Vlada TK utvrdila nacrt Programa rada Vlade za 2015.godinu

UTVRĐEN NACRT PROGRAMA RADA VLADE U 2015.

Vlada TK utvrdila je nacrt Programa rada Vlade za 2015.godinu. Ekonomski rast i novo zapošljavanje će i u 2015. godini biti prioritet Vlade Tuzlanskog kantona. U cilju ostvarenja strateškog cilja koji se odnosi na osiguranje finansijske konsolidacije i rješavanje pitanja radnog staža zaposlenika privrednih društava iz resorne nadležnosti, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će u 2015. pratiti realizaciju finansijske konsolidacije privrednih društava koja mogu ući u proces te sa Vladom Tuzlanskog kantona obezbjediti neophodnu finansijsku i stručnu podršku. Resorno ministarstvo će nastaviti aktivnosti na povezivanju radnog staža zaposlenicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom koji su stekli uslove za penzionisanje, zaposlenicima koji su dio radnog staža proveli u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, a uslove za penzionisanje stekli u drugim privrednim društvima te zbrinjavanju zaposlenika koji će se u procesu finansijske konsolidacije pojaviti kao tehnološki višak.

U 2015. godini planiran je završetak treće faze sanacije brane jezera Modrac i realizacija pripremnih aktivnosti četvrte faze sanacionih radova, za što su sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, a radovi su ugovoreni u novembru 2014. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave će i dalje provoditi aktivnosti na osiguranju pretpostavki za nastavak projekta rekonstrukcije objekta Doma armije za potrebe Općinskog suda u Tuzli koji se provodi uz finansijsku pomoć Europske Unije u okviru IPA 2012/2013.

U oblasti zaštite okolice i prirode, u 2015. godini, planirano je donošenje Zakona o zaštiti od buke, odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2015. godinu i Programa raspodjele namjenskih sredstava resornog Ministarstva za 2015. godinu kako bi se zakonska regulativa uskladila sa federalnim propisima, te unaprijedio sistem praćenja kvaliteta okoliša i pružila finansijska podrška za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okolice. U istoj oblasti, je pored ostalih aktivnosti, planirano donošenje Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015.-2020. godine i Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015.-2020. godine radi unapređenja i očuvanja kvaliteta okoliša, te planskog pristupa problemu zbrinjavanja i upravljanja otpadom.

Poseban program u 2015. godini biti će posvećen poticanju osnivanja novih starih i tradicionalnih zanata.

Za 2015. godinu planiran je i početak realizacije projekta Regionalni Cargo centar sa Airparkom, proglašenim od strateškog interesa za Tuzlanski kanton od strane Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona. Cilj je da Tuzlanski aerodrom postane jedan od vodećih u regionu za prijevoz, prihvat i daljnju distribuciju tereta. Ovim će se otvoriti put ka razvoju intermodularnog saobraćaja, kao i ekonomskom razvoju šire regije.

Jedna od aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini je realizacija programa raspodjele sredstava jednokratne novčane pomoći za oko 7.000 osoba i porodica koje se nađu privremeno u stanju socijalne potrebe, raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje oko 11.000 osoba i porodica u stanju socijalne potrebe, raspodjelu sredstava za subvenciju prijevoza djece, učenika i studenata i raspodjelu sredstava prevencije ovisnosti o drogama.

 

AKCIONI PLAN ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Akcioni plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH 2015 – 2017. godina, koje je sačinio Tim za implementaciju. Zadatak Tima za implementaciju akcionih planova je bio da u koordinaciji sa svim kantonalnim ministarstvima i upravama izrade Akcione planove za strateško planiranje za Tuzlanski kanton, te preuzme ulogu implementacione jedinice koja će vršiti monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na sinhronizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje putem Vlade Tuzlanskog kantona. U strateškom planiranju u Bosni i Hercegovini, odnosno na nivou kantona, postoji potreba za daljom sinhronizacijom procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH od državnog do opštinskog nivoa, kako u procesu planiranja, tako i u procesu monitoringa i izvještavanja. Sistem monitoringa i evaluacije, te izvještavanja predstavlja neodvojiv sastavni dio upravljanja javnim politikama, te pruža osnov za kritičan pogled, omogućava transparentnost, daje podršku za naučene lekcije iz prethodnog perioda. Direkcija za ekonomsko planiranje na nivou države, Federalni zavod za programiranje razvoja na federalnom nivou, a Tim za izradu Akcionih planova za strateško planiranje na nivou Tuzlanskog kantona pripremaju monitoring plan te uspostavljaju sistem monitoringa i izvještavanja, uključujući uspostavu nedostajućih i jačanje postojećih monitoring tijela na različitim nivoima.

 

ANALIZIRANE POTREBE ZA SOCIJALNIM STANOVANJEM

Vlada TK  prihvatila je Analizu stanja i potreba za neprofitno socijalno stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Na području Tuzlanskog kantona socijalno stanovanje nije razvijeno niti je donesen Zakon o neprofitnom socijalnom stanovanju. Pojedine općine su razvile alternative modele socijalnog stanovanja koji su privremenog karaktera te iskazuju potrebu neprofitnim socijalnim stambenim zbrinjavanjem osoba u stanju socijalne potrebe. Na području nekih općina u funkciju neprofitnog socijalnog stanovanja stavljeni su objekti koji su namjenski građeni sa smještaj izbjeglih i rasljenih lica, što se može dovesti u kvalitetan nivo socijalnog stanovanja. U BiH ne postoji ni pravni ni institucionalni okvir, ni na državnom, niti na entitetskom nivou koji bi definisao stambenu politiku u BiH.

 

NAPREDAK U UKUPNOJ DRUŠTVENOJ BRIZI O DJECI

Vlada TK usvojila je Informaciju o provođenju Akcionog plana za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja na području Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2014. godine. Prema Informaciji provođenjem Akcionog plana postignut je napredak u poboljšanju ukupne društvene brige o djeci. Razvoj novih usluga za djecu doprinijet će kvaliteti procesa odgoja i odrastanja djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja. Kada je u pitanju realizacija Akcionog plana u dijelu nadležnosti na nivou Tuzlanskog kantona realizirane su planirane aktivnosti iz oblasti razvijanja usluga za podršku porodici, jačanja porodičnih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja i transformacije vanporodičnog (institucionalnog) zbrinjavanja djece. Procjenjuje se da se danas preko 10 000 djece u TK nalazi pod rizikom od gubitka adekvatnog roditeljskog staranja. Ovakva situacija posljedica je velikog broja socijalno isključenih porodica po više osnova, od kojih su ključni loše materijalno stanje zbog nezaposlenosti i nedovoljni roditeljski kapaciteti. S druge strane, najveći broj ustanova koje se bave porodičnom i socijalnom zaštitom nemaju dovoljne kapacitete za rad sa porodicom, a prisutna je i nedovoljna saradnja između ključnih aktera u lokalnim zajednicama. Također, zakonska regulativa nije sveobuhvatno regulisala različite vrste podrške porodicama sa djecom koja se nalaze pod rizikom od razdvajanja. U okviru Akcionog plana prepoznata je prioritetna potreba za standardizacijom postojećih i novih usluga podrške porodici, koje se tiču preventivnog rada na jačanju porodice za adekvatno vršenje roditeljskih prava i dužnosti, kao i usluga članovima porodice sa specifičnim rizicima. U kratkoročnom periodu, u svakoj zajednici trebalo je obaviti mapiranje resursa i uspostaviti formalnu saradnju putem potpisivanja sporazuma/protokola o saradnji, definisanja uloga, odgovornosti, procedura i nadležnosti u pružanju usluga. Zamjenske porodice kao oblik zbrinjavanja obuhvataju tri oblasti: starateljstvo, usvojenje i hranitejstvo. Za razvoj ovih oblasti u Akcionom planu planirano je više aktivnosti vezano donošenje zakonske regulative koje su u nadležnosti resornih Ministarstva na Federalnom nivou. Planirane aktivnosti na nivou kantona su realizirane. Akcionim planom preferiran je porodični smještaj u odnosu na institucije i to je obavezni zadatak za institucije sistema da stupe u realizaciju planom predviđenih aktivnosti. Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povrtaka TK je, u suradnji sa centrima za socijalni rad i u partnerstvu sa nevladinim organizacijama uradilo značajne iskorake u ovoj oblasti.

 

ISPUNJENA PLANIRANA REALIZACIJA SLANE VODE

Vlada TK prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Uvažavajući ukupno iskazane potrebe za slanom vodom i raspoložive proizvodne kapacitete, kao i planirana ulaganja na sistemu za transport slane vode, za 2014. godinu ispunjena je planirana realizacija slane vode spram iskazanih potreba kupaca Sisecam Soda Lukavac doo Lukavac, Solana dd Tuzla i Pannonica doo Tuzla. U odnosu na plan za 2013. godinu (2.590.720 m ³) planirani obim realizacije za 2014. godinu veći je za 173.356 m ³ ili za oko 7 %.

 

NAJVEĆE POVRŠINE ZASIJANE PŠENICOM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana jesenje sjetve u 2014. godini za područje TK. Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je na 7.346,00 ha. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.657 ha, odnosno 98,33 % od planiranih površina, a 49,78 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.368 ha, odnosno 101,57 % od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planirana 5 ha zasijana su 4 ha dok je povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr.) zasijano 548 ha, a što je 96,99 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.704 ha za krmno bilje zasijano je 1.586 ha. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 75,52 % na području općine Srebrenik do 105,6 % na području općine Gradačac. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 97,69 %. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.719 ha, što je za 172 ha, odnosno 4,85 % više u odnosu na prošlu godinu. Sjetva povrtnih kultura u odnosu na prošlu godinu veća je za 10 ha odnosno za 1,86 % dok je sjetva krmnih kultura manja za 11 ha odnosno za 0,69 %. U 2014. godini došlo je do smanjenja sjetvenih površina na području općina Banovići, Čelić, Kladanj, Sapna i Srebrenik, u općini Kalesija sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u ostalim općinama nešto povećane. Značajno je istaći da i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetva pšenice kao najvažnije strne kulture nešto povećana u odnosu na prošlu godinu čemu je doprinjela realizacija Projekta Federalne dirakcije robnih rezervi o sufinansiranju sjetve pšenice.

 

DRUGAČIJI RASPORED MJERNIH STANICA ZAGAĐENOSTI ZRAKA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka. Razlog donošenja Plana jeste činjenica da je napravljen drugačiji raspored mjernih stanica na način da je i općina Lukavac pokrivena jednom mjernom stanicom te zbog prijedloga Kantonalne uprave Civilne zaštite vezano za efikasnije postupanje u slučaju proglašenja određenih epizoda povećanjem koncentracija zagađujućih materija.

 

PRODUŽEN ROK OVJERE ZDRAVSTVENIH LEGITIMACIJA ZA RVI

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o prolongiranju ovjere zdravstvenih legitimacija. Odlukom o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, predviđeno je da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja vrši ovjeru legitimacija dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, počev od 1.5.2003. godine, a najdalje do 31.12.2003. godine. Počev od 2004. godine do danas, ova odluka egzistira uz obavezu nadležnog organa da za svaku narednu godinu, Vladi Tuzlanskog kantona predloži produženje utvrđenog roka.

 

UNUTRAŠNJA PRERASPODJELA SREDSTVA U OBRAZOVANJU

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o unutrašnjim preraspodjelama sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona. Na potrošačkim mjestima Medicinske srednje škole i Mješovite srednje škole Tuzla planirana sredstva u iznosu 52.520,00 KM nisu utrošena, te su s ciljem obezbjeđenja sredstava za naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, plaćanje faktura za ugalj, struju, telefon, vodu, ljekarske preglede radnika, za štampanje školskog lista, za izmirenje duga prema spoljnim saradnicima u drugim osnovnim i srednjim školama.

Također u cilju obezbjeđenja sredstava JU OŠ „Vukovije“ Kalesija za isplatu naknada volonterima JU MSŠ Srebrenik je iskazala saglasnost da se izvrši smanjenje njihovih planiranih sredstva u iznosu od 15.000 KM.

Današnjom odlukom obezbijeđena su i nedostajuća sredstva u iznosu 1.618.500,00 KM za bruto plaće i naknade uposlenika u oblasti obrazovanja. Internom preraspodjelom sredstava 531.000,00 KM obezbjeđeno je sa sa drugih pozicija Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i to najvećim dijelom od budžetskih korisnika iz oblasti srednjeg obrazovanja. Razlika nedostajućih sredstva u iznosu od 1.087.000,00 KM obezbjeđena je sa pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova (456.000,00 KM), Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (173.000,00 KM), Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede (72.000,00 KM) i ostalih budžetskih korisnika.Višak sredstva na ovim ekonomskimm kodovima nastao je kao rezultat nepopunjavanja planiranih radnih mjesta, kao i popunjavanja radnih mjesta tek u zadnjem kvartalu 2014 godine usljed duge procedure prijema zaposlenika.

Također, unutrašnjom preraspodjelom obezbijeđena su nedostajuća sredstva za doprinos poslodavca za osnovne i srednje škole u iznosu 194.250,00 KM. Iznos od 53.300,00 KM obezbjeđen je u okviru razdjela Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a razlika nedostajućih sredstva u iznosu od 140.950,00 KM obezbjeđena je sa pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova (76.000,00 KM), Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (16.530,00 KM), Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede (6.800,00 KM) i ostalih budžetskih korisnika. Višak sredstva na ovom ekonomskom kodu je rezultat nepopunjavanja planiranih radnih mjesta, kao i popunjavanje radnih mjesta tek u zadnjem kvartalu 2014 godine usljed duge procedure prijema zaposlenika.

Preraspodjelom je obezbijeđeno i 470.900,00 KM za naknade troškova zaposlenih za osnovne i srednje škole. Sredstva su obezbijeđena sa budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta i iznos od 1.300,00 sa Ministarstva finansija.

Unutrašnjom preraspodjelom obezbijeđena su i nedostajuća sredstva u iznosu od 900,00 KM za Ugovorene i druge posebne usluge.

Ovim unutrašnjim preraspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravila JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Anexa 12. Ugovora zaključenog između NLB banke d.d. Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boračke populacije.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerziteta u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja TK za prijem stručnog savjetnika za statusna pitanja i informativno– analitičke poslove i slobodu pristupa informacijama na neodređeno radno vrijeme i stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja na neodređeno radno vrijeme.

Također je data saglasnost Uredu Vlade Tuzlanskog kantona za prijem jednog rukovodećeg državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto pomoćnika sekretara Vlade za normativno-pravne poslove.

Vlada TK prihvatila je tekst Sporazuma o regulisanju osnovnih pitanja dobrovoljne predaje u posjed i slobodno raspolaganje objektom Doma vojske Federacije BiH u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava Crvenom krstu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u visini od 10.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije

„Sredstva sa escrow računa“-namjenska sredstva u iznosu od 24.970,79 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 11 radnika koji do kraja 2014. godine stiču uslove za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u likvidiranom Dioničarskom društvu „Interplet“ Brčko PJ Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija” – namjenska sredstva  u visini od 11.699,50 KM na ime takse na nepovučena sredstva kreditora UniCredit Bank Austrija AG u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je, također, donijela Zaključak kojim traži od Općine Čelić da se svi radovi na realizaciji projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, završe do 31. 5. 2015. godine kao krajnjeg roka implementacije navedenog projekta s ciljem izbjegavanja stvaranja daljih obaveza na ime plaćanja troška za neiskorištena sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom zadužuje Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona i budžetske korisnike Budžeta TK da izvrše utvrđivanje iznosa neutrošenih namjenskih sredstava, za koje su otvoreni posebni podračuni u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona, do dana otvaranja podračuna.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2014. godinu (regres) uposlenicima zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaraju pravo na korištenje godišnjeg odmora u budžetskoj 2014. godini u pojedinačnom iznosu 400,00 KM. Novčana sredstva za isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora bit će isplaćena u iznosu od 200,00 KM iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i 200,00 KM iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku kojom stavlja van snage Odluku od 26.8. 2014. kojom se prihvatio tekst Predugovora o zakupu poslovnog objekta DD TTU Tuzla u Ulici 18. hrvatske brigade 25.

Vlada je također donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 250.000,00 KM za izvođenje radova na sanaciji administrativno-poslovnog objekta TTU za potrebe smještaja uposlenika kantzonalnih organa uprave TK.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju stručnog tima za koordinaciju sa izvođačem radova i Nadzornim organom na izvođenju radova na sanaciji poslovnog objekta na adresi Rudarska 65, Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, radi realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu “Prosvjeta” Tuzla za 2014. godinu.

Odobren je i iznos od 5.000,00 KM Hrvatskom društvu “Hrvatski dom” Tuzla za 2014. godinu.

Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” za 2014. godinu kao i iznos od 30.000,00 KM  Zajednici općinskih društava BZK “Preporod” Tuzlanskog kantona i općinskim društvima “Preporod” na nivou Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o načinu realizacije sredstava za jednokratne novčane pomoći. Odobrena novčana sredstva u iznosu od 220.000,00 KM sa pozicije „Tekuća rezerva“ prema Odluci Vlade TK realizovat će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i centri za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantonana ime jednokratnih novčanih pomoći radnicima firmi sa područja TK koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Sredstva će isplatiti centri za socijalni rad radnicima firmi sa područja Tuzlanskog kantona, na osnovu zajedničkog zahtjeva sindikalnih organizacija a prema spiskovima radnika, ovjerenih od strane sindikalnih organizacija, izuzev centra za socijalni rad Tuzla za koje će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK izvršiti isplatu, na osnovu iste dokumentacije. Centri za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona zbog hitnosti realizacije Odluke pojednostavili su i ubrzali provođenje upravnog postupka kako u pogledu podnošenja pojedinačnih zahtjeva tako i u pogledu dokumentacije koju je potrebno priložiti.

 

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za sufinansiranje Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“, Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Tuzla u iznosu od 1.155,60 KM, dodijeljene od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo.

 

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Almire Hurić, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, počev od 26.12.2014. godine do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, na najduže tri mjeseca.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” u sastavu Enes Šišić, predsjednik i članovi Dalibor Pašalić i Senad Bećarević.

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona , na period najduže  90 dana, u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Edis Bajić i Anel Delić.

Vlada je imenovala Tatjanu Sirćo za člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora.

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” na period najduže tri mjeseca u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Siniša Blagojević.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju  članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija na period najduže 90 dana u sastavu Fahrudin Hamzić i Sulmin Herić.

Vlada Tuzlanskog kantona također je donijela niz rješenja o imenovanju i razrješenju školskih odbora  u osnovnim i srednjim školama sa područja TK.

Vlada TK imenovala je punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» i to:

Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhamed Majdančić i Almaida Razić.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Asmir Avdić, predsjednik i članovi Zekerijah Smajlović i Milenko Tadić.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: