Vlada TK utvrdila iznos dječijeg dodatka

Ove godine više sredstava za intervencije javnim preduzećima

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program rasporeda sredstava za “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Sredstva u iznosu od 870,000,00 KM Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva dodijelit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metalo-prerađivačke, elektro-industrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Za tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima predviđen je iznos od 273.000.00 KM. Ova sredstva će dijelom biti usmjerena za pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i radnicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK. Dio sredstava u visini od 150.000 KM planiran je za finansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za izmiravanje obaveza koje su definisane Sporazumom o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće  „Aida“ d.d. Tuzla  planiran je iznos od 42.000 KM.

Kao subvencija javnim preduzećima planirano je ukupno197.000,00 KM. Od toga je dio predviđen kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom za plaćanje troškova otvaranja stečajnog postupka kad je stečaj pokrenut po prijedlogu privrednog društva ili VladeTuzlanskog kantona. U 2016. godini također je planirano pokretanje stečajnih postupaka u privrednim društvima ,,Elektromontaža d.o.o. Tuzla, kao i u Bosnia Valves d.o.o. Tuzla. Predviđena su i sredstva za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u slučaju elementarne nepogode dok je za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima namijenjen iznos od 300.000,00 KM.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje Rudnika Kreka

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa Planom otplate duga JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Zavisno društvo “Rudnici Kreka” Tuzla po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata prijedlog Javnog preduzeća elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“d.o.o. Tuzla za otplatu duga, odnosno izmirenje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na način preciziran u Izjavi Zavisnog društva Rudnici „Kreka“. U slučaju neizmirenja obaveza Zavod zdravstvenog osiguranja obustavit će ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenicima Zavisnog društva. Izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje predloženo je za period 1.1.2016. godine do 30.6.2017. godine u vidu mjesečne otplate u visini tekućih obaveza cca 700.000,00 KM te za period 1.1.2016. godine do 30.6.2017. godine, kao mjesečna otplata dospjelog duga cca 396.000,00 KM. Prema dostavljenom prijedlogu mjesečni iznos uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koji bi JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo – ZD ”Rudnici Kreka” Tuzla bio u obavezi uplatiti iznosi najmanje 1.096.000,00 KM, s tim da bi se ovjere zdravstvenih legitimacija za zaposlenike Rudnika i članove njihovih porodica vršile na period od 30 dana nakon svake mjesečne uplate ukupnog iznosa navedenog u prijedlogu.

Vlada utvrdila iznos dječijeg dodatka

Vlada je donijela Odluku o visini dječijeg dodatka. Utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2015. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Uvođenje discipline u plaćanje sudskih taksi

Vlada TK prihvatila je Informaciju o primjeni Zakona o sudskim taksama. Zaključkom su zaduženi kantonalni organi uprave da prije odlučivanja o zahtjevima fizičkih i pravnih lica kojima se traži ostvarenje nekog prava, po službenoj dužnosti izvrše provjeru da li je podnosilac zahtjeva kao takseni obveznik evidentiran u Registru neplaćenih sudskih taksi koji se vodi kod Ministarstva finansija. Ukoliko od Ministarstva finansija dobije podatak da podnosilac zahtjeva ima evidentiranu neplaćenu sudsku taksu, kantonalni organi uprave dužni su pozvati lice u roku od 8 dana da dostavi dokaz o izmirenju duga, uz upozorenje da će se u slučaju neizmirenja smatrati da zahtjev nije ni podnesen. Obaveza se odnosi i na druge kantonalne institucije, javna preduzeća i javne ustanove u dijelu rješavanja zahtjeva fizičkih i pravnih lica, po osnovu datih javnih ovlaštenja.

Usklađivanje sa tržišnim cijenama ortopedskih pomagala

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Prethodnom Odlukom definisano je da Ministarstvo učestvuje u plaćanju pomagala iz ove Odluke do utvrđene visine a razliku do preostalog iznosa koštanja pomagala snosi RVI, izuzev u slučaju, kada u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona učestvuju u dijelu troškova nabavke ortotsko – protetskog pomagala, prema Odluci o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza. Imajući u vidu da je određeni broj zdravstvenih kuća, koje se bave proizvodnjom i prodajom pomagala za 2016. godinu dostavio nove cjenovnike izrade ortopedskih pomagala, proizašla je potreba da se za određena ortopedska pomagala izvrši neznatna korekcija cijene i na taj način omogući ratnim vojnim invalidima da ostvare pravo na pomagala istog kvaliteta kao i prije promjene cjenovnika.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ u iznosu 10.595,65 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić a po pozivu Federalnog ministarstva finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i uputila dokument Skupštini TK na razmatranje i davanje saglasnosti. Pravni osnov za izmjenu Statuta Zavoda jeste Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada je prihvatila Informaciju o poduzetim aktivnostima u vezi sa arbitražnim postupkom pokrenutim od strane GSHL (Global Stell Holdings Limited).

Vlada TK donijela je niz rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Kantona također je donijela Rješenje o imenovanju Elsada Jamakovića kao privremenog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama – CROPS Smoluća u ime Vlade Tuzlanskog kantona, privremeno do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje redovnog člana Upravnog odbora, a najduže tri mjeseca.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: