Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o plaćama poslanika i direktora preduzeća

Na jedinstven način urediti plaće i naknade izabranih dužnosnika i direktora

Kako bi se na jedinstven način uredile plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, pravobranioca i zamjenika pravobranioca, te utvrdila gornja granica plaća direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je vlasnik ili osnivač Tuzlanski kanton, a van snage bi se stavilo više akata Skupštine TK i Vlade TK kojima je trenutno uređena ova oblast, Vlada Tuzlaskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom utvrđena je zajednička, jedinstvena osnovica za sve uposlenike budžetskih korisnika, te su u skladu s tim redefinisani raniji koeficijenti izabranih dužnosnika. Radi se o definisanju plaća nosiocima izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu, kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnog pravobranioca, te najviši iznosi, neto plaća, direktora i drugih rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Kanton i/ili se pretežno finansiraju iz Budžeta Kantona ili kantonalnog vanbudžetskog fonda.

Također, donošenje ovakvog zakona i utvrđivanje jedinstvene osnovice za sve zaposlene kod budžetskih korisnika i na lica obuhvačena ovim Zakonom, stvara situaciju da svako povećanje ili smanjenje plaća putem osnovice za državne službenike i namještenike, zaposlene u oblasti obrazovanja i druge automatski podrazumjeva povećanje ili smanjenje plaća i za lica na koja se primjenjuje ovaj Zakon.

Osnovica za obračun plaće iznosi 380,25 KM, a paušal predložen ovim Zakonom iznosit će 1.140,75 KM za profesionalne poslanike, a za poslanike koji nemaju profesionalni status 1.521,00 KM. Ovim zakonom ukidaju se plaćanja radnih tijela, tj. komisija.

U praksi to znači da će izdvajanja za plaće i naknade skupštinskih zastupnika umjesto 1.640.000 KM, koliko je bio plan za tekuću godinu, u narednoj 2016. godini iznositi 1.270.000 KM.

Prijedlog Zakona upućen je u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

 

Omogućen upis kandidata koji su na prijemnom ispitu ostvarili 51% uspjeha

Vlada Tuzlanskog kantona je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/ Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrdivanju visine skolarine i participacije u troskovima studija u akademskoj 2015./2016. godini. Također, Vlada je dala saglasnost i na Sporazum Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli o upisu studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini. Ministarstvo i Univerzitet su se na osnovu osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona sporazumili da se na fakultete Univerziteta u Tuzli u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/16 godini, izvrši upis kandidata koji su, na prijemnom ispitu u drugom upisnom roku ostvarili najmanje 51% uspjeha od ukupnog broja bodova.

 

Utvrđen prijedlog izmjena i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Razlozi za donošenje Zakona su usklađivanje pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Izmjenama i dopunama Zakona usklađeno je  ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, preciznije su definisane norme u pogledu određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug lica koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja. Također su definisani bliži uslovi za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i provedbeni akti koji uređuju ovu oblast, rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama porodiljama kao i novčane kazne za pravna i fizička lica – osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječije zaštite.

 

Obezbijeđena sredstva za novih 100 volontera iz boračke populacije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o usklađivanju predviđenih obaveza sa novim Zakonom o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva Programa, prema Odluci, namijenjena su za obavljanje volonterskog staža za 2015. godinu u bruto iznosu 230,00 KM mjesečno po osobi, od čega 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos od 30,00 KM na ime plaćanja doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima. Do sada je prema programu Ministarstva priliku z aodrađivanje volonterskog staza dobilo 215 mladih ljudi, a sada će taj broj biti povećan za dodatnih 100.

 

Prilazna cesta do Aerodroma proglašena cestom od značaja za Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je cesta, od ulaza u putnički terminal Međunarodnog aerodrom Tuzla do priključka na regionalnu cestu R-469 Živinice – Međaš u dužini od 800,00 m, proglašena cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Odlukom je zadužena Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u redovno održavanja regionalnih cesta uvrsti i ovu cestu. U sklopu redovnog održavanja regionalnih cesta, a na zahtjev menadžmenta JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i uz saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, prema Odluci, vršiti će održavanje i poletno-slijetne staze Aerodroma, kao i zimsko čišćenje u posebno otežanim okolnostima kada je dubina snježnog pokrivača veća od 5 cm. S obzirom na to da je federalna vlada donijela Odluku o izmjeni odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, kojom je prolongirala rok primjene prvo donesene odluke za period do 15.3.2018. godine, tim je spojna cesta koja vodi do terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla ponovno postala nekategorisana cesta. Da bi ovu cestu redovno održavala Direkcija regionalnih cesta TK, koja isključivo održava regionalne ceste bilo je neophodno ponovno proglasiti ovu cestu cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Opravdanost proglašenja proizilazi iz činjenice da je JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ preduzeće koje je sa 100% državnim kapitalom, u stalnom uzlaznom trendu razvoja, ali još uvijek finansijski nedovoljno jako da samo finansira sve neophodne radove, a ni tehnički još uvijek nije dovoljno opremljeno, niti ima sredstava da to učini. Također, JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u skladu sa strateškim planovima Ministarstva i Vlade TK treba da se razvija u regionalni cargo centar koji može biti i veliki generator razvoja privrede i novog zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK o sufinansiranju projekta asfaltiranje puta u MZ Cage, dionica prema područnoj osnovnoj školi u iznosu od 2.500,00 KM.  S obzirom na to da se radi o namjenskim sredstvima predviđenim za izgradnju, rehabilitaciju, sanaciju i održavanje regionalnih cesta bilo je neophodno da Vlada TK donese Odluku kojom daje saglasnost da se naznačeni iznos finansijskih sredstava preusmjeri za realizaciju projekta putne infrastrukture u lokalnoj zajednici.

 

Skoro 250.000 KM privrednim društvima za realizaciju projekata zaštite okolice

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Odobrena je isplata 247.909,50 KM privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Za izgradnju fotonaponske elektrane „GAJ 1“ „HO SVJETLOST“ d.o.o. Doboj Istok je odobreno 19.124 KM, „UNIS TOK“ d.o.o. Kalesija za projekat iskorištenja tople vode za dobijanje toplotne energije sistemom toplotne pumpe 27.320 KM, „EXTRA“ d.o.o. Tuzla za toplifikaciju poslovno – proizvodnog objekta 23.000 KM, „HARMELI“ d.o.o. Banovići za izradu sabirnika za skupljanje i tretman zauljenih i onečišćenih voda 11.407,50 KM, „BITA – INVEST“ d.o.o. Tuzla za prikupljanje, tretman i ispuštanje oborinskih, zauljenih i ostalih otpadnih voda sa platoa i saobraćajnih površina 21.856 KM, „TURSUNPROM“ d.o.o. Gračanica za povećanje energetske efikasnosti, korištenjem drvenog otpada, piljevine, okoraka i kore 21.000 KM i  „RENESANSA“ d.o.o. Živinice za zamjenu kotlova sa kotlovima na pelet i proizvodnja peleta dobit će 15.026 KM. Za „IMK KULA“ d.o.o. Gradačac za zamjenu i poboljšanje termičke izolacije krovne konstrukcije upravne zgrade namijenjeno je 20.000 KM, „ASTILBA“ d.o.o. Kalesija za termičku izolaciju sa toplifikacijom poslovnih objekata  dobit će 20.000 KM, dok je za „BEAT BH“ d.o.o. Živinice za prečišćavanje i kontrolu zauljenih površina opasnih po okoliš namijenjeno 24.588 KM,  „MFS TRADE“ d.o.o. Doboj Istok za unaprjeđenje poslovanja mljekare MFS TRADE kroz instalaciju solarne fotonaponske elektrane Duje 20.000 KM i „ENERGIE PLANET“ d.o.o. Živinice za izgradnju fotonaponske elektrane „Edukativni park obnovljivih izvora energije„ 24.588 KM. Nakon prijema dostavljenih projekata prispjelih do 26.08.2015. godine, konstatovano je da je na objavljeni Javni poziv dostavljeno 19 prijava. Utvrđeno je da pet prijava nemaju potpunu dokumentaciju i da dvije prijave nisu usklađene sa predmetom javnog konkursa.

 

Gradačcu i Čeliću 200.000 KM za projekte zaštite okolice

Vlada TK donijela je Odluku odavanju saglasnosti na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava Općini Čelić za projekat iz oblasti zaštite okolice “Unapređivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša u MZ Humci i Drijenča” u iznosu od 23.602,75 KM. Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju 176.439,04 KM Općini Gradačac. Za projekat Završetak sanacije, rekultivacije i modernizacije pješačke staze Aleja kestenova u Gradačcu dodjeljeno je 108.850,80 KM, a za  uređenje gradske zelene površine “Stara banja” u II fazi 67.588,24 KM.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 60 radnih mjesta za čin “policajac“. Ministarstvo finansija TK za školovanje odnosno osnovnu obuku za čin policajca na Policijskoj akademiji u Sarajevu planirat će sredstva iz Budžeta za 2016. u iznosu od cca. 500 000,00 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim imješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština TK, na mandatni period od četiri godine.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija imenovane rješenjem ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona i Odlukom o utvrđivanju troškova postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Statut Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Novi pravilnik se donosi s obzirom na ukazane potrebe u dijelu koji se odnosi na usklađivanje poslova i zadataka sa izmjenama i dopunama zakonskih propisa koji su u međuvremenu doneseni. Također, ovim pravilnikom stvaraju se i preduslovi za održavanje zdravstvenog informacionog sistema.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe.

Vlada  je donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, jer se nije prijavio dovoljan broj kandidata. Vlada TK utvrdila je i raspisala tekst ponovnog Javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika na puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, na radna mjesta „Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje“ i „Stručni savjetnik za infomaciono dokumentacione poslove“.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Mirsad Selimović, predsjednik i članovi Halil Jahić, Sead Džidić, Selma Šarac, Selmin Karić, Zaim Mušanović, Admir Hasanbašić, Alen Kamerić  i Husnija Majdančić.

Također, Vlada je imenovala Almiru Hurić, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, a najduže tri mjeseca.

Odlukom o imenovanju punomoćnika Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Hazim Nukić, je imenovan na poziciju predsjednika, a članovi su Bilal Tulumović i Esad Mušanović.

Vlada je utvrdila i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Muhamed Kalajac je kandidat za predsjednika, a Asmir Avdić i Zekerijah Smajlović su kandidati za članove.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: