Vlada TK usvojila Izvještaj o radu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

Danas je održana 31. redovna sjednica Vlade TK.

Uspješni napori Ministarstva industrije u 2015.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izvještaje o radu u 2015. godini Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Unatoč dugogodišnoj kompleksnoj situaciji u ovom resoru, rad Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u prošloj godini ocijenjen je kao uspješan. Aktivnosti na finansijskoj konsolidaciji privrednih društava teško su bile provodive zbog prezaduženosti društava i nemogućnosti izvršavanja obaveza u zakonskim rokovima. Od svih društava koja su podnijela zahtjev za finansijsku konsolidaciju, jedino se postupak uspješno odvija u Rudniku soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, gdje Ministarstvo vrši nadzor provedbe. Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu iznos sredstava za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima povećan je sa 670.000,00 KM na 870.000,00 KM. Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ odnosno „Pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i zaposlenicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK“ realizovana je pomoć u ukupnom iznosu od 149.304,50 KM. Ovim je obezbijeđen pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2015. godini za zaposlenike i članove njihovih porodica privrednih društava: Fabrika obuće “Aida” Tuzla, “TTU“ d.d. Tuzla, “Elektromontaža” Tuzla, “Livnica čelika” Tuzla, “Bosnia valves” Tuzla, „KHK” Lukavac, “Unioninvest-Mašinska montaža” Tuzla, “Polet” Tuzla, “Dita” d.d. Tuzla, “Konjuh” d.d. Živinice i “Gredelj-Revom” d.o.o. Dobošnica. Na ovaj način obezbjeđeno je zdravstveno osiguranje za oko 1190 radnika i članova njihovih porodica. Ministarstvo je u toku 2015. godine vodilo aktivnosti na uvezivanju radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje do kraja 2014. godine u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom nad kojima Vlada kantona vrši ovlaštenja vlasnika kapitala. Izmirivanje obaveza za doprinose za PIO je obezbjeđeno putem Vlade TK. Iz resorne oblasti ovog Ministarstva, Programom je obuhvaćeno 7 privrednih društava, odnosno 26 radnika, sa ukupnim iznosom od 491.639,76 KM. Riječ je o radnicima privrednih društava „Tvornica transportnih uređaja“ (6), „Livnica čelika“ Tuzla/Bosnia valves“ Tuzla (7), „Polet“ d.d. Tuzla (1), Elektromontaža (2), Unioninvest-Elektromontaža” d.o.o u stečaju Tuzla (6), Unioninvest-mašinska montaža” d.o.o u stečaju Tuzla (3) i „Rudnici nemetala“ Kladanj“ (1). Vlada TK je uz saglasnost Skupštine TK sa FO „Aida“ d.d. Tuzla zaključila „Sporazum o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ dd Tuzla“ na osnovu kojeg će u periodu od tri godine uplatiti 5.877.887,71 KM za uvezivanje radnog staža za 316 radnika FO „Aida“. Nakon potpisivanja Sporazuma nad društvom je pokrenut stečajni postupak. U 2015. godini za realizaciju ovog Sporazuma uplaćeno je 2.074.559,01 KM. Ministarstvo je također podržalo aktivnosti na reorganizaciji privrednih društava u stečaju, čime se stvaraju uslovi za uvođenje strateškog partnera i ponovo pokretanje proizvodnje. Kontinuirano je obavljan nadzor nad radom privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom uz stručnu pomoć upravi i nadzornom odboru. U izvještajnom periodu, Ministarstvo je u okviru svojih nadležnosti, poduzimalo aktivnosti na efikasnijoj naplati koncesionih naknada.

Kada je u pitanju rad Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini realizovane su aktivnosti na ostvarenju strateških ciljeva, definisanih Programom rada.  Između ostalog, realizovana su sredstva novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona radi povećanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Također su okončani projekati zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta iz naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području općina Čelić, Kalesija, Srebrenik i Živinice u cilju očuvanja, zaštite i unaprjeđenja kvalitete poljoprivrednog zemljišta. Realizovani su iprojekti višenamjenskog vrjednovanja korišćenja i zaštite zemljišta i izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općina Banovići, Sapna i Kladanj te dodijeljeno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države u zakup i koncesiju, u okviru čega su zaključeni ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada Tuzla i općine Kalesija. Pored IV faze sanacije brane Modrac, kandidovani su i odobreni projekti izvođenja regulacionih radova na rijekama Sapna, Drinjača, Jala i Turija i Tinja. Od februara 2015. godine započete su i pripremne aktivnosti na implementaciji navedenih projekata, za koje su finansijska sredstva postala operativna potpisivanjem Okvirnog sporazuma za sredstva predpristupne pomoći IPA II, u septembru 2015. godine.

Zapaženi rezultati u oblasti tjelesne kulture i sporta

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta Tuzlanskog kantona u 2015. godini. Informacija predstavlja rezime rada sportskih klubova, pregled stanja sportskih objekata i efekata finansijske potpore svim segmentima tjelesne kulture i sporta te postignutih sportskih rezultata sportista i sportskih klubova za što je u protekloj godini iz Budžeta TK izdvojeno 400.000,00 KM. Briga o invalidskom sportu u 2015. godini je nastavljena kroz cca 15% ukupne sume sredstava, predviđenih za tjelesnu kulturu i sport u budžetu Tuzlanskog kantona. Prema Informaciji, na području Tuzlanskog kantona postoji i radi više od 400 registrovanih sportskih orga-nizacija sa više od 30.000 aktivno uključenih mladih sportista u raznim granama sportova, od atletike, gimnastike i plivanja kao baznih grana sporta, preko kolektivnih sportova (nogometa, košarke, odbojke, rukometa), kao i velikog broja sportista uključenih u borilačke sportove (karate, boks, tekvando, kik-boks), u kojima se postižu zapaženi rezultati.

 

Odobren plan novčanih tokova za drugi kvartal

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 1.4. – 30.6.2016. godine. Odbor za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona utvrdio je Plan novčanih tokova za period april – juni 2016. godine, te odobrio gornju granicu rashoda za navedeni period. U dijelu budžetskih sredstva ona iznosi 66.299.965,00 KM, a u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima iznosi 10 miliona KM.

 

Ostali zaključci i odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Pasici“ u općini Lukavac Privrednom društvu „Haris“ d.o.o. Lukavac na period od 5 godina.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za finansiranje projekta „Rekonstrukcija azbestnog krova i stolarije u OŠ Lukavica“ za JU OŠ „Lukavica“ Gračanica u iznosu 128.110,78 KM, dodijeljene od Ambasade Japana u BiH.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Savjetovalište za roditelje“ za JU OŠ „Kreka“ Tuzla u iznosu 2.868,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranja projekta „Popunjavanje školske lektire“ za JU OŠ „Džakule“ Gračanica u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime sufinansiranja projekta „Opremanje kabineta učenika sa posebnim potrebama“ za JU OŠ „Banovići“ Banovići u iznosu 4.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu.

Vlada je također donijela odluke kojim daje saglasnost na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada u iznosu od 18.954,00 KM za toplifikaciju Općinskog suda u Gradačcu i 97.192,23 KM za toplifikaciju Općinskog suda u Banovićima.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava Organizaciji demobilisanih boraca općine Sapna u iznosu od 1.000,00 KM na ime sufinansiranje obilježavanja manifestacije Dani otpora „Zvornik-Kula Grad 2016.“.  Sredstva su namijenjena na ime sufinansiranja prijevoza za učenike i učesnike manifestacije.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 2.925,00 KM „Revizija Revita” d.o.o. Cazin na ime izvršenih usluga izrade revizije „specijalne namjene” u privrednom društvu „Global Ispat Koksna Industrija” d.o.o. Lukavac radi dokazivanja vlasničkih udjela u navedenom privrednom društvu, a na osnovu izvršenog postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava koji se odnosi na „Poljoprivredni zavod“.

Vlada je također odobrila finansijska sredstva Poljoprivrednom zavodu, upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 7.000,00 KM na ime konsultantskih usluga na pripremi za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001. Poljoprivrednom zavodu odobren je i iznos od 3.000,00 KM na ime Certifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Udruženju izdavača “Haber” Tuzla na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju Projekta “Šampioni biznisa TK za 2015. godinu”.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za prošlu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Memoranduma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda – organa Ujedinjenih naroda, kao međuvladine organizacije osnovane od strane država članica.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja i imenovanju predstavnika Tuzlanskog kantona za usaglašavanje granskih kolektivnih ugovora.  Odlukom su imenovani predstavnici Tuzlanskog kantona u zajedničkom Federalnom pregovaračkom timu za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora iz oblasti obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova i državne službe sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona te donijela Rješenje o razrješenju Škoskog odbora JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.