, što se odrazilo na planiranje potrošnje za 2012. godinu i prouzrokovalo potrebu za kreditno zaduženje Kantona u 2012. godini u cilju pokrića planiranog viška rashoda nad prihodima za 2012. godinu u iznosu od 7.225.818,00 KM i 44.231.899,00 KM za pokriće procijenjenog akumuliranog viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina.

Kada su u pitanju plaće i naknade budžetskih korisnika, kao najveća stavka rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona, za ove namjene planirano je 179.692.072,37 KM. U prijedlog Budžeta ugrađeno je smanjenje osnovice za obračun plaće budžetskim korisnicima za 3% u odnosu na trenutnu osnovicu, što je za 1,5% manje smanjenje u odnosu na smanjenje predviđeno Nacrtom Budžeta. Kod planiranja naknada planirana su dodatna sredstva u odnosu na Nacrt Budžeta za iznos od 687.949,63KM i to za naknade toplog obroka u visini od 8,00 KM za period septembar – decembar 2012. godine.

Također, naknade troškova zaposlenih planirane su u visini od 22.419.458,00 KM, što je za 16,02% manje u odnosu na plan 2011. godine.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ima stabilizacioni karakter kroz ograničenje javne potrošnje s osnovnim ciljem kontrole potrošnje, te održavanja budžetske ravnoteže u skladu sa realnim prihodima u budžetu Tuzlanskog kantona.

Danas utvrđeni Preijedlog Budžeta Vlada Tuzlanskog kantona uputit će Skupštini Tuzlanskog kantonana dalje postupanje.

Uz Prijedlog Budžeta Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

USVOJEN FINANSIJSKI PLAN SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Finansijski plan Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Kako je planom predviđeno, prihodi i primici, te rashodi i izdaci Službe planirani su u iznosu od 28.161.200,00 KM. U skladu sa ostvarenjem prihoda u 2011. godini i analize ostvarenja prihoda po osnovu doprinosa koje uplaćuju poslodavci i zaposlenici za osiguranje od nezaposlenosti za period 01.01.-31.12.2012. godine u Finansijskom planu ove javne ustanove planirano je povećanje prihoda od doprinosa u procentu od 5,79%, a Služba je planirala doprinose za volontere i pripravnike bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju iznosi sredstava planirani za realizaciju projekata Službe značajno je istaći da je 2.400.000,00 KM planirano za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja preduzeća ostati bez posla. Za ukupan iznos srestava za novčanu naknadu za nezaposlena lica povećan je za 8,24%, dok je za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba, planirano ukupno 6.750.500,00 KM.

Za aktivne mjere zapošljavanja planirano je 4.050.000,00 KM, od čega 2.100.000,00 KM za zapošljavanje pripravnika. Federalni zavod za zapošljavanje je u prijedlogu Programom rada za 2012. godinu, planirao mjere aktivne politike zapošljavanja, koje će provoditi u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, a Program je usklađen sa Strategijom zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2013 i Akcionim planom zapošljavanja za period 2012-2014. Mjerama će se stimulirat poslodavci da zapošljavaju osobe koje teško dolaze do zaposlenja, kao i samozapošljavanje nezaposlenih osoba, njihovu pripremu za tržište rada, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

USVOJEN FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ukupno planirana sredstva za 2012.godinu iznose 200.246.509 KM što je za 3,05% više u odnosu na sredstva planirana Finansijskim planom Zavoda za 2011. godinu. Planirana prosječna sredstva po osiguranom licu u 2012. godini iznose 451,00 KM što je za 20,44 KM ili 4,75% više u odnosu na planirana sredstva u prethodnoj godini. Nakon danasnjeg prihvatanja, Plan će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

OSTALE ODLUKE

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje kojim se Šehzada Salihbašić do okončanja postupka i imenovanja novog direktora, a najduže do 60 dana, imenuje za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.Vlada je dala je danas suglasnost na Odluku privremenog Upravbnog odbora o produženju mandata vršioca dužnosti direktora JU „Zaštićeni pejzaž Konjuh“. Mandat je produžen do okončanja postupka po konkursu za izbor i imenovanje direktora ove ustanove, a najduže do 60 dana. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Vlada je imenovala privremenu Skupštinu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Na mjesto predsjednika Skupštine imenovan je Mirsad Topalović, a članovi su Azem Puzić, Husnija Hodžić, Hajrudin Belkić, Samir Kolčaković, Adis Atlagić i  Haris Redžić. Vlada je razmatrala i na prijedlog prijedlog Ministarsta obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donijela Rješenja o imenovanju privremenog Školskog odbora u JU OŠ Gornja Orahovica“. Vlada je danas donijela i Odluku o prestanku mandata i imenovanju privremenih Školskih odbora u JU OŠ „Banovići“, JU OŠ „Grivice“, JU OŠ „Treštenica“, JU OŠ „Banovići Selo“, JU OŠ „Seona“, JU Mješovita srednja škola Banovići, JU Prva osnovna škola Srebrenik, JU OŠ „Duboki potok“, JU OŠ „Tinja“, JU OŠ Podorašje, JU OŠ „Rapatnica“, JU Druga osnovna škola Srebrenik, JU OŠ „Špionica“, JU Mješovita srednja škola Srebrenik, JU OŠ „Dobošnica“, JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac, Mješovita srednja elektro – mašinska škola Lukavac, JU OŠ „Gnojnica“, JU OŠ „Poljice“, JU OŠ „Prokosovići“ i JU „Gimnazija Lukavac“.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: