Vlada TK utvrdila je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Održana 26. redovna sjednica Vlade TK

 

Mogućnost za privremeno rješavanje problema vatrogastva

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu napodručju TK.Predloženim dopunama definisala bi se pitanja koja nisu uređena Federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom bi se utvrdili drugi izvori finansiranja vatrogasne djelatnosti. Ponuđenim rješenjem se ne zadire u prava lokalne samouprave, već im se zakonom utvrđuje nadležnost da, saglasno Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, općinsko vijeće donese propise o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.Općine Kladanj i Živinice inicirale su pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona u cilju omogućavanja općinama Tuzlanskog kantona da u potpunosti odgovore zadatku organizacije zaštite od požara i vatrogastva na svom području i poduzimanju mjera za unaprjeđenje ove zaštite.Pri tome je napomenuto da je Federalni Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu propisao da se vatrogasna djelatnost finansira i iz drugih izvora utvrđenih ovim i drugim zakonom te da općina Kladanj i još neke općine, nemaju profesionalnu vatrogasnu jedinicu zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali imaju dobrovoljnu jedinicu finansiranu iz budžeta općina.Iako je federalnim zakonom određeno da će općinama koje imaju manje od 15.000 stanovnika ili su ekonomski nerazvijene, pa zbog toga nisu u mogućnosti u budžetu općine i drugim sredstvima u cjelini osigurati finansijska sredstva potrebna za finansiranje svoje profesionalne vatrogasne jedinice, dodatna sredstva osigurati kanton i Federacija, do danas nije ništa učinjeno. Istovremeno, takve općine su pod lupom inspekcije za vatrogastvo i izriču im se kazne zbog nepostojanja odgovarajuće vatrogasne zaštite u općini. Problematika u finansiranju ove oblasti prisutna je i u drugim općinama.Utvrđivanjem drugih izvora finansiranja vatrogastva Kantonalnim zakonom, a obzirom da je u budžetu općine teško obezbijediti ista u dovoljnom obimu, znatno bi se poboljšalo stanje u ovoj oblasti.

 

Preciznije definisanje inspekcijskog nadzora

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o zaštiti od buke.Ovim dokumentom uređuju se dopušteni nivoi buke, mjere zaštite i način mjerenja buke, granični nivoi usklađeni s namjenom prostora i vremena u toku dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi a posebno njihovo zdravlje, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja važna za zaštitu od buke. Razlog za donošenje novog Zakona o zaštiti od buke je činjenica da je kantonalni Zakon o zaštiti od buke donesen prije federalnog zakona, te je nakon donošenja federalnog Zakona o zaštiti od buke došlo do potrebe usklađivanja kantonalnog sa federalnim zakonom. Drugi razlog je potreba za preciznijim definisanjem inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

 

Poljoprivredni poticaji planirani u 2015. godini

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu. Kada je u pitanju realizacija novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine iznosi u 2015.  godini u odnosu na 2014. godinu smanjeni su za većinu proizvodnji. U okviru biljne proizvodnje najveće smanjenje iznosa novčane podrške je kod proizvodnje silažnog kukuruza, proizvodnje hljebnih žita, proizvodnje povrća i proizvodnje uljarica. U animalnoj proizvodnji smanjenja su prisutna kod tova junadi, uzgoja rasplodnih junica i uzgoja goveda u sistemu krava – tele. Iznos novčane podrške za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka zadržan je na nivou iz 2014. godine. Kantonalno ministarstvo je u 2015. godini zaprimilo 2.362 zahtjeva koji su se odnosili na ostvarenje novčane podrške iz federalnog budžeta u 2015. godini. Ukupan iznos novčanih podrški koji obuhvataju zahtjevi proslijeđeni Federalnom ministarstvu u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji i modelu ostalih vrsta podrški iznosi 12.720.851,80 KM. Ukupna visina sredstva za novčane podrške u 2015. godini, planirana Budžetom Kantona za 2015. godinu iznosila je 3.071.300,00 KM, odobrena sredstva nisu dovoljna imajući u vidu obim poljoprivredne proizvodnje na području Kantona. Kantonalnim programom obuhvaćene su poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije predviđena novčana podrška, kao i proizvodnje za koje su postavljene visoke proizvodne kvote po jedinici proizvodnje na federalnom nivou, a koje su od interesa za razvoj ukupne poljoprivredne proizvodnje na Kantonu. Uprkos nedovoljnom iznosu sredstava, Kantonalnim programom obuhvaćene su ne samo novčane podrške u sklopu mjera podrške proizvodnji, već i novčane podrške u sklopu mjera strukturne politike. To je učinjeno kroz model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta podrški, kako bi se bar djelimično ublažile posljedice izostavljanja ovih podrški iz Budžeta Federacije a ovi modeli poticaja imaju veliki značaj u stvaranju uslova za povećanje obima i vrsta proizvodnji kao zadržavanja stanovništva na selu.

 

Realizacija sredstava od prenamjene zemljišta u 2015. godini

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini.

Programom su bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.822.578,00 KM od čega 2.282.577,56 KM nerealizovanih sredstava iz prethodnih godina, te 504.000,44 KM planiranih prihoda u 2015. godini.Najveći iznos naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini ostvaren je sa područja općine Gračanica 213.948,88 KM, odnosno 33,86 % od ukupnih prihoda u toku 2015. godine, zatim slijede općina Gradačac sa 113.345,72 KM, općina Srebrenik sa 103.367,04 KM i općina Živinice sa 85.830,45 KM.Ostvareni prihodi na osnovu naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini su na nivou prosjeka naplaćenih naknada u posljednjih pet godina, koji iznosi 639.376,70 KM. Najveći iznosi sredstava naplaćeni su na području općina Gračanica, Živinice, Gradačac i Grada Tuzla. U 2015. godini realizovana su sredstva u iznosu od 427.337,74 KM, a ugovorene obavezekoje se prenose u 2016. godinu iznose 503.382,33 KM.Ulaganja raspoloživih prenesenih sredstva iz 2015. godine, zajedno sa planiranimprihodima u 2016. godini, između ostalog, bit će uložena za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta,uspostavu informacionog sistema za zemljište, zemljišni monitoring i realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja.

 

 Površine u proljetnoj sjetvi veće za 1300 ha

Vlada je usvojila Plan proljetne sjetve u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 51.502,80 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi veće su u odnosu na prošlu godinu za 1.235,80 ha.Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.716 ha, što iznosi 44,11 % od ukupnog plana sjetve , a što je više za 628 ha u odnosu na 2015. godinu.Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.165 ha, što predstavlja 13,91% od ukupnog plana, a što je za 85 ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 4.990,80 ha što je za 206,80 ha više u odnosu na prošlu godinu.Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 16.334 ha što je za 348 ha više u odnosu na plan iz 2015. godine, odnosno za 2,18 %. Plan sjetve u općini Banovići i Gračanica na nivou  je plana u 2015. godini. U općinama Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Tuzla i Živinice plan sjetve je nešto veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,48% u općini Srebrenik do 11,27 % u općini Tuzla. Samo u općinama Teočak i Sapna plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Sjetvene površine veće su u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Tuzla. Za realizaciju plana proljetne sjetve potrebna sredstva u iznosu od 68.453.720,00 KM.

 

Sufinansiranje dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program dokvalifikacije i prekvalifikacije osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu. Programom je predviđeno da se u 2016. godini sufinansira dokvalifikacija i prekvalifikacija za najmanje 100 osoba sa evidencije nezaposlenih  na području Tuzlanskog kantona. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva Ministarstva razvoja i poduzetništva, u iznosu od 100.000,00 KM, i to za sufinansiranje dokvalifikacije i prekvalifikacije u iznosu do maksimalno 2.500,00 KM po osobi, za poznatog poslodavca, uz obavezu poslodavca da osobu čija se, dokvalifikacija i prekvalifikacija sufinansira, zaposli, zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 6 mjeseci kao i troškovi dokvalifikacije i prekvalifikacije će se sufinansirati u iznosu od 80% uz obavezno učešće poslodavca od 20%. Tamo gdje su troškovi veći od 2.500,00 KM bit će sufinansirano maksimalno do 2.500,00 KM. Prema programu korisnici bespovratnih sredstava su osobe sa SSS, prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu prije objavljivanja Javnog poziva, životne dobi preko 30 godina, koje se u evidenciji službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe duže od trideset dana i koje, bez obzira na period vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovale. Programom neće biti obuhvaćeni poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Ministarstva i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđeni broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva. Također u Progeramu ne mogu učestvovati ni poslodavci koji su u prethodnom periodu kažnjeni za “rad na crno” te kojima je blokiran račun u momentu provođenja Javnog poziva.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Radnu grupu Vlade za pregovore sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika, kao i resornonadležna ministarstva, a posebnoMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravstvada analiziraju zakonska rješenja i u narednom roku od 30 dana izvrše pripremne radnje te započnu postupke pregovaranja radi zaključivanja granskih kolektivnih ugovora iz resornonadležnih oblasti sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih kodkorisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, koji moraju biti usaglašeni sa Općim kolektivnimugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Konačan dogovor o pojedinim rješenjima ili kolektivnom ugovoru u cjelini između resorno nadležnog ministarstva i predstavnika sindikata nije moguć bez prethodno pribavljenog stava Vlade Kantona.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da, u saradnji sa predstavnicima akademskezajednice, podnosiocima Incijative za izmjene Zakona o pripadnostima javnih prihoda prvo analiziraju Studiju “Procjena pozicije Kantona Sarajevo u raspodjeliprihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini“, koju je izradio Ekonomski institutSarajevo, te sačine svoju analizu sa odgovarajućim prijedlozima za dalje postupanje i istudostave Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.Kao početni dokument za predmetnu analizu koristit će se Incijativa Vlade Tuzlanskogkantona za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine iInformacija o raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u FederacijiBosne i Hercegovine u skladu sa postojećim kriterijima i ponderima uz projekcije raspodjelepo izuzeću pondera.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o edukaciji u saobraćaju u period januar – decembar 2015. godine. Prema Informaciji, u protekloj godini Odsjek za saobraćajnu edukaciju organizovao je i proveo niz planiranih aktivnosti u oblasti edukacije u saobraćaju. Riječ je o kontroli i nadzoru nad provođenjem osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila, organizovanju polaganja ispita iz poznavanja propisa o osnovama bezbjednosti saobraćaja, poznavanja pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, upravljanja motornim vozilom, sticanju dozvole instruktora vožnje, licenci predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom. Također je u većoj mjeri proveden postupak profesionalizacije ispitnog tijela, prijemom u stalni radni odnos 4 državna službenika i 2 namještenika, u cilju podizanja kvaliteta provođenja ispita i značajnih ušteda u Budžetu TK.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” u iznosu od 1.634,60 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova na ime plaćanja naknade za pogodnost – rente po izdatom Rješenju Općinske službe za urbanizam,investicije ikomunalne poslove Općine Gradačac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2016. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije za eksploataciju slane vode iz bunara B-1, koji se nalazi u neposrednoj blizini stambeno-poslovnog objekta “MELLAIN” u Gradu Tuzla, a povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „Uni Bristol“ d.o.o. Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva koja pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona, a uplaćuju se na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona po osnovu zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta. Zakonom o lovstvu utvrđeno je da se zakupnina od korištenja sportsko-privrednih lovišta uplaćuje u korist budžeta kantona u iznosu od 60%, u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20% i u budžet opštine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20% najkasnije do 31. januara za tekuću lovnu godinu. Prikuplјena sredstva koriste se za unaprjeđenje lovstva, kao i druge obaveze propisane ovim Zakonom.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Riječ je o sredstvima prikupljenim po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i sredstava dosuđenih Presudom Općinskog suda u Tuzli  iz 2009. godine Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Sredstva se dodjeljuju pravnim licima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Pod pravnim licima podrazumijevaju se općine i grad Tuzla (drugi nivoi vlasti), neprofitne organizacije (udruženja i UNDP), javna preduzeća i privredna društva u privatnom vlasništvu, javne ustanove iz oblasti obrazovanja (škole i Univerzitet u Tuzli), zdravstvene ustanove, policijske stanice i sudovi. Namjenska sredstva se koriste za finansiranje zaštite okoliša, između ostalog i za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada te za zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada. Također će biti finansirana i zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedba energetskih programa, uređenje zelenih javnih površina, unaprjeđivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša, te poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.

Vlada TK prihvatila je izvještaje o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2015. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijemdržavnog službenika i tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o radnim mjestima stručni savjetnik –  diplomirani ekonomista, viši referent – naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranojdokumentaciji, viši referent (daktilograf), 2 izvršioca.

Vlada je također dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem rukovodećegdržavnog službenika, sekretara suda, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja imenovala članove i školske odbore u više osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: